Durada 3 anys a temps complert
CoordinacióDr. Jaume Radigales
Preinscripció 24/11/2021
Modalitat Presencial
Preu 955€
doctoratsDEC

Objectius, Competències i Perfil d’Accés

Objectius

El programa de doctorat pretén desenvolupar les habilitats i competències necessàries per formar investigadors d'alt nivell, que puguin realitzar una sòlida activitat de recerca en l'àmbit de la Comunicació. Els futurs doctors han de ser capaços d'identificar les necessitats socials en totes les àrees de la comunicació, i de dur a terme recerques que hi donin resposta.

De forma general, els objectius fonamentals són:

 • Formar investigadors qualificats en el camp de la comunicació i professionals competitius.
 • Posar a l'abast de la societat els coneixements dels investigadors.
 • Contribuir a la millora dels entorns professionals de la comunicació a través de la innovació.
 • Consolidar i enfortir els vincles entre universitat i empresa.

Els objectius específics de formació s'adrecen a:

 • Aprofundir en el coneixement metodològic per afrontar l'anàlisi dels fenòmens complexos que caracteritzen la comunicació.
 • Delimitar el marc conceptual de caràcter transversal i pluridisciplinari que permeti identificar les interconnexions entre els diversos àmbits de la comunicació.
 • Capacitar els alumnes per realitzar l'anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Preparar professionals capaços d'identificar i aprofundir en l'estudi de nous conceptes, tècniques i pragmàtiques del camp de la comunicació.
 • Capacitar els alumnes per a la comunicació dels resultats de recerca d'acord als requisits acadèmics.

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per contribuir a eixamplar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general en relació amb els seus camps de coneixement i mitjançant les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

 • Saber sortir-se'n en contextos en què hi ha poca informació específica.
 • Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en la seva àrea de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel•lectual de solucions.

Altres competències

 • Identificar els elements constitutius de l'especificitat de la recerca en comunicació de masses
 • Desenvolupar la capacitat de comprensió del valor i dels límits del mètode científic, capacitat de raonament crític i autocrític, i capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Generar noves idees amb iniciativa i esperit emprenedor que permetin abordar nous temes de recerca en l'àmbit de la comunicació.
 • Desenvolupar la capacitat pel treball d'equip en l'àmbit de la recerca, i la capacitat de lideratge per desenvolupar projectes, tot ensenyant i preparant a uns altres, supervisant-los la feina d'investigació.
 • Aplicar els codis deontològics i normatives legals amb responsabilitat social i integritat científica.
 • Aplicar la metodologia i els procediments propis de la recerca científica en els àmbits de la comunicació
 • Determinar els objectius, el disseny i desenvolupament de recerques en comunicació.
 • Utilitzar nous coneixements, instruments i tecnologies des d'altres branques o àrees científiques, i integrar coneixements d'altres àmbits professionals.
 • Intercanviar coneixements, comunicar i col•laborar en projectes de recerca, en equips o xarxes científiques, amb la finalitat d'ampliar i aprofundir el coneixement aplicable als àmbits de la comunicació.

enlightenedInformació sobre Accés, Perfil d’Ingrés, Procés de selecció, Com fer la sol·licitud, Calendari i Contacte a Admissió.