Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 29 d'octubre del 2019
grauGRIN

Forma de pagament

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada sense cap tipus d’interès. L'import total es distribueix de la manera següent:

El 50% en el moment de formalitzar la matrícula i el 50% restant en nou mensualitats (5 mensualitats del 6% i 4 del 5% restants, d'octubre a juny).

Així mateix, els estudiants que sol•licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col•laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.

Preu per crèdit curs 2019-20

173,29€

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externas, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball