Browser

 • Studies ( 0 )
 • News ( 0 )
 • Teachers ( 0 )
 • Rest of the web ( 0 )

Blanquerna Research Scholarships

Scholarships announced by Blanquerna schools for master degree and PhD students with the aim of promoting the training of young researchers and supporting research groups. The announcement is made public on the bulletin boards of the schools and on the website. The announcement is published depending on the availability of places.

Terms and conditions of the announcement for grants for pre-doctoral research staff in training (EPIF) at the Blanquerna-URL School of Communication and International Relations

The Ramon Llull University Blanquerna School of Communication and International Relations is announcing 1 grant as part of the Statute of Research Staff in Training (EPIF) for a period of 3 years.

The objective of the announcement is to encourage and promote the presentation of high-quality PhD theses in one of the following lines of research:

 • Sociology of communication. This includes the study of social conflict, the media treatment and social perception of violence, the digital divide and intergenerational conflicts, as well as the representation of the other in the new media.
 • Business communication. It includes a broad range of subjects: communication audits, the role of communication strategies to bring about change in organizations, corporate communication strategies, new trends in branding, public relations and corporate culture, advertising creativity and planning, issue management and using new technologies in political communication.
 • Cinema and television. Politics and cultural identity through media, audio-visual and transmedia narratives, identity in cinema, television and transmedia. The convergence between cultural citizenship and television and new forms of film exhibition in the digital age.
 • Technology, society and communication. It includes subjects such as studying the impact of technology on journalistic and communicative practices, media convergence, journalistic responsibility and ethics, technology and communication policies, as well as technology and media regulation. It also includes the link between religion, communication and culture, and related aspects in the media representation of groups and communities.
 • Journalism, politics and democracy. Research projects are being undertaken in relation to political engagement, media and citizenship, international communication, professional journalism, participation and active audiences in the digital public setting, in addition to others.
 • International relations. This includes the study and research of the field of international affairs, ranging from the historical, political, economic, cultural, legal, sociological and communication perspectives of globalization. Research projects on the commitment of various social actors in globalization are being undertaken at this school.

Conditions of the grant:

 • Free enrollment to the PhD program in Communication at the Ramon Llull University Blanquerna School of Communication and International Relations.
 • Initial gross annual remuneration of 16,720.13 euros per year.
 • Incorporation into an FCRIB research group recognized by the Generalitat de Catalunya.
 • The scholarship will be for 3 years for completion of the PhD thesis.

Responsibility of the recipient

 • To carry out the PhD thesis on one of the priority topics described above.
 • To collaborate actively with the assigned research group.
 • To eventually conduct research and teaching tasks as part of the assigned research group.
 • To finish the PhD thesis within the established deadline.
 • To start work at the Research Institute on October 1, 2022.

Requirements

 • Holder of a bachelor's degree or undergraduate degree in any discipline of the social sciences, especially those linked to Communication and International Relations.
 • - Holder of a university master's degree or be studying for such during the 2021-2022 academic year, and able to provide proof of obtaining the degree before September 30, 2022.
 • Advanced knowledge (accreditable) of English.

Documentation

Applicants must send the following documentation to the Research and Graduate Studies Secretary's office:

 • Defended proposal of the research project for the PhD thesis and link to the priority lines of research. (3,000 words).
 • Official academic certification of the bachelor degree and/or master degree completed.
 • Accreditation of knowledge of English or Spanish for applicants from countries where this is not an official language.

Application deadlines and documentation can be submitted until July 18, 2022 by email to [email protected].

On awarding the scholarship, the following aspects will be valued:

 • the quality of the proposal presented.
 • the relationship with priority areas of research.
 • the fit with the needs of the research groups.
 • academic record.
 • level of English.
 • proposal to be made within a group that has not benefited from the EPIF scholarship in previous announcements.

Resolution

 • Applications submitted will be assessed by the PhD Program Academic Committee.
 • The resolution on the announcement will be made public by July 29, 2022.
 • The announcement may be rendered void.
 • Applicants will start work as of October 1, 2022 at c. Tallers, 77, the site of the Research Institute of the School of Communications and International Relations.

More information: For more information, contact the professor and Vice Dean of Research Dr. Miriam Díez Bosch.

Bases de la convocatòria dels ajuts per a la contractació d'investigadors predoctorals en formació (PIF) FPCEE Blanquerna-URL

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna obre convocatòria per a la concessió de dos ajuts per a la contractació d’investigadors predoctorals en formació adscrits als seus grups de recerca en el marc del Pla General de Recerca i Doctorat.

L’objectiu de l’ajut és adquirir les habilitats pròpies de l’investigador en el transcurs de l’elaboració de la tesi doctoral i col·laborar en el desenvolupament del grup de recerca al qual s’adscriu.

La durada de l’ajut és d’un any, prorrogable un segon i un tercer any sempre que hi hagi disposició pressupostària de la FPCEE. Cada any es formalitzaran els contractes corresponents segons l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació (RD103/2019 EPIF). Les pròrrogues estan subjectes a l’acompliment dels objectius marcats que es farà constar a la memòria de seguiment que es lliurarà al finalitzar cada període anual. Entre els objectius, en el transcurs d’aquests tres anys, l’investigador en formació ha de:

 • Superar el programa de doctorat
 • Participar en una mobilitat en una universitat
 • Publicar un article en una revista indexada

Requisits dels beneficiaris

 • Estar en possessió del títol de Màster Universitari amb una nota mitjana igual o superior a 1,7 (en l’escala d’1 a 4).
 • Estar matriculat en un programa de doctorat de la FPCEE Blanquerna.

Període i durada

novembre 2023 – novembre 2024.

Quantia

La retribució del contracte és de 17.390,14€ bruts/anuals el primer any. Aquest import es liquidarà en 15 mensualitats, i en pròrrogues posteriors s’ajustarà igualment al que preveu l’EPIF.

Els pagaments es realitzaran a mes vençut, i s’iniciaran un cop la persona beneficiària hagi presentat el document d’acceptació de l’ajut.

Dedicació

La dedicació del contracte és de temps complet (37h setmanals). Dos terços de la dedicació són al grup de recerca al qual s’adscriu l’ajut i un terç a la pròpia recerca conduent a la tesi doctoral.

Incompatibilitats

L’ajut és incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la recerca.

Sol·licituds i documentació

Només es valoraran aquelles sol·licituds que s’hagin presentat segons el model normalitzat determinat a la convocatòria i confeccionat amb aquesta finalitat i en el termini i lloc establerts.

Terminis i lloc de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajut estarà obert fins al dimarts 31 d’octubre inclòs i s’ha de fer mitjançant aquest formulari normalitzat.

Resolució

La Comissió d’avaluació de les sol·licituds la formen l’investigador/a principal del grup de recerca al qual s’adscriu l’ajut, el director/a de l’Institut de Recerca, la vicedegana acadèmica de postgrau i de recerca i un director/a de grau al qual estigui vinculada l’àrea de coneixement de recerca de la tesi del sol·licitant.

La resolució de la concessió dels ajuts es farà pública al full informatiu i per correu electrònic durant la segona quinzena de novembre.

Acceptació

L’acceptació de l’ajut s’ha de comunicar en el termini de tres dies hàbils posteriors a la resolució de concessió responent el correu electrònic de notificació d’aquesta.

Memòria

En finalitzar el període de contracte, tots els beneficiaris hauran de lliurar al degà una memòria amb el vist i plau de l’investigador/a principal del grup de recerca al qual estan adscrits en què es deixarà constància de les tasques realitzades fent especial menció de:

 • Progrés en el programa de doctorat.
 • Consecució d’objectius per a la defensa de la tesi doctoral en el període de durada de l’ajut.
 • Mobilitat del doctorand pel que fa a estades en altres centres de recerca o universitats estrangers
 • Participació en projectes presentats a convocatòries competitives
 • Publicacions en revistes indexades
 • Col·laboracions en tasques docents

ANNEX

PIF2324-COMSAL: Grup de Recerca en Comunicació i Salut

PIF2324-PSICOPERSONA: Grup de Recerca en Psicologia, Persona i context

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ D’INVESTIGADORS PREDOCTORALS EN FORMACIÓ BLANQUERNA
logo

Excellence is the future