Objectius

L’objectiu general del títol d’expert és:

Formar especialistes en l’aplicació de l’entrevista clínica estratègica amb la finalitat de millorar els processos d’acompanyament en el canvi de comportaments de salut en els àmbits de la Fisioteràpia, la Infermeria i la Nutrició Humana i Dietètica.

A través de les següents competències específiques:

 • Desenvolupament d’habilitats personals i professionals per fer processos d’acompanyament al canvi.
 • Comprensió del model subjectiu de món del pacient per influir en el procés de canvi d’hàbits
 • Crear, entre professional i pacient, d’una vinculació empàtica i orientada a les solucions
 • Desenvolupament d’una estructura lingüística facilitadora de canvi
 • Coneixement els escenaris de relació clínic-pacient i generar  flexibilitat en el terapeuta.
 • Estructuració de contextos estratègics de canvi.
 • Construcció de relació per a generar una entrevista motivacional
 • Coneixement dels procediments i les tècniques aplicables a l'avaluació clínica en fisioteràpia, infermeria o nutrició humana i dietètica, i saber-ne escollir els més adequats en cada context o situació.
 • Capacitat d’anàlisi de les necessitats i demandes psicosocials de persones, grups o organitzacions en diferents contextos de la fisioteràpia, infermeria o nutrició humana i dietètica.
 • Identificació de les variables que poden influir en la intervenció i detectar els signes de resistència al canvi en l'àmbit de la fisioteràpia, infermeria o nutrició humana i dietètica.
 • Anàlisi i interpretació de les dades dins el marc del coneixement disciplinari establert.
 • Formulació i contrast d’hipòtesis, així com obtenció i organització de informació rellevant sobre les demandes i les necessitats dels destinataris.
 • Comunicació de les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió del coneixement en salut.