Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Preinscripció online
Durada 2 anys
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDr. Jordi Longás Mayayo
Preinscripció Del 30 de gener al 13 de juliol de 2018
masters-universitarisMLDC

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius 

El Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius que s’imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL aporta una sòlida capacitació als professionals docents en els rols de direcció escolar, gestió d’equips i en les claus del lideratge de la innovació educativa en l’ensenyament obligatori (infantil, primària i secundària). El màster proporciona les eines necessàries per desenvolupar una praxi professional innovadora, gestionar l’aula i dinamitzar l’escola amb rigor i integrant les tendències educatives actuals. 

Criteris d’admissió

Per a l’admissió al Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica de Centres Educatius és imprescindible complir els requisits d’accés establerts en el Reial decret 1393/2007, que regula els estudis universitaris oficials de postgrau. D’acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels estudis universitaris oficials, per accedir al Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius, els estudiants hauran d’estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

Les titulacions d’origen que donaran accés al màster seran:

 • Diplomats i graduats en totes les especialitats de Magisteri
 • Llicenciats i graduats en Pedagogia
 • Graduats en el Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, que dóna accés a llicenciats i graduats en qualsevol disciplina a exercir la docència en les etapes de l’educació secundària obligatòria i postobligatòria
 • Estrangers (referència a normativa vigent)

Els criteris de selecció i accés de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL es basaran en:

 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic (40%)
 • Experiència professional prèvia en l’àmbit de la docència i l’educació (20%)
 • Motivació de l’estudiant (20%)
 • Formació complementària en l’àrea d’estudi del màster (10%)
 • Nivell d’idiomes (anglès) B1, segons RD 29/12/07 (10%)

Els criteris per valorar l’experiència professional en cas del seu reconeixement són:

 • Funcions i responsabilitats desenvolupades (50%)
 • Publicacions i comunicacions en congressos i jornades científiques (20%)
 • Anys d’experiència (20%)
 • Diversitat de l’experiència acumulada i altres experiències laborals no incloses en l’àmbit del màster (10%)

També es té en compte la possibilitat d’accés al màster des de les titulacions següents:

 • Diplomats i graduats en Educació Social
 • Llicenciats i graduats en Psicologia
 • Llicenciats i graduats en Psicopedagogia

En aquests casos s’aplicaran els mateixos criteris de selecció i els estudiants hauran de cursar prèviament els 60 ECTS del màster, com a complements de formació, 18 ECTS dels graus en Educació Primària i en Educació Infantil corresponents als mòduls següents:

 • Societat, Família i Escola III (6 c)
 • Processos i Contextos Educatius II (12 c)

La Comissió del Màster Universitari és l’òrgan responsable d’avaluar els criteris d’accés i admissió, valorar l’experiència professional i establir la llista d’admesos. Aquesta comissió també estudiarà l’oportunitat de reconèixer totalment o parcialment els complements de formació requerits depenent dels expedients acadèmics d’aquells estudiants que provenen de les titulacions reconegudes que no tenen accés directe.

 

Qualitat: Verificació, Seguiment, Modificació i Procés d'Acreditació

Verificació

Modificació

Seguiment

Procés d'acreditació