Durada 3 anys a temps complert
CoordinacióDr. Jaume Radigales
Preinscripció 24/11/2021
Modalitat Presencial
Preu 955€
doctoratsDEC

Assignació de tutor o tutora i de director o directora de tesi

Un cop admès al programa de doctorat, la CAPD (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat) assignarà al doctorand o doctoranda un tutor o tutora de tesi, que haurà de pertànyer al claustre de professorat del programa de doctorat. El nomenament del tutor o tutora podrà ser modificat per la CAPD en qualsevol moment, sempre que el doctorand o doctoranda exposi raons justificades en la seva petició.

El claustre de professors (tutors de tesis) del programa de doctorat està format actualment per:

 • Dra. Sue Aran Ramspott. Professora titular
 • Dr. Jordi Busquet Duran. Professor titular
 • Dr. Joan Cuenca Fontbona. Professor acreditat
 • Dr. Fernando de Felipe. Professor titular
 • Dr. Iván Gómez García. Professor acreditat
 • Dr. Alfons Medina Cambrón. Professor titular
 • Dr. Josep Lluís Micó Sanz. Catedràtic d'universitat
 • Dr. Jaume Radigales Babí. Professor titular
 • Dr. Josep A. Rom. Catedràtic d'universitat
 • Dr. Carlos Ruiz Caballero. Professor titular
 • Dr. Ferran Sáez Mateu. Professor titular

En un termini màxim de 6 mesos des de la matrícula, la CAPD assignarà a cada doctorand o doctoranda un director o directora de tesi doctoral, que podrà ser o no el mateix tutor o tutora. Podran dirigir tesis doctorals els doctors i doctores vinculats al programa de doctorat, i per tant als grups de recerca reconeguts per la Universitat Ramon Llull, amb experiència investigadora acreditada. El director/a de tesi serà el màxim responsable de la planificació, coherència i idoneïtat en les activitats de formació i recerca, així com de l'impacte i novetat en l'àrea de coneixement de la tesi del doctorat.

A més dels tutors de tesis doctorals, poden ser directors/es de tesis el següent professorat:

 • Dra. Sonia Ballano Macías, professora acreditada
 • Dr. Josep Maria Carbonell Abelló, professor acreditat
 • Dr. Xavier Casals Meseguer, professor titular
 • Dr. Antoni Castells Talens, professor acreditat
 • Dra. Míriam Díez Bosch, professora acreditada
 • Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, professor acreditat
 • Dr. Pere Franch Puig, professor acreditat
 • Dr. Miguel Angel Franquet Dos Santos Silva, professor acreditat
 • Dr. Òscar Mateos Martín, professor acreditat
 • Dr. Diego Muro Ruiz, professor acreditat
 • Dr. Enric Ordeix Rigo, professor acreditat
 • Dr. Aníbal Salazar Anglada, professor acreditat
 • Dra. Eva Santana Lopez, professora acreditad
 • Dr. Marçal Sintes Olivella, professor acreditat
 • Dr. Jaume Suau Martínez, professor acreditat.
 • Dra. Elena Yeste Piquer, professora acreditada

De manera general, són funcions del director o directora:

 • Ajudar el doctorand/a en la definició del tema de la tesi doctoral i solucionar els problemes que sorgeixin durant el procés de recerca.
 • Planificar amb el doctorand/a el procés de recerca i d'elaboració de la tesi.
 • Assessorar al doctorand/a durant la recerca i vetllar per la qualitat de la mateixa.
 • Acordar un pla de tutorizació amb el doctorand/a i planificar reunions regulars.
 • Vetllar per l'òptima execució de la tesi doctoral.
 • Assessorar al doctorand/a sobre les activitats formatives més adequades per a la seva recerca

El nomenament del director/a podrà ser modificat per la CAPD, escoltat el doctorand/a, en qualsevol moment de realització del doctorat, sempre que concorrin raons justificades.

Codirecció de la tesi doctoral

En casos acadèmicament justificats, la CAPD podrà autoritzar i assignar un codirector o codirectora de tesi doctoral. Aquest nomenament podrà ser modificat per la CAPD, escoltat el doctorand o doctoranda, en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que es donin raons justificades. Tot allò que és d'aplicació per als directors o directores de tesis doctorals en la present normativa, ho és també pels codirectors o codirectores de tesi doctoral assignats.

Document d'Activitats del Doctorand

Un cop matriculat al Programa, s'activarà per a cada doctorand un Document d'Activitats personalitzat (DAD), com a registre individual de control, on s'anotaran totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorat, d'acord amb les normes que estableixi la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

El DAD haurà d'incloure la informació relativa a:

 1. Publicacions científiques realitzades (articles, llibres, capítols…)
 2. Altres publicacions (dossiers, ressenyes, notes…)
 3. Estades en universitats, centres de recerca o empreses i organitzacions.
 4. Participació en projectes de recerca
 5. Participació en congressos i altres reunions científiques
 6. Organització d'activitats de R+D+i
 7. Activitats docents realitzades
 8. Cursos i seminaris realitzats
 9. Altres activitats formatives realitzades

El document d'activitats personalitzat serà regularment revisat pel tutor i el director de tesi i avaluat anualment per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. L'avaluació positiva serà indispensable per continuar al Programa de Doctorat.

Pla de recerca

En el termini màxim de 6 mesos de la matriculació al Programa de Doctorat, l'estudiant haurà d'elaborar un pla de recerca que haurà d'incloure una definició del tema de la tesi doctoral, una explicació de la metodologia d e treball i dels objectius de la recerca, així com els mitjans i la planificació temporal per dur-la a terme.

A tal d'orientació, el pla de treball ha de contenir els següents apartats:

 • Títol (temptativa) de la tesi doctoral
 • Abstract en el qual es descriu l'objecte d'estudi i la metodologia a emprar (màxim ½ pàgina)
 • Hipòtesi, problema o argument que es pretén respondre, estudiar o analitzar (màxima ½ pàgina)
 • Importància del tema (màxim 1 pàgina)
 • Bases teòriques de la recerca (màxim 1 pàgina)
 • Recerques prèvies realitzades sobre el mateix tema (màxim 2 pàgines)
 • Metodologia (màxim 2 pàgines)
 • Limitacions principals de la recerca (màxim 1 pàgina)
 • Contribució al coneixement (p. ex. nous mètodes, nous conceptes o teories…) (màxim 1 pàgina)
 • Cronograma

En cas d'avaluació negativa del Pla de recerca, i del document d'activitats, per part de la comissió acadèmica responsable del programa, el doctorand haurà d'elaborar un nou Pla de recerca que serà novament avaluat en el termini de sis mesos. En el supòsit de produir-se una segona avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva al programa.

Estudiants