recerca

Institut de Recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

L'Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna aplega el conjunt dels professors investigadors de la Facultat, així com els estudiants de doctorat. Aquests investigadors treballen en sis grups de recerca diferents, reconeguts per la Generalitat de Catalunya. Els seus treballs incideixen tant en la recerca bàsica (vinculada al món acadèmic) com en la recerca aplicada (vinculada a empreses i institucions).

Director de l'Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals: Dr. Marçal Sintes Olivella.

enlightenedLa missió de l’Institut de Recerca és contribuir a la millora qualitativa i quantitativa de la Recerca de la Facultat.

L'activitat de recerca de l'Institut se centra prioritàriament en la revolució originada per les T.I.C. de la comunicació i en com aquesta revolució està capgirant, en el marc de la globalització, la vida de les persones i les comunitats, sempre des d'una perspectiva multidisciplinar.

L'Institut de Recerca és l'ens encarregat de reunir, coordinar, donar suport i impulsar la labor del conjunt dels investigadors i grups de recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, així com dels doctorants que es troben en procés d'elaboració de les seves tesis.

Els nostres investigadors treballen en sis grups de recerca diferents, reconeguts tots ells per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), de la Generalitat de Catalunya. La seva labor incideix tant en la recerca bàsica (vinculada al món acadèmic) com en la recerca aplicada (vinculada a l’administració pública, altres institucions de recerca i innovació, empreses i entitats de la societat civil). Els investigadors disposen a l’Institut d’un lloc de treball propi, amb tots els equipaments i serveis necessaris.

A més d’això, l’Institut compta amb tres sales destinades a reunions del grups de recerca, reunions tant destinades a la creativitat i al debat com a la coordinació de les tasques vinculades als diferents projectes: la Co-creation & Thinking Hub (espai R-1) i el Communications & Big Data Lab (espai R-2). El tercer dels espais és el CreaRoom (espai R-3) que està dissenyada per acollir jornades, conferències i xerrades d’experts o de persones que puguin aportar idees creatives i inspiradores als investigadors.

Organigrama

Vectors tecnològics i eixos d'activitat digital

L’Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals, s’estructura a partir de diversos vectors tecnològics i eixos d’activitat digital, tots ells coherents i estretament vinculats als estudis de grau i de postgrau que ofereix la Facultat de la qual forma part orgànica.

Aquests vectors o eixos tenen en comú la inquietud per donar resposta als enormes canvis de naturalesa tecnològica que s’estan produint en les nostres societats. Uns canvis tots ells lligats a la revolució digital de què parlàvem més amunt i, també, al fenomen de la globalització, amb totes les oportunitats que això comporta, però també amb tots els riscos —per exemple, d’exclusió digital— que porta associats.

Aquests vectors o eixos digitals conflueixen, a més a més, en la decidida voluntat de servei a la societat, a través de la transferència de coneixement, la internacionalització i un abordatge interdisciplinari i col·laboratiu de les investigacions sobre tecnologia que es duen a terme. Aquests vectors o eixos són els següents:

Machine learning, deep learning i intel·ligència artificial. Aquest punt abasta assumptes com l'estudi, gràcies a sistemes d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic i profund, de l'impacte de la tecnologia en les pràctiques comunicatives, la convergència mediàtica, la tecnologia i les polítiques de comunicació o la tecnologia i la regulació mediàtica.

Big data. Inclou l’anàlisi de grans volums de dades (big data i data mining) per entendre els conflictes polítics, socials i culturals, i el seu tractament mediàtic; també la percepció social d’assumptes tan variats com la violència, la bretxa digital i els conflictes intergeneracionals en l’entorn digital (amb xarxes socials, dispositius mòbils, etc.), així com la representació de l'altre en els nous mitjans.

Qualitat de la informació, democràcia i fake news. En el marc de la societat hiperconnectada, es desenvoluparan projectes de recerca sobre el compromís democràtic, les notícies falses, hate speech i la postveritat, els mitjans i la ciutadania, la comunicació internacional, el periodisme i la participació i les audiències actives en l'esfera pública digital, entre d’altres.

Màrqueting digital i noves formes de publicitat. Aquests punts inclouen un ampli ventall d’assumptes, igualment vinculats a la societat digital: auditories de comunicació, el rol de les estratègies de comunicació per a l'impuls del canvi en les organitzacions, estratègies de comunicació corporativa, noves tendències en marques, relacions públiques i cultura corporativa, creativitat publicitària i planificació, issues management i l'ús de les noves tecnologies en el màrqueting.

New media i realitat virtual. La política i la identitat cultural a través dels mitjans, les noves narratives audiovisuals (realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta), la identitat digital al cinema, a les sèries, videojocs i la televisió i el llenguatge transmèdia, la producció i gestió de continguts per als dispositius mòbils… són els punts fonamentals d’aquesta línia. La intersecció entre ciutadania cultural, televisió i noves formes d'exhibició cinematogràfica a l'era digital són un altre àmbit preferent en el Marc de les indústries culturals i basades en l’experiència.

Relacions internacionals, ciberseguretat i diplomàcia digital. En aquest cas, es tracta l'estudi i la recerca de l'àmbit dels affairs internacionals des de les òptiques tecnològica, històrica, política, econòmica, cultural, jurídica, sociològica i de la comunicació de la globalització. Aquí es desenvoluparan projectes de recerca sobre la ciberseguretat i la diplomàcia en l’entorn digital i el compromís que els diferents actors socials assumeixen en la globalització (física, digital, etc.), sempre en el Marc dels objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Ciberètica. Es tracta de la síntesi de molts dels elements anteriors. En aquest àmbit, la recerca se centra en la tecnologia i els valors, en el marc del diàleg intercultural i interreligiós, que permetrà assolir un dels objectius pivotants dels Reptes del desenvolupament sostenible com és la inclusió social, en clau axiològica, així com en l’anàlisi de les migracions i refugiats en el context d’un món en el qual la tecnologia és ja un factor ineludible. S’estudia el fenomen dels valors i la seva transmissió i manifestació, a través dels mitjans de comunicació, l’art, la moda, la gastronomia, el cinema i, molt especialment, els mitjans digitals, les xarxes socials, els dispositius mòbils... Aquest eix engloba també un camp vinculat a la sociologia, a més de tractar aspectes com el gènere, la identitat o la joventut, i la seva relació amb els bots d’internet, els trolls, etc.

La finalitat d’aquest pla, que es desenvoluparà al si de l’Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals és, com s’ha assenyalat, contribuir a la millora qualitativa i quantitativa de la recerca i transferència de la Facultat, entesa en el seu sentit més ampli i integral. Aquest missió, doncs, s’ha de considerar l’objecte principal del projecte.

Pel que fa als objectius complementaris o reptes secundaris abordats, es poden agrupar en tres grans blocs, llistats a continuació, i que desenvoluparem amb detall en l’apartat 3.4 relatiu a la creació d’oportunitats i generació d’impacte. 

●  Maximitzar la capacitat de produir recerca d’alt nivell que pugui ser transferida a la societat.

● La internacionalització de la recerca mitjançant l’establiment i consolidació de xarxes de col·laboració amb l’administració pública, altres agents de recerca i innovació, empreses i societat civil.

● La participació, amb projectes d’excel·lència i disruptius, en convocatòries competitives d’àmbit català, espanyol, europeu i internacional per a l'obtenció de fons.

Xarxes de col·laboració

La nostra recerca té múltiples avals de qualitat. Els sis grups de recerca en què els investigadors de la FCRI Blanquerna estan integrats han estat reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. 

Els investigadors de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna formen part de xarxes de col·laboració amb institucions acadèmiques, administracions públiques i sectors empresarials, tan catalans i espanyols com internacionals. Així els eixos vertebradors del treball investigador de Blanquerna s’insereixen en les Focus Areas establertes en Aristos Campus Mundus, un projecte impulsat per les universitats Ramon Llull, Deusto i Comillas. Des de maig de 2010 aquestes tres universitats constitueixen un Campus d’Excel·lència Internacional i tenen subscrit un acord de cooperació avançada amb les universitats nord-americanes Georgetown, Boston College i Fordham. Aquesta cooperació estratègica aposta per la innovació social, equitativa, responsable i sostenible.

Grups de recerca

L'activitat investigadora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna s'estructura en sis grups de recerca, tots ells reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Activitat de recerca i doctorat fins al curs 2019-2020

Tutors i directors de tesis

Podeu consultar el claustre de professors (tutors de tesis) habilitats per tutoritzar i/o dirigir tesis.