Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGPER

Treball de fi de grau

El Treball Final de Grau, que l’estudiant de Periodisme i Comunicació Corporativa elabora durant l’últim curs del Grau, esdevé un assaig de treball col·lectiu planificat i executat amb els mateixos estàndards d’exigència que qualsevol projecte professional del món de la comunicació empresarial o periodístic.

Amb el desenvolupament curricular que culmina en el Treball Final de Grau (TFG), els nostres estudiants estan preparats per poder treballar en qualsevol mitjà de comunicació –sobretot tipus de suports i plataformes– i en l'entorn de la comunicació corporativa. El Treball pot suposar un bon material per fomentar la inserció laboral dels estudiants.

El TFG està contemplat com a dues assignatures obligatòries (TFGI i TFGII) de  6 crèdits ECTS cadascuna. La matriculació i avaluació són individuals però el treball es farà preferentment en grup, amb un mínim de tres persones i un màxim de quatre. 

Tutorització

Cada grup disposarà d’un tutor/a acadèmic, professor del grau, que s’encarregarà d’assessorar els estudiants i supervisar l’evolució del treball, així com de la posterior avaluació. El TFG es desenvoluparà a partir de sessions de tutoria setmanals i pautes de treball marcades pel tutor/a, que ajudarà els alumnes a fixar una planificació i un ritme de feina adequats.

Avaluació

La nota del TFGI sortirà de dues notes parcials: la que posi un tribunal tècnic integrat per professors del grau (40%) i la que posi el tutor/a del projecte en funció del seu seguiment tutorial (60%). Cal tenir en compte, però, que les dues notes parcials han de ser iguals o superiors a 4 per a fer mitjana.

La nota del TFGII sortirà de dues notes parcials: la que posi un tribunal professional integrat majoritàriament per experts del sector del Periodisme i de la Comunicació Corporativa externs a la Facultat (40%) i la que posi el tutor/a del projecte en funció del seu seguiment tutorial (60%). Les dues notes parcials han de ser iguals o superiors a 4 per fer mitjana.