Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Títol d' Expert/a universitàri/a en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

Places exhaurides

TIDEX capçalera
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 any acadèmic
 • Crèdits
  29
 • Data d'inici
  Setembre 2024
 • Horari

  Divendres de 15:00 h a 20:00 h
  Dissabte de 9:00 h a 20:00 h
  Diumenge de 9:00 h a 14:00 h

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer Padilla, 326-332. 08025 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

A qui va dirigit?

Titulats en Fisioteràpia.

Amplia la teva formació

La fisioteràpia cardiorespiratòria és un camp específic de la fisioteràpia especialitzat en el tractament de pacients adults amb afectació cardiorespiratòria. Com a conseqüència dels avenços científics d’aquests darrers anys, hi ha una creixent demanda en el sector de la salut de professionals especialitzats en aquest àmbit d’actuació.

L’objectiu general del curs és capacitar als professionals de la fisioteràpia en la intervenció a la població adulta amb alteracions cardiorespiratòries, des d’un enfocament pràctic i basat en els últims avenços científics.

Amb aquesta formació, el fisioterapeuta estarà altament qualificat per avaluar i interpretar les proves de valoració, per identificar la millor opció terapèutica en funció de la fisiopatologia de la malaltia i l’etapa en què es desenvolupa, i adaptar cada tractament de forma individualitzada per a cada pacient segons el seu estat clínic (crònic, crític o agut).

Enfocat en l’abordatge de patologies cardiorespiratòries del pacient adult (crònic, crític i agut), combinant classes i activitats online amb 7 seminaris presencials pràctics. Es tracta d’una formació que incorpora un mètode innovador, amb unes especificitats úniques, respecte d’altres cursos que s’ofereixen actualment.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Fisioteràpia cardiorespiratoria.

Exercici físic terapèutic.

Unitat de Cures Intensives.

Notícies

El títol d'expert universitari en Fisioteràpia Cardiorespiratòria és un programa que incorpora un mètode innovador, que el diferencia d'altres cursos que s'ofereixen actualment. La formació es divideix en tres gran blocs metodològics i es pot dur a terme, segons les indicacions del professorat, de manera individual o col·lectiva: treball dirigit online, treball autònom i treball presencial en grups reduïts guiats per un tutor.

Aquest títol s'imparteix en format semipresencial i està enfocat en l'abordatge de patologies cardiorespiratòries del pacient adult (crònic, crític i agut), combinant classes i activitats online amb 7 mòduls presencials pràctics. El seminari de febrer 2025, s'impartirà a la Universitat de Deusto Campus Sant Sebastià (despeses de viatge i allotjament a càrrec de l'estudiant).

Informació acadèmica

alumnes en grup a classe FCS

Calendari

Podeu descarregar en l'enllaç següent, el calendari detallat del curs 2024-2025 (pdf)

Pla d'estudis

Mòdul 1 -Sistema cardiorespiratori. Matèries bàsiques (5 ECTS).

-Anatomia (1 ECTS)

-Fisiologia i Fisiopatologia (4 ECTS)

Mòdul 2 -Sistema cardiorespiratori. Matèries transversals (6 ECTS).

-Avaluació y diagnòstic (6 ECTS)

Mòdul 3 -Teràpia Respiratòria 1 (3 ECTS)

-Tractament quirúrgic i farmacologia

-Oxigenoteràpia

-Aerosolteràpia

-Humidificació

Mòdul 4 -Teràpia Respiratòria 2 (7 ECTS)

-Ventilació mecànica (2 ECTS)

-Drenatge de Secrecions (2,5 ECTS)

-Exercici terapèutic (2,5 ECTS)

Mòdul 5 -Teràpia Aplicada (8 ECTS)

-Pacient Crític

-Pacient Agut

-Pacient Crònic

-Co-Working

Sortides prfoessionals

 • Centres hospitalaris: unitats de pneumologia, unitats de cures intensives i unitats de rehabilitació cardiopulmonar.
 • Centres sociosanitaris.
 • Atenció domiciliària.
 • Centres d'Atenció Primària.
 • Centres especialitzats en atenció del pacient amb patologia respiratòria associada a alteració neuromuscular o neurològica.
 • Lliure exercici de la professió.
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Professorat

· Ane Arbillaga, PT, PhD (Universidad de Deusto, Donostia-San Sebastián).

· Ana Balañá, PT, PhD (Hospital del Mar, Barcelona).

· Beatriz Herrero, PT, PhD (Universidad San Jorge, Zaragoza).

· Dani Martí, PT, PhD (Hospital Clínic, Barcelona).

· Elena Gimeno, PT, PhD (Hospital Clínic, Barcelona).

· Ebymar Arismendi, MD, PhD (Hospital Clínic, Barcelona).

· Gerard Muñoz, PT, PhD (Universidad EUSES, Girona).

· Gonzalo Ballesteros, PT, Msc (Hospital Vall Hebron, Barcelona).

· Gustavo Plotnikow, PT, MSc (Sanatorio Anchorena, Buenos Aires).

· Juan Martín Nuñez Silveira, PT, Msc (Hospital Italiano, Buenos Aires).

· Nicolas Roux, PT, MSc (Hospital Italiano, Buenos Aires).

· Marian Ramon, PT, PhD (Hospital Vall d’Hebron, Barcelona).

· Marta San Miguel, PT, PhD (Universidad San Jorge, Zaragoza).

· Rodrigo Torres, PT, Msc (Universidad de Chile, Santiago de Chile).

· Silvina Dell’era, PT, Msc (Hospital Italiano, Buenos Aires).

· Victoria Alcaraz, PT, PhD (Hospital Clínic, Barcelona).

Professorat

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

La preinscripció

La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat.

Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació d'accés.
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten per a l’accés als estudis de màster o postgrau al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Pagament de 100 € en concepte de drets de preinscripció. Només es retornarà l'import de la sol·licitud en cas d'anul·lació del curs per part del centre. L'import es retornarà durant el curs en què s'ha fet la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial.

Un cop feta la preinscripció, es valorarà la documentació i s'informarà l'estudiant sobre el resultat i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per a accedir al màster o postgrau. En el comunicat d’admissió s’informarà cada estudiant de la data de matrícula. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària en cas de pagament fraccionat.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es pot fer sencer, o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària.

Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a més informació, contacta amb el departament de futurs estudiants a [email protected].
[email protected]

Totes les facilitats perquè puguis accedir als estudis

Curs 2024-2025

Sol·licitud de plaça: 100€ en concepte de drets de preinscripció. En cas de no ser admès o per anul·lació del postgrau per part de la Facultat de Ciències de la Salut-Blanquerna, l’import es retornarà durant el curs en què s’ha realitzat la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent.

Preu per crèdit
103,50€
Preu total del curs
3.001,50 €

Forma de pagament

La matrícula es fracciona en tres pagaments:

 • Pagament inicial: 34% en el moment de formalitzar la matrícula.
 • Gener: 33%
 • Març: 33%
Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts Blanquerna

Descomptes disponibles per a estudis de Màster i Postgrau

*Els descomptes són aplicables en Màsters Universitaris, Màsters de Formació Permanent i Títols Propis, i no són acumulables: només es pot aplicar 1 dels descomptes.

15% - Descompte Alumni URL

Alumni URL de qualsevol pla d’estudis associat a una matrícula de pagament prèvia. Només s’ofereix una vegada per a cada tipus de títol diferent on l’alumni es vulgui matricular.

10% a 15% - Descompte a empreses col·laboradores

Empreses amb les quals existeix un conveni de col·laboració formal, sigui de pràctiques o de qualsevol altre model d’associació.

10% - Descompte a institucions universitàries

Professorat, PAS, Estudiants i Alumni d’institucions universitàries amb les quals hi hagi conveni d’estudis/intercanvis, per exemple, Emerson College.

10% - Descompte a col·legis professionals

Amb tots els col·legis professionals amb qui existeixi conveni de col·laboració vigent. S’ha d’acreditar el fet d’estar col·legiat.

logo

Excel·lència és futur