Doble Grau CAFE FISIO
Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióCAFE: Dra. Maria Giné Garriga
Fisioterapia: pendiente de confirmación
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE+FIS

Qualitat docent

Les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge són impartides per professorat que excel·leix en la docència i la recerca, i incorporen totes les possibilitats que ofereix la tecnologia actual. Comptem amb un equilibri entre professors especialistes o investigadors i professors que són, també, professionals en actiu.

Seminaris

Els seminaris són espais formatius, presents a cada semestre al llarg dels cinc cursos, que acullen grups reduïts de 12-15 estudiants guiats per un professor-tutor, i que han distingit la docència de la nostra Facultat des del principi.

Aquests espais faciliten l’aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel·lectual i professional i les metodologies basades en la resolució de problemes o en l’estudi de casos, així com el seguiment de les pràctiques i dels projectes de recerca o d’intervenció professional. També permeten portar a terme un acompanyament personalitzat de cada estudiant, ja que el professor-tutor col·labora en la seva orientació acadèmica, personal i vocacional. Concretament, permeten:

  • Treballar per competències en grups reduïts d’estudiants.

  • Desenvolupar un procés de construcció col·lectiva del coneixement a partir de la interacció entre els participants d’un grup heterogeni, d’entre 12 i 15 estudiants, entre iguals i amb un tutor que promou i facilita aquest procés.

  • Afavorir i potenciar la interrelació dels coneixements adquirits en les diferents matèries.

  • Establir una relació entre les activitats que es desenvolupen al seminari i a les assignatures per tal d’afavorir un treball procedimental més consistent i, consegüentment, una millor construcció del coneixement.

  • Associar el treball que s’hi desenvolupa a les competències transversals del grau i a les competències específiques relacionades amb les assignatures cursades, per exemple, en el cas de les pràctiques i dels treballs finals de grau.

Educació personalitzada

En totes les matèries, els estudiants desenvolupen moltes de les activitats en grups reduïts. Això facilita el treball per projectes, així com l’aprenentatge col·laboratiu, amb l’objectiu d’assolir la màxima implicació personal en l’aprenentatge.

Pràctiques professionals

Les pràctiques professionals, que es duen a terme en organitzacions, institucions, centres esportius, centres de salut i escoles pioneres i innovadores, faciliten l’aprenentatge de la professió i l’adquisició d’eines i de contactes per millorar les possibilitats d’inserció laboral. Tenim convenis establerts amb més de 2.400 centres de pràctiques.

Competències professionals

L’estructura d’ambdós plans d’estudis i l’organització dels espais formatius o l’orientació dels processos d’ensenyament-aprenentatge estan encaminades a facilitar l’adquisició de les competències professionals necessàries per a l’exercici professional en el món actual. Un dels trets que més es reconeix a Blanquerna-URL és la bona preparació professional dels seus titulats, fet que es reflecteix, també, en els elevats índexs d’inserció laboral (vegeu els enllaços a continuació).

Fisioteràpia

CAFE

Competències transversals i personals

Els estudis, sobretot en els espais de seminari, estan organitzats per vertebrar una proposta progressiva d’adquisició de competències genèriques o transversals. Són competències com ara la responsabilitat i l’autonomia, la iniciativa i la creativitat, el treball en equip, l’orientació a resultats, la capacitat comunicativa o les competències emocionals i socials. A les nostres facultats (la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport i la Facultat de Ciències de la Salut) s’adquireixen aquestes competències clau, que són les que més faciliten l’ocupabilitat i que millor caracteritzen el talent i la maduresa personals.

Formació en humanitats

Les matèries de l’àrea d’humanitats estan incloses en aquest itinerari formatiu, i faciliten tant la formació cultural àmplia com la reflexió personal sobre qüestions de fons de la persona. Ajuden a promoure les visions globals dels problemes i la consideració dels aspectes ètics de les professions.

Formació internacional

La Facultat ofereix la possibilitat de participar en diversos programes d’intercanvi i per fer pràctiques a l’estranger. També dona l’opció de formar part en diversos programes de cooperació internacional. El Pla d’estudis inclou la formació per a l’adquisició del nivell B2 d’anglès.