masters-i-postgraus-url11-TEU-3002

Per cursar aquest títol propi l’estudiant ha de matricular-se de 18 ECTS

1r Semestre
Darreres aportacions en l’atenció a les necessitats educatives derivades de la discapacitat intel·lectual (DI) (6 ECTS)

 • La DI. Aspectes clau avui en dia
 • Bones pràctiques en l’educació de les persones amb DI
 • Recerca actual en DI

Intervenció en el marc escolar amb l’alumnat amb trastorns de l’espectre autista (TEA). Les conductes desafiants a l’escola (6 ECTS)

 • Descripció de la variabilitat fenotípica de l’alumnat dintre de l’espectre de l’autisme
 • Descripció del perfil d’aprenentatge de l’alumne amb TEA. Dificultats en les àrees cognitives: teoria de la ment, funcions executives i dèficit de coherència central
 • Principis bàsics d’intervenció en la integració de l’alumnat TEA en l’àmbit educatiu
 • Descripció del funcionament i l’abordatge de l’alumnat TEA en una USEE
 • Sistemes de comunicació augmentatius i alternatius de llenguatge (SAAC)
 • Anàlisi de la comunicació i de la conducta inadequada
 • La naturalesa de les conductes desafiants
 • El suport conductual positiu: concepte i principis
 • Sistemes i estratègies d’avaluació funcional de les conductes desafiants
 • Els diferents nivells d’intervenció: centre, persones de risc i persones concretes
 • Estudi de casos

L’atenció educativa als infants amb trastorns d’aprenentatge: dislèxia, discalcúlia i TEL (6 ECTS)  

 • TDAH
 • Dislèxia
 • Trastorns del llenguatge oral
 • Discalcúlia
 • Trastorns d’aprenentatge no verbal
 • Dany cerebral adquirit

2n Semestre
L'atenció educativa en l'alumnat amb discapacitat motriu i pluridiscapacitat (6 ECTS)

 • Referents teòrics sobre l’educació de l’alumnat amb discapacitat motriu i amb pluridiscapacitat
 • Característiques i necessitats educatives de l’alumnat amb discapacitat motriu i amb pluridiscapacitat
 • Identificació i valoració de les necessitats educatives
 • La tecnologia, l’habilitació i l’alumnat amb discapacitat
 • El desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. L’ús de tècniques augmentatives de comunicació
 • Materials adaptats i productes de suport
 • Procediments d’intervenció educativa
 • Models i enfocaments educatius
 • Cooperació entre professionals i famílies d’alumnes amb discapacitat motriu
 • Recursos disponibles

Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals (AACI) (3 ECTS)

 • Característiques de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
 • Identificació dels AACI
 • Intervenció educativa amb l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
 • L'educació. Nous reptes de l'educació en l'actualitat: del paradigma de la simplicitat al paradigma de la complexitat. Nous reptes a l'escola

Discapacitat visual (3 ECTS)

 • La ceguesa i la baixa visió: aspectes generals
 • Discapacitat visual i desenvolupament
 • La intervenció educativa

Discapacitat Auditiva (3 ECTS)

 • Modalitats comunicatives emprades en l'educació de les persones sordes
 • Recursos tècnics per a facilitar l'audició i la informació a les persones sordes
 • Aspectes psicoeducatius més destacables en el desenvolupament de les persones sordes: desenvolupament del llenguatge oral i escrit
 • La intervenció educativa
 • El paper de la llengua de signes catalana en la modalitat bilingüe. Ús i funcions de la llengua de signes