Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster Universitari en Neurofisioteràpia

Títol oficial

Preinscripció oberta

MUNEU capçalera
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  Octubre de 2024
 • Horari

  Divendres, dissabte i diumenge de 9 h a 13:30 h / 15 h a 19:30 h

 • Places
  26
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer Padilla, 326-332. 08025 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

A qui va dirigit

Fisioterapeutes interessats en l'abordatge de les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic a causa de les alteracions del sistema nerviós (central i perifèric) en tots els àmbits assistencials (hospitals, centres de rehabilitació, atenció domiciliària, entre d’altres).

Presentació

El màster universitari en Neurofisioteràpia per la URL, proporciona les competències als fisioterapeutes per a l'abordatge de les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic a causa de les alteracions del sistema nerviós (central i perifèric) en tots els àmbits assistencials (hospitals, centres de rehabilitació, atenció domiciliària, entre d’altres). El programa també aprofundeix en el raonament clínic en neurofisioteràpia per a l'obtenció de les millors opcions terapèutiques, des de la base del mètode científic i el desenvolupament de les habilitats clíniques i d’investigació.

El màster té com a objectiu capacitar els fisioterapeutes en els coneixements i les habilitats necessaris per planificar i desenvolupar intervencions terapèutiques basats en el pensament i el raonament clínic en neurofisioteràpia en un model d'atenció centrat en la persona i des de la neurociència més avançada.

Bàsiques:

 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Generals:

 • Analitzar, organitzar i planificar les activitats pròpies del seu àmbit professional.
 • Capacitat i flexibilitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions efectiva en el seu camp de treball.
 • Saber avaluar, seleccionar i extreure conclusions de la literatura científica relativa als seus camps d'estudi.
 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i pensament crític en el seu camp de treball.
 • Demostrar la capacitat de treball en equip tant en l'àmbit interdisciplinari com en un context internacional mitjançant la comunicació oral o escrita en diferents idiomes.
 • Demostrar habilitats en les relacions interpersonals des de l'atenció fins a la diversitat i multiculturalitat mitjançant el compromís ètic en la pràctica professional.
 • Capacitat de generar i liderar idees innovadores en el seu entorn professional.
 • Demostrar habilitat de gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades en el seu entorn professional.
 • Conèixer els principis bàsics de la metodologia de la recerca clínica, la seva aplicabilitat, interpretació i maneig de resultats per al desenvolupament de projectes de recerca en l'àmbit del seu entorn professional.
 • Demostrar autonomia per formular, planificar, dissenyar i desenvolupar projectes científics o tecnològics en el seu àmbit professional per a una millora en la seva àrea d'especialitat.

Específiques:

 • Ser capaç d'identificar i valorar la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones amb malaltia adquirida, congènita o traumàtica del sistema nerviós.
 • Tenir coneixements avançats sobre els models, les tècniques i els instruments terapèutics sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa l'activitat professional en la neurofisioteràpia.
 • Ser capaç d'aplicar i integrar els mètodes, procediments i actuacions de la neurofisioteràpia com a eines encaminades tant a la reeducació o recuperació funcional, com a la promoció i manteniment de la salut en persones amb trastorns funcionals del sistema nerviós.
 • Ser capaç d'aplicar i integrar els coneixements per valorar l'estat del pacient, considerant fonamentalment els aspectes físics i, en un marc interdisciplinari, els nutricionals, psicològics i socials, amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Tenir els coneixements avançats per a dissenyar, executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció en neurofisioteràpia basats en les evidències científiques i atenent criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Ser capaç de predir i controlar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa en el camp de la neurofisioteràpia per formular judicis clínics i adquirir habilitats per desenvolupar programes adaptats a les necessitats de les persones amb trastorns funcionals del sistema nerviós.
 • Tenir autonomia per a gestionar o desenvolupar centres o unitats de neurofisioteràpia dirigida a persones amb trastorns funcionals del sistema nerviós i la seva relació amb altres serveis sanitaris o de salut.
 • Ser capaç de formular, planificar, dissenyar, desenvolupar i defensar projectes científics en fisioteràpia neurològica.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Centres assistencials en l'àmbit públic o privat

Atenció fisioterapèutica de persones amb disfunció neuromusculoesquelètica.

Atenció fisioterapèutica de persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Recerca en l'àrea de les neurociències

Si tries el màster universitari en Neurofisioteràpia de Blanquerna, tries...

Pràctiques i seminaris clínics en diferents centres de referència amb pacients amb dolor complex i dèficits funcionals sensitivomotors, on l'estudiant pot desenvolupar eines de raonament clínic operatiu en neurofisioteràpia

Aprofundir en el raonament clínic en neurofisioteràpia per a l'obtenció de les millors opcions terapèutiques

Poder fer el màster universitari en Fisioteràpia Infantil, amb la convalidació de 17 crèdits

Accés al doctorat

Entrada FCS Padilla

Especialització i reconeixement

Blanquerna disposa d’un ampli i reconegut programa d'estudis de postgrau (màsters universitaris, Tìtols propis, expedits per la Universitat Ramon Llull, i programes de doctorat), que garanteixen la millor especialització, la formació per a la recerca i la resposta a les demandes emergents dels sectors professionals que hi estan vinculats.

Humanisme i innovació dins del sector sanitari i empresarial

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, ubicada al centre de Barcelona en un edifici construït l’any 2002, és una facultat humanista i innovadora en formació de l’àmbit de les ciències de la salut. Plenament inserida en el sector sanitari i empresarial, és capdavantera en actualitzar els plans d’estudi segons les noves necessitats del sector. Per això, per a més de 10.000 professionals ja en actiu és la referència a l’hora de reciclar-se i especialitzar-se en uns entorns tan canviants com són el de la Infermeria, la Fisioteràpia, la Nutrició Humana i Dietètica, i la Farmàcia.

Notícies

Informació acadèmica

alumnes en grup a classe FCS

Calendari

Podeu descarregar en l'enllaç següent, el calendari detallat del curs 2024-2025 (pdf)

Podeu descarregar el calendari d'exàmens i d'entregues en l'enllaç següent, el calendari detallat 2023-2024 (pdf)

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 8
Pràctiques externes 8
Obligatòria 44
Total 60

Pràctiques professionals obligatòries

Les pràctiques del màster universitari en Neurofisioteràpia són un element clau en la formació del professional que es vol especialitzar en neurofisioteràpia. L'estudiant viu l'entorn professional en diferents àmbits referencials.

A més de comptar amb centres assistencials de referència en àmbit de la neurofisioteràpia per a les pràctiques assistencials, com per exemple Hospital Vall d'Hebron, Hospital Clinic, CEMCAT o SIRN, realitzem activitats docents en unitats de neurofisioteràpia de referència com Step by Step, Neurofunció i CEN, amb l'objectiu d'integrar diferents realitats professionals.

Tot això es complementa amb seminaris clínics en diferents centres de referència amb pacients amb dolor complex i dèficits funcionals sensitivomotors on l'estudiant pot desenvolupar eines de raonament clínic operatiu en neurofisioteràpia.

On pots fer les pràctiques?

Objectius de les pràctiques

- Aplicar i integrar: Aprendre a aplicar i integrar els coneixements per valorar l'estat del pacient, considerant fonamentalment els aspectes físics i, en un marc interdisciplinari, els nutricionals, psicològics i socials, amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

- Dissenyar, executar, dirigir i coordinar: Aprendre a dissenyar, executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció en neurofisioteràpia basats en les evidències científiques i atenent criteris d'adequació, validesa i eficiència.

- Predicció i control: Ser capaç de predir i controlar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

- Gestió i desenvolupament: Adquirir autonomia per gestionar o desenvolupar centres o unitats de neurofisioteràpia dirigida a persones amb trastorns funcionals del sistema nerviós i la seva relació amb altres serveis sanitaris o de salut.

Treball Final de Màster

El TFM consisteix en l'elaboració d'un projecte de recerca o bé una revisió sistemàtica (prèvia aprovació de rellevància per part de la direcció) i redactat segons el format de revista científica. El treball serà integrador dels coneixements i habilitats adquirits al llarg del màster amb contingut teòric o aplicable en un entorn assistencial de promoció, prevenció, i recuperació de noves habilitats després de la pèrdua de funció. L'avaluació i qualificació del TFM es realitzarà per part d'un tribunal seleccionat per valorar, la defensa i la valoració del seguiment del tutor/a.

S'estableixen unes pautes per al desenvolupament del TFM del màster universitari en Neurofisioteràpia que es duu a terme a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull (FCSB-URL), descrites en el dossier de l'assignatura de l'estudiant.

L'estudiant disposarà de quinze minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Una vegada finalitzada l'argumentació, responent les observacions, els comentaris i les preguntes del tribunal. S'estima una durada de l'acte de 45 minuts.

Els criteris per avaluar el treball de final de màster fan referència a les competències aconseguides durant el procés d'elaboració, el treball final escrit i la defensa que se'n fa. Per això la qualificació final serà el resultat de diferents valoracions parcials establertes a la memòria de verificació.

Competències aconseguides durant el procés d'elaboració: es valorarà l'organització i capacitat de cerca, la persistència en les etapes de la confecció del treball, i la progressió en l'adquisició de les habilitats i de les actituds necessàries per a la recerca.

Treball final escrit: es valoraran els diferents aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs de recerca o d'intervenció. El/ a tuto /a de l'estudiant emetrà per al tribunal d'avaluació un certificat de conformitat perquè el treball pugui ser presentat abans de fer-ne la defensa.

Competències aconseguides en la defensa oral: es valorarà la síntesi i la solidesa en l'exposició oral, el domini del tema i l'originalitat i l'ús adequat de les noves tecnologies en l'exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant un tribunal d'avaluació.

La qualificació final del treball serà emesa pel tribunal d'avaluació d'acord amb les competències que s'especifiquen en el pla d'estudis

- Normativa de presentació i defensa del TFM

Projecció professional

fcs stock

Centres assistencials

Fisioterapeutes especialitzats per treballar a centres assistencials de l'àmbit públic o privat.

Fc_FCS-neuro

Intervenció en neurofisioteràpia

Fisioterapeutes que desenvolupin o vulguin posar en marxa programes d'intervenció en neurofisioteràpia.

fcs stock

Atenció de persones amb disfunció neuromusculoesquelètica i diversitat funcional

Fisioterapeutes especialitzats en l'atenció de persones amb disfunció neuromusculoesquelètica, discapacitat o diversitat funcional.

FCS_Engi_Salut

Investigació

Fisioterapeutes investigadors en ciències de la salut amb interès en la neurofisioteràpia i les neurociències.

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Director

Coordinador

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials dirigits a l’especialització acadèmica i professional, així com a l’aprenentatge de les activitats de recerca.

Per accedir a l’ensenyament oficial del màster s’ha de tenir un títol universitari oficial de Fisioteràpia (grau o equivalent), espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster està regulat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

La preinscripció

La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Currículum Vitae.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació d'accés.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten per a l’accés als estudis de màster o postgrau al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Pagament de 100 € en concepte de drets de preinscripció. Només es retornarà l'import de la sol·licitud en cas d'anul·lació del curs per part del centre. L'import es retornarà durant el curs en què s'ha fet la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial.

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Entrevista personal
 • Experiència professional

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Matrícula

La persona admesa podrà escollir entre dues opcions, en funció de si ja disposa, o no, de la seva via d’accés:

 1. Matrícula condicionada: Pot optar-hi l’alumnat que no hagi obtingut encara la titulació de grau i que vulgui cursar en paral·lel el màster. Per fer la matrícula condicionada, es contempla la possibilitat d’accedir si l’estudiantat te pendent de superar el TFG i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS addicionals per obtenir la titulació de grau. No es podrà qualificar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster fins que l'estudiant no hagi acabat la titulació de grau. L’estudiant ha d’emplenar una sol·licitud acceptant els requisits de la matrícula condicionada. Tampoc es podrà emetre cap CAO a l'alumnat amb matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés al màster universitari.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de formalitzar la matrícula, el candidat/a disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula.

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Aquests descomptes només s'aplicaran als estudiants que es matriculin a temps complet i per a la totalitat dels crèdits de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En el moment de la matrícula, el candidat/a haurà d’aportar la documentació següent:

 • DNI (per les dues cares). Alumnat estranger: NIE (Número d’Identificació d’Estranger) i Passaport.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dóna accés al curs o del resguard de la sol·licitud del títol.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada en què consti l’expedient del grau.
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària (en cas que es facin pagaments a terminis).
 • NUSS (Número de la Seguretat Social). En aplicació del Reial Decret Llei 2/2023, és obligatori incloure al Sistema de Seguretat Social a tot l'alumnat que realitza pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses als programes de formació. Per tant, és imprescindible que l’alumnat disposi del NUSS per poder realitzar les pràctiques. L'alumnat estranger ha de tenir passaport vigent i tramitar el NIE i quan el tingui ha d'obtenir el seu NUSS. El NIE es pot sol·licitar a l'Oficina Consular del lloc de residència de alumne/a.
 • Declaració de documentació vinculada a les Pràctiques Externes, emplenada i signada electrònicament.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió.

Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a més informació, posa't en contacte amb el departament de futurs estudiants a [email protected].
[email protected]

Totes les facilitats perquè puguis accedir

Preu per crèdit
144,17 €
Preu del curs 2024-2025
8.650,20 €
Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts Blanquerna

Descomptes disponibles per a estudis de Màster i Postgrau

*Els descomptes són aplicables en Màsters Universitaris, Màsters de Formació Permanent i Títols Propis, i no són acumulables: només es pot aplicar 1 dels descomptes.

15% - Descompte Alumni URL

Alumni URL de qualsevol pla d’estudis associat a una matrícula de pagament prèvia. Només s’ofereix una vegada per a cada tipus de títol diferent on l’alumni es vulgui matricular.

10% a 15% - Descompte a empreses col·laboradores

Empreses amb les quals existeix un conveni de col·laboració formal, sigui de pràctiques o de qualsevol altre model d’associació.

10% - Descompte a institucions universitàries

Professorat, PAS, Estudiants i Alumni d’institucions universitàries amb les quals hi hagi conveni d’estudis/intercanvis, per exemple, Emerson College.

10% - Descompte a col·legis professionals

Amb tots els col·legis professionals amb qui existeixi conveni de col·laboració vigent. S’ha d’acreditar el fet d’estar col·legiat.

Màster verificat per l'AQU

Memòria

Informació de Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur