Doble Grau en Educació Primària i en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Preinscripció online
Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Preinscripció Oberta

Crèdits: 480 ECTS (360 ECTS cursats, 120 ECTS reconeguts)
Modalitat Presencial
grauEPRI_CAFE

El graduat en Educació Primària i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

El doble grau d’Educació Primària i de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport proporciona una formació completa en els dos graus i atorga als futurs professionals una visió de les disciplines que integren els diferents camps de coneixement propis de cada titulació.

El mestre/a d’Educació Primària és el responsable de garantir una educació integral dels infants, en l’etapa de desenvolupament de sis a dotze anys; una educació que els permet desenvolupar les seves capacitats. És un professional innovador, amb una formació sòlida, impulsor d’avenços i de pràctiques pedagògiques en els diferents cicles de l’etapa d’educació primària, en el marc d’una escola inclusiva oberta a les famílies i a l’entorn. Així mateix, el mestre en educació primària és especialista en Educació Física i pot impartir la matèria d’Educació Física d’aquesta etapa educativa.

El professional en CAFE és l’especialista dins del sector de l’esport i l’activitat física, cada cop més dinàmic i amb més rellevància social. Gràcies a aquests dos eixos centrals de la seva professió, les possibilitats laborals actuals es relacionen amb l’àmbit de la intervenció socioeducativa —en sentit ampli i no només escolar—, l’activitat esportiva i d’entrenament en si mateixa, les activitats relacionades amb l’ecolleure, la intervenció sociosanitària i la gestió esportiva.

Les competències adquirides en aquest doble grau afavoreixen una praxi professional amb una visió integral i interdisciplinària que proporciona una millor qualitat en l’ensenyament de l’educació física dels sis als divuit anys, així com la formació en els diferents vessants de l’activitat física i de l’esport, tant si són infants, adults o persones grans.

Les proves físiques d'accés al grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i al doble grau en Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per al curs 2021-2022 queden suspeses degut a la situació generada per la pandèmia.

El nostre valor afegit

La formació educativa que ofereix Blanquerna-URL està avalada pels més de setanta anys d’experiència en la formació de mestres i pels vint anys en ciències de l’activitat física i de l’esport. L’èxit acadèmic i professional en el món educatiu i esportiu està fonamentat en una formació de qualitat que permet donar respostes a les necessitats de la societat actual. La nostra proposta té les seves arrels en una pedagogia personalitzada de la qual destaca el treball en grups reduïts i en seminaris de dotze a quinze estudiants. Les pràctiques en el món laboral representen un eix vertebrador durant els cinc anys de formació en centres de prestigi reconeguts, tant de caràcter nacional com internacional, sempre sota la supervisió i el seguiment d’un tutor. Així mateix es té en compte el nivell d’internacionalització dels estudis, tant pel que fa a la millora de la competència lingüística en anglès com en la possibilitat de cursar part del seu currículum formatiu en universitats estrangeres, o en el desenvolupament de pràctiques a l’estranger.

Aquesta metodologia activa, d’apropament al món professional i de rigor científic contrastat, fa de Blanquerna una institució amb un estil propi de fer universitat que permet, en un clima de diàleg i participació, fomentar la capacitat emprenedora i creativa i l’esperit crític necessaris per adquirir les competències que demana el món laboral.

Servei d’Atenció als Esportistes d’Alt Nivell

El servei de tutoria per als alumnes que són esportistes d’alt nivell (EAN) de la FPCEE Blanquerna-URL va néixer durant el curs 2003-2004, només dos anys després que s’iniciessin els estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, i com a demanda creixent de qualitat universitària. L’objectiu d’aquest servei és facilitar la incorporació d’aquests alumnes als estudis universitaris i oferir-los una atenció personalitzada d’excel·lència i rigor acadèmic. Aquestes mesures d’atenció a la diversitat ja es contemplen en els estudis de secundària i batxillerat i, per tant, és lògic que tinguin continuïtat a la universitat.

Els esportistes d’alt nivell que vulguin accedir a aquest doble grau estan exempts de realitzar les proves físiques d’accés als estudis de CAFE.

Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.