Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)

Preinscripció onlineMeeting Virtual
Durada 1 any
Horari matins
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDr. Jesús Fortuño Godes
Preinscripció oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMSPM

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius Sport Management

Logo dle Coplefc

Aquest màster és una resposta a les necessitats existents en la gestió de les organitzacions i els projectes relacionats amb l’esport i el lleure. Aquests dos fenòmens, definitoris de les societats avançades, es troben subjectes a l’actual escenari de globalització i transformació permanent, per la qual cosa és necessària la cerca de noves estratègies organitzatives i de gestió que n’afavoreixin el potencial socialitzador, de desenvolupament i creador de riquesa.

Amb una vocació professionalitzadora i emprenedora, aquest màster pretén la capacitació de professionals de la gestió dels sectors esportiu i de lleure des d’una visió responsable i compromesa socialment.

Criteris d’admissió

Per a l'admissió al Màster Universitari en Gestió d'organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management), és imprescindible complir els requisits d'accés establerts en el Reial decret 1393/2007 i la seva modificació pel Reial decret 861/2010, que regula els requisits d'accés als estudis universitaris oficials de postgrau. Així, doncs, els estudiants hauran d’estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d’un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior o aliena sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb una comprovació prèvia feta per la universitat que acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols. L'accés per aquesta via no implicarà l'homologació ni el reconeixement del títol previ. L'accés al Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management) requereix que els estudiants estiguin en possessió d'algun d'aquests títols universitaris:

 • Llicenciats i graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 • Llicenciats i graduats en Administració i Direcció d'Empreses
 • Graduats en Educació Primària*
 • Diplomats en Magisteri en l'especialitat d'Educació Física*
 • Graduats i diplomats en Educació Social*
 • Llicenciats i graduats en Turisme*
 • Llicenciats i graduats en Economia*
 • Graduats en Ciències de l'Educació*
 • Diplomats i graduats en Treball Social*
 • Llicenciats i graduats en Publicitat*

*Els estudiants hauran de fer, segons la memòria aprovada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), 12 ECTS de complement de formació. Les matèries que estan incloses són: Organitzacions esportives i la seva gestió (6 ECTS) i Planificació i explotació d’equipaments esportius (6 ECTS).

Els criteris de selecció i accés de la la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL es basaran en:

 • Afinitat dels estudis cursats amb anterioritat (25%)
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (25%)
 • Experiència professional prèvia en l'àmbit d'estudi del màster (15%)
 • Formació complementària en l'àrea d'estudi del màster (15%)
 • Motivació de l'estudiant (10%)
 • Nivell d'idiomes (anglès), es recomana com a mínim el B2.1 (10%)

Els criteris per valorar l'experiència professional en cas del seu reconeixement són:

 • Funcions i responsabilitats desenvolupades (50%)
 • Publicacions i comunicacions en congressos i jornades científiques (20%)
 • Anys d'experiència (20%)
 • Diversitat de l'experiència acumulada i altres experiències laborals no incloses en l'àmbit del màster (10%)

La Comissió d'Admissió de l'Equip de Gestió Acadèmica de Màsters i Doctorat és l'òrgan responsable d'avaluar els criteris d'accés i admissió, valorar l'experiència professional i d’establir la llista d’admesos. La Facultat reserva el 3% de places que s'ofereixen en el màster a alumnes amb necessitats específiques.

S’informarà els alumnes procedents de diplomatures que, en el cas de voler accedir als estudis de doctorat, no en tindran prou amb els 60 crèdits ECTS del Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management), sinó que hauran de cursar 60 crèdits més per obtenir el total dels 300 crèdits ECTS que possibilita l'accés a aquests crèdits.