Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
DireccióMarta Valentín, PhD
Preinscripció oberta per al curs 2022-23
Modalitat Presencial
grauWFIS

Treball de final de grau

El Treball de Final de Grau (TFG) té com a finalitat la integració dels continguts formatius rebuts i de les competències adquirides al llarg dels quatre anys de formació. El seu objectiu principal és l’avaluació de les competències bàsiques associades a la titulació.

Consisteix en la realització, presentació i defensa per part de l’estudiant del protocol d’un treball de recerca inèdit que s’inclogui en alguna de les àrees de coneixement que s’emmarquen en els mòduls del pla d’estudis vigent del Grau en Fisioteràpia.

L’estudiant, per tant, ha de demostrar l’assoliment de les competències definides en el programa.

Competències transversals o genèriques

•Ser capaç de prendre decisions
•Ser capaç de solucionar problemes
•Tenir capacitat d’organització i planificació
•Tenir capacitat d’anàlisi i de síntesi
•Poder comunicar-se a nivell oral i escrit en la llengua nativa
•Tenir capacitat de gestió de la informació
•Tenir coneixements d’informàtica amb relació a l’àmbit d’estudi
•Tenir coneixement d’una llengua estrangera
•Tenir compromís ètic
•Tenir habilitats en les relacions interpersonals
•Tenir raonament crític
•Poder treballar en un context internacional
•Saber reconèixer la diversitat i la multiculturalitat
•Tenir motivació per la qualitat
•Saber fer el seu aprenentatge autònom
•Tenir iniciativa i esperit emprenedor
•Tenir coneixement d’altres cultures i costums
•Tenir sensibilitat envers temes mediambientals

Competències específiques

•Saber examinar i valorar l’estat funcional del pacient/usuari
•Saber dissenyar el Pla d’Intervenció o tractament de Fisioteràpia
•Saber determinar el Diagnòstic de Fisioteràpia
•Saber proporcionar una atenció eficaç i integral
•Saber elaborar i complimentar la Història Clínica de Fisioteràpia.
•Saber avaluar l’evolució dels resultats
•Saber executar, dirigir i coordinar el Pla d’Intervenció de Fisioteràpia
•Saber garantir la qualitat en la pràctica de la Fisioteràpia
•Incorporar la recerca científica i la pràctica basada en l’evidència com a cultura professional
•Incorporar a la cultura professional els principis ètics i legals de la professió
•Saber desenvolupar la funció docent
•Saber assumir riscos i viure en entorns d’incertesa
•Saber enfrontar l’estrès
•Saber treballar amb responsabilitat
•Saber mantenir una actitud d’aprenentatge i millora
•Saber manifestar respecte, valoració i sensibilitat pel treball dels altres
•Saber col•laborar i cooperar amb altres professionals
•Saber mostrar la seva orientació cap al pacient/usuari
•Saber ajustar-se als límits de la seva competència professional
•Saber desenvolupar la capacitat per organitzar i dirigir

Descripció de la forma del treball

  • El TFG és un treball individual. Es pot redactar en català o castellà, però ha d’incloure un resum en anglès, i en català o castellà.
  • L’extensió del treball estarà compresa entre 20 i 30 pàgines de text; els annexos no estan inclosos en aquesta extensió.
  • El tipus de lletra serà Arial, la grandària 12 ppt i l’interlineat d’1,5; els marges superior i inferior seran de 2,5 cm i l’esquerre i el dret de 3 cm.

Seguiment

  • El TFG és un treball tutoritzat. La seva realització té una durada d’un semestre (el segon del quart curs del Grau) i està supervisada per part d’un professor o tutor involucrat en la docència d’alguna de les matèries del Grau.
  • L’estudiant ha de fer, de manera obligatòria, 4 sessions presencials de tutoria.
  • El rol del tutor és el d’acompanyar i orientar metodològicament l’estudiant al llarg de tot el procés d’elaboració del TFG, és a dir, durant la seva realització, presentació i defensa. També avaluarà el procés d’aprenentatge i desenvolupament del treball i donarà la conformitat per al lliurament quan consideri que aquest compleix els requisits especificats en la normativa del TFG.

Temporització

La temporalització del TFG contempla diferents moments i, com a referència, es proposen els següents:

1. Selecció del tema i adjudicació de tutor: octubre-novembre
La selecció del tema per al TFG i l’adjudicació de tutor es farà a partir de les propostes fetes per la FCSB en funció de les diferents àrees de coneixement.

2. Primera entrevista amb el tutor: desembre
L’estudiant haurà de presentar un esborrany de l’esquema del treball: declaració d’intencions (20 línies), índex, hipòtesis i objectius; també aportarà la bibliografia bàsica.

3. Desenvolupament del treball: gener-març (1a convocatòria) o gener-maig (2a convocatòria)
L’estudiant durà a terme de forma autònoma el treball i, periòdicament, es reunirà amb el seu tutor per valorar el progrés, establir pautes i assenyalar dates de trobada.

4. Lliurament del treball: darrera setmana de març (1a convocatòria) o primera setmana de maig (2a convocatòria)

5. Presentació i defensa pública: darrera setmana de maig i primera setmana de juny (1a convocatòria) o darrera setmana de juny i primera setmana de juliol (2a convocatòria)

Avaluació

L’avaluació del TFG comprèn quatre parts:

1. El seguiment del treball
El seguiment continuat del desenvolupament del treball el durà a terme el tutor. Durant aquest procés el tutor avaluarà:

•El plantejament del treball
•El reconeixement per part de l’estudiant de la pluridimensionalitat dels problemes
•La utilització de recursos apropiats per a la cerca de la informació
•L’habilitat per analitzar críticament la validesa i l’aplicabilitat de les fonts d’informació utilitzades
•La capacitat de síntesi d’informació
•La capacitat per relacionar les dades obtingudes amb els coneixements previs
•La presentació ordenada de la informació
•L’expressió clara i precisa
•La capacitat per formular preguntes sobre la situació
•La justificació dels comentaris amb referències i arguments adequats
•L’acompliment de terminis i pautes establerts pel tutor

2. El treball escrit
El TFG escrit serà avaluat per un tribunal constituït per dos professors del Grau. Per evitar conflicte d’interessos, el tutor no podrà formar part d’aquest tribunal. Els aspectes que s’avaluaran són els següents:

•La presentació formal del treball
•La correcció lingüística
•El nivell d’aprofundiment en els antecedents i l’estat actual del tema
•La justificació de la proposta
•El grau d’innovació de la proposta
•L’adequació i claredat de la pregunta de recerca (hipòtesi i objectius)
•La correcció i conveniència de les fonts bibliogràfiques
•El disseny i desenvolupament metodològic
•El nivell científic del treball

3. La presentació i defensa pública del treball
Per poder defensar el treball, l’estudiant ha d’haver obtingut l’autorització del seu tutor i el vist-i-plau del tribunal que ha valorat el TFG escrit. El mateix tribunal serà qui valorarà la presentació i defensa tenint en compte:

•La selecció i l’ordre de les idees exposades
•La precisió en el llenguatge utilitzat
•El domini del tema
•La capacitat de síntesi i la solidesa en la presentació
•La transmissió clara i precisa del contingut del treball
•L’efectivitat en la utilització del suport visual
•La captació de l’interès de l’audiència
•La correcció i l’oportunitat de les respostes a les preguntes del tribunal

4. La qualificació final
La qualificació final s’obté d’una mitjana ponderada de les notes de seguiment (30%), del treball escrit (45%) i de la presentació i defensa (25%). Cal dir que per superar el mòdul del TFG cal haver aprovat les tres parts anteriors de manera independent, és a dir, pel tutor i pel tribunal.