CH0S0AC

Maria FrancescaCriachSingla

quecacs@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Diploma d'Especialització Universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)