Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC)

recerca

Línies de treball del grup

Lideratge de la transformació educativa a través de les xarxes socioeducatives de la pròpia comunitat, com a filosofia organitzativa participativa basada en la interconnexió i la col•laboració entre àmbits, sectors, disciplines i institucions.

Lideratge de la transformació educativa apostant per una innovació pedagògica amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Fomentant una renovació de les competències digitals a l’aula, a l’escola i amb l’entorn molt lligades a una innovació metodològica que vetlla per la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge i la per qualitat educativa.

La mediació pedagògica a l’aula, l’escola i la comunitat com a eix per liderar la transformació educativa; donant gran importància al paper de les famílies, i la resolució de conflictes per a la millora de la convivència i fomentant la cultura de la pau.

La fonamentació ètica de l’acció dels professionals que, de diferents disciplines i en xarxa, col•laboren en l’àmbit socioeducatiu, l’anàlisi i la protecció de drets i de deures dels educands (infància i adolescència) en situació de vulnerabilitat (multidimensional) i la fonamentació deontològica i ètica dels nous models de lideratge transformacional i en xarxa.

Objectius específics de cada línia de treball

 • Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa.
  • Aprofundir i consolidar el model de creació de xarxes de coresponsabilitats socioeducatives de caràcter territorial, des d’una perspectiva de més gran consolidació i fonamentació teòrica i metodològica. La transferència dels resultats de la mateixa hauria de permetre incrementar el teixit relacional entre els diferents sectors relacionats, i els índexs de fracàs socioeducatiu de determinats contextos socioculturals (abandonament escolar, precarietat, delinqüència juvenil, pobresa infantil…).
  • Detecció de les variables individuals, escolars, familiars i comunitàries que contribueixen a l’èxit escolar i educatiu a través de l’I+D+i concedit al grup vigent. D’aquesta manera, i en el marc de la nostra línia, esperem poder determinar les implicacions que se’n deriven en relació a l’organització, gestió i lideratge de xarxes socioeducatives.
 • Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge.
  • Mantenir l’objectiu específic d’obtenció de dades experimentals contrastades que permetin l’avaluació objectiva del nivell de digitalització d’un centre educatiu, del seu potencial de millora i canvi pedagògic cap a models blended-learning de creació d’espais d’aprenentatge personals-virtuals, i dels plantejament de l’aprenentatge cooperatiu i personalitzat, amb el suport d’eines i espais digitals d’ús individual i col•lectiu.
  • A partir d’aquest objectiu, es pretén seguir desenvolupant la categorització del marc de competències digitals al llarg de les diferents etapes educatives, així com del marc de competències digitals que caldria desenvolupar en els nous líders de l’educació, per a un entorn sociodigital i ubic de les organitzacions educatives i l’aprenentatge.
 • La participació socioeducativa i la mediació: competències de lideratge.
  • Elaborar propostes concretes a partir dels resultats obtinguts en la investigació que ofereixin elements de reflexió i eines de treball per afavorir i fomentar la participació de les famílies dels alumnes,les entitats comunitàries, agents socials,..en el marc de l’escola i en els projectes educatius del territori i la comunitat on s’ubiquen.
  • Centrar els objectius de recerca en aspectes claus de la convivència, la mediació, la ciutadania, la cultura de pau, i la participació efectiva de tots els agents socioeducatius en el marc de xarxes educatives, i en la necessitat de seguir formant els nous “Líders” de l’educació en aquestes competències clau per al seu desenvolupament com a tals.
  • Aprofundir en una nova sublínia que en aquests darrers temps ha permès aplicar l’avaluació d’aquestes competències en el marc de la innovació docent a diferents nivells educatius fins a la Universitat: el lideratge i la innovació educativa de l’aula.
 • Ètica del lideratge educatiu i organitzacional: La dimensió ètica travessa de manera essencial l’estructura antropològica de tots els éssers humans. D’aquí que la seva presència sigui transversal en totes les experiències humanes, fet que alhora es tradueix en una multiplicitat d’hermenèutiques axiològiques que notifica la riquesa de la diversitat humana. En l’àmbit de l’educació la seva presència és si cap encara més radical, interrelacionant-se amb una notable diversitat de vessants. Totes elles, però, tenen a veure, d’una manera o altra, amb l’ètica en el lideratge en la tasca educativa. Per això, i des d’aquesta premissa, la sublínia d’ètica del PSITIC té com a objectiu clarificar les implicacions ètiques i els seus processos de decisió que afecten a quatre àmbits fonamentals i, que com a tals, constitueixen les quatre grans línies de recerca:
  • Ètica de les organitzacions educatives: idiosincràsia educativa i dilemes ètics.
  • Ètica de la funció docent: les relacions entre docent (i institució) i discent (i col•lectiu).
  • Ètica de l’atenció a grups vulnerables en l’estratègia educativa: diversitat de vulnerabilitats i estratègies d’acollida.
  • Filosofia de l’educació: revisió i projecció de futur d’una noció polièdrica.