Durada 3 anys a temps complert
CoordinacióDr. Jaume Radigales
Preinscripció 24/11/2021
Modalitat Presencial
Preu 955€
doctoratsDEC

Mobilitat. Estades de recerca

Objectius

La Facultat té com a prioritat la internacionalització de la investigació i de la formació dels doctorands/es i preveu que el Programa de doctorat en comunicació impulsi la realització d’estades de formació en investigació i la mobilitat de l’alumnat. L’àmplia xarxa de convenis amb universitats nacionals i estrangeres permet sostenir i incrementar aquestes accions, tant com a activitats formatives puntuals, com dins del Pla Estratègic de recerca, sobretot per a doctorands/es a temps complet. 

A tal efecte, tal com estableix l’apartat 5.2 de la Memòria del programa de doctorat:

El grup d’investigació en el qual s’integra el doctorand/a promou que participi en projectes d’investigació en xarxa i que també pugui fer estades de formació a altres centres, tant nacionals com internacionals. Com a activitat formativa (AF7), es considera de formació teórico-científica i metodológica i es pot realitzar a partir del segon any de doctorat. La durada pot variar, però es recomana uns 10-15 dies. 

Procediment i avaluació: realització de l’estada i validació posterior del director/a del treball realitzat a partir d’una Memòria d’aprofitament, en què cal destacar els beneficis per al desenvolupament de la tesi. Aquesta activitat ha de quedar recollida al DAD.

La FCRI Blanquerna-URL promou que el doctorand/a pugui fer estades nacionals i internacionals per a la seva formació en competències d’investigació. L’apartat 4 de la Memòria del programa de doctorat estableix els passos següents perquè el/la doctorand, en particular a temps complet, faci una estada internacional d’un mínim de tres mesos i obtingui la menció internacional en el títol de doctor/a.

Procediment i avaluació: Els procediments de seguiment i avaluació són els següents: a partir de l’assessorament del seu director/a i/o tutor/a, cada doctorand/a proposa el primer any el pla de mobilitat interuniversitària que es realitza el curs següent. La proposta s’eleva des de la Coordinació del Programa a la CAPD i si s’aprova cal cenyir-se a l’acció de mobilitat en un centre no espanyol per un període igual o superior a tres mesos (12 setmanes). Cal la certificació del centre d’estada i l’assignació d’un tutor/a que emetrà un informe per a la CAPD en acabar l’estada. És la CAPD que avalarà l’idoneïtat i resultats de l’estada de cara a obtenir la Menció Internacional.

A més:

  • Facilita que el doctorand/a pugui assistir a congressos nacionals i internacionals vinculats a la seva línia d’investigació.
  • Facilita els contactes amb universitats i centres externs, a través dels convenis establerts amb la Facultat.
  • Promou la codirecció de tesis doctorals entre doctors/es acreditats en investigació de la URL i d’universitats i centres externs, així com en régimen de cotutela (aprobada en Junta Académica el 18 de setiembre de 2008). Disponible en aquí.

Beques

La FCRI Blanquerna-URL preveu ajudes per finançar les activitats de mobilitat. Es poden consultar a l’apartat “Preu i ajuts”. L’Oficina de Relacions Internacionals és, també, un dels serveis d’orientació acadèmica que suporta adequadament el procés d’aprenentatge i d’orientació professional dels i de les estudiants de doctorat. La Facultat i el PDC han crescut, i també la seva dimensió internacional: enguany, el programa Erasmus+ de la UE ofereix més de 70 places de mobilitat, a través de 26 convenis amb 19 universitats europees. A més, hem signat, en els darrers anys, més de 30 convenis bilaterals amb universitats arreu del món, on s’han establert diversos acords de col·laboració conjunta en l’àmbit acadèmic i que ofereixen, ara com ara i amb la intenció de continuar creixent i ampliant el nombre d’universitats partner, fins a 145 places de mobilitat en total durant el curs 2019-2020. En total, 124 estades d’intercanvi a l’estranger.

Pel que fa a beques per als estudiants de la Facultat amb una plaça de mobilitat, l’Oficina de Relacions Internacionals ha gestionat, durant el curs 2019-2020, fins a 165 ajuts entre les Beques Erasmus, les Beques Santander, la MOBINT de l’AGAUR, etc. L’Oficina envia la informació als estudiants sobre totes i cadascuna d’aquestes beques i els hi facilita també part de la documentació.