Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

GRIES: Grup de Recerca i Innovació en Esport i Societat

Grup reconegut per la Generalitat de Catalunya 2021 SGR 01025

El grup de recerca i innovació sobre Esport i Societat (GRIES) centra el seu treball de recerca en:

 • la història social de l’esport
 • la intervenció social a través de l’esport
 • l'impacte social, econòmic i ambiental del lleure i turisme esportius
 • la gestió de les organitzacions i instal·lacions
 • l'anàlisi psicosocial del rendiment esportiu

És un grup compost per investigadors, professors col·laboradors, becaris i estudiants de doctorat que estan interessats en l’estudi de l’esport i les activitats físiques contemporànies com a fenomen social en el context europeu i amb especial atenció a Catalunya.

Grup de Recerca i Innovació en Esport i Societat
Marta Bassa Garcia

Marta Bassa Garcia

Col·laboradora
Mateu Capell Maymó

Mateu Capell Maymó

Col·laborador
Núria Cervelló Pastor

Núria Cervelló Pastor

Col·laboradora
Mònica Domínguez Prats

Mònica Domínguez Prats

Col·laboradora
Conrad Vilanou       Torrano

Conrad Vilanou Torrano

Col·laboradora

Línies de treball del grup

 • Esport, Intervenció Social i Cooperació
 • Història i Moviments Socials en Esport
 • Gestió esportiva i Governança en l’àmbit públic i privat
 • Innovació i Psicologia en el Rendiment Esportiu
 • Educació Física i Esport en Edat Escolar

Publicacions

Morejon,S., Abadia,S.,Pujadas,X. (2017). “Urban elements that facilitat esport and physical activity in regenerated públic spaces: Barcelon’s waterfront in Sport, events, tourism and regeneration.” (pp 147-164). Routledge. ISBN: 978-1-138-64281-2

Alonso, V. L.; Medina, F. X.; (Dirs.).(2017).”Deporte, identidad y etnicidad.” Le Canarien Ediciones. ISBN: 978-84-946736-5-8.

ALONSO DELGADO, V. L. (2017).” HOMBRE INTEGRAL, ESPAÑOLIDAD Y ESPÍRITU DEL COMBATIENTE: LOS DEPORTES TRADICIONALES EN EL EJÉRCITO FRANQUISTA (1939- 1975).” Le Canarien Ediciones.ISBN: 978-84-946736-5-8.

ALONSO DELGADO, V. L. (2017). “Procurar la educación moral de la tropa dada su natural sociabilidad: el Recreo Educativo del Soldado en el Ejército franquista (1940- 1975) en Guereña, J. L. (Dir.). Espacios y formas de sociabilidad en la España contemporánea.” Editorial Biblioteca Nueva.

Turró Ortega,G. (2016).” Ética del deporte. Una aproximación humanista.” ( pp. 7-203). Editorial Herder. ISBN: 978-84-254-3784-7.

SEBASTIANI, E.M.; RUBIO, L. (2016): “Aprendizaje Servicio y Educación Física”. En Domingo Blázquez (ed.): Métodos de enseñanza en Educación Física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. Barcelona: INDE. ISBN.: 9788497293587.

LLEIXÀ, T.; SEBASTIANI, E.M. (coord.)(2016): “Competencias clave y Educación Física. ¿Cómo y para qué tenerlas en cuenta en la programación?”.Barcelona: INDE. ISBN.: 9788497293730.

BLÁZQUEZ, D.; SEBASTIANI, E.M. (2016): “¿Cómo se evalúan las competencias?”. En Teresa Lleixa i Enric M. Sebastiani (coord.):Competencias clave y Educación física. ¿Cómo y para qué tenerlas en cuenta en la programación?Barcelona: INDE. ISBN.:9788497293730.

Pujadas, X. (2015). “Deporte, Educación, Ocio y Disciplinamiento: La Sociabilidad en las Islas Canarias Occidentales (1850- 1936).” Prologo. ESPANYA.

Abadia,S; Medina, X;Sánchez, R;Bantulà, J; Corderas, F;Bastida, N;Augé, A; Fornons, D;Vega, S;Pujadas, X. (2015). ” Deporte, cooperación y solidaridad: el ejemplo de la edición española de la Trailwalker 2013 .” Crisis, cambio social y deporte.( pp 139- 147). Volum 1. València. ESPANYA. ISBN: 978-84-7642-951-8.

Pujadas, X. (2015). ” Esport i ciutadania: L’esport a Catalunya durant la segona república 1931-1936″. Homenatge a la República. ESPANYA.

ALONSO DELGADO, V.L.(2015).“Deporte, Educación, Ocio y Disciplinamiento: La sociabilidad en las Islas Canarias Occidentales (1850- 1936).” Ediciones Idea. Colección Thesaurus. ISBN: : 978- 84- 16143-99-3.

Abadia, S.(2015). “El popular Club Femení i d’Esports de Barcelona.” (pp.278-281). ara Llibres. ISBN: 978-84-16154-37-1.

Abadia, S.; Sebastiani, E. Mª. (2015). “Physical education and sport in contexts of democratisation: the case of Spain during the political transition (1975-1982).” (pp.110-120).University of Pristina / FIEP Europe. ISBN: 978-86-82329-53-4.

Bantulà, J.; Payà, A. (2015). “La cultura lúdica en los rituales funerarios: los Juegos de velorio.” A Children, spaces and identity. Children in the Past Monograph Series ( pp 342-354). Volum 4. Oxford, ENGLAND. ISBN: 978-1-78297-935-7.

Abadia, S., Medina, X., Sánchez, R., Bantulà, J., Fornons, D., Bastida, N., Augé, A., Corderas, F., Vega, S., Pujadas, X. (2014).” Deporte, cooperación y solidaridad: el ejemplo de la edición española de la Trailwalker 2013.” A Crisis, cambio social y deporte ( pp. 139-148). Nau llibres – Edicions culturals valencianes S.A. ISBN: 9788476429518.

RUBIO, L.; CAMPO, L.; SEBASTIANI, E.M. (2014)(coords): “Aprendizaje servicio y Educación Física. Experiencias de compromiso social a través de la actividad física y el deporte. Barcelona: INDE Publicaciones, ISBN: 978-84-9729-340-2.

RUBIO, L.; CAMPO, L.; SEBASTIANI, E.M. (2014): “Cuando se encuentran la Educación Física y el Aprendizaje Servicio: un valor añadido” En Rubio, Campo, Sebastiani: Aprendizaje Servicio y educación Física. Barcelona: INDE Publicaciones, ISBN: 978-84-9729-340-2, 9-18.

PÉREZ, S.; SOLÀ,J.; SEBASTIANI, E.M.; ARRANZ, X.; CAMPOS, J.; GINÉ, M.; SÁNCHEZ, J. (2014): “El aprendizaje servicio en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte” En Rubio, Campo, Sebastiani: Aprendizaje Servicio y educación Física. Barcelona: INDE Publicaciones, ISBNS: 978-84-9729-340-2, 91-100.

Figueras, S., (2012). ” Designing learning units: a constructivist approach”. Editorial Garant ( Antwerp, Belgium). ISBN: 978-90-441-2888-8.

Buscà, B., (2012). “Mesura de les aptituds cognitives a l’esport. Aproximació psicomètrica a la resolució de problemes esportius”. Editorial Académica Española. ISBN: 978-3-8473-5444-4.

Pujadas, X., (2012). “Les relations entre le sport el le catalanisme (1880-1975)”. A Sports et régionalismes. Les mouvements nationalitaires en question. Publications de l’Université d’Strasbourg.

Santacana, C., Pujadas, X. (2012). Història de l’atletisme a Catalunya. Federació catalana d’atletisme. ISBN- 978-84-615-8281-5.

Abadia, S. (2011). El moviment veïnal i la promoció de l’esport a la Barcelona de la transició democrática (1975-1982). Textos de cultura i Esport. ISBN-978-84-393-8553-0.

Pujadas, X., (Coord.) (2011). “Atletas y Ciudadanos. Historia Social del deporte en España (1870-2010)”. Alianza Editorial. ISBN: 978-84-206-6463-7.

Pujadas, X., Abadia, S., Bantulà, J., Cáceres, J., Cantarero, L., Capell, M., D’Angelo, C., Delgado, V.A., Espeitx, E., Gozzoli, C., Medina, X., Moragas, M., Morejón, S., Sánchez, R., Segura, J., Tresseras, J., Virgili, C., (2010). “ La metamorfosis del deporte. Estudios sociales y culturales sobre el fenómeno deportivo”.Editorial UOC, S.L.

Sebastiani, E. (comp.), Solà, J., Capell, M., Campos ,J.,Blazquez, D. (2009).”Guia per l’avaluació de les competències en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport”. Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya. Dipòsit legal B-9.122-2009.

Capell, M., Sánchez, R., (2008). “ Las redes del deporte informal en el espacio público de la ciudad de Barcelona : una aproximación cualitativa”. A Llibre d’actes del IX Congrés de l’Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte. (pp. 57 – 66). Librerías deportivas Esteban Sanz. ISBN: 978-84-935390-5-4.

Pujadas, X., (2008). “ Sport, ideology and transnational movements: the case of the relationship between the Czecoslovakian Sokols and the Catalan Popular Sport Movement (1912-1936)”. A Proceedings of the XIIIth International CESH Congress .

Pujadas, X., (2008). “Els orígens de l’esport a la Catalunya contemporània : entre la modernització del lleure i la massificació (1870-1936)”. A L’Esport a Catalunya. Nadala 2008 (pp. 13 – 27). Fundació Lluís Carulla. ISBN: 978-84-7226-925-6.

Pujadas, X., (2007). “ D’un camp d’un país. Cinc dècades vivint el Camp Nou (1957-2007)”. A El Camp Nou. 50 anys de batec blaugrana. (pp. 37 – 67). Civitas. ISBN: 978-84-96842-04-5.

Pujadas, X., (2007). “ Sport and identity in Catalonia. The construction of a sports civic discours to claim for national rights (1914-1936)”. A Sport and the construction of identities (pp. 730 – 736).Verlag Turia. ISBN: 978-3-85132-494-5.

Pujadas, X., (2007). “ De atletas y soldados. El deporte y la Guerra Civil española. A Ensayos sobre deportes. Perspectivas sociales e históricas”. (pp. 89 – 118). CUCSH-Universidad de Guadalajara. ISBN: 978-970-27-1364-7.

Pujadas, X., (Coordinador), Santacana, C., Moragas, M., Vilanou, C., Finestres, J., Casanovas, J ., Zapata,M., Soler,S., Torrebadella, X., (2006). “ Catalunya i l’Olimpisme. Esport, identitat i Jocs Olímpics”. Generalitat de Catalunya.

Pujadas, X., Santacana, C., (2006). “ L’altra Olimpíada. Barcelona’36” (2a edició revisada). Generalitat de Catalunya. ISBN: 84-96.563-22-7.

Pujadas, X., Fraile, A., Gambau,V., Medina, F.X., Bantulà, J., (Compiladors) (2006). “Culturas deportivas y valores sociales”. VIII Congreso AEISAD. Librerías deportivas Esteban Sanz. ISBN: 84-935390-0-7.

Pujadas, X., (2006). “ Deporte y guerra. El caso de la retaguardia en Cataluña durante la Guerra Civil (1936-1939)”. A Sport and Violence (pp. 178 – 184). Universidad Pablo de Olavide. ISBN: 84-608-0476-3.

Pestana, J.V., Codina, N., Rosich, M., (2006). “Què opinen els nens de l’Escala Rosenberg?”. A Infants, drets dels infants i la seva qualitat de vida. Algunes aportacions des de la recerca psicològica a Catalunya. (pp. 69 – 86). Documenta Universitaria. ISBN: 84-934823-2-3 .

Rosich, M., (2006).“ Estudio sobre la percepción de la satisfacción que aporta el deporte en una muestra de universitarios. A Culturas deportivas y valores sociales”. VIII Congreso AEISAD. (pp. 605 – 612).

Pujadas, X., (2005). “ Els orígens de la natació esportiva a Catalunya”. Generalitat de Catalunya. ISBN: 84-393-6624-8.

Rosich, M., (2005). “ Psicología del deporte y deporte de iniciación”. A Metodología y técnicas de atletismo. (pp. 449 – 463). Paidotribo. ISBN: 84-8019-829-X.

Pujadas, X., (2004). “ Entre l’estadi i la trinxera. Desenvolupament i presència de l’activitat esportiva a la reraguarda catalana (1936-1939)”. A La Guerra Civil a Catalunya. Una revolució en plena guerra. Edicions 62. ISBN: 84-297-5415-6.

Rosich, M., Alsinet, C., Casas, F., (2004). “Relación entre la satisfacción vital y la satisfacción en el deporte de un grupo de adolescentes entre 12 y 14 años”. A Ocio y Deporte. Un Análisis Multidisciplinar. (pp. 77 – 92). ISBN: 84-7485-919-0 .

Pujadas, X., Mosquera,M.J., Gambau, V.,Sánchez, R., (2003). “Deporte y postmodernidad”. VII Congreso AEISAD. Librerías deportivas Esteban Sanz. ISBN: 84-85977-89-0.

Chamarro, A., Pujadas, X., Sánchez, R., Segura, J., (2003). “Prevención de riesgos en deportes de aventura: una nueva necesidad en un área emergente”.(pp. 211 – 216). ISBN: 84-85077-89-0.

Barangé, J., Segura, J., (2003). “ La família i l’esport escolar”. (pp. 41 – 62). Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona.

Serveis que ofereix el grup

 • Assessorament i direcció de treballs de recerca i tesis doctorals.
 • Formació en el sector de les ciències socials aplicades a l'esport.
 • Assessorament, direcció i execució de projectes.
logo

Excel·lència és futur