Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Títol oficial

Preinscripció oberta

fisio cardiorespiratoria
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà, Anglès
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  Setembre 2024
 • Horari

  Divendres i dissabte (de 8.30h a 19h), dos caps de setmana al mes.

  Excepcionalment en dijous segons calendari

 • Places
  20
 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

A qui va dirigit

El perfil d'ingrés correspon al d'un/a fisioterapeuta, amb interès per l'exercici terapèutic i l'activitat física com a eines terapèutiques i amb experiència en l'atenció a la persona amb malaltia crònica, discapacitat i envelliment.

Amplia la teva formació

El màster universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat de la URL aprofundeix en el coneixement de l’exercici terapèutic com a intervenció fonamental del/de la fisioterapeuta. El coneixement de les respostes fisiològiques a l'exercici, l'avaluació multidimensional de les capacitats físiques i la metodologia d'entrenament adaptada a les diverses situacions són aspectes clau per poder fer un abordatge integral que capaciti els estudiants en el disseny i l'aplicació de programes d’exercici terapèutic per a malalts, persones amb discapacitat o persones grans.

El programa inclou pràctiques externes en entorns específics d'esport i salut que incorporen un/a fisioterapeuta especialista en exercici terapèutic (ET).

El màster té com a objectiu capacitar els/les fisioterapeutes en els coneixements i les habilitats necessaris per planificar i desenvolupar models terapèutics basats en l'activitat física terapèutica adreçats específicament a persones amb malalties cròniques, amb discapacitats o problemes de salut derivats de l'envelliment.

Bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Que l'alumnat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que l'alumnat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que l'alumnat sàpiga comunicar les seves conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que l'alumnat tingui les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Generals:

 • Analitzar, organitzar i planificar les activitats pròpies del seu àmbit professional.
 • Capacitat i flexibilitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions efectiva en el seu camp de treball.
 • Saber avaluar, seleccionar i extreure conclusions de la literatura científica relativa als seus camps d'estudi.
 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i pensament crític en el seu camp de treball.
 • Demostrar la capacitat de treball en equip tant en l'àmbit interdisciplinari com en un context internacional mitjançant la comunicació oral o escrita en diversos idiomes.
 • Demostrar habilitats en les relacions interpersonals des de l'atenció fins a la diversitat i multiculturalitat mitjançant el compromís ètic en la pràctica professional.
 • Capacitat de generar i liderar idees innovadores en el seu entorn professional.
 • Demostrar habilitat de gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades en el seu entorn professional.
 • Conèixer els principis bàsics de la metodologia de la recerca clínica, la seva aplicabilitat, interpretació i maneig de resultats per al desenvolupament de projectes d'investigació en l'àmbit del seu entorn professional.
 • Demostrar autonomia per formular, planificar, dissenyar i desenvolupar projectes científics o tecnològics en el seu àmbit professional per a una millora en la seva àrea d'especialitat.

Específiques:

 • Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a gestionar i desenvolupar centres o unitats d'activitat física terapèutica adreçada a persones amb malaltia crònica, discapacitat i envelliment i la seva relació amb altres serveis sanitaris i de salut.
 • Adquirir coneixements avançats de les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa l'activitat física terapèutica.
 • Adquirir coneixements avançats per identificar i valorar la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones amb malaltia crònica, discapacitat i envelliment.
 • Saber aplicar i integrar els mètodes, procediments i actuacions d'activitat física terapèutica tant com a eines encaminades a la reeducació o recuperació funcional com a la promoció i el manteniment de la salut en persones amb malaltia crònica, discapacitat i envelliment.
 • Saber aplicar i integrar els coneixements per valorar la condició física del pacient, considerant fonamentalment els aspectes físics i, en un marc interdisciplinari, els nutricionals, psicològics i socials, amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Haver adquirit coneixements avançats per dissenyar, executar, dirigir i coordinar plans d'intervenció d'activitat física terapèutica basats en les evidències científiques, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Ser capaços de predir i controlar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament amb relació als objectius marcats.
 • Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa en el camp de l'activitat física terapèutica per formular judicis a partir de l'experiència clínica i adquirir habilitats per desenvolupar programes adaptats a les necessitats de les persones amb malaltia crònica, discapacitat i envelliment en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
MUAFT parc

Centres col·laboradors

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Fisioterapeuta especialitzat/ada per treballar en centres assistencials, de l'àmbit públic o privat, que desenvolupin o que vulguin posar en marxa programes de rehabilitació basats en la pràctica d'exercici físic terapèutic

Fisioterapeuta especialitzat/ada per treballar en centres de salut i gimnasos que integren malalts crònics en els seus programes d'entrenament

Fisioterapeuta empresari/ària en la cerca de nous models empresarials basats en l’exercici terapèutic per a persones amb necessitats especials

Fisioterapeuta investigador/a en ciències de la salut amb interès en l'exercici terapèutic

Si tries el màster universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat de Blanquerna tries...

Un màster altament professionalizador

Permet treballar en àmbits clínics i en centres esportius

Pràctiques externes en entorns específics assistencials, hospitals, CAP, residències i centres esportius que incorporen un/a fisioterapeuta especialista en exercici terapèutic

Aquest màster dona accés al doctorat.

camilles

Especialització i reconeixement

Blanquerna-URL disposa d’un ampli i reconegut programa d'estudis de postgrau (màsters universitaris, Títols propis, expedits per la Universitat Ramon Llull i programes de doctorat) que garanteix la millor especialització, la formació per a la recerca i la resposta a les demandes emergents dels sectors professionals que hi estan vinculats.

Notícies

Informació acadèmica

alumnes en grup a classe FCS

Calendari

Podeu descarregar en l'enllaç següent, el calendari detallat del curs 2024-2025(pdf)

Crèdits

Primer
Practicum 4
Treball fi de grau 12
Obligatòria 41
Optativa 3
Total 60

Objectius de les pràctiques

Les pràctiques externes del màster són una matèria obligatòria del pla d'estudis i es realitzen en centres de salut, centres assistencials o en centres de recerca que tinguin una vinculació especial amb l’activitat física terapèutica adreçada a persones amb patologia crònica, discapacitat o envelliment, a partir dels interessos de l'estudiant i de les recomanacions de la direcció del màster.

Les pràctiques estan tutoritzades per un/a fisioterapeuta especialitzat i reconegut com a tutor/a de pràctiques del centre que, juntament amb el professor/a-tutor/a del màster de la Facultat, n'ha de fer el seguiment i l'avaluació. El treball coordinat d'aquests dos professionals és imprescindible per assegurar l'adequada realització i la màxima qualitat de la pràctica.

La durada d’aquestes pràctiques és d’un mes, amb blocs de com a mínim una setmana. Els períodes de pràctiques s’estableixen depenent de la disponibilitat de l'alumnat i dels centres.

 • Avaluar i seleccionar: Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa en el camp de l'activitat física terapèutica per formular judicis a partir de l'experiència clínica i adquirir habilitats per desenvolupar programes adaptats a les necessitats de les persones amb malaltia crònica, discapacitat i envelliment en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 • Aplicar i integrar: Saber aplicar i integrar els mètodes, procediments i actuacions d'exercici físic terapèutic tant com a eines encaminades a la reeducació o recuperació funcional com a la promoció i el manteniment de la salut en persones amb malaltia crònica, discapacitat i envelliment.
 • Desenvolupar autonomia: Haver desenvolupat l'autonomia suficient per gestionar i desenvolupar centres o unitats d'exercici i activitat física terapèutica adreçada a persones amb malaltia crònica, discapacitat i envelliment i la seva relació amb altres serveis sanitaris i de salut.
 • Projectes científics o tecnològics: Demostrar autonomia per formular, planificar, dissenyar i desenvolupar projectes científics o tecnològics en el seu àmbit professional per a una millora en l'àrea d'especialitat.

On pots fer les pràctiques

Hospital del Mar, Hospital Clínic, Parc Sanitari Pere Virgili, Institut Diabetis Activa, Fundació Step by Step, Centre Pont - Fundació Isidre Esteve, Centre Claror Marítim, Institut de Salut Cardiovascular: INSCOR, Centre Esportiu, PUTXET, Centre Esportiu DIR, Fisioteràpia a domicili, Fisiogestion, Fundació La Pedrera-Programa REMS, Fundació Salut i Envelliment, UAB, Centre de salut-Cos a Punt

Treball Final de Màster

Un treball individual que permet la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster. L'alumnat haurà de dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca o de desenvolupament d'un model de servei en exercici físic terapèutic.

Els TFM es contextualitzen partint de les línies del treball dels grups de recerca, de la recerca pròpia o de transferència de coneixement d’aquest professorat (basant-se en la seva formació acadèmica, clínica i d’investigació). En cas que l’estudiant vulgui desenvolupar una nova línia, la direcció, juntament amb el tutor/a, valoraran la idoneïtat del projecte d'acord amb el context del màster.

El Treball Final de Màster (TFM) s'elaborarà i es presentarà al llarg del curs acadèmic en què s'ha inscrit l'estudiant del màster universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat.

Orientació i tipologia

El projecte es desenvoluparà de forma individual, sota la supervisió d'un tutor/a especialista en exercici terapèutic i en entorns afins a l'exercici terapèutic.

El tutor/a del TFM signarà la viabilitat del projecte i l'adequació del treball final de màster per ser presentat. Aquest projecte es defensarà públicament davant d’un tribunal d’avaluació format per tutors/es o professorat del programa de màster.

L’estudiant disposarà de quinze minuts per defensar el projecte. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l’argumentació, l’estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes del tribunal. S’estima una durada de l’acte de 45 minuts. Els criteris per avaluar el treball de final de màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al treball final escrit i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu, la qualificació final serà el resultat de diverses valoracions parcials.

La qualificació final del treball serà emesa pel tribunal d’avaluació d’acord amb el sistema d'avaluació que s’especifica en el pla d’estudis.

- Normativa de presentació i defensa del TFM.

Projecció professional

MU GestioEsport

Disseny i desenvolupament de programes d'exercici i activitat física terapèutica.

fcs stock

Especialista en exercici i activitat física terapèutica per a malalts crònics, envelliment o discapacitat.

Alumnes de Fisioteràpia a la FCS

Coordinador/a d'equips especialitzats en exercici terapèutic.

fcs stock

Disseny i desenvolupament de serveis assistencials basats en l'exercici i l'activitat física terapèutica.

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Espais habilitats per a la pràctica de l'activitat física terapèutica i materials diversos com ara kettlebells, bossus, barreres olímpiques, dinamòmetres, pulsioxímetres, etc.

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Directora

Coordinadora

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials dirigits a l’especialització acadèmica i professional, així com a l’aprenentatge de les activitats de recerca.

Per accedir a l’ensenyament oficial del màster s’ha de tenir un títol universitari oficial de Fisioteràpia (grau o equivalent), espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster està regulat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

La preinscripció

La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Currículum Vitae.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació d'accés.
 • Carta d’exposició de motivacions.
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten per a l’accés als estudis de màster o postgrau al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Pagament de 100 € en concepte de drets de preinscripció. Només es retornarà l'import de la sol·licitud en cas d'anul·lació del curs per part del centre. L'import es retornarà durant el curs en què s'ha fet la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial.

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Entrevista personal
 • Experiència professional

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Matrícula

La persona admesa podrà escollir entre dues opcions, en funció de si ja disposa, o no, de la seva via d’accés:

 1. Matrícula condicionada: Pot optar-hi l’alumnat que no hagi obtingut encara la titulació de grau i que vulgui cursar en paral·lel el màster. Per fer la matrícula condicionada, es contempla la possibilitat d’accedir si l’estudiantat te pendent de superar el TFG i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS addicionals per obtenir la titulació de grau. No es podrà qualificar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster fins que l'estudiant no hagi acabat la titulació de grau. L’estudiant ha d’emplenar una sol·licitud acceptant els requisits de la matrícula condicionada. Tampoc es podrà emetre cap CAO a l'alumnat amb matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés al màster universitari.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de formalitzar la matrícula, el candidat/a disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula.

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Aquests descomptes només s'aplicaran als estudiants que es matriculin a temps complet i per a la totalitat dels crèdits de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En el moment de la matrícula, el candidat/a haurà d’aportar la documentació següent:

 • DNI (per les dues cares). Alumnat estranger: NIE (Número d’Identificació d’Estranger) i Passaport.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dóna accés al curs o del resguard de la sol·licitud del títol.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada en què consti l’expedient del grau.
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària (en cas que es facin pagaments a terminis).
 • NUSS (Número de la Seguretat Social). En aplicació del Reial Decret Llei 2/2023, és obligatori incloure al Sistema de Seguretat Social a tot l'alumnat que realitza pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses als programes de formació. Per tant, és imprescindible que l’alumnat disposi del NUSS per poder realitzar les pràctiques. L'alumnat estranger ha de tenir passaport vigent i tramitar el NIE i quan el tingui ha d'obtenir el seu NUSS. El NIE es pot sol·licitar a l'Oficina Consular del lloc de residència de alumne/a.
 • Declaració de documentació vinculada a les Pràctiques Externes, emplenada i signada electrònicament.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió.

Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a més informació, posa't en contacte amb el departament de futurs estudiants a [email protected].
[email protected]

Documentació específica per a aquest màster

Còpia de l'acreditació del nivell B1 o superior d'anglès. En finalitzar els estudis de grau a la FCSB, l'estudiant assoleix un nivell equivalent al B2 d'anglès, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Les persones candidates que no disposin d’acreditació hauran de sol·licitar la realització d'una prova de llengua anglesa per demostrar la seva suficiència en comprensió oral.

Totes les facilitats perquè puguis accedir

Preu per crèdit
144,17 €
Preu del curs 2024-2025
8.650,20 €
Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts Blanquerna

Descomptes disponibles per a estudis de Màster i Postgrau

*Els descomptes són aplicables en Màsters Universitaris, Màsters de Formació Permanent i Títols Propis, i no són acumulables: només es pot aplicar 1 dels descomptes.

15% - Descompte Alumni URL

Alumni URL de qualsevol pla d’estudis associat a una matrícula de pagament prèvia. Només s’ofereix una vegada per a cada tipus de títol diferent on l’alumni es vulgui matricular.

10% a 15% - Descompte a empreses col·laboradores

Empreses amb les quals existeix un conveni de col·laboració formal, sigui de pràctiques o de qualsevol altre model d’associació.

10% - Descompte a institucions universitàries

Professorat, PAS, Estudiants i Alumni d’institucions universitàries amb les quals hi hagi conveni d’estudis/intercanvis, per exemple, Emerson College.

10% - Descompte a col·legis professionals

Amb tots els col·legis professionals amb qui existeixi conveni de col·laboració vigent. S’ha d’acreditar el fet d’estar col·legiat.

Màster acreditat per l'AQU

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur