Objectius

  • Aprendre a valorar l'estat del pacient, considerant els aspectes físics, nutricionals, psicològics i socials.
  • Adquirir coneixements sobre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de la dona amb disfunció urinària o patologia de sol pelvià en diferents moments del cicle vital, de la gestació i del puerperi. 
  • Dissenyar i aplicar intervencions relacionades amb la rehabilitació post ginecològica, la fisioteràpia uroginecològica i la coloproctològica.
  • Establir els criteris pel tractament de les disfuncions sexuals.