Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Doctorat en Comunicació

Títol oficial

Preinscripció oberta

DOCTORAT COMUNICACIÓ
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà, Anglès
 • Durada
  3 anys a temps complet
 • Data d'inici
  octubre de 2024
 • Places
  15
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer de Tallers, 77. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Objectius del programa

Formar investigadors/es qualificats en el camp de la comunicació i professionals competitius/ves.

Posar a l'abast de la societat els coneixements de les investigacions

Contribuir a la millora dels entorns professionals de la comunicació a través de la innovació

Consolidar i enfortir els vincles entre universitat i empresa

El programa de doctorat pretén desenvolupar les habilitats i competències necessàries per formar persones que facin investigació d'alt nivell i que puguin dur a terme una sòlida activitat de recerca en l'àmbit de la comunicació

A qui va dirigit

Alumnat espanyol o estranger, preferiblement amb formació en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. Es donarà prioritat a les candidatures que estiguin en possessió de titulacions de l'àrea de la comunicació: periodisme, comunicació audiovisual, cinema, televisió, publicitat, relacions públiques i altres àmbits afins.

DOCTORAT COMUNICACIÓ

Perfil de sortida

Professorat doctor universitari i investigador en les disciplines de la comunicació i les humanitats

Personal consultor i assessor en comunicació en gabinets de comunicació, grans corporacions i institucions públiques i privades

Professional de la comunicació

Procediment d'assignació de la tutoria i direcció de la tesi

Després de l'admissió al programa de doctorat, la CAPD (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat) assignarà al doctorand/a un/a tutor/a de tesi, que haurà de pertànyer al claustre de professorat del programa de doctorat. El nomenament del tutor/a podrà ser modificat per la CAPD en qualsevol moment, sempre que el doctorand/a exposi raons justificades en la seva petició.

Línies de recerca

Sociologia de la comunicació

Inclou l'estudi del conflicte social, el tractament mediàtic i la percepció social de la violència, la bretxa digital i els conflictes intergeneracionals, o la representació de l'altre en els nous mitjans, entre altres.

Comunicació empresarial

Inclou un ventall de temes ampli: auditories de comunicació, el rol de les estratègies de comunicació per a l'impuls del canvi en les organitzacions, estratègies de comunicació corporativa, noves tendències en marques, relacions públiques i cultura corporativa, creativitat publicitària i planificació, issues management i l'ús de les noves tecnologies en la comunicació política.

Cinema i televisió

La política i la identitat cultural a través dels mitjans, narratives audiovisuals i transmediàtiques, identitat al cinema, la televisió i el transmèdia. La intersecció entre ciutadania cultural i televisió o noves formes d'exhibició cinematogràfica en l'era digital.

Tecnologia i comunicació

Inclou temes com ara l'estudi de l'impacte de la tecnologia en les pràctiques periodístiques i comunicatives, convergència mediàtica, responsabilitat i ètica periodística, tecnologia i polítiques de comunicació o tecnologia i regulació mediàtica.

Periodisme, política i democràcia

Es desenvolupen projectes de recerca sobre el compromís polític, mitjans i ciutadania, comunicació internacional, periodisme professional, participació i audiències actives en l'esfera pública digital, entre altres.

Relacions internacionals

Inclou l'estudi i la recerca de l'àmbit dels afers internacionals des de l'òptica històrica, política, econòmica, cultural, jurídica, sociològica i de comunicació de la globalització. Aquí es desenvolupen projectes de recerca sobre el compromís que els diferents actors socials assumeixen en la globalització.

Research Hub FCRI

Mobilitat (Relacions Internacionals)

La Facultat té com a prioritat la internacionalització de la investigació i de la formació dels doctorands/es i preveu que el programa de doctorat en Comunicació impulsi la realització d’estades de formació en investigació i la mobilitat de l’alumnat. L’àmplia xarxa de convenis amb universitats nacionals i estrangeres permet sostenir i incrementar aquestes accions, tant com a activitats formatives puntuals com dins del Pla Estratègic de Recerca, sobretot per a doctorands/es a temps complet.

Les dades de l'excel·lència

100 %

d'inserció laboral (AQU)

88,9%

mitjana de satisfacció amb la formació rebuda que ha permès millorar les capacitats per a l'activitat professional (AQU)

78 %

mitjana de satisfacció amb les perspectives de millora i promoció segons dades de l'estudi d'inserció laboral del Vicedeganat d'Empresa i Innovació

Seguiment de l'alumnat

Tutorització periòdica i directa amb la coordinació i secretaria del programa de doctorat, amb tutor/a i director/a

Calendari

Model d'establiment de calendari del programa de doctorat en Comunicació

Quan es fa? Què s'avalua? Responsable de l'elaboració Evidències derivades de la supervisió del seguiment Qui ho avalua?
6 mesos Pla de Recerca (PR) Doctorand/a Avaluació del director/a o tutor/a CAPD
Segon any Pla de Recerca + Document d’Activitats del Doctorant/a (DAD) Doctorand/a Informe Confidencial del Doctorand/a (ICDnd/a) + Informe Confidencial del Director/a-Tutor/a (ICDr/a) CAPD
Tercer any Pla de Recerca + Document d’Activitats del Doctorant/a (DAD) Doctorand/a (ICDnd/a) + (ICDr/a) CAPD

Calendari anual del títol

Admissió, matrícula i avaluació Preinscripció Admissió CAPD Matrícula Avaluacions
Doctorands/es de nou accés Lliurament del Pla de Recerca
Doctorands/es de segon curs i successius

Lliurament IC Doctorand/a i DAD i ICDirector/a

Notícies

Informació acadèmica

Sol·licituds

Biblioteca per dins Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Pla d'estudis

El programa de doctorat no té un pla d'estudis com a tal, sinó que s'estructura a partir de les activitats formatives dels doctorands/es i dels cursos de formació específics del programa mateix. Bàsicament, centrats en eines metodològiques de la recerca. Aquests cursos s'especifiquen al llarg de cadascun dels anys formatius i de redacció de la tesi.

Tesi doctoral

Desenvolupament acadèmic d'un projecte a partir d'una hipòtesi fonamentada en una solidesa metodològica

Normes generals d’organització dels estudis de doctorat a la Universitat Ramon Llull

Relació de tesis defensades dels diversos programes de doctorat de la Facultat

Títol: La comunicación institucional del Congreso de los Diputados y el Senado durante el período 1977-2023
Doctorand: Josep López de Lerma
Director/s: Josep Maria Carbonell Abelló
Tutor: Josep Maria Carbonell Abelló
Data de defensa: 13/05/2024
Qual·lificació: Excel·lent Cum Laude

Títol: Comunicación del modelo Smart City. El portal web como canal de comunicación y promoción de la participación ciudadana en los modelos Barcelona Ciudad Digital, Málaga Smart y Smart City Valencia
Doctorand: Mariana Roldán Mascareño
Director/s: Josep A. Rom i Alfons Medina
Tutor: Josep A. Rom
Data de defensa: 04/03/2024
Qual·lificació: Excel·lent

Títol: Seeking a Sustainable Business Model in the Digital Environment. An analysis of the Role of Web Analytics and Social Media in Modern Media Strategies
Doctorand: Valentina Laferrara
Director/s: Josep Ll. Micó i Santiago Justel
Tutor: Josep Ll. Micó
Data de defensa: 01/03/2024
Qual·lificació: Excel·lent Cum Laude

Títol: The communication strategies of cultural organisations and their effect on audience's behaviour in cultural consumption. The case of Onassis Cultural Centre
Doctorand: Chrysoula Bousiouta
Director/s: Sue Aran i Jaume Suau
Tutor: Sue Aran
Data de defensa: 13/12/2023
Qual·lificació: Excel·lent

Títol: Neuromarketing en la empresa española. Hacia una nueva investigación de mercados para la industria ferial
Doctorand: Pilar Navarro
Director/s: Joan Cuenca i Marc Polo
Tutor: Joan Cuenca
Data de defensa: 18/12/2023
Qual·lificació: Notable

Títol: Extramism and Hate Speech in Arabic-Speaking Media
Doctorand: Lana Kazkak
Director/s: Míriam Díez Bosch
Tutor: Josep Lluís Micó
Data de defensa: 20/12/2023
Qual·lificació: Excel·lent Cum Laude

Títol: El impacto de la política exterior en la conformación de las identidades partidistas en España (2003-2019).
Doctorand: Jordi Xuclà Costa
Director: Dr. Ferran Sáez Mateu
Data de defensa: 27/01/2023

Títol: La comunicación de las administraciones locales en la Transcición Democrática: La Asociación Catalana de Informadores de la Administración Local y sus aportaciones a la Organización, desarrollo y gestión de los Gabinetes Municipales de Medios de Comunicación entre los años 1980 y 1996.
Doctorand: Tomàs Vidal Lanza
Director: Jordi Busquet
Data defensa: 28/04/2023

Títol: La Pantalla Fija. Entre lo fotográfico y lo cinematográfico. El caso de 'Sentimental Journey' de Nobuyoshi Araki.
Doctorand: Daniel Seco de Herrera
Director: Fernando de Felipe
Data defensa: 19/05/2023

Títol: Dar crédito a la ficción jugada. El personaje jugador como agente multidimensional generador de verosimilitud en el videojuego narrativo.
Doctorand: Àngel Colom Pons
Directors: Jaume Radigales i Lluís Anyó
Data defensa: 06/06/2023

Títol: The political and mediàtic elites on Twitter. An analysis of the accounts that the Spanish media, journalists, and membres of the parliament started following.
Doctoranda: Verónica Israel Turim
Directors: Josep Lluís Micó i Alfons Medina Cambron
Tutor: Josep Lluís Micó
Data de defensa: 21/12/2022

Títol: The American and British Press Coverage of Reforms in Saudi Arabia and the Peersonality of Crown Prince Mohammad Bin Salman (The Washington Post and The Guardian as Examples).
Doctoranda: Rasha Abdallah Salameh Salameh
Directora: Elena Yeste Piquer
Data de defensa: 20/12/2022

Títol: Cultural Sustainability and the SDGs in the European Union and Andorran cultural policie.
Doctoranda: Susanna Ferran Vila
Directors: Dr. Josep Rom i Dra. Giorgia Miotto
Data de defensa: 09/09/2022

Títol: Ciudadanos: del Parlamento de Cataluña al Congreso de los Diputados. Evolución estratégica y comunicativa (2006-2019).
Doctoranda: Adriana Mayo Fuentes
Director: Dr. Ferran Sàez Mateu
Data de defensa: 13/05/2022

Títol: The use of infotainment and Twitter in television sports journalism in Spain. The cases of Estudio Estadio, El Club de la Mitjanit, Deportes Cuatro and El Chiringuito de Jugones
Doctorand: David Puertas Graell
Director: Dr. Jaume Suau Martínez
Tutora: Dra. Sue Aran Ramspott
Data de defensa: 8/03/2022

Títol: Barcelona Ciutat Digital i Amsterdam Smart City. Estratègies i canals de comunicació i participació ciutadana: webs i Twitter
Doctoranda: Nina Surinyac Carandell
Directors: Dr. Josep Rom Rodríguez i Dr. Alfons Medina Cambron
Tutor: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 7/03/2022

Títol: 2010-2020. Brecha digital, ecografía de una sociedad quebrada: cuando los milenials entraron en la secundaria española
Doctorand: Javier Sastre Freixa
Director: Dr. Jordi Busquet Duran
Tutor: Dr. Jordi Busquet Duran
Data de defensa: 4/03/2022

Títol: Facebook Advertising likeability factors in Pakistan: As a way to understand the relationship between Pakistan’s Culture and Advertising.
Doctorand: Sohail Riaz
Directors: Dr. Josep A. Rom Rodríguez i Dr. Enric Ordeix Rigo
Data de defensa: 23/02/2022

Títol: La recerca de l'estil cinematogràfic: La influència de les arts visuals en la composició del pla
Doctoranda: Judith Colell
Directora: Dra. Sue Aran Ramspott
Tutora: Dra. Sue Aran Ramspott
Data de defensa: 18/01/2022

Títol: Política en l'era digital: l'impacte de les noves pautes comunicatives en la política catalana durant la crisi institucional de 2017
Doctoranda: Marta Pascal Capdevila
Director: Dr. Ferran Sáez Mateu
Tutor: Dr. Ferran Sáez Mateu
Data de defensa: 17/12/2021

Títol: Sports Data Journalism: Data driven journalistic practices in Spanish newspapers
Doctoranda: Zeliha Isil Vural
Director: Dr. Pere Masip
Tutor: Dr. Pere Masip
Data de defensa: 23/07/2021

Títol: Audiovisual representations of Artificial Intelligence in Dystopian Tech Societies: Scaremongering or Reality? The Cases of Black Mirror (Charlie Brooker, 2011). Ex Machina (Alex Garland. 2017) and Her (Spike Jonze 2014)
Doctorand: Goksu Akkan
Directors: Dr. Klaus Zilles i Dra. Sue Aran Ramspott
Tutor: Dra. Sue Aran Ramspott
Data de defensa: 27/05/2021

Títol: La automatización de estrategias transmedia. Una herramienta de comunicación para el discurso de la obra de arte contemporáneo a partir de lo interactivo
Doctoranda: Laia Vidal Morata
Directors: Dr. Jaume Radigales i Dr. Arnau Guifreu
Tutor: Dr. Jaume Radigales
Data de defensa: 28/06/2021

Títol: Nuevas maneras de ver la televisión, nuevas maneras de anunciarse. El impacto de los cambios en los hábitos de consumo audiovisual en la relación de las marcas con su audiencia
Doctorand: Josep M. Picola
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Tutor: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 29/06/2021

Títol: La crítica televisiva en la era de la hiperconectividad: Los "Bad Fans" de Breaking Bad según Emily Nussbaum
Doctoranda: Clàudia Vives-Fierro
Director: Dr. Fernando de Felipe
Data de defensa: 09/04/2021

Títol: Las marcas públicas de calidad en alimentación. Claves para conseguir marcas regionales fuertes
Doctoranda: Marta Salvat Benlloch
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Codirectora: Dra. Pilar Buil Gazol
Data de defensa: 18/12/2020

Títol: El rol de los medios de comunicación en la exclusión de los pueblos indígenas del Perú en tiempos de globalización. El comercio y su perspectiva sobre el Baguazo
Doctoranda: Vania Illarec Távara Palacios
Director: Dr. Jordi Busquet Duran
Data de defensa: 14/12/2020

Títol: El treball per projectes en els ensenyaments superiors en disseny de producte
Doctorand: Guillem Ferran Masip
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Codirector: Dr. Alfons Medina Cambron
Data de defensa: 29/09/2020

Títol: Neo-Distopia: una aproximació històrica i genèrica a la distopia audiovisual del segle XXI
Doctorand: Roger González Mercader
Director: Dr. Fermando de Felipe Allué
Data de defensa: 09/09/2020.

Títol: Estrategias de comunicación y comunidades virtuales. Evaluación y análisis de sitios web de educación medioambiental en Colombia, Costa Rica y Brasil
Doctorand: Sonia Herminia Roa Trujillo
Directors: Dr. Josep Rom Rodríguez i Dr. Joan F. Fondevila
Tutor: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 30/01/2020

Títol: I think therefore I am...? An exploration of artificial intelligence (AI) marketing practitioner perceptions and practices
Doctorand: Timothy Edward Bant Breen
Director: Dr. Pere Masip
Tutor: Dr. Pere Masip
Data de defensa: 10/03/2020

Títol: El fantàstic en mons ordinaris: Shyamalan o la segona generació de Storytellers fantàstics
Doctoranda: Anna Tarragó
Directora: Dra. Sue Aran Ramspott​​​​​​​
Tutor: Dra. Sue Aran Ramspott
Data de defensa: 23/04/2020

Títol: Slow Media and Religion. The New Digital Journalism as an Agora for Understanding
Doctoranda: Alba Sabaté
Directors: Dr. Josep Lluís Micó i Dra. Míriam Díez
Tutor: Dr. Josep Lluís Micó
Data de defensa: 24/04/2020

Títol: Cultura, organització i resistència mediàtica
Doctorand: Eloi Aymerich Casas
Directors: Dr. Albert Sáez Casas i Dr. Joan Subirats
Data de defensa: 18/11/2019
Tutor: Dr. Albert Sáez Casas
Qualificació: Excel·lent cum laude

Títol: La comunicación ritual. El caso de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92
Doctoranda: Marta Ribot Blázquez
Director: Dr. Jordi Busquet Duran
Data de defensa: 09/07/2019

Títol: Los fundamentos estéticos y artísticos de la dirección de arte en publicidad
Doctoranda: Claudia Inés Vélez Ochoa
Directors: Dr. Josep Rom Rodríguez i Dr. Omar Muñoz Sánchez
Data de defensa: 18/07/2019

Títol: Estrategias de comunicación en la nueva economía: relaciones públicas y publicidad en la era digital. Los casos de estudio de Wallapop, Westwing y Fotocasa
Doctoranda: Patricia Coll Rubio
Director: Dr. Josep Lluís Micó
Data de defensa: 19/03/2018

Títol: The Use of New Media and ICT by Social Movements in Contemporary Processes of Political Activism
Doctorand: Marc Perelló Sobrepere
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 21/12/2018

Títol: Copia y pega. Cómo las multinacionales construyen las noticias. Los breves de empresa en los diarios "La Vanguardia" y "El Mundo de Catalunya". Estudio de similitud entre los breves y las notas de prensa
Doctorand: Martínez Fernández, Jesús
Directors: Dr. Josep Lluís Micó i Dr. Francesc Pozo Montero
Data de defensa: 10/01/2017

Títol: La estrategia de comunicación del patrimonio desde la comunicación corporativa y las relaciones públicas. Análisis de un caso: el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en España
Doctorand: Marc Compte Pujol
Directors: Dr. Albert Sáez Casas i Dra. Kathy Matilla Serrano
Data de defensa: 10/02/2017

Títol: El poder de las marcas del distribuidor. El caso Bosque Verde (de Mercadona) en la categoría Detergentes para Ropa en España
Doctoranda: Ester Almenar Taya
Director: Dr. Pere Masip
Data de defensa: 08/01/2016

Títol: Els estudis en Periodisme i Comunicació en relació a la indústria informativa: Una anàlisi des de la perspectiva de les habilitats, les competències, les plataformes i els formats. Els casos de la UPF, la URL i la UOC
Doctorand: Alex Araujo Batlle
Director: Dr. Josep Lluís Micó
Data de defensa: 11/01/2016

Títol: La Democracia Digital y sus Artefactos: Implementación de las Aplicaciones de Asesoramiento al Voto (VAAs) en España, Chile y la Unión Europea
Doctoranda: Ana Cinthya Uribe Sandoval
Director: Dr. Jordi Busquet Duran
Data de defensa: 12/01/2016

Títol: La eficacia de las palancas comerciales y la promoción en el punto de venta
Doctorand: Antonio Solanilla Pascau
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 13/01/2016

Títol: Els assassins d’El Capitán Trueno. La censura de les publicacions infantils i juvenils durant el franquisme. Estudi de l'evolució del marc legal i del seu impacte en els continguts publicats (1936-1982)
Doctorand: Josep Vicent Sanchis Llàcer
Director: Dr. Albert Sáez Casas
Data de defensa: 14/01/2016

Títol: Comunicación de marca para vender. Los resultados de la construcción de valor de marca desde la comunicación. Análisis de los Premios Eficacia
Doctoranda: Iolanda Casalà Surribas
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 15/01/2016

Títol: Miguel Gila: Un equívoc humor blanc. Entre Franco i l'antifranquisme
Doctorand: Marc Lobato Guembe
Director: Dr. Ferran Sáez Mateu
Data de defensa: 20/01/2016

Títol: La enseñanza universitaria de la Ética y Deontología periodísticas y los desafíos morales de los informadores. Encuentros y desencuentros entre la academia y la profesión en la transición al Espacio Europeo de Educación Superior
Doctoranda: Eva Jiménez Gómez
Director: Dr. Carlos Miguel Ruiz Caballero
Data de defensa: 21/01/2016

Títol: Creación y posicionamiento de la Barcelona postolímpica como marca ciudad
Doctoranda: Consolidación Morillo Palomo
Directors: Dr. Joan Sabaté López i Dra. Isabel Solanas García
Data de defensa: 22/01/2016

Títol: Els esdeveniments mediàtics en l'era digital. La Via Catalana cap a la Independència
Doctorand: Ismael Peracaula Juanola
Director: Dr. Jordi Busquet Duran
Data de defensa: 26/01/2016

Títol: Diseño gráfico y arte. Hacia una historia integrada. Las tensiones entre la historia del diseño gráfico y el arte: orígenes, límites e incidencias en los estudios superiores de diseño gráfico en España
Doctoranda: Maider Zulueta Yoldi
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 28/01/2016

Títol: ECOSOCIALISME, Comunicació política i societat postmoderna a la Catalunya democràtica. Teoria i història de l'ecosocialisme com a corrent de pensament en la Posmodernitat (1980-2015) a través de la seva representació política i mediàtica
Doctorand: Jaume Risquete Sánchez
Directors: Dr. Manuel Parés Maicas i Dr. Albert Sáez Casas
Data de defensa: 29/01/2016

Títol: Memòria, veritat i justícia a Sud-àfrica: la Comissió Veritat i Reconciliació i el seu llegat
Doctoranda: Maria Dolors Genovés Morales
Directors: Dr. Ferran Sáez Mateu i Dra. Magdalena Sellés
Data de defensa: 02/02/2016

Títol: Redes sociales y comunicación publicitaria. La metodología SETAL para la obtención de insights publicitarios
Doctorand: Xavier Duran Muñoz
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 02/02/2016

Títol: Ethics and Photojournalism: the visual representation of reality
Doctorand: Miguel Franquet dos Santos Silva
Director: Dr. Ferran Sáez Mateu
Data de defensa: 04/02/2016

Títol: El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad personal
Doctorand: Jordi Iglesias Martínez
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 04/02/2016

Títol: Atributs clau de la contemporaneïtat: Actius inspiracionals en els processos creatius, estímuls revulsius en les estratègies de marca
Doctoranda: Marta Marín Anglada
Director: Dr. Miquel Tresserras Majó
Data de defensa: 05/02/2016

Títol: Individuo, sociedad y cultura en la recepción mediática de la diáspora hispanoamericana
Doctorand: Luis Gilberto Concepción Sepúlveda
Director: Dr. Alfons Medina Cambrón
Data de defensa: 05/02/2016

Títol: El endorsement de los celebrities y su influencia en el consumidor
Doctoranda: Míriam Julià Rich
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 09/02/2016

Títol: Traduciendo la mirada. Sobre la práctica del montaje en los remakes norteamericanos de las películas de terror japonesas contemporáneas
Doctoranda: Sandra Sánchez Lopera
Director: Dr. Fernando Felipe Allué
Data de defensa: 09/02/2016

Títol: Límites jurídicos de la publicidad en España. Marco normativo, anàlisis jurisprudencial y gestión profesional
Doctoranda: Sandra Vilajoana Alejandre
Director: Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 10/02/2016

Títol: Francesc Maspons i Anglasell: Polític, jurista, periodista (1872-1967)
Doctorand: José Manuel García Izquierdo
Directors: Dr. Josep Maria Figueres Artigues i Dr. Carles Ruíz Caballero
Data de defensa: 10/02/2016

Títol: Usos periodísticos de Twitter. Una comparativa entre redacciones tradicionales y digitales en Catalunya y Bélgica
Doctoranda: Susana Pérez-Soler
Director: Dr. Josep Lluís Micó
Data de defensa: 03/03/2016

Títol: El caso Netflix 2012-2015. Nuevas formas de pensar la producción, distribución y consumo de series dramáticas
Doctoranda: Josefina Cornejo Stewart
Directors: Dr. Iván Gómez García i Dr. Fernando de Felipe Allué
Data de defensa: 07/06/2016

Títol: Evolution of the media market and its legal framework in Bosnia and Herzegovina since the independence: special focus on defamation
Doctoranda: Kristina Cendic
Directors: Dr. Carles Ruíz Caballero i Dr. Joan Barata i Mir
Data de defensa: 04/11/2016

Títol: La Tercera Edat Dorada de la Televisión. Battlestar Galactica y las Nuevas Formas de Pensar, Hacer y Consumir el Drama Televisivo Norteamericano
Doctoranda: Noor Yasmina Benchichah López
Directors: Dr. Fernando de Felipe Allué i Dr. Iván Gómez García
Data de defensa: 13/01/2015

Títol: El debate epistemológico en el periodismo informativo. Realidad y verdad en la información
Doctorand: Pablo Capilla García
Director: Dr. Albert Sáez Casas
Data de defensa: 19/03/2015

Títol: Citizens and online media participation. Attitudes and motivations towards participatory journalism and other practices in London and Barcelona
Doctorand: Jaume Suau Martínez
Director: Dr. Pere Masip
Data de defensa: 08/04/2015

Títol: La polivalència periodística a les agències de notícies: Un estudi comparatiu entre els perfils professionals de l'ACN, EFE i Europa Press
Doctorand: Guillem Sánchez Marin
Director: Dr. Josep Lluís Micó
Data de defensa: 09/04/2015

Títol: ¿Interés público o interés del público? Periodismo, mercado y democracia en la era de la analítica web
Doctorand: Santiago Javier Justel Vázquez
Director: Dr. Josep Lluís Micó
Data de defensa: 08/04/2015

Títol: La influencia de Rafael Roldós Viñolas en el nacimiento y desarrollo de la actividad publicitaria en España: su obra y su legado (1857-1957)
Doctoranda: Carolina Serra Folch
Director: Dr. Joan Sabaté López
Data de defensa: 15/06/2015

Títol: Jim Jarmusch desde la postmodernidad. Las teorías posmodernas como fuente de análisis de las películas de Jim jarmusch
Doctorand: Raúl Martínez Torres
Directors: Dr. Jaume Radigales i Dr. Klaus Zilles
Data de defensa: 29/06/2015

Títol: La batalla de la persuasió durant la Guerra Civil. El cas del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya (1936-1939)
Doctoranda: Ester Boquera Diago
Director: Enric Marín Otto
Data de defensa: 16/07/2015

Títol: El branding made in Spain: la marca España en la internacionalización de las marcas de calzado y moda
Doctoranda: Sylviane Leca
Director: Josep Rom
Data de defensa: 20/07/2015

Títol: Música i intel·ligència espiritual a través de l'audiovisual
Doctoranda: Maria Assumpta Montserrat Rull
Directors: Dr. Jaume Radigales i Dr. Francesc Torralba
Data de defensa: 12/01/2015

Títol: Repensar la Indagación Apreciativa desde la perspectiva de su plasticidad
Doctorand: Damas Basté García
Director: Ceferí Soler
Data de defensa: 12/15/2015

Títol: El sector de l'exhibició cinematogràfica a Catalunya en l'era de la digitalització (2000-2013). Evolució i anàlisi. Formes d'exhibició alternatives als cinemes independents. El cas del Cinema Truffaut de Girona
Doctorand: Francesc Xavier Vilallonga Montañá
Director: Dr. Alfons Medina Cambrón
Data de defensa: 17/12/2015

Títol: Constructing The Social Personality in Organizations: Essentials of Managing the Social Commitment According to the Parameters Reached by the Study "Excellence in Public Relations and Communication Management”
Doctorand: Enric Ordeix
Director: Josep A. Rom Rodríguez
Data de defensa: 24/01/2014

Títol: Estructura y políticas públicas ante los nuevos retos de la distribución y consumo digital de contenido audiovisual. Los proyectos de vídeo bajo demanda de cine filmin y universciné
Doctoranda: Judith Clarés Gavilán
Directors: Alfons Medina i Miquel Salvador
Data de defensa: 08/07/2014

Títol: Marketing Viral: claves creativas de la viralidad publicitaria
Doctoranda: Sílvia Sivera Bello
Directors: Dr. Joan Sabaté López i Dra. Isabel Jiménez
Data de defensa: 10/07/2014

Títol: La música clásica preexistente en el cine ambientado en la segunda mitad del siglo XVIII. Usos estéticos, tópicos y anacronismos
Doctoranda: Yaiza Bermúdez Cubas
Director: Dr. Jaume Radigales
Data de defensa: 21/07/2014

Títol: Las campañas de crowdfunding. Su eficacia en proyectos lucrativos y causas sociales
Doctoranda: Judit Mata Monforte
Directors: Dr. Pere Masip i Dr. Josep Rom Rodríguez
Data de defensa: 01/10/2014

Projecció professional del doctorat

Aula a la biblioteca de la FCRI

Professorat doctor universitari i investigador en les disciplines de la comunicació i les humanitats

fcri stock

Personal consultor i assessor en comunicació en gabinets de comunicació, grans corporacions i institucions públiques i privades

fcri stock

Professional de la comunicació

Empreses que confien en les persones que fan el doctorat amb nosaltres

Universitat Ramon Llull · Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) · Generalitat de Catalunya · Universitat Internacional de Catalunya · Parlament de Catalunya

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d’última generació

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Admissió al doctorat de la Facultat de Comunicació i Relacions internacionals

L'accés als estudis de doctorat està regulat pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i per les Normes generals d'organització del doctorat a la Universitat Ramon Llull, aprovades per la Comissió de Doctorat URL, del 13 de desembre de 2012, i ratificades per la Junta de Govern URL, del 20 de desembre de 2012. En compliment de l'RD 99/2011, de 28 de gener, amb caràcter general, per accedir al programa de doctorat cal complir un dels requisits següents:

 1. Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat, cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
 2. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que habiliti per a l'accés a màster d'acord amb allò que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 3. Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, segons les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació als quals fa referència l'article 7.2 d'aquesta norma, tret que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 4. Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb els sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva homologació, prèvia comprovació per la universitat que acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, ni l'homologació del títol previ de l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que no sigui l'accés a ensenyaments de doctorat.
 5. Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb les ordenacions universitàries anteriors.
 6. Els llicenciats que hagin obtingut la suficiència investigadora o el Diploma d'Estudis Avançats d'acord amb allò que disposen respectivament el Reial decret 185/1985, de 23 de gener, i el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril.
 7. Els doctorands que hagin iniciat el programa de doctorat d'acord amb ordenacions universitàries anteriors podran accedir al programa de doctorat, prèvia admissió de la universitat, tenint en compte els requisits generals del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, de les normes generals d'organització del doctorat de la Universitat Ramon Llull i dels requisits específics de la CAPD de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.

Perfil d'ingrés

Alumnat espanyol o estranger, preferiblement amb formació en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. Es donarà prioritat a les candidatures que estiguin en possessió de titulacions de l'àrea de la comunicació: Periodisme, comunicació audiovisual, cinema, televisió, publicitat, relacions públiques i altres àmbits afins.

Procés de selecció

Es valoraran les característiques del perfil de les persones candidates que presentin evidències raonables de ser potencials investigadors:

 • Expedient i titulació (45%).
 • Experiència investigadora prèvia (5%).
 • Experiència professional en àrees afins al doctorat (5%).
 • Adequació del projecte de tesi doctoral a les línies de recerca dels grups de recerca vinculats al programa de doctorat (15%).
 • Domini del català, espanyol i l'anglès, llengües bàsiques de formació del programa (5%).
 • Entrevista personal (25%).
 • Si cal, es podran sol·licitar al candidat/a fins a tres cartes de recomanació.

És competència de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) resoldre l'admissió o no dels candidats, d'acord amb els criteris de selecció descrits. En el cas d'alumnat en possessió de titulacions de l'àrea de comunicació que hagi fet un màster en una institució que no sigui la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ha d'acreditar que aquest màster inclou com a mínim 10 ECTS de matèries sobre metodologia de la recerca. Si no és així, haurà de cursar el Mòdul d'Introducció a la Metodologia de la Recerca de qualsevol dels màsters universitaris que ofereix la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.

Les persones candidates amb perfils diferents dels considerats prioritaris, podran ser admeses al programa de doctorat, però amb l'obligació de cursar els complements de formació que s'indiquin, fins a un màxim de 20 ECTS. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat valorarà de manera individual cada cas per determinar els cursos que s'hauran de seguir.

L'alumnat que sol·liciti la realització del programa de doctorat a temps parcial haurà de complir els mateixos requisits d'accés que la resta d'alumnes.

Com fer la sol·licitud

Cal omplir el formulari que trobaràs quan cliquis sobre l’opció de preinscripció del programa de Doctorat en Comunicació i seguir les instruccions que s’hi indiquen. Durant el procés, hauràs de carregar la documentació sol·licitada i se t’assignarà el dia i l'hora d’entrevista amb el coordinador/a del programa. Aquest procés és gratuït.

Un cop formalitzada la preinscripció, obtindràs el corresponent resguard amb les dades i el codi (CIB) de la preinscripció.

Un cop valorada la documentació i la idoneïtat de cada candidat/a (o dels candidats), rebràs un correu electrònic amb la decisió de la coordinació del programa de doctorat sobre la teva sol·licitud i, si escau, la informació necessària per poder-te matricular.

Un cop comunicada l’admissió, el candidat/a haurà d'abonar 100 € en concepte de reserva de plaça a través del mateix aplicatiu pel qual es va fer la preinscripció. El pagament d'aquest import es considerarà una reserva de plaça i es descomptarà del preu total de la matrícula del curs quan es formalitzi. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial. La quantitat abonada en concepte de reserva de plaça no es retornarà en cap cas, excepte si s'anul·la el curs.

El pagament s'efectua en el moment de fer la matrícula. L’estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer efectiu el cost total. Els preus s'actualitzaran cada curs acadèmic. En les condicions establertes, una vegada formalitzada la matrícula, l’import abonat no es retornarà sota cap concepte.
Condicions generals de la matrícula

 1. Mitjançant l'acceptació de les clàusules contingudes en el full de matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna, condicionat al pagament acordat i al compliment dels requisits establerts per les normatives d'accés a les universitats (Llei orgànica 2/2006) i per les de la Fundació Blanquerna.
 2. Segons s'estipula al punt 2.2 de les condicions generals de matrícula, si un/a estudiant renuncia a la plaça, perd íntegrament qualsevol quantitat que hagi abonat.
 3. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna.
 4. Les dades personals de l'estudiant es tractaran d'acord amb allò que estableix la legislació vigent i les condicions de matrícula.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les Condicions generals de matrícula estipulades en el resguard que es genera en el moment d'efectuar la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna, i l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet: http://scala.blanquerna.edu.

Descarregar PDF amb el calendari d'accés, admissió, matrícula i avaluació.

Contacte

Per obtenir més informació, contacta amb nosaltres:
Dr. Jaume Radigales
[email protected]

Totes les facilitats perquè puguis accedir al doctorat

Les candidatures admeses al programa de doctorat que hagin de cursar complements de formació o el mòdul de Metodologia de la Recerca hauran de matricular-se a aquests mòduls.

L'alumnat que sol·liciti un crèdit per finançar els estudis amb les entitats bancàries col·laboradores amb Blanquerna-URL ho haurà de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria li lliuri el document que caldrà presentar a l'entitat bancària corresponent.

Preu per un curs
1.040,00 €
Preu per crèdit
124,5€
Aules d'inormàtica

Beques i ajuts

Compromesos amb la qualitat per garantir un entorn d’excel·lència

L’assegurament de la qualitat garanteix un entorn d’aprenentatge en què el contingut dels programes, les oportunitats d’aprenentatge i els serveis i instal·lacions s’ajusten als objectius establerts.

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur