Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Acreditació de tercera llengua

Informem als futurs estudiants de grau que d’acord amb l’article únic de la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

L'acreditació a què fa referència l'apartat 1 es pot obtenir per mitjà dels certificats acreditatius de coneixements d'idiomes que tinguin reconeguda l'equivalència amb el Marc europeu comú de referència. El departament competent en matèria d'universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament d'aquest procediment

En conseqüència, la Universitat Ramon Llull posa en coneixement de tots els alumnes que iniciïn estudis de grau a partir del curs acadèmic 2018-2019 que, quan finalitzin els seus estudis de grau a la Universitat Ramon Llull, han d’haver acreditat documentalment davant la Secretaria Acadèmica l’assoliment del nivell B2 del MECR d’una tercera llengua estrangera d’entre les que s’estableixen a les PAU, per tal de poder procedir a l’expedició del títol corresponent un cop superats tots els crèdits de cada Pla d’estudis, i en compliment de l’esmentada llei 1/2018."

Cal tenir en compte, però, que l'assoliment dels nivells d'anglès en els graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna serveix per a certificar el requisit i per a sol·licitar el títol de graduat, i no caldrà aportar cap altra certificació de llengua.

logo

Excel·lència és futur