Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Preinscripció Tancada

Crèdits: 480 ECTS (360 ECTS cursats, 120 ECTS reconeguts)
grauEPRI+CAFE

Forma de pagament

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada, sense cap tipus d’interès. En el moment de la inscripció, l’estudiant ha de fer efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats;* el 50 % restant es reparteix en nou mensualitats (d’octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

*L’import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Preu per crèdit

El preu per crèdit anirà en funció del grau d’origen a què pertany la matèria.

Grau d’Educació Primària:

126,07 €

En el cas d’haver de repetir un Seminari, els imports són els següents:

  • Seminari de 2 hores: 315,18 €
  • Seminari de 4 hores: 630,35 €

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

151,75 €

En el cas d’haver de repetir un seminari, els imports són els següents:

  • Seminari de 2 hores: 379,38 €
  • Seminari de 4 hores: 758,75 €

Finançament dels estudis

Per facilitar l’accés a l’oferta formativa de Blanquerna-URL, l’estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d’obtenir ajuts econòmics significatius, per mitjà de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i la borsa de treball. En podeu consultar més informació a l’apartat Beques i ajuts.