Durada Barcelona: setembre 20-abril 21
Mallorca: gener-juliol 21
Horari Barcelona: presencial (consulteu calendari)
Mallorca: semipresencial (consulteu calendari)
Crèdits 60 ECTS
DireccióSergi Villanueva | Manel Caraben
CoordinacióAida Noé | Ferran Oller | Isabel Altemir
Preinscripció Oberta
Preu total 5700€
masters-i-postgraus-url

Els objectius del programa

L'objectiu principal del Màster en Ortopèdia és oferir una formació amb un vessant més pràctic, acostant-nos a la realitat professional de l'ortopèdia i a les necessitats del sector. També es contempla la formació del professional en metodologia d’investigació.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències genèriques

 • Saber analitzar, organitzar i planificar les activitats pròpies de l'àmbit professional.
 • Demostrar capacitat i flexibilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions efectiva en el camp de treball.
 • Saber avaluar, seleccionar i extreure conclusions de la literatura científica relativa al camp d'estudi.
 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i pensament crític en el camp de treball.
 • Demostrar la capacitat de treball en equip tant a escala interdisciplinària com en un context internacional mitjançant la comunicació oral o escrita en diferents idiomes.
 • Demostrar habilitats en les relacions interpersonals des de l'atenció a la diversitat i multiculturalitat mitjançant el compromís ètic en la pràctica professional.
 • Demostrar capacitat de generar i liderar idees innovadores en l’entorn professional.
 • Demostrar habilitat de gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades en el seu entorn professional.
 • Conèixer els principis bàsics de la metodologia de la recerca clínica, la seva aplicabilitat, interpretació i maneig de resultats per al desenvolupament de projectes d'investigació en l'àmbit de l’entorn professional.
 • Demostrar autonomia per formular, planificar, dissenyar i desenvolupar projectes científics o tecnològics en l’àmbit professional per a una millora en la seva àrea d'especialitat.

Competències específiques

 • Tenir coneixements avançats en anatomia i biomecànica, tant en l'àmbit teòric com en exploració, per poder analitzar les patologies i les adaptacions en ortopèdia 
 • Tenir coneixements avançats sobre les patologies en el cos humà, que precisen tractament ortoprotètic. 
 • Ser capaç d'interpretar les prescripcions mèdiques, sol·licituds de tractament i consells dels pacients que seran tractats per l'ortopedista.
 • Ser capaç de dominar la presa de mesures sobre el cos humà, incloent-hi els sistemes tradicionals i les últimes tecnologies, per a totes aquelles ortesis i pròtesis que necessitin en ortopèdia. 
 • Tenir els coneixements avançats per dissenyar, executar, dirigir i coordinar, la fabricació a mida dels productes de fabricació pròpia i aquells desenvolupats per productors externs. 
 • Tenir els coneixements suficients de totes les legislacions i normatives que afecten l'ortopèdia en l'àmbit nacional i autonòmic. 
 • Tenir els coneixements necessaris per crear una ortopèdia com a empresa, tant a escala tècnica com de gestió. 
 • Ser capaç i tenir els coneixements suficients en els camps de la bioètica i la metodologia de la investigació, per a poder iniciar-se en el camp de la investigació en ortopèdia.