Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Preinscripció Oberta

Crèdits: 480 ECTS (360 ECTS cursats, 120 ECTS reconeguts)
Modalitat Presencial
grauEPRI+CAFE

A Blanquerna-URL trobaràs un disseny formatiu en contacte amb la pràctica professional i els instruments adequats per aprofundir en l’estudi de les disciplines que hi impartim. El Pràcticum et donarà l’oportunitat d’observar i d’aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que són objecte d’aprenentatge, amb l’assessorament del tutor de la Facultat i de la institució triada. La finalitat de les pràctiques és la projecció, l’anàlisi, l’aplicació dels coneixements estudiats, la iniciació a la recerca i la socialització dins l’àmbit laboral. El Pla d’estudis del doble grau contempla la realització de les pràctiques durant cinc cursos entre els dos graus. D’aquesta manera, es garanteix que els alumnes assoleixin la formació necessària per desenvolupar la seva professió en les dues disciplines.

El Pràcticum i l’estada dels estudiants en centres externs tenen un paper central en la formació dels estudiants del doble grau d’Educació i CAFE. El Pràcticum permet una articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional i, alhora, desenvolupa la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d’interrogants. Esdevé, així, un motor essencial per a la recerca científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

El programa del Pràcticum a la FPCEE Blanquerna-URL inclou:   

 • Pràctiques als centres col·laboradors de la Facultat
 • Seminari de Pràctiques: sessió setmanal de dues hores  
 • Treball(s) del Seminari de Pràctiques
 • Conferències complementàries
 • Memòria final de cada Pràcticum
 • Avaluacions del professor-tutor i del tutor de pràctiques del centre

Seguiment de les pràctiques: tutorització individual i grupal

Els estudiants tenen un tutor de pràctiques al centre de pràctiques i un professor-tutor de pràctiques a la Facultat

El tutor de pràctiques de la institució triada vetlla per la formació pràctica de l’estudiant dins l’àmbit del centre, fa el control i el seguiment de les pràctiques i comunica al professor-tutor de pràctiques de la Facultat qualsevol incident que es produeixi

El professor-tutor acadèmic és la figura de referència de l’estudiant a la FPCEE i el responsable de tutoritzar i supervisar les pràctiques en el context acadèmic. Aquest seguiment es duu a terme mitjançant dos tipus de tutorització: individual i grupal. En les tutoritzacions individuals, el professor-tutor acadèmic fa un seguiment de l’estudiant per mitjà de tutories individualitzades, de manera propera i tenint en compte les circumstàncies concretes de l’estudiant i del centre de pràctiques. Pel que fa a la tutorització grupal (dues hores setmanals durant tot el curs acadèmic), el seguiment conjunt de les pràctiques es duu a terme en el si del Seminari de Pràctiques, en què els estudiants desenvolupen activitats professionalitzadores que permeten integrar els aspectes teòrics de la professió i de les matèries cursades i la seva experiència als centres de pràctiques. A continuació, trobareu informació més detallada en relació amb els seminaris de pràctiques.

El Seminari de Pràctiques

El Pràcticum és l’escenari que permet mostrar models professionals d’intervenció en un context laboral, i el Seminari de Pràctiques, l’espai setmanal en què el professor-tutor treballa, amb un grup reduït d’estudiants, els aspectes relacionats amb l’estada de pràctiques i la construcció del perfil professional, durant tot el curs acadèmic i amb una periodicitat setmanal de dues hores. En aquest sentit, esdevé una peça fonamental com a escenari d’ensenyament-aprenentatge, igual que en la resta de cursos del grau, amb la particularitat que l’estudiant desenvolupa activitats teoricopràctiques vinculades amb el seu centre de pràctiques i amb l’adquisició de competències professionals.

El Seminari de Pràctiques es planteja els objectius següents:

 • Facilitar la integració entre el Pràcticum i la resta del Pla d’estudis del doble grau.
 • Transmetre l’experiència de les pràctiques als companys del Seminari amb claredat i profunditat per tal d’estimular la reflexió conjunta.
 • Prendre contacte amb els diversos àmbits professionals en què fan pràctiques els companys del Seminari, i emmarcar cada activitat (i cada centre de pràctiques) en un conjunt més ampli.
 • Conèixer de manera àmplia i global la tasca del professional i aprofundir en les actituds professionals, les competències i les habilitats observades, les característiques del treball en equip, etc.

La metodologia de treball habitual al Seminari es basa en el material que l’estudiant prepara en relació amb les seves pràctiques i amb l’objectiu de treballar en el grup. Aquest material pot ser molt divers: des de l’observació d’intervencions individuals i/o grupals, l’elaboració de materials, la valoració dels mètodes d’avaluació, i el seguiment i l’aprofundiment dels casos observats, fins a les recerques en les quals participa; o també qualsevol altra situació que ell mateix triï i que es basi en l’impacte que li han ocasionat les pràctiques, els interrogants que se li han generat, etc.

Centres de pràctiques

El programa global del Pràcticum permet que l’estudiant conegui la diversitat i la pluralitat dels models d’intervenció professional en els diferents àmbits.

El Departament de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els més de mil centres formadors de pràctiques.

La borsa de centres formadors de Blanquerna en el doble grau inclou:

 • Centres escolars de titularitat pública, concertada i privada d’educació primària i secundària
 • Associacions esportives escolars
 • Escoles rurals
 • Centres de màxima complexitat
 • Aules hospitalàries als principals hospitals de Catalunya
 • Centres de formació d’adults en seu penitenciària
 • Escoles de formació d’adults
 • Gestió esportiva en el sector públic (ajuntaments, equipaments esportius municipals)
 • Gestió esportiva en el sector privat comercial (centres de fitness, empreses de serveis esportius) i el sector associatiu (clubs i federacions) 
 • Àmbit del lleure en empreses de serveis esportius (turisme, medi natural, extraescolars, etc.), associacions esportives i fundacions 
 • Àmbit de l’entrenament esportiu en clubs, federacions, parcs esportius i centres de tecnificació
 • Àmbit de la salut en fundacions, grups de recerca, hospitals, mútues, centres de rehabilitació i centres de fitness