Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Drets d'autor

Són els drets que els creadors tenen sobre les seves obres. Poden ser morals i patrimonials o d’explotació.

Aquests drets es recullen a la Llei de propietat intel·lectual.

El 21 de febrer de 2014, el Congrés dels Diputats va publicar al “Boletín Oficial de las Cortes Generales” el Projecte de llei pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

logo

Excel·lència és futur