masters-i-postgraus-urlTPS

Pla d'estudis

Mòdul 1. Introductori: fonaments de la intervenció d’ajuda psicomotriu (3 ECTS)

Conceptes generals d’ajuda psicomotriu
Elements específics i dificultats del procés de la construcció de la consciència de si mateix
Instrumentació del cos real. Neuropsicologia i psicomotricitat
Condicions materials i recursos necessaris per a la teràpia psicomotriu
El rol del terapeuta psicomotriu

​Mòdul 2. Desenvolupament psicomotriu i les seves alteracions (3 ECTS)

Desenvolupament psicològic del subjecte
Desenvolupament neurològic. Importància de la plasticitat cerebral
​​Intervenció amb famílies des del model relacional sistèmic/integrador

​Mòdul 3. El procés d’exploració psicomotriu (2 ECTS)

Exploració psicomotriu
L’entrevista
Proves complementàries: neurològiques, psicològiques, psicopedagògiques
Hora de joc diagnòstica. Hora de joc terapèutica. El significat del joc: fer actiu allò passiu. La creació i la simbolització
La interpretació i la valoració del dibuix i altres tipus de representacions

Mòdul 4. La intervenció psicomotriu d’ajuda en diferents contextos (2 ECTS)

Intervenció psicomotriu en nens amb dificultats educatives especials dins del marc educatiu
Intervenció psicomotriu en centres d’educació especial
Intervenció psicomotriu dins d’atenció primerenca (CDIAP)
Intervenció psicomotriu en geriatria
Intervenció psicomotriu en la pràctica privada

Mòdul 5. Les indicacions psicomotrius i el seu tractament (5 ECTS)

Classificació de les indicacions psicomotrius
Trastorns tonicoemocionals
Trastorns de l’eficiència motriu
Trastorns de l’esquema corporal
Abordatge psicomotriu en les dificultats d’aprenentatge
Tractament psicomotriu en els trastorns greus de personalitat
Tractament psicomotriu en diverses discapacitats: física, sensorial, mental

Mòdul 6. Formació corporal específica (8 ECTS)

Expressivitat psicomotriu i la seva anàlisi
Sistema d’actituds i imatge corporal de l’alumne
Tècniques corporals
Manifestació espontània Sei Tai
Dramatització, expressió corporal, posada en escena, psicodrama

Mòdul 7. Pràctiques externes (4 ECTS)

Anàlisi de vídeos, estudi de casos pràctics, explicació d’experiències concretes
Pràctiques d’observació i coparticipació en diferents centres públics i privats
Pràctiques autònomes supervisades

Mòdul 8. Treball final de diploma d’especialització (3 ECTS)

La recerca: aspectes epistemològics, metodològics i ètics
La metodologia observacional
Les recerques en el camp de la psicomotricitat
Elaboració del treball final de diploma

Seminaris:

Recursos per elaborar i redactar projectes, memòries, informes i articles