Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Preinscripció onlineMeeting Virtual
Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDr. Miquel Àngel Prats
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMLDC

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Formació reconeguda com a requisit per optar a ser director de centres educatius (Resolució del Secretari de Polítiques Educatives, Subdirecció General de la Funció Directiva de Centres Docents, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, 17 de juliol de 2018). 

El Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius que s’imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL aporta una sòlida capacitació als professionals docents en els rols de direcció escolar, gestió d’equips i en les claus del lideratge de la innovació educativa en l’ensenyament obligatori (infantil, primària i secundària). El màster proporciona les eines necessàries per desenvolupar una praxi professional innovadora, gestionar l’aula i dinamitzar l’escola amb rigor i integrant les tendències educatives actuals. 

Criteris d’admissió

Per a l’admissió al Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica de Centres Educatius és imprescindible complir els requisits d’accés establerts en el Reial decret 1393/2007, que regula els estudis universitaris oficials de postgrau. D’acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels estudis universitaris oficials, per accedir al Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius, els estudiants hauran d’estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

Les titulacions d’origen que donaran accés al màster seran:

 • Diplomats i graduats en totes les especialitats de Magisteri
 • Llicenciats i graduats en Pedagogia
 • Graduats en el Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, que dóna accés a llicenciats i graduats en qualsevol disciplina a exercir la docència en les etapes de l’educació secundària obligatòria i postobligatòria
 • Estrangers (referència a normativa vigent)

Els criteris de selecció i accés de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL es basaran en:

 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic (40%)
 • Experiència professional prèvia en l’àmbit de la docència i l’educació (20%)
 • Motivació de l’estudiant (20%)
 • Formació complementària en l’àrea d’estudi del màster (10%)
 • Nivell d’idiomes (anglès) B1, segons RD 29/12/07 (10%)

Els criteris per valorar l’experiència professional en cas del seu reconeixement són:

 • Funcions i responsabilitats desenvolupades (50%)
 • Publicacions i comunicacions en congressos i jornades científiques (20%)
 • Anys d’experiència (20%)
 • Diversitat de l’experiència acumulada i altres experiències laborals no incloses en l’àmbit del màster (10%)

També es té en compte la possibilitat d’accés al màster des de les titulacions següents:

 • Diplomats i graduats en Educació Social
 • Llicenciats i graduats en Psicologia
 • Llicenciats i graduats en Psicopedagogia

En aquests casos s’aplicaran els mateixos criteris de selecció i els estudiants hauran de cursar prèviament els 60 ECTS del màster, com a complements de formació, 18 ECTS dels graus en Educació Primària i en Educació Infantil corresponents als mòduls següents:

 • Societat, Família i Escola III (6 c)
 • Processos i Contextos Educatius II (12 c)

La Comissió del Màster Universitari és l’òrgan responsable d’avaluar els criteris d’accés i admissió, valorar l’experiència professional i establir la llista d’admesos. Aquesta comissió també estudiarà l’oportunitat de reconèixer totalment o parcialment els complements de formació requerits depenent dels expedients acadèmics d’aquells estudiants que provenen de les titulacions reconegudes que no tenen accés directe.