Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Anna Balcells, Dra. Anna Fornós, Dra. Joana Maria Mas, Ll. Lina Zaurín
masters-i-postgraus-url_P

Pla d'estudis

Mòdul 1. La família com a context de desenvolupament (6 ECTS)

 1. Aproximació sociològica a la família. La família avui dia
 2. Família i discapacitat. Adaptació familiar
 3. Qualitat de vida familiar
 4. Seminaris:
  1. Estudi de casos
  2. Recerca en família

Mòdul 2. Avaluació i diagnòstic. L’infant i la família (18 ECTS)

 1. Desenvolupament normatiu de 0 a 6 anys
  1. Desenvolupament psicològic, social i educatiu
  2. Aspectes neurològics del desenvolupament
  3. Desenvolupament prenatal
 2. Principals síndromes neurològiques
 3. Detecció, prevenció i signes d’alerta
 4. Prematuritat
 5. Avaluació i diagnòstic en relació amb l’infant
  1. Tècniques i instruments d’avaluació
  2. La classificació diagnòstica
  3. Avaluació interdisciplinària i comunicació de diagnòstic
 6. Avaluació del context familiar
 7. Seminaris
  1. Estudi de casos
  2. Recerca en avaluació i diagnòstic

Mòdul 3. Intervenció amb l’infant i la família. Risc biològic i risc social (18 ECTS)

 1. Intervenció en risc biològic:
  1. Diferents models d'abordatge en atenció precoç
  2. L'atenció precoç a Catalunya: antecedents, situació actual i perspectives de futur
  3. Coordinació entre els diferents àmbits
  4. Diagnòstic i intervenció amb:
   1. Infants amb trastorns motrius i les seves famílies
   2. Infants amb discapacitat auditiva i les seves famílies
   3. Infants amb discapacitat visual i les seves famílies
   4. Infants amb discapacitat intelectual i les seves famílies
   5. Infants amb trastorns del llenguatge i les seves famílies
   6. Infants amb trastorns de la relació, la comunicació i autisme i les seves famílies
   7. Infants amb paràlisis cerebral i les seves famílies
   8. Infants amb trastorns derivats de la criança i les seves famílies
   9. Infants amb discapacitats greus en els centres de dia i les seves famílies
  5. Diferents formes d’actuació amb els pares
  6. Intervenció en altres contextos educatius: escoles bressol i espais familiars
  7. Els fàrmacs en els trastorns del desenvolupament
 2. Intervenció en risc social:
  1. Maltractament i abús infantil. Detecció i intervenció
   1. Anàlisi des del vessant psicològic
   2. Anàlisi des del vessant de tractament
  2. Adopcions internacionals i nacionals
  3. Multiculturalitat, infància i atenció precoç
 3. Seminaris:
  1. Estudi de casos
  2. Recerques en intervenció en l’infant i la família

​Mòdul 4. Direcció i avaluació de serveis adreçats a la primera infància i les seves famílies. Treball en equip (6 ECTS)

 1. Política social i legislació. Drets dels infants i drets de la família
 2. Planificació i organització de l’atenció precoç a Europa, Espanya i Catalunya
 3. Les TIC i les seves utilitats. Gestió dels CDIAP
 4. Acreditació i avaluació dels CDIAP. Disseny i avaluació de programes individualitzats. Sistemes de qualitat
 5. Xarxes de col·laboració i suport a les famílies. Escola i comunitat
  1. Relacions entre família i centre educatiu
  2. Programes d'ajut i suport a la família
  3. Intervenció en els espais familiars
 6. Treball en equip:
  1. Una perspectiva interdisciplinària del treball en atenció precoç. Possibilitat i dificultats
  2. Treball de coordinació amb els diferents àmbits (sanitat, educació i serveis socials)
 7. Seminaris:
  1. Estudi de casos
  2. Recerques en avaluació de serveis adreçats a la primera infància i les seves famílies, i treball en equip

Mòdul 5. Pràcticum (6 ECTS)

 1. Pràctiques en centres d’atenció a la infància i les seves famílies
 2. Seminari de Pràcticum

Mòdul 6. Recerca i treball de fi de màster (6 ECTS)

 1. La recerca: aspectes epistemològics, metodològics i ètics
 2. La metodologia observacional
 3. Les recerques en el camp de l’atenció precoç i les famílies
 4. Treball de fi de màster
 5. Seminaris de recerca que es desenvolupen en cada mòdul