Durada 3 anys a temps complert
CoordinacióDra. Sue Aran
Preinscripció Oberta
Preu 955€
doctoratsDEC

Seguiment dels estudiants

Al llarg del doctorat el doctorand haurà de participar en diverses activitats formatives. Aquesta participació haurà de comptar amb l'autorització del director/tutor.

Seminaris de recerca. Els seminaris de recerca tenen com a objectiu promoure la recerca de qualitat, oferir informació avançada sobre metodologies específiques, nous corrents teòrics i tendències en comunicació.

Cursos de formació. Sessions breus i pràctiques centrades en l'ús d'aplicacions o recursos d'informació concrets: Factiva, Google Acadèmic, Prezi, Captació de so, aplicacions d'iPad per a investigadors, etc.

Tutories personalitzades amb el director de la tesi. El doctorand mantindrà de manera periòdica i regular reunions de tutoria amb el seu director. Aquestes reunions tenen com a objectiu treballar conjuntament sobre temes relacionats amb l'elaboració de la tesi doctoral.

Assistència docent. De manera excepcional, en casos justificats i sota la supervisió del tutor, el doctorand podrà col•laborar en tasques docents, dins dels límits de les obligacions docents que estableix el RD 63/2006 de 27 de Gener.

Assistència a congressos i altres reunions científiques. El doctorand podrà assistir a congressos, seminaris i altres reunions científiques del seu àmbit d'especialització, les quals tindran naturalesa d'activitat formativa si compen amb el vistiplau del tutor. L'assistència a trobades científiques permet als doctorands el contacte amb investigadors, el coneixement de noves recerques i la familiarització amb certes formes de comunicació científica (presentació de comunicacions, pòsters, etc.). Així mateix, aprenen a traslladar a la comunitat científica el coneixement que generen.

Jornada de Doctorat. Anualment s'organitzarà una Jornada de Doctorat en què els doctorands hauran de presentar de manera formal i davant de professors del Departament de Comunicació l'estat de la seva recerca. Cada doctorand hi haurà de mostrar l'estat i els avenços de la seva recerca.

Estades de recerca. Mobilitat. És d'especial importància per a la formació dels investigadors realitzar estades en centres de recerca. En la mesura del possible es fomentarà que els estudiants realitzin estades de recerca en centres nacionals o estrangers que contribueixin a la realització de la tesi doctoral.

Preparació de contribucions científiques. En la mesura que s'anima els doctorands a participar i presentar comunicacions en congressos i altres reunions científiques, les activitats de preparació d'aquestes comunicacions (o altres formes de disseminació científica com ara articles) es contemplaran com a activitats formatives. En aquest sentit, el doctorand comptarà amb el suport del director de tesi, que l'orientarà sobre l'enfocament, estructura, dedicació necessària o qualsevol altra qüestió relacionada amb l'elaboració de la comunicació.

Activitats professionals relacionades amb la recerca. En funció de la naturalesa de la recerca, es podran reconèixer com a activitats formatives les estades de caràcter professional en empreses del sector relacionat amb la tesi doctoral. Es poden considerar com a tals, l'ús de metodologies com l'observació participant, els estudis de cas, etc.

Matèries de Màsters Universitaris de la URL. Si ho recomana la CAPD i/o el tutor/director, i com a complement de la seva formació, el doctorand podrà cursar assignatures dels màsters universitaris de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna o la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport que estiguin específicament vinculades al tema de la tesi doctoral.

Seguiment de reunions de Projectes de R+D competitius o de treballs de recerca incipients. En funció de la temàtica de les tesis doctorals, els doctorands es podran incorporar a projectes de recerca i participar en les reunions. Això permetrà al doctorand familiaritzar-se amb la gestió de projectes de recerca, preparar informes, recopilar dades i recursos útils per al projecte.