Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Preinscripció Oberta

Crèdits: 480 ECTS (360 ECTS cursats, 120 ECTS reconeguts)
Modalitat Presencial
grauEPRI+CAFE

Presentació

El Treball Final de Grau (TFG) té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències bàsiques adquirides en la titulació. Essencialment consisteix en la realització d’un estudi o projecte de caràcter interdisciplinari, transversal, descriptiu o analític, i generalment associat a diferents mòduls, que permeti a l’estudiant demostrar que ha integrat les competències pròpies de cada titulació.

El Pla d’estudis del doble grau contempla la realització de dos treballs finals de grau, corresponents al grau d’Educació Primària i al grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. D’aquesta manera garantim que els alumnes assoleixen la màxima formació en les competències de les dues titulacions.

Les competències que cal desenvolupar durant l’elaboració de cada TFG d’acord amb el Pla d’estudis de cada titulació són les següents:

Competències generals:

  • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge i desenvolupar les habilitats de manera independent i autònoma.
  • Generar propostes innovadores i competitives en investigació i/o en l’activitat professional.

Competències transversals:

  • Organitzar i planificar amb l’objectiu d’establir un pla per desenvolupar en un període determinat.
  • Cercar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d’informació.
  • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes per la comunitat científica, tant oralment com per escrit.
  • Dissenyar i gestionar projectes.
  • Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Pel que fa als estudis d’Educació, el TFG parteix d’una concepció del mestre com a professional reflexiu, amb interessos intel·lectuals i de recerca, que explora l’experiència educativa amb la finalitat de fer aportacions de millora tant de la pràctica com de la teoria que la configura. Aquesta idea de professional correspon a un mestre agent del canvi i de la transformació que va molt més enllà del mestre tècnic que aplica els mètodes i procediments necessaris que indica el currículum educatiu. El mestre que és capaç de dur a terme una pràctica educativa reflexiva i d’emprar la investigació-acció a l’aula esdevé un mestre amb criteri. Un mestre que no depèn només de l’opinió d’experts per desenvolupar la seva tasca sinó que ell mateix és capaç de crear cos pedagògic.

Pel que fa a Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, el TFG vol aprofundir en una temàtica d’interès escollida lliurement per l’estudiant. En aquest sentit, es valora la capacitat d’articular una proposta d’intervenció original i innovadora en algun dels àmbits de les ciències de l’esport. Així mateix, en el si del TFG es fomenta l’esperit emprenedor de l’alumne amb iniciatives creatives orientades, entre d’altres, a l’autoocupació. Aquest treball tindrà una dimensió important a l’hora d’aglutinar els aprenentatges adquirits durant tot el grau buscant la significació sobre el projecte que tinguin els diversos mòduls que conformen el Pla d’estudis. L’autonomia de l’estudiant i la responsabilitat en el desenvolupament del treball seran essencials per a la consecució de les competències abordades.

Tutorització

La realització del TFG tindrà una durada de dos semestres i la supervisarà un professor-tutor, tant individualment com al llarg de les sessions de Seminari. Per tant, cada setmana hi haurà un espai de dues hores durant les quals el professor-tutor realitzarà sessions de Seminari en grup per posar en comú el procés que s’està duent a terme: pautar i organitzar l’activitat, triar el tema, aportar documentació, planificar les activitats, etc. Aquestes sessions de Seminari s’alternaran amb un seguiment en forma de tutories individualitzades en què cada tutor farà una supervisió personalitzada del treball realitzat. Cada grup de Seminari estarà format per una desena d’estudiants i un tutor. L’assistència serà obligatòria per a tots els integrants del grup.

En un dels semestres, preferiblement el primer, hi haurà dos nous escenaris d’aprenentatge: el treball presencial a l’aula de grup gran (dues hores a la setmana) i de grup petit (dues hores més). La finalitat és desenvolupar temes relacionats amb mètodes d’investigació i/o estadística aplicada per tal de proporcionar als estudiants un major suport metodològic per elaborar el TFG.

En el cas que l’estudiant gaudeixi d’un programa de mobilitat internacional, el TFG podrà ser tutoritzat totalment o parcialment de manera virtual.

Participació en el Congrés d’Estudiants

Els estudiants de darrer curs són els protagonistes del Congrés d’Estudiants de la FPCEE Blanquerna-URL, que s’organitza des de fa dinou anys. El Congrés és part del procés de comunicació de caràcter científic que el TFG intenta fomentar. Té lloc el mes d’octubre i s’hi presenten els millors TFG del curs anterior.

Pàgina web del Congrés d'Estudiants de la FPCEE Blanquerna-URL