Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Informació acadèmica Pla d'acció tutorial FCRI MU

Pla d'acció tutorial

Procés d’acollida de l’alumne de màster

Des del primer moment d’ingrés a la Facultat, l'alumnat disposa de l’orientació i l'assistència de la direcció i la coordinació del màster universitari.

L'alumnat rep la informació sobre l'organització del programa acadèmic i el procés de preinscripció i matriculació en les entrevistes que manté amb els directors acadèmics o la coordinadora del màster universitari. Les entrevistes individuals s'acaben amb una visita guiada per les instal·lacions de la Facultat.

En cas d’estudiants que disposin d’un títol d’una disciplina diferent de les Ciències de la Comunicació o de les Ciències Socials, en les entrevistes s’informa de les condicions del mòdul de complements de formació. Un cop matriculats, el coordinador tutoritza l'alumnat per organitzar de manera personalitzada el programa de contingut del mòdul de complements de formació que cada estudiant ha de fer depenent del seu perfil d'accés.

Sistemes de suport i d'orientació de l'alumnat un cop matriculat

El primer dia de curs, l'alumnat és convocat a una sessió de presentació del màster universitari, amb els directors i el coordinador del màster universitari, a més del vicedegà de Recerca i Postgraus i el coordinador de Màsters i Postgraus, en què se li facilita per escrit la informació necessària per familiaritzar-se amb els torns i horaris i també amb l'organigrama de la Facultat. Des d'un primer moment, l'alumnat coneix les persones responsables dels diversos àmbits del centre.

Després de la presentació del curs, l'alumnat té la primera sessió amb els directors i el coordinador del màster universitari, el qual constitueix el primer nivell d’orientació i assistència de l’estudiant acabat de matricular. Durant aquesta primera sessió, es proporciona a l'alumnat el calendari del curs i els programes de les assignatures dels diversos mòduls i se li comunica els criteris d’avaluació que s’aplicaran. L'alumnat rep una informació contínua sobre el pla d’estudis, el professorat i conferenciants, i l’avaluació del curs, per part de la persona coordinadora del màster universitari.

Al llarg del semestre, el coordinador/a fa un seguiment del procés d’adaptació de cada estudiant, del seu procés acadèmic i dels resultats d’aprenentatge en el conjunt de les assignatures fins a l’obtenció de la titulació, i orienta l’estudiant en la resolució de qualsevol aspecte que estigui relacionat amb la seva vida acadèmica. Aquest seguiment es concreta en diverses tutories individualitzades durant el curs.

Seguiment i tutorització del Treball Final de Màster

Un dels eixos del pla d’acció tutorial del màster universitari és el seguiment del Treball Final de Màster, que comença amb l’assignació del director del Treball. Cada alumne té un director/a del Treball Final de Màster del programa del màster universitari que l’orienta en els aspectes professionals o investigadors de la proposta presentada durant una tutoria inicial mantinguda amb el coordinador/a.

Per tal de garantir l’assoliment dels objectius del màster universitari en el temps previst, amb el lliurament i la defensa pública del Treball Final de Màster durant el mateix curs acadèmic, el procediment de tutorització del Treball es concreta en diverses reunions de treball durant el curs entre l’estudiant i el seu director/a.

Seguiment i tutorització de les pràctiques en empreses

Les pràctiques externes posen en contacte l'estudiant amb la realitat de la gestió de la comunicació. A partir d’una entrevista amb el coordinador/a del màster universitari, es defineix de manera personalitzada el període i el lloc de pràctiques. L'alumnat està tutoritzat per un professor/a de la Facultat que vetlla per la correcta implementació de les pràctiques i ofereix a cada estudiant la informació i l'orientació necessàries per al desenvolupament de la seva carrera professional.

En tractar-se de pràctiques tutoritzades, tant per l'organisme o l'empresa col·laboradors com pel tutor/a de pràctiques, la seva avaluació es fonamenta en els informes i la memòria presentats pels diversos implicats. L’estudiant, a més dels contactes periòdics amb el seu tutor de pràctiques, ha de lliurar una memòria de les pràctiques realitzades. Així mateix, l'empresa col·laboradora ha d'enviar un informe valoratiu sobre les activitats realitzades per la persona en pràctiques.

logo

Excel·lència és futur