Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Protocol materials en línia

Protocol per a la Posada A DISPOSICIÓ EN LÍNIA DE MATERIALS DIDÀCTICS a la Fundació Blanquerna - UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL)

Amb la signatura, a finals de juny del 2016, del conveni marc entre CEDRO, VEGAP i la CRUE, ha quedat establerta la relació que les universitats associades a la CRUE, entre les quals la URL, tindran a partir d’ara. En virtut d'aquest conveni, queda fixat el concepte de remuneració equitativa als autors i editors d’obres o publicacions impreses o susceptibles de ser-ho d’acord amb el que estableix l’art. 32.4 de la TRLPI (Llei de propietat intel·lectual). Aquest acord és vigent des de la data de la signatura, amb pròrrogues renovables fins que s'estableixi un altre acord o s'especifiqui un altre marc.

Les condicions d’ús a què dona dret aquest conveni són les següents:

(còpia exacta de la clàusula segona de l’annex al conveni entre CEDRO, VEGAP i la URL).

Se entienden autorizados, sin necesidad de autorización del titular de los derechos, los actos de reproducción parcial, distribución y comunicación pública de obras impresas o susceptibles de serlo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.

c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

  1. Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.
  2. Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

Les exclusions queden regulades a la clàusula tercera de l’annex esmentat del conveni, que diu textualment el següent:

No se encuentran autorizados los actos de reproducción, distribución o comunicación pública de partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de caràcter plástico o fotográfico figurativo, que podrán ser objeto de licencia por parte del titular de los derechos o de la entidad de gestión que lo represente.

Del mismo modo, requiere autorización expresa la reproducción de cualquier obra impresa o susceptible de serlo, en una extensión que exceda los límites establecidos en la cláusula segunda b).

És molt important, doncs, que tota la comunitat universitària (professorat, alumnat i personal d’administració i serveis) sigui conscient de quins són els límits del que pot posar a disposició dins les aules, així com al campus virtual.

Cal afegir que en tota reproducció s’han de fer constar el títol de l’obra i el nom dels titulars de drets (autors, editors, traductors...), l’any d’edició, l'ISBN o ISSN i, en aquest cas, el número de la publicació periòdica.

A continuació trobareu l'enllaç a l’acord original CEDRO-VEGAP-CRUE (annex) per si el voleu consultar amb més detall.

Acord original CEDRO-VEGAP-CRUE
logo

Excel·lència és futur