Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Normativa acadèmica de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

1.1. L’estudiant que comenci els estudis s’ha d’inscriure del primer curs complet, llevat d'allò que estipula el punt 1.6.

1.2. L'estudiant s'ha d'inscriure, a 1r i 2n, als crèdits de les assignatures pendents. A partir de 3r, no és obligatori matricular-se de les assignatures pendents, tot i que és aconsellable.

1.3. A partir del segon curs, l'estudiant s'ha d'inscriure a un mínim de 40 crèdits ECTS i un màxim de 75 crèdits ECTS cada any acadèmic, llevat d'allò que estipula el punt 1.6. La inscripció a un nombre de crèdits inferior o superior només es podrà formalitzar amb l'autorització prèvia de la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Abans de la inscripció, i a petició de l’estudiant, la Facultat fixarà el nombre indicatiu de crèdits al qual s'ha d'inscriure en cada curs acadèmic per assolir el grau en quatre anys.

1.4. El preu total de la inscripció en un curs acadèmic es calcularà d’acord amb el nombre de crèdits al qual s'hagi inscrit, tenint en compte les assignatures de les quals es vulgui demanar reconeixement o que s’hagi obtingut reconeixement. Les assignatures reconegudes un cop iniciat el curs es paguen. No s’han de pagar les assignatures reconegudes que serveixen per accedir al grau iniciat, fins a un màxim de 120 crèdits. L’ús de les aules d’autoaprenentatge, les classes d’anglès i l’accés a la biblioteca es consideren serveis generals inclosos en la inscripció i no són reemborsables. Si es detecta que un/a estudiant té més de tres rebuts retornats del pagament ajornat de la matrícula, si no es posa al dia de l’estat econòmic abans del quart pagament, i després d’estudiar el seu cas, se li podrà bloquejar l’usuari (accés a SCALA i a la xarxa Blanquerna) i, excepcionalment, l’accés a la Facultat.

1.5. Quan l'estudiant s’inscrigui a una assignatura (bàsica, obligatòria o optativa) no podrà efectuar cap canvi i, en tot cas, sempre caldrà la superació acadèmica d’aquesta assignatura per tancar l’expedient. Només en el cas de la desaparició d’una assignatura, s’estudiarà l’opció de cursar-ne una altra d’equivalent. Qualsevol sol·licitud de canvi es pot demanar, com a màxim, fins al segon dia després de l’inici del semestre de l’assignatura.

1.6. Estudis a temps parcial. La Facultat estableix la possibilitat que l'alumnat cursi el pla d’estudis del grau a temps parcial per poder compatibilitzar la vida acadèmica amb la vida laboral o familiar o per qualsevol altra circumstància degudament raonada o documentada. En cas d’acollir-se a aquesta possibilitat, l’estudiant s’haurà de matricular d’un mínim de 30 crèdits ECTS per curs. En tots els casos, l’estudiant n'haurà d'acreditar la necessitat mitjançant una sol·licitud a la Secretaria Acadèmica i, un cop autoritzat, disposarà d'orientació i seguiment personalitzat a través d’un/a tutor/a, que vetllarà pel compliment correcte del seu pla de parcialitat. En aquests casos, també es preveu l’adequació de les pràctiques externes i de la presentació del treball final de grau. En el cas dels màsters universitaris, es preveu una matrícula a temps parcial de 30 ECTS el primer curs i, a partir del segon any, un màxim de 30 ECTS o el nombre de crèdits que li manquin per graduar-se.

Adaptacions

2.1. L’estudiant que procedeixi d’una altra universitat i que vulgui traslladar el seu expedient a la Facultat de Comunicació Blanquerna ha d’emplenar una sol·licitud de trasllat d’expedient.
Les sol·licituds de trasllat d’expedient es formalitzen en el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de juliol. Si el trasllat d’expedient s'accepta, es comunicaran a l’estudiant les assignatures que li queden pendents dels estudis corresponents.

2.2. L'estudiant que no hagi aprovat totes les assignatures del primer curs a la facultat de procedència haurà de fer la sol·licitud de plaça i atenir-se als criteris de selecció de la Facultat per a l'alumnat que ingressa a primer curs.

3.1. L'estudiant que s'hagi llicenciat, graduat, diplomat o que tingui un primer cicle acabat tindrà un reconeixement automàtic de les matèries bàsiques, sempre que provingui d’una carrera de la mateixa branca de coneixement que els nostres estudis. S’estudiarà el reconeixement de la resta d’assignatures.

3.2. Un cop feta la inscripció a la Facultat, l’estudiant podrà sol·licitar, una sola vegada, el reconeixement dels estudis que hagi cursat i aprovat en altres centres universitaris i de diferent titulació que la que vol cursar a la Facultat. En aquest cas, no es pot tornar a demanar el reconeixement de crèdits ja reconeguts per accedir al grau iniciat.
Cal adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic o un certificat d’estudis en què constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura aprovada i també els programes —amb el segell del centre— de les assignatures cursades, amb el nombre de crèdits i hores de classe. Tota la documentació s’ha de presentar a la Secretaria.

3.3. La sol·licitud de reconeixement de crèdits s'ha de formalitzar abans del 5 d’octubre.

3.4. La Comissió de Reconeixement de Crèdits estudiarà cada sol·licitud, valorant els programes de les assignatures i les competències obtingudes, i trametrà la proposta a la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull perquè en faci la convalidació definitiva, que serà inapel·lable i es comunicarà a la persona sol·licitant.

3.5. La qualificació de l’assignatura reconeguda serà la mateixa que la del centre de procedència o proporcional depenent dels crèdits reconeguts.

3.6. Les assignatures reconegudes s’han de matricular. Aquelles assignatures reconegudes un cop iniciat el curs tindran un descompte del 25 % del preu del crèdit. Les assignatures que es considerin com a via d’accés, i fins a un màxim de 120 crèdits, no tindran cap cost. En els punts 12.7 i 12.8 d’aquesta normativa s’especifica com l'estudiant pot accedir o no al grau iniciat.

3.7. L’acreditació de l’experiència professional i laboral podrà ser reconeguda com a crèdits acadèmics utilitzats per a obtenir un títol de caràcter oficial. Aquesta opció es donarà quan:

a) L’experiència professional estigui estretament relacionada amb els coneixements, competències i habilitats pròpies del títol universitari oficial.

b) L’opció estigui prevista a la memòria de la titulació corresponent.

c) El sol·licitant acrediti un mínim de tres anys complerts d’experiència laboral. La relació d’hores de treball mínimes necessàries per al reconeixement d’un crèdit ECTS serà de 250 hores.

d) L’estudiant hagi presentat tota la documentació justificativa corresponent a la Secretaria Acadèmica.

e) Els crèdits reconeguts per experiència professional i laboral no comptaran amb qualificació numèrica i, per tant, no podran ser utilitzats en el moment de realitzar el barem de l’expedient de l’estudiant.

f) El volum de crèdits susceptibles de ser reconeguts a partir de l’experiència professional o laboral o aquells procedents d’estudis universitaris no oficials (propis o de formació permanent) no podrà superar, globalment, el 15 por cent del total de crèdits que configuren el pla d’estudis del títol que es pretén obtenir.

L’estudiant de Blanquerna que vulgui fer estudis simultàniament en un altre centre de la Universitat Ramon Llull, o d’una altra universitat, ho ha de sol·licitar al centre on s’incorpori i al deganat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals. L’estudiant d’un altre centre de la Universitat Ramon Llull o d’una altra universitat que vulgui fer estudis simultàniament a Blanquerna ha de sol·licitar-ho al deganat.

L'alumnat pot obtenir el reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en diverses activitats acadèmiques. En concret, les persones delegades poden obtenir un crèdit per curs, però no poden acumular-ne més de quatre al llarg dels seus estudis a la Facultat. Per obtenir aquests crèdits, les persones delegades han de complir les obligacions i presentar una memòria en finalitzar el curs, que reflecteixi tota l’activitat duta a terme, tal com s’estipula en el punt 14 d’aquesta normativa.

La participació d’estudiants en activitats d’Acció Solidària Blanquerna, Blanquerna Esports, Universitat d’Estiu de la URL o qualsevol altra activitat universitària pot comportar l’obtenció de crèdits. En tot cas, cada curs la Facultat establirà els requisits necessaris i en farà publicitat. El nombre màxim de crèdits que es poden obtenir per activitats d’aquest tipus és de 6 i es comptabilitzaran com a crèdits optatius. En el cas dels graus en Comunicació, aquests crèdits no es poden reconèixer per les assignatures optatives d'itinerari, només per les optatives lliures de 4t curs.

L’estudiant ha de superar, en cada curs acadèmic, almenys el 25 % dels crèdits de què s'hagi matriculat. Si l’estudiant no assoleix aquest límit mínim, la Secretaria Acadèmica analitzarà el seu cas i, després d’una entrevista prèvia amb l’estudiant, decidirà la pertinència o no de la continuïtat dels estudis al nostre centre.

7.1. El pagament de la inscripció en una assignatura del pla d’estudis dona dret a dues convocatòries d’avaluació d’acord amb allò que figura en el full d’inscripció, i sempre que el programa de l'assignatura no indiqui el contrari, llevat de les assignatures de Seminari, Treball Final de Grau i Pràctiques que, d’acord amb les seves peculiaritats acadèmiques, tenen una sola convocatòria i la següent no es pot cursar en el mateix any acadèmic, sinó que s'ha de repetir l'any següent o posteriors, fent efectiva la matrícula i el pagament.

7.2. Durant els dos primers cursos, l'alumnat s'ha de matricular de les assignatures pendents en grups compatibles amb el seu horari de 2n curs, preferentment en torn contrari.

7.3. L'alumnat de 3r i 4t curs s’ha de matricular preferentment de totes les assignatures pendents dels dos primers cursos.

7.4. Cap estudiant no podrà inscriure’s al 3r curs si té més de 29 crèdits ECTS pendents dels dos primers cursos. A aquest efecte, en els graus en Comunicació, no haver superat el quart nivell d’anglès o algun altre nivell d’aquesta matèria equival a una assignatura pendent.

8.1. L’estudiant disposa d’un nombre indefinit de convocatòries per aprovar les assignatures a les quals s'hagi inscrit, llevat dels plans que s'extingeixin.
A l’expedient acadèmic de l’estudiant, hi consta el número de la convocatòria en què queda aprovada l’assignatura.

8.2. L’estudiant que hagi cursat tots els cursos acadèmics corresponents i que tingui pendents un màxim tres assignatures per acabar els estudis, té dret a una convocatòria extraordinària el mes de gener de les assignatures de juny, que haurà de sol·licitar a Secretaria abans del 30 de novembre.

8.3. L’estudiant té dret a conèixer els programes, la bibliografia bàsica i els criteris i sistemes d’avaluació de cada assignatura en el període de matriculació. També té dret a conèixer el calendari d’exàmens amb un mínim d’un mes d’antelació.

8.4. L'estudiant amb discapacitats demostrables pot sol·licitar al departament corresponent una mena d’avaluació que s’adapti a les seves possibilitats físiques, quan la modalitat triada amb caràcter general per a la prova li suposi alguna classe de dificultat per fer-la.

8.5. Els enunciats de les preguntes dels exàmens s’han de lliurar per escrit, fins i tot quan l’examen sigui oral. És obligatori que el professor dipositi una còpia de les preguntes de l’examen a la Secretaria de la Facultat un mínim de 24 hores abans de la data de l’examen. El professorat de cada assignatura ha de conservar els treballs, exàmens i altres exercicis avaluatius de l'alumnat durant un curs acadèmic.

8.6 L'estudiant pot contestar l'examen en qualsevol de les tres llengües habituals de la Facultat (català, castellà o anglès), exceptuant les assignatures d'idiomes, en què l'examen es contestarà en l'idioma corresponent (català, castellà, anglès, francès, àrab, mandarí, etcètera), o aquelles assignatures en què el programa de l'assignatura obligui a respondre'l en la llengua d'impartició.

8.7. L’estudiant s'ha de presentar als exàmens amb algun document que acrediti la seva identitat: el carnet d’estudiant de la Facultat, el DNI, el passaport o el carnet de conduir. El professorat ha de comprovar la identitat de tot l'alumnat que es presenti a la prova. Qualsevol irregularitat en aquesta identificació o en la realització de l’examen es considerarà una falta greu. La Comissió de Disciplina de la Facultat valorarà les sancions que corresponguin a aquesta falta.

8.8. Si, per qualsevol motiu de força major, l’examen no ha començat 45 minuts després de l’hora fixada en el calendari d’exàmens, se celebrarà en la data que fixi la Secretaria Acadèmica i la Direcció del grau al qual correspongui l’assignatura, un cop hagin parlat amb els delegats/des de l'alumnat afectat. En cas de desacord amb la nova data, resoldrà el degà/ana.

8.9. Un cop començat l’examen, ningú no podrà entrar a l’aula. L'estudiant podrà sol·licitar al professor/a un justificant escrit que acrediti que s’ha presentat a l’examen.

8.10. Si l'estudiant parla, copia o es val de qualsevol altre mitjà no autoritzat pel professor/a durant l’examen, se l'expulsarà de l’aula i es considerarà que ha suspès la convocatòria corresponent. També suspendrà l’estudiant que s’atribueixi indegudament l’autoria de treballs requerits per a l’avaluació. En aquests casos, l’estudiant podrà ser objecte de sanció, prèvia obertura d’un expedient disciplinari.

8.11. Quan, per una causa molt greu, l'estudiant no s’hagi pogut presentar a l’examen en la data oficial, podrà sol·licitar, mitjançant una sol·licitud adreçada al secretari/ària acadèmic, una nova data per fer una prova d’avaluació de caràcter individual. No es consideraran causes molt greus les qüestions de feina, col·laboracions o viatges. Aquesta sol·licitud només es podrà presentar dins del període d’exàmens. En cas d’acceptació de la sol·licitud, el professor/a de l’assignatura, d’acord amb el director/a del grau, ha de fixar una nova data d’examen, que serà definitiva i abans del tancament d'actes.

8.12. Si els exàmens són orals, el professor/a de l’assignatura ha d’estar acompanyat de, com a mínim, un altre professor/a del seu grau.

8.13. L’estudiant té dret a la revisió de l’examen, que ha de ser individualitzada. Juntament amb la comunicació de les qualificacions, el professor/a ha de fer públics, amb una antelació mínima de 24 hores, el lloc, la data i els horaris de la revisió, que s’ha de fer en el mateix torn horari en què s’imparteix l’assignatura.

8.14. Des de Secretaria Acadèmica s'informarà els professors/res de la data límit per al tancament d'actes de cada convocatòria d'exàmens. El professorat ha de tancar les actes, a tot estirar, en aquesta data límit. Un cop tancada l'acta, no s'hi podran fer modificacions. Qualsevol modificació de les actes a posteriori de la data prevista de tancament, exceptuant aquelles actes en què s'estableixi una pròrroga, com podrien ser les de Pràctiques, s'ha de sol·licitar prèviament al Deganat. L'incompliment dels terminis de tancament d'actes es considerarà una falta lleu, segons preveu l'article 36 a).5 del conveni col·lectiu. En cas de reincidència, es considerarà una falta greu, segons preveu l'article 36 b).4.

8.15. Un cop avaluada la segona convocatòria d’una mateixa assignatura, i una vegada feta la revisió, l’estudiant pot presentar una reclamació al director/a del grau si està disconforme amb la qualificació obtinguda per algun dels motius següents:
— Inadequació entre els continguts de l’examen i el programa docent.
— Utilització de criteris i procediments d’avaluació diferents dels establerts.

Un cop rebuda la reclamació de l’estudiant, el director/a del grau resoldrà si es correspon amb els supòsits establerts en l’article anterior. En cas d’admissió de la reclamació, una comissió integrada per tres docents del mateix grau, amb exclusió del professor/a que va avaluar l’estudiant, revisarà l’examen i emetrà una resolució en el termini de 15 dies hàbils. La comissió escoltarà prèviament l’estudiant i el professor/a. En cas que la resolució impliqui la modificació de la nota atorgada inicialment, en l’acta de l’assignatura quedarà consignada una diligència en aquest sentit, signada pel degà/ana.

8.16. Els treballs encarregats pel professor/a d’una assignatura s’han de presentar en la forma i el moment que s'indiqui. Els treballs que no compleixin aquests requisits no s'avaluaran i constaran com a no presentats. Els treballs fets i entregats per a la seva qualificació seran propietat intel·lectual dels i les estudiants hi figurin com a autor. Els docents només podran utilitzar aquests treballs amb el consentiment exprés de l’autor/a.

8.17. L'assignatura que estigui formada per diferents parts, grup sencer i unitats formatives, no es considerarà aprovada si no s'han aprovat cada una de les parts per separat. L'estudiant pot recuperar, en segona convocatòria, només la part no superada, en els termes que estableixi el programa de l'assignatura i d'acord amb l'article 7.1 d'aquesta normativa. Si, en segona convocatòria, es torna a suspendre alguna de les parts, l'assignatura es considerarà suspesa i s'haurà de repetir tota l'assignatura en la convocatòria següent, excepte si una (no dues) de les unitats formatives quedés suspesa amb un quatre o més de quatre. En aquest cas, es faria mitjana amb les altres dues notes de l’assignatura (la del grup sencer i la de l’altra unitat formativa). Si el promig resultant fos de 5 o més de 5, l’assignatura quedaria aprovada en el seu conjunt.

8.18. L’estudiant, a qui li quedi una única assignatura per completar els estudis, pot sol·licitar l’aprovat per compensació quan s’hagin esgotat almenys sis convocatòries, o tres per als seminaris, per als plans adaptats a l’EEES. I quan s’hagin exhaurit totes les convocatòries a les quals tingui dret, en el cas de plans antics. Per demanar-lo, l’estudiant ha de tenir una nota mínima de 4 en una escala de 0-10, amb un 5 com a aprovat, en l’assignatura que encara hagi d’aprovar. En cas que el sistema de qualificacions segueixi una escala diferent de l’exposada o que la mitjana de les notes d’aquella assignatura en tot el grup sigui inferior a l’aprovat (5 o el seu equivalent), l’òrgan responsable de l’avaluació per compensació podrà considerar aprovar l’assignatura amb una nota inferior que sigui estadísticament equivalent al 4 (en l’escala 0-10 amb l’aprovat al 5). El secretari/ària acadèmic i el director/a del grau de l’assignatura estudiaran la sol·licitud tenint en compte l’expedient de l’estudiant en el seu conjunt, i també la seva evolució en els estudis, procediran a l’avaluació curricular i podran prendre la decisió d’aprovar l’assignatura en qüestió tenint en compte els mèrits de l’estudiant i la situació especial. Aquesta aprovació, quan es produeixi, es denominarà “per compensació” i així constarà en l’expedient de l’estudiant. L’equivalència numèrica serà 5. L’estudiant, en el cas de resolució negativa, tindrà la possibilitat de matricular-se i cursar de nou l’assignatura que ha estat objecte d’avaluació en el nou pla d’estudis.

8.19. L’estudiant a qui només li quedi un nivell de l’assignatura d’Anglès per obtenir el títol, pot demanar el reconeixement d’aquesta assignatura seguint allò que indica el punt 11.6 d’aquesta normativa.

8.20. L’estudiant a qui li quedin un màxim de 9 ECTS (amb un màxim de 2 assignatures) per graduar-se, després d’haver cursat 4 anys acadèmics, i el 5è any no pugui seguir les classes presencials per motius justificats i demostrats (laborals, acadèmics o per canvi de domicili fora de Catalunya, etcètera) podrà sol·licitar, abans de l'inici de les classes, al director/a de grau, un sistema d’avaluació no presencial durant el curs, que, en cap cas, l'eximirà de presentar-se a l’examen final quan correspongui.

8.21. Normativa de convocatòria extraordinària i segones convocatòries d'exàmens d'alumnat de mobilitat. La podeu consultar en aquest enllaç.

8.22. Amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma decretat pel govern central per la crisi de la COVID-19, afegim unes indicacions i recomanacions relacionades amb el control i la gravació d'imatges dels exàmens:

Identitat i control de l'estudiant:

Per garantir la identitat de l'estudiant, cal tenir en compte que si la prova es fa a través de Scala o algun producte de Google, l'estudiant s'hi ha de registrar amb el seu compte personal de Blanquerna. La suplantació de la identitat està prevista com a motiu de sanció en la Normativa de règim disciplinari. En tot cas, si l'examen es fa per videoconferència, el professor/a pot exigir que l'estudiant tingui la càmera connectada en el moment de l'examen per poder-lo/la identificar, si ho considera oportú. En cas de dubte, també es pot demanar a l'estudiant que mostri a càmera el seu document d'identitat.

Evidències de l'examen:

S'han de guardar evidències dels materials d'avaluació, incloses les gravacions de vídeo. Si es tracta de documents, sigui en el suport i el format que sigui, s'han de guardar almenys un any, tal com preveu la normativa acadèmica. Si algun dels exàmens es fa per videoconferència, com podria ser un examen oral, es pot gravar. La gravació ha de tenir com a finalitat garantir la presencialitat de l'estudiant i la realització de la prova i ha de respectar, en tot moment i de manera inexcusable, el principi de proporcionalitat i la garantia de la dignitat i els drets de l'estudiant. També ha de servir per a possibles revisions posteriors. Com tot tractament de dades, implica complir amb els objectius bàsics de transparència i se n'ha d'informar l'estudiant abans i a l'inici de la prova. Aquestes imatges no es poden fer servir, en cap cas, per cap altra finalitat que no sigui l'estrictament la relacionada amb l'avaluació de l'estudiant. Si la gravació només té una finalitat de control d'assistència, s'ha de destruir un cop tancades les actes.

Recomanacions:

Es recomana que l'estudiant, en cas que hagi de ser gravat durant l'examen, procuri ocupar la major part de l'enquadrament de pantalla i situar-se en un lloc neutre per tal que la imatge mostri el mínim de detalls personals del seu entorn. Es recomana, també, que durant la gravació no aparegui ningú més per pantalla.

9.1. L’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor en alguna assignatura de grau quedarà exempt del pagament de l’equivalent al nombre de crèdits en una altra assignatura de grau o màster universitari, fins a un màxim de 6 per assignatura, si s'hi matricula l’any acadèmic consecutiu.

9.2 L’estudiant que hagi obtingut la qualificació de matrícula d’honor en alguna assignatura de màster universitari quedarà exempt del pagament de l’equivalent al nombre de crèdits en una altra assignatura, fins a un màxim de 6 per assignatura, en cursos de màster universitari, sempre que s’hi matriculi l’any acadèmic consecutiu.

9.3 El nombre de matrícules d’honor atorgades en una assignatura per grup no podrà superar el 5 % de l'alumnat matriculat, tret que el nombre sigui inferior a 20; en aquest cas, se’n podrà concedir una de sola.

10.1. L'estudiant té dret a la revisió dels exàmens en les condicions i el termini assenyalats per cada docent en el moment de fer-ne la convocatòria. En cas que l’estudiant vulgui recórrer aquesta decisió del docent, ho ha de fer en el termini dels quinze dies posteriors al lliurament de les qualificacions, presentant una sol·licitud a la Secretaria Acadèmica de la Facultat.
La comissió de revisió només es pot sol·licitar un cop avaluada la segona convocatòria i després de l’informe favorable del cap del departament, tal com preveu el punt 8.15 d'aquesta normativa. Les reclamacions només es poden sol·licitar durant el mateix curs acadèmic.

10.2. Per a reclamacions de caràcter merament econòmic, l’estudiant ha de presentar una sol·licitud per escrit adreçada al cap de Gestió Acadèmica, on s’especifiquin els fets i fonaments que motiven la reclamació, en un termini de quinze dies naturals des del fet que dona lloc a la reclamació.

10.3. L’òrgan competent resoldrà qualsevol d’aquestes reclamacions també per escrit i de manera fonamentada, en un termini de trenta dies naturals a comptar de la data de recepció de les reclamacions.

11.1. L’anglès és una matèria obligatòria del pla d’estudis estructurada en diversos nivells. Cada nivell superat equival a l’obtenció de crèdits. A part, també s'imparteixen altres idiomes estrangers en el grau en Relacions Internacionals i en el de Global Communication Management.

En tots els graus de Comunicació, s’assignarà a l'alumnat un nivell d’anglès (de l’1 al 5) segons la puntuació assolida en una prova de nivell, que es fa habitualment el mateix dia que la prova d’admissió a la facultat. L'estudiant ha de completar els nivells 1-4 durant els dos primers anys de la carrera. A l'estudiant adscrit més enllà del nivell 1, se li reconeixeran els crèdits corresponents als nivells que hagi superat, amb la qualificació que hagi obtingut en aquest examen previ. Tot l'alumnat ha de cursar obligatòriament els nivells 5 i 6 (en el primer semestre del tercer i quart curs acadèmic, respectivament), independentment del seu nivell. Els alumnes dels Graus de Comunicació que facin una estada de mobilitat internacional dins la UE el primer semestre del quart curs, i que tinguin aprovat el nivell 5, podran cursar el nivell 6 d’anglès el segon semestre de quart.

També es faran proves de nivell per als idiomes optatius, que es podran reconèixer en funció dels resultats obtinguts.

Aquests crèdits reconeguts no tenen dret a cap mena de reemborsament, però tenen un cost del 75 % del preu del crèdit.

11.2. Per al grau en Relacions Internacionals i per al grau en Global Communication Management, el coneixement de l’anglès és un requisit d’accés. En la prova d'accés, l’estudiant que no demostri tenir un nivell B2, segons la classificació del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), no podrà accedir al grau. Aquesta prova també servirà per ubicar l'alumnat en el nivell d’anglès del grau.

11.3. D’acord amb l’article únic de la Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, sota el títol “Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua”, tot l'alumnat que comenci estudis de grau a partir del curs acadèmic 2018-2019 i posteriors, quan finalitzi els estudis de grau a la Universitat Ramon Llull, ha d’haver acreditat documentalment davant la Secretaria Acadèmica l’assoliment del nivell B2 del MECR d’una tercera llengua estrangera de les que s’estableixen a les PAU, perquè es pugui expedir el títol corresponent un cop superats tots els crèdits de cada pla d’estudis, i en compliment de l'esmentada Llei 1/2018.

La Facultat informarà l'alumnat de les mesures d'acompanyament que se'ls pot donar des de la Universitat, i també de les de caràcter universal que el Govern pugui anunciar pròximament, per assolir aquest objectiu al llarg dels anys que estigui cursant el grau.

Cal tenir en compte, però, que l'assoliment dels nivells d'anglès als 5 graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna serveix per certificar el requisit i per sol·licitar el títol de graduat. No caldrà aportar cap altra certificació de llengua.

11.4. L'assistència mínima obligatòria per ser avaluat a totes les classes de llengua estrangera és del 85 % de les sessions de classe. Es farà una excepció a Llengua Moderna II del grau en Relacions Internacionals si es compleixen les condicions següents:

 • Haver fet un semestre d'intercanvi a l'estranger
 • Tenir assignades unes pràctiques també a l'estranger (o a una altra ciutat de fora de Catalunya) a 4t curs
 • Tenir pendents 2 nivells de Llengua Moderna II (francès, àrab o xinès)
 • Estudiar fora de la Facultat pel seu compte la llengua matriculada

Caldrà matricular-se dels nivells pendents i presentar una sol·licitud adreçada a la Direcció del grau i a la Coordinació de Llengües Modernes demanant matricular-se, al primer semestre de 4t curs, del nivell 3 de la llengua escollida

L’alumne que opta per aquesta via haurà de presentar-se presencialment a l'examen de la convocatòria corresponent.

Aquell estudiant que no aprovi l'examen final del nivell haurà de tornar matricular-se de l’assignatura en el següent semestre que s’ofereixi.

Pel que fa al Grau en Gestió de la Comunicació Global, es farà una excepció a Llengua Moderna II del Grau en Gestió de la Comunicació Global si es compleixen les condicions següents:

 • Haver fet les pràctiques a l'estranger a 3er
 • Tenir assignada una plaça per fer un semestre d’intercanvi a 4t curs
 • Tenir pendents 2 nivells de Llengua Moderna II (francès, àrab o xinès)
 • Estudiar fora de la Facultat pel seu compte la llengua matriculada

Caldrà matricular-se als dos nivells pendents al 4t curs i presentar una sol·licitud adreçada a la Direcció del grau i a la Coordinació de Llengües Modernes demanant matricular-se al primer semestre de 4t curs al nivell 3 de la llengua escollida en el cas d’un intercanvi a Europa (Erasmus) o al segon semestre de 4t curs al nivell 4 de la llengua escollida en el cas d’un intercanvi a un país fora d’Europa. En tot cas, l’alumne que opta per fer l’assignatura d’aquesta manera haurà de presentar-se presencialment a l'examen de la convocatòria corresponent.

Aquell estudiant que no aprovi l'examen final del nivell haurà de tornar matricular-se de l’assignatura en el següent semestre que s’ofereixi.

11.5. Estudiants exempts de nivells de llengua estrangera

A. Graus en Comunicació
L'estudiant que compleixi aquests requisits quedarà exempt dels nivells 5 i 6:

Opció 1

 • és parlant nadiu/va d’anglès i demostra estar en possessió d’un passaport del Regne Unit, Irlanda, els EUA, el Canadà o d’un altre país de parla anglesa i, a més,
 • s'ha educat, almenys parcialment, en el sistema escolar d’aquest país i, alhora,
 • se l'ha considerat exempt/a dels nivells 1-4 d’anglès per a graus en Comunicació a partir de la prova de nivell inicial.
 • si demostra tenir la competència necessària en una entrevista amb un dels coordinadors/res de llengua anglesa de la facultat.


Opció 2

 • haver fet i aprovat el Cambridge Certificate of Proficiency o un diploma equivalent.
 • si demostra tenir la competència necessària en una entrevista amb un dels coordinadors/res de llengua anglesa de la facultat.

 • Per a l'alumnat declarat exempt (per complir tots els requisits de l’opció 1 o 2), la qualificació per als nivells 5 i 6 serà la mateixa obtinguda per al nivell 4, a partir de la prova de nivell efectuada en ingressar a la universitat.

B. Grau en Relacions Internacionals i grau en Global Communication Management

 • En el grau en Relacions Internacionals, s’assignarà a l'estudiant un nivell inicial d’anglès (de l’1 al 3, o exempt), d’acord amb la puntuació assolida en la prova d’ingrés. L'estudiant ha de cursar els nivells 1 fins al 3 durant els dos primers anys de la carrera.

  En el grau en Estudis de Comunicació Global, s’assignarà a l'estudiant un nivell inicial d’anglès (de l’1 al 2, o exempt), segons el resultat assolit en la prova d’ingrés. L'estudiant ha de cursar els nivells 1 i 2 durant el primer curs de la carrera.

  L’exempció es farà a partir de la prova de nivell de llengua anglesa que es fa a la universitat. No es farà cap excepció encara que l’estudiant presenti qualsevol altre certificat.

C. Exempció dels nivells d’altres cursos de llengua en el grau en Relacions Internacionals i el grau en Global Communication Management

L'estudiant que triï el segon curs d’idioma modern, però que ja hagi estudiat aquest idioma anteriorment en certa manera, pot fer una prova de nivell en aquesta llengua. Aquesta prova es fa normalment a l’octubre de l’any abans de començar el primer curs de Llengua Moderna II.

L'estudiant es pot considerar exempt d’un nivell determinat si aconsegueix una puntuació de 7 sobre 10 en la prova del nivell corresponent.

És molt recomanable que l'estudiant que estigui exempt de més de 2 nivells d’una llengua determinada triï un altre idioma per estudiar, a fi d’aprofitar les diferents opcions que se li ofereixen en els programes del grau i, així, augmentar les seves habilitats, en lloc de simplement obtenir crèdits per habilitats que ja té.

11.6 L'estudiant que aprovi totes les altres assignatures del grau i que, després de quatre anys d’estudi, només li quedi algun nivell d’anglès i que passi l’examen avançat de Cambridge o equivalent, demostrant competències de nivell C1, tindrà l’oportunitat de sol·licitar que els nivells pendents li siguin reconeguts i se li assignarà la mateixa qualificació que va obtenir en l’últim nivell superat. Cal presentar la sol·licitud i la documentació necessària que certifiqui l’assoliment de la prova equivalent al C1 a la Secretaria de la Facultat.

12.1. Les persones candidates a accedir al primer curs dels graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna han de formalitzar la preinscripció en línia o a la secretaria de la Facultat en el període establert per a cada convocatòria.

12.2. L’assignació del torn horari del curs acadèmic de primer (matí o tarda) dependrà exclusivament de l’ordre de la matriculació, inclosa la matrícula condicionada. Quan un dels dos torns estigui complet, s'assignarà automàticament a l’estudiant el torn en què quedin places lliures.

12.3. Les vies d’accés al primer curs dels cinc graus de la Facultat són les estipulades per llei: batxillerat i PAU; estudis de cicle formatiu de grau superior homologats per la Generalitat, la llista dels quals es pot consultar a la Secretaria de la Facultat. I també vies per a majors de 25 anys, majors de 45 anys, majors de 40 anys i alumnat estranger segons el qual estipula la normativa vigent.

12.4. Durant el període de preinscripció es faran les proves d’accés. Als graus en Comunicació, la prova consta d’un exercici de redacció i comprensió. Al grau en Relacions Internacionals, a part d’una prova de redacció i un test de cultura general, es farà una entrevista i prova de nivell d'anglès, que seran determinants per a l'admissió, ja que s'exigirà al futur/a estudiant que tingui un nivell de First Certificate.

12.5. L'estudiant amb una nota de selectivitat, batxillerat i PAU de 7 o superior tindrà l’accés directe als graus en Comunicació, sempre condicionat a les places disponibles en funció de l’ordre de preinscripció. No es tenen en compte les proves específiques de les PAU. Si al grau al qual es vol accedir és el de Relacions Internacionals i es disposa d'una nota de 7 o superior, només caldrà fer la prova de nivell d'anglès.

12.6. La setmana següent a la realització de la prova d'accés, a tot estirar, es farà pública la llista de l'alumnat admès a la facultat. Si les proves d'accés s'han fet abans de disposar de la via d'accés a la universitat, l'admissió serà provisional i l'estudiant podrà fer una matrícula condicionada. Aquesta matrícula permet, sempre que hi hagi places disponibles, escollir torn i reservar plaça. La plaça serà definitiva si l'estudiant lliura la informació que acrediti l'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS, i fa la matrícula definitiva el juliol. Les condicions de pagament són les mateixes que en la matrícula definitiva, és a dir, s'ha de fer efectiu el 50 % del preu total de la matrícula. En cas que l'estudiant no superi la selectivitat o el CFGS, se li tornaran els diners de la matrícula i perdrà la reserva de plaça, a no ser que vulgui quedar en llista d'espera per si queden places disponibles després de les proves de selectivitat del setembre.

El mes de juliol es farà l'última prova d'accés i es durà a terme un nou procés de selecció. Per ser admès/a, cal superar la prova i lliurar la documentació d'accés a la universitat. L'estudiant que hagi superat la prova en una convocatòria anterior a la del mes de juliol i no hagi fet la matrícula condicionada, també tindrà l'accés definitiu quan hagi lliurat la documentació d'accés a la universitat, si encara queden places disponibles després del procés de selecció.

Si aquesta prova d’accés es fa abans de conèixer la nota de selectivitat i l’estudiant la supera, podrà matricular-s'hi, però la matrícula no serà definitiva fins que l’estudiant no demostri tenir les condicions d’accés a la universitat abans d’una data que es farà pública.

12.7. L’alumnat que ja estigui graduat, llicenciat o diplomat; disposi d’un primer cicle de llicenciatura o tingui superats un mínim de 30 crèdits ECTS pot sol·licitar l’ingrés al grau ja iniciat. Per elaborar la llista de persones admeses, es tenen en compte les places disponibles, un reconeixement mínim de crèdits i una entrevista personal. Si no se li reconeixen un mínim de 30 crèdits ECTS o no és admès/esa per aquesta via, l'estudiant podrà accedir a l’examen d’ingrés amb les condicions d’admissió a 1r curs.

12.8 En alguns CFGS que tenen vinculació directa amb els nostres graus, s’ha establert el reconeixement d’un nombre determinat de crèdits. En aquests casos, no es consideren crèdits com a via d’accés sinó de grau iniciat. Es poden consultar aquests CFGS a la Secretaria de la Facultat.

12.9. L'alumnat admès ha de formalitzar la seva inscripció en els estudis corresponents durant el mes de juliol a la Secretaria de la Facultat. La data i hora d’inscripció se’ls comunicarà per correu electrònic. La manca de formalització de la inscripció corresponent per part de les persones interessades en la data i hora establerta per la Facultat comportarà la seva renúncia automàtica a la plaça. En aquest cas, el dret derivat de la superació de les proves d’accés quedarà caducat i extingit i no serà vàlid per a convocatòries següents. L'alumnat que opti a un grau en Comunicació ha de fer una prova d’anglès, que servirà per situar-los en el nivell corresponent d’aquesta assignatura obligatòria de primer curs.

13.1. La Facultat garanteix que l'alumnat amb necessitats educatives especials disposarà dels mitjans necessaris per facilitar el seguiment de les classes i l’adaptació, si escau, dels treballs i dels exàmens.

13.2. L’estudiant amb necessitats especials que vulgui fer valer els seus drets ha de lliurar a Secretaria, en el moment de matricular-s'hi, la documentació de l’Oficina d'Accés a la Universitat que acredita la seva situació. Aquesta és l’única documentació que acceptarà la Facultat per reconèixer les adaptacions a les persones que hi tenen dret, en el moment de formalitzar la matrícula.

13.3. L'estudiant que no disposi d’aquesta documentació en el moment de la matrícula podrà presentar posteriorment altres certificats mèdics i d’adreçar-los al SOP per tal que els validi i determini de quina manera es concreten les necessitats que la Facultat ha d’atendre.

13.4. En el moment en què l’estudiant presenti la documentació de l’Oficina d'Accés a la Universitat o la del SOP a la Secretaria Acadèmica, ha de signar el document de garanties informatives. Tota la documentació (tant els certificats com el document de garanties informatives) tenen una validesa d’un any. Per tant, cal renovar anualment la documentació.

13.5. La Secretaria Acadèmica informarà el coordinador/a de les dades de l’estudiant i de les necessitats validades perquè pugui actuar de la manera oportuna.

13.6. Segons allò que estableix l'RD 971/2007, de 13 de juliol, per tal de fer efectiva la compatibilitat dels estudis amb l’activitat de preparació o activitat esportiva dels i les esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, la Facultat adaptarà les activitats docents i d’avaluació de l'estudiant que disposi d’aquest reconeixement.

També pot ser objecte d'una adaptació, després d’estudiar-ne el cas, l'estudiant que formi part d’una entitat esportiva que tingui un conveni específic amb la Fundació Blanquerna; l'estudiant inscrit al Servei d’Esports URL que obtinguin un creditatge quan hagin de participar en competicions i l'estudiant estranger que pugui demostrar un reconeixement similar al seu país d’origen.

Aquests criteris s'establiran en cada cas en particular entre el tutor/a de l’estudiant, el director/a del grau i la Secretaria Acadèmica. És imprescindible que l’estudiant demostri que forma part d’aquest col·lectiu i la certificació de les activitats esportives o de competició en les quals participi.

Funcions
El Consell de Delegats és l’òrgan de representació dels i les estudiants davant la Direcció de la Facultat. És l’espai de posada en comú de les queixes, les consultes i els suggeriments necessaris per a la millora de la qualitat acadèmica i del funcionament general de la Facultat. En formen part els delegats/des dels grups de cada curs de cada grau i torn (matí i tarda), de màsters universitaris i de doctorat, per part de l'alumnat, i el vicedegà/ana acadèmic i el secretari/ària acadèmic, per part de la Direcció de la Facultat. El Consell manté quatre reunions ordinàries al llarg del curs i reunions extraordinàries sempre que ho sol·licitin la meitat dels delegats o a petició de l’equip directiu de la Facultat. El secretari/ària acadèmic aixeca acta de cada reunió i en passa una còpia a cada membre del Consell. El Consell de Delegats elegeix el/la representant dels i les estudiants de la Facultat en els òrgans de representació de la Universitat Ramon Llull.

Reconeixement de crèdits
El reconeixement de crèdits està previst per als delegats/des de grau, d’acord amb l’article 12.8 de l'RD 1393/2007, de 29 d’octubre.
L’estudiant designat delegat/da pot demanar, si així ho sol·licita a Secretaria, que se li reconegui la seva tasca en forma de crèdits acadèmics. Per a l'alumnat de pla antic, el reconeixement serà per a crèdits de lliure configuració. Per a l'alumnat de pla Bolonya, el reconeixement serà per a crèdits d’assignatures voluntàries. L’estudiant pot sol·licitar un crèdit per curs fins a un màxim de quatre. Perquè es reconegui el crèdit, l’estudiant ha de complir els requisits del compliment de funcions que, alhora, també són imprescindibles perquè l'estudiant pugui repetir com a delegat/da.
Compliment de funcions

 1. Les reunions de la Comissió de Delegats són d’assistència obligatòria, siguin ordinàries o extraordinàries. En cas que l'estudiant no pugui assistir a alguna reunió, ho ha de justificar. L’estudiant ha d’assistir a un mínim del 75 % de les reunions convocades.
 2. La persona delegada té l’obligació d’informar els i les estudiants del seu grup de les decisions o notificacions del Consell de Delegats. L’incompliment sistemàtic d’aquest punt també pot ser motiu perquè a l’estudiant no se li reconegui el crèdit acadèmic.
 3. La persona delegada té l’obligació de procedir segons s’especifica en la normativa de queixes. Recordem, doncs, que la persona delegada transmet en 3a instància la queixa al coordinador/a de mòdul o màster universitari. I que si la seva resposta no satisfà la queixa, la persona delegada té dret a presentar-la davant del vicedegà/ana acadèmic. L’incompliment sistemàtic d’aquest procediment en cas de queixes també pot ser un motiu perquè no es reconegui el crèdit acadèmic.
 4. A final del curs acadèmic, l’estudiant ha de presentar una memòria de la tasca desenvolupada al secretari/ària acadèmic. Aquesta memòria ha de contenir, com a mínim, aquests aspectes:
  1. Nombre i balanç de l’assistència al Consell de Delegats.
  2. Nombre i balanç de l’assistència a reunions extraordinàries.
  3. Nombre i balanç de comunicacions als i les estudiants.
  4. Nombre, tipologia i balanç de resolució de les queixes rebudes.
  5. Balanç final del curs en general i de la feina de delegat/ada en particular.

L’estudiant que no lliuri aquesta memòria o que incompleixi sistemàticament aquestes funcions com a delegat/da no obtindrà el reconeixement del crèdit i tampoc podrà repetir com a delegat/ada.

15.1. Queixes sobre l'àmbit docent, en la relació entre alumnat i professorat d'una assignatura:
a) De manera individual:
1a instància: l'estudiant ha de parlar amb el mateix professor/a.
2a instància: l'estudiant ha de comunicar la queixa al tutor/a de seminari, que comprova que l'estudiant ha parlat amb el professor/a i valora si el problema té entitat. Si és així, sol·licita informació al coordinador/a de mòdul i transmet la resposta a l'estudiant.
Si l'estudiant persisteix en la queixa, ha de comunicar-la a la persona delegada de la seva classe, que continuarà el procediment.

b) A través del delegat/ada:
3a instància: el coordinador/a de mòdul només admet la queixa si la formula el delegat/ada corresponent. El coordinador/a elabora un petit informe i comunica la queixa al director/a de grau o departament, que és qui resol.
4a instància: si la resposta no satisfà la queixa, el delegat/ada té dret a presentar-la davant del vicedegà/ana acadèmic, a través del procediment establert. En aquest cas, el director/a de grau o departament envia al vicedegà/ana un informe escrit sobre la queixa, i hi adjunta la còpia de l'informe del coordinador/a.
5a instància: El vicedegà/ana acadèmic, d'acord amb el degà/ana, resoldrà en última instància la queixa.

15.2. Sobre qualsevol altre aspecte no docent, la queixa justificada s'ha de presentar directament davant del vicedegà/ana acadèmic.

Pots consultar aquesta normativa en aquest enllaç.

17.1. Regulació legislativa

A partir d'allò que disposen el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, i el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, i també les memòries de grau i postgrau, la Facultat estableix la normativa de pràctiques següent.

17.2. Tipologia de pràctiques

Es distingeixen dos tipus de pràctiques externes:

 • pràctiques curriculars
 • pràctiques extracurriculars.

En els dos casos, les pràctiques han de ser compatibles amb l’horari lectiu de l’estudiant. L’horari de les pràctiques no es podrà estendre, preferentment, més de 5 hores diàries, exceptuant les pràctiques en cap de setmana o projectes concrets, que, per limitació en el temps, requereixin més dedicació, sempre que permetin la seva assistència a classe.

17.2.1. Les curriculars són aquelles que formen part del nostre pla d’estudis i poden ser:

17.2.1.1. Pràctiques obligatòries de 3r curs dels graus en Comunicació i Global Communication Management.

17.2.1.2. Pràctiques obligatòries de 4t curs del grau en Relacions Internacionals.

17.2.1.3. Pràctiques optatives de 4t curs dels graus en Comunicació.

17.2.1.4. Pràctiques obligatòries o optatives de màsters universitaris, màsters propis i diplomes d’especialització universitària.

17.2.2. Les pràctiques extracurriculars són totes les altres que pugui fer l’estudiant de manera voluntària i que no formaran part del pla d’estudis, però que també tenen una finalitat exclusivament formativa i lectiva i, per tant, constaran en el suplement europeu del títol (SET).

17.3. Pràctiques obligatòries

La Facultat garanteix, a tot l'alumnat dels graus en Comunicació i en Global Communication Management, la realització d’estades en empreses o institucions durant el segon semestre de 3r curs, i al del grau en Relacions Internacionals durant en primer semestre de 4t. En el cas dels màsters universitaris, màsters propis i diplomes d’especialització universitària, les pràctiques obligatòries o optatives es faran durant el curs acadèmic.

Aquestes pràctiques s’entenen com una part de la formació acadèmica de l'alumnat. Als graus en Comunicació i en Global Communication Management és una activitat obligatòria de 12 crèdits ECTS estretament lligada al Seminari VI. Al grau en Relacions Internacionals és una activitat obligatòria de 8 crèdits ECTS estretament lligada al Seminari VII.

Pel que fa als màsters universitaris, aquesta és una activitat obligatòria només per a l'alumnat de l’itinerari professional de 6 crèdits ECTS. En el cas dels màsters propis i diplomes d’especialització universitària, dependrà de si els plans d’estudis ho incorporen com una activitat obligatòria o optativa. Per als màsters propis, el creditatge és de fins a 12 crèdits i per als diplomes d’especialització universitària varia en funció del títol.

Graus en Comunicació

Les pràctiques obligatòries dels graus en Comunicació s’han de cursar en el 2n semestre del 3r curs, entre els mesos de gener i juny.

Les pràctiques obligatòries d’aquest alumnat es podran ajornar a l’estiu de 3r (entre el juny i el setembre) en els casos següents:

 1. L’estudiant treballa amb contracte laboral més de dos dies a la setmana entre dilluns i divendres.
 2. L’estudiant ha de recuperar assignatures de cursos anteriors en horari invertit al seu torn habitual durant el semestre de les pràctiques.
 3. L’estudiant és esportista d’alt nivell o d’alt rendiment. En aquest cas, ha d’acreditar amb un certificat la seva condició.
 4. A proposta de la Facultat, per aprofitar una plaça que el coordinador/a de pràctiques consideri rellevant per a l’estudiant.
 5. L’estudiant vol fer les pràctiques a l’estranger. En aquest últim cas, l’estudiant està obligat a:
  1. Comunicar-ho per escrit al tutor/a abans d'acabar el primer semestre del 3r curs.
  2. Buscar l’empresa o la institució on farà les pràctiques.
  3. Gestionar tots als tràmits de visats d’entrada, estades i pràctiques a l’estranger.
  4. Remetre per escrit al tutor/a l’acceptació de l’estada per part de l’empresa o la institució a l’estranger.
  5. Comunicar, abans de l’1 de febrer, per escrit al tutor/a i coordinador/a de pràctiques les dades de l’empresa per poder formalitzar el conveni amb la FCRIB i la institució o l'empresa de pràctiques.

Excepcionalment, s’ofereix l’opció de prorrogar les pràctiques obligatòries de grau durant l’estiu, sempre que el coordinador/a de pràctiques tingui places disponibles i el centre de pràctiques ho sol·liciti. Aquestes es consideraran pràctiques extracurriculars.

Grau en Relacions Internacionals

Les pràctiques obligatòries del grau en Relacions Internacionals es faran durant el primer semestre del 4t curs. El protocol de pràctiques del grau regula les persones destinatàries, els requisits i les responsabilitats de l'alumnat, l’organització i el desenvolupament de les pràctiques externes i també el procés de selecció, la tria, l'adjudicació i la publicació de places.

Grau en Global Communication Management

Les pràctiques obligatòries del Grau en Global Communication Management es faran durant el segon semestre de tercer curs entre els mesos de gener i juny.

L’assignació de les pràctiques es farà de manera individualitzada tenint en compte la disponibilitat de posicions per part del grau. Al final del segon semestre del segon curs es duran a terme les reunions individuals entre la coordinació de pràctiques del grau i els estudiants.

Els estudiants podran buscar les posicions de pràctiques pel seu compte. En aquest cas, es necessitarà la validació de la coordinació de Pràctiques del grau per assegurar l’adequada correspondència entre els objectius del grau i la posició proposada.

Les pràctiques obligatòries es podran ajornar a l’estiu de 3r (entre juny i setembre) en els següents casos:

1. L’estudiant treballa amb contracte laboral de més de dos dies a la setmana entre dilluns i divendres.

2. L’estudiant és un esportista d’alt nivell o d’alt rendiment. En aquest cas, haurà d’acreditar amb un certificat la seva condició.

3. A proposta de la Facultat per aprofitar una plaça que el/la coordinador/a de pràctiques consideri rellevant per a l’estudiant.

4. Si les característiques del lloc de pràctiques fan necessari que es realitzin durant el període d’estiu.

Pràctiques a l’estranger o fora de Catalunya

 1. El grau en Global Communication Management pel seu caràcter internacional afavoreix que les pràctiques curriculars es puguin fer a l’estranger tant en el període normal de gener a juny com en l’extraordinari de juny a setembre de tercer curs.
 2. Durant les entrevistes individuals amb la coordinació de pràctiques del grau que es fa al final del segon semestre de segon curs, l’estudiant haurà de manifestar el seu interès per a fer pràctiques a l’estranger.
 3. La coordinació del grau col·laborarà en la cerca de pràctiques a l’estranger sense garantir cap lloc en concret. Si arribat el mes de gener de tercer curs no s’ha trobat cap posició a l’estranger, es proposaran a l’estudiant altres posicions disponibles.
 4. L’estudiant que tingui assignades pràctiques a l'estranger haurà de fer tots els tràmits necessaris: visats d’entrada, allotjament, assegurança mèdica i accidents i aquells que el país de destí consideri obligatoris.
 5. Durant la realització de les pràctiques curriculars a l’estranger el grau permetrà a l’estudiant el seguiment de les assignatures a través de tutories, connexions on line o altres mitjans adients i coordinarà amb els professors la manera òptima de dur-ho a terme.

Les pràctiques que es realitzin a l’Estat Espanyol fora de Catalunya tindran el mateix tractament que les que es fan a l’estranger, sempre i quan es justifiqui que es fan en una empresa internacional o en un organisme de l’administració i que el grau ho aprovi.

Màsters

Les pràctiques es començaran a fer durant el segon semestre, a partir del febrer, però el coordinador/a del màster podrà avançar-ne l’inici si ho considera oportú per tal d’aprofitar una plaça i quan consideri que l'alumnat té prou formació. Totes les pràctiques s'han d'acabar abans del 30 de setembre.

17.4. Pràctiques optatives de 4t curs dels graus en Comunicació.

La Facultat ofereix, durant el primer semestre de 4t curs, pràctiques optatives a l'alumnat dels graus en Comunicació, que equivalen a una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS. Cal haver aprovat les pràctiques obligatòries per poder cursar les optatives.

Les pràctiques optatives s’han de cursar preferentment durant el primer semestre del 4t curs, entre l'octubre i el gener. No es podran cursar durant el segon semestre de 4t ni a l’estiu. Només es permetrà alguna excepció durant el segon semestre per l’ajornament d’algun projecte molt justificat per part de l’empresa i no per petició de l’estudiant.

17.5. Pràctiques extracurriculars

La Facultat ofereix també la possibilitat de fer unes noves pràctiques extracurriculars.

En aquest cas, l’estudiant s’ha de matricular d’aquestes pràctiques, que són de 6 ECTS, però que no formen part del creditatge per obtenir el títol, i que tenen un cost del 25 % del preu del crèdit.

Correspon al coordinador/a de pràctiques i al del curs de postgrau assignar aquestes places si són en empreses alienes a Blanquerna, i al degà/ana si es fan dins la mateixa institució, prioritzant sempre l’assignació prèvia de les curriculars. Preferentment, s’han d’haver cursat i aprovat prèviament les pràctiques curriculars per poder optar a les extracurriculars.

Es limitarà el nombre i durada d’aquestes, que no superarà el 50 % del curs acadèmic, exceptuant aquells casos en què es demani una pròrroga acordada entre l’estudiant, la Facultat i el centre de pràctiques.

17.6. Pràctiques dins de la Facultat

Les pràctiques que es puguin fer en algun dels departaments de la Facultat són considerades extracurriculars, atès el caràcter lectiu i formatiu que tenen. L'estudiant s'ha de matricular igualment dels crèdits extracurriculars corresponents. Excepcionalment, es consideraran pràctiques curriculars en aquells casos en què, des del Departament de Pràctiques, es valori que és la plaça idònia per al candidat.

Així mateix, només es pot assignar una plaça de pràctiques a un treballador de la Fundació Blanquerna quan les pràctiques que s'han de fer no tinguin cap relació directa amb les funcions que, en virtut de la seva relació laboral, estigui desenvolupant al si de la institució i li permetin complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica.

17.7. Criteris d’adjudicació

Els criteris per a l’assignació de les pràctiques són els següents:

a) Estar matriculat de 3r o 4t curs de grau o al curs corresponent de postgrau.

b) Matricular-se dels crèdits corresponents al tipus de pràctiques.

No es poden fer pràctiques extracurriculars després del tancament de l’expedient, un cop acabat el grau, el màster o postgrau, i tampoc més tard del 30 setembre de l’últim any de matriculació.

c) El tutor/a de pràctiques o el coordinador/a de pràctiques o del curs de postgrau assignaran la plaça de l’estudiant en funció de diferents criteris que es complementen, entre els quals:

– Disponibilitat de places de pràctiques.

– Tenir un horari compatible al proposat per l’empresa.

– Observacions del tutor/a o coordinador/a de pràctiques o de postgrau.

– Preferències de l’estudiant.

– Adequar-se al màxim al perfil professional demanat pel centre de pràctiques.

– Expedient acadèmic.

El tutor/a de pràctiques o el coordinador/a de pràctiques o de postgrau comunicarà personalment a l’estudiant el lloc de pràctiques amb una setmana d’antelació a la incorporació, com a mínim, sempre que la situació de la plaça ho permeti.

En cas que l'estudiant rebutgi el lloc assignat per la Facultat una vegada comunicat oficialment, la Facultat no garanteix l’adjudicació d’una nova plaça en una altra empresa o institució.

Si, per motius aliens a l’estudiant, és necessari un canvi d’assignació de la pràctica, la Facultat garanteix l’assignació d’una nova plaça, que pot no coincidir amb les condicions de la primera assignació.

L’abandonament unilateral per part de l’estudiant d’un lloc de pràctiques equival a un suspens.

17.8. Reconeixements de pràctiques

L’estudiant només pot demanar el reconeixement de les pràctiques obligatòries. Per fer-ho, en el cas de grau, cal presentar una sol·licitud per escrit a la Comissió de Pràctiques, formada per personal de coordinació, sol·licitant l’equiparació de pràctiques i adjuntant un certificat o contracte laboral de l’empresa, que demostri que l’estudiant està treballant, almenys des d’un any abans, en un centre d’unes condicions semblants als centres de pràctiques. No serveixen feines ni pràctiques fetes amb anterioritat. En el cas de postgrau, aquesta sol·licitud s’ha de presentar al coordinador/a del curs de postgrau. Aquest reconeixement ha de ser aprovat per la Comissió de Reconeixements de la URL.

17.9. Documentació

A l’hora d’incorporar-se al seu lloc de pràctiques, l’estudiant ha d'acceptar per escrit (el document de l’estudiant, annex del conveni) les condicions establertes en el conveni de col·laboració acadèmica signat entre el centre de pràctiques i la Facultat.

L’estudiant ha de signar tres còpies d’aquest document abans d’incorporar-se al centre (una còpia per a l'estudiant, una per al centre i la darrera per a la Facultat).

Tots aquests tràmits se centralitzen des de la Secretaria de Pràctiques.

L’estudiant té el deure de comunicar al tutor/a o coordinador/a de pràctiques i a la Secretaria de Pràctiques tots els detalls de la seva plaça de pràctiques quan tingui la confirmació de la incorporació, per gestionar els tràmits del conveni.

L’estudiant no pot començar les pràctiques sense haver signat el document annex del conveni. Si, en el termini de quinze dies des de la seva incorporació, l’estudiant no ha retornat a la Facultat la documentació signada, la qualificació de l’assignatura pot quedar en suspens.

17.10. Relació amb l’empresa

La realització de les pràctiques no significarà, en cap cas, l'establiment d'un vincle laboral amb el centre de pràctiques. Les empreses han de donar d'alta l'estudiant a la Seguretat Social, en els casos que la normativa estatal ho prevegi.

L’estudiant tampoc no pot estar contractat pel centre on faci pràctiques, exceptuant aquells casos en què, un cop estudiat el cas, des de la Coordinació de Pràctiques es consideri compatible. Al lloc de pràctiques, l'estudiant estarà cobert amb l’assegurança escolar contractada per la Fundació Blanquerna. El centre tampoc no té l’obligació de remunerar les pràctiques, tot i que si ho fa, serà en concepte de dietes o desplaçaments.

17.11. Tutorització

El centre de pràctiques i la Facultat es comprometen a assignar un/a tutor/a i a fer un seguiment de les pràctiques de l’estudiant.

En les pràctiques obligatòries, el tutor/a de la Facultat serà el tutor/a de seminari, i en les pràctiques optatives i extracurriculars, el grau designarà un/a tutor/a de la seva titulació. Pel que fa als màsters i postgraus, el coordinador/a del curs assumirà la tasca de tutor/a o la delegarà en un professor/a de la Facultat.

L’avaluació i l'informe final de les pràctiques, l’efectuarà el tutor/a de pràctiques corresponent, previ lliurament d’una memòria per part de l’estudiant i un informe per part de l’empresa o institució.

17.12. Certificació

En finalitzar el període de pràctiques, l’estudiant té dret a un certificat expedit per l’empresa i la Facultat, en què s’especifiquin les dades bàsiques de la pràctica, incloses les tasques dutes a terme i el grau d’aprofitament.

(Última modificació de la normativa: 16 de juliol de 2022)

 • Compulses: 8

A través del PortAL de l’alumne, a l'apartat Instàncies i Sol·licituds podeu tramitar les següents sol·licituds:

logo

Excel·lència és futur