Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Docentia. Avaluació de l'activitat docent

En la valoració de la garantia de la qualitat del professorat, un element que resulta fonamental és l’acompliment de la seva activitat docent. Així, conèixer el mètode amb el qual el professorat planifica, desenvolupa, valora i millora la seva ensenyança resulta clau per fer un judici de la seva competència docent.

Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari

Per tal d'afavorir aquesta avaluació de la docència, l'Agència Nacional d'avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) posa en marxa el Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari (DOCENTIA), que té com a objectiu donar suport a les universitats en el disseny de mecanismes propis per gestionar la qualitat de l'activitat docent del professorat universitari i afavorir-ne el desenvolupament i reconeixement.
El programa es desenvolupa en estreta coordinació amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

professora classe fpcee

Model d'avaluació docent de la URL

La Universitat considera quatre dimensions d'avaluació: la planificació, el desenvolupament, els resultats de l'activitat docent i l'actualització i la innovació docent.
Un dels elements que aporta singularitat al sistema d'avaluació docent de la Universitat Ramon Llull és la rellevància que adquireixen l'actualització i la innovació pedagògica del professorat i dels centres.
Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Ramon Llull

Informes globals d'avaluació de la docència per a centres de Blanquerna-URL

Quadre de ponderacions, dimensions i instruments

Informe responsables acadèmics

Autoinforme professor/a

Enquesta alumnes

Pes global

Planificació 10% 5% 3% 18%
Desenvolupament 17% 16% 7% 40%
Resultats 10% 7% 5% 22%
Actualització i innovació 8% 7% 5% 20%
Pes global 45% 35% 20% 100%
logo

Excel·lència és futur