Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGRIN

Síntesi de l’estructura acadèmica del Grau

El Grau en Relacions Internacionals presenta una estructura acadèmica inspirada en els principals models anglosaxons de referència en el món, atorgant-hi un èmfasi especial a la dimensió politològica. Un segon element especialment destacable amb relació als continguts del grau rau en la importància assignada a l’estudi separat de problemes “regionals”, entenent aquests com a una aproximació focalitzada a la dinàmica política d’una sèrie d’àmbits territorials del nostre planeta.

En el nostre cas, això es farà palès de manera particular en la impartició obligatòria d’una sèrie de seminaris d’estudis regionals, els quals, per la seva pròpia naturalesa, tindran un pes destacat en el conjunt del currículum. En aquest darrer sentit, lògicament sense perjudicar el pes i la importància de la dimensió europea que necessàriament ha de presentar el grau, s’atorgarà un pes i una dimensió molt especial a un dels fets diferencials de la nostra ubicació territorial, com és la dinàmica geopolítica euromediterrània.

Dins de l’estructura del currículum del grau, hi ha tres àmbits autònoms que juguen un paper destacat en la impartició de la docència: es tracta de l’idioma modern (anglès per a les Relacions Internacionals), el Practicum i, lògicament, el Treball de Fi de Grau. A part, el nucli dur de les matèries i l’aprenentatge de l’estudiant es basa en els àmbits científics del Dret, l’Economia, la Comunicació i la Filosofia.

A partir de l’adquisició d’unes sòlides bases en aquest terreny, l’estudiant podrà construir el seu propi currículum d’interès. En tot cas, és obvi que es tracta d’un pla d’estudis de naturalesa clarament interdisciplinar, en el que, a més, els estudiants tindran l’oportunitat, si així ho volen, de cursar un dels semestre del grau en alguna de les universitats estrangeres amb les que s’ha signat o es signarà el corresponent conveni de col•laboració.

Classes magistrals

Dedicades a les matèries de contingut teòric, les classes magistrals les imparteixenespecialistes i investigadors del camp de les Relacions Internacionals, responsables de donar als estudiants la formació pròpia de les seves especialitats, com també amb coneixements de caràcter humanista i interdisciplinari.

Seminaris

A les aules-seminari, el professor-tutor treballa 6 hores setmanals amb 12 estudiants com a màxim. D'aquesta convivència intensa, en neix un seguiment personalitzat de cada alumne.