Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Preinscripció Oberta

Crèdits: 480 ECTS (360 ECTS cursats, 120 ECTS reconeguts)
Modalitat Presencial
grauEPRI+CAFE

Qualitat docent

Les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge estan impartides per professorat que excel·leix en la docència i en les metodologies d’aquest procés, i incorporen totes les possibilitats que ofereix la tecnologia actual. Hi ha un equilibri entre professors especialistes o investigadors i professors que són també professionals en actiu.

Seminaris

Els seminaris són espais formatius semestrals impartits al llarg de tota la carrera, amb grups reduïts de deu-dotze estudiants, guiats per un professor-tutor. Aquests espais faciliten l’aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel·lectual i professional, les metodologies basades en resolució de problemes o en estudi de casos i el seguiment de les pràctiques, dels projectes de recerca o d’intervenció professional. També permeten fer un acompanyament personalitzat de cada estudiant, perquè el professor-tutor col·labora en la seva orientació acadèmica, personal i vocacional.

Educació personalitzada

En totes les matèries i mòduls, els estudiants desenvolupen moltes de les activitats en grups reduïts que faciliten el treball per projectes, així com l’aprenentatge col·laboratiu, per tal d’assolir una màxima implicació personal en l’aprenentatge.

Pràctiques professionals

Les pràctiques professionals, que es duen a terme en organitzacions, institucions i escoles pioneres i innovadores, faciliten l’aprenentatge de la professió i l’adquisició d’eines i de contactes per millorar les possibilitats d’inserció laboral. Tenim conveni amb més de mil centres de pràctiques.

Competències professionals

L’estructura del Pla d’estudis i l’organització dels espais formatius o l’orientació dels processos d’ensenyament-aprenentatge estan encaminades a facilitar l’adquisició de les competències professionals necessàries per a l’exercici professional en el món d’avui. Un dels trets que més es reconeix a Blanquerna és la bona preparació professional dels seus titulats, fet que es reflecteix també en els elevats índexs d’inserció laboral.

Competències transversals i personals

Els estudis, sobretot en els espais de Seminari, estan organitzats per vertebrar una proposta progressiva d’adquisició de competències genèriques o transversals. Són competències com ara la responsabilitat i l’autonomia, la iniciativa i la creativitat, el treball en equip, l’orientació a resultats, la capacitat comunicativa o les competències emocionals i socials. A la nostra Facultat s’adquireixen aquestes competències clau, que són les que més faciliten l’ocupabilitat i que millor caracteritzen el talent i la maduresa personals.

Formació en humanitats

Les matèries de l’àrea d’humanitats incloses en tots els itineraris formatius faciliten tant la formació cultural àmplia com la reflexió personal sobre qüestions de fons de la persona. Ajuden a promoure les visions globals dels problemes i la consideració dels aspectes ètics de la professió.

Formació internacional

La Facultat ofereix la possibilitat de participar en diversos programes d’intercanvi i de fer pràctiques a l’estranger. També dona l’opció de participar en diversos programes de cooperació internacional. El Pla d’estudis inclou la formació per a l’adquisició del nivell B2 d’anglès, així com l’acreditació dels estudiants amb una prova externa reconeguda.