Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )
Oberta convocatòria de Beques i contractes predoctorals FI-DGR 2016

Oberta convocatòria de Beques i contractes predoctorals FI-DGR 2016

31 d’agost de 2015

Teniu fins el 22 de setembre per demanar ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2016).

L’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat la convocatòria FI-DGR 2016 per a la contractació de personal investigador predoctoral.

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

 • Complir els requisits d’accés al doctorat.
 • Estar matriculat, el curs 2015-2016, de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l’acceptació.
 • No estar en possessió del títol de doctorat.
 • Tenir una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic de 6,50 (en escala de 0 a 10).
 • Formar part d’un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la incorporació. També es consideraran convenis o contractes de recerca o transferència de coneixement actius, amb un valor mínim de 24.000 euros. No es consideren projectes de recerca competitius els ajuts de suport als grups de recerca (SGR) de Catalunya.
 • Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Respecte al director o directora de les persones sol·licitants d’una FI, és necessari tenir un vincle contractual amb la universitat, ser membre d’un grup SGR i estar vinculat al projecte de recerca al que es vinculi la persona sol·licitant. Cada director o directora només pot constar com a tal en una sol·licitud.

En relació als expedients acadèmics:

 • Les notes dels expedients acadèmics s’hauran de presentar en l’escala 0-10, d’acord amb el que es disposa en el RD 1125/2003 de 5 de setembre.
 • S’aplicarà la valoració dels màsters en la valoració de la nota dels expedients acadèmics, tenint en compte els següents criteris:
  • Llicenciatura/grau (80%) + màster (20%).
  • Només es tindrà en compte el màster en els casos que sigui requisit per accedir al doctorat i sempre que es disposi de la qualificació en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Es demana que tots els expedients estrangers es presentin acompanyats del certificat emès per l’ANECA (vegeu documentació addicional).
 • Els estudis realitzats fora del sistema universitari espanyol diferents del màster i que donen accés directe al doctorat han d’haver estat finalitzats en el moment de presentar la sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament a través de l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat). A més, caldrà lliurar dins el mateix termini, a la seu del Rectorat (Claravall, 1-3, 08022 Barcelona), la documentació següent en paper:

 1. Imprès de sol·licitud normalitzat signat pel candidat i el/la director/a.
 2. Annex a la sol·licitud disponible a la web de l’AGAUR
 3. Document que acrediti la referència de concessió del projecte de recerca finançat o del conveni i la vinculació del director en aquest.
 4. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol.
 5. Fotocòpia compulsada del certificat oficial dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura en el qual consti la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 6. Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic dels estudis de màster, amb nota mitjana calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 7. Les persones candidates estrangeres hauran de presentar el certificat d’equivalències emès per l’ANECA (http://notasmedias.aneca.es )
 8. Fotocòpia del NIE o passaport en el cas de persones estrangeres

Notícies relacionades

logo

Excel·lència és futur