Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Informació acadèmica Normativa acadèmica FCRI MU

Normativa acadèmica

1.1. L’estudiant que inicïi els estudis s’ha d’inscriure del primer curs complet, exceptuant allò estipulat en el punt 1.5.

1.2. L'estudiant s'haurà d'inscriure, a 1r i 2n, als crèdits de les assignatures pendents. A partir de 3r, no serà obligatori matricular-se a les assignatures pendents, tot i que sí que és aconsellable.

1.3. A partir del segon curs, els estudiants han d’inscriure’s d’un mínim de 40 crèdits ECTS i un màxim de 75 crèdits ECTS cada any acadèmic, exceptuant allò estipulat en el punt 1.5. La inscripció d’un nombre de crèdits inferior o superior només es podrà formalitzar prèvia autorització de la Secretaria acadèmica de la Facultat. Abans de la inscripció, i a petició de l’estudiant, la Facultat fixarà el nombre indicatiu de crèdits que li cal inscriure’s en cada curs acadèmic per assolir el grau en quatre anys.

1.4. El preu total de la inscripció en un curs acadèmic es calcularà d’acord amb el nombre de crèdits inscrits, tenint en compte que les assignatures de les quals es vulgui demanar reconeixement, o s’hagi obtingut reconeixement. Les assignatures reconegudes un cop iniciat el curs es paguen. No s’han de pagar les assignatures reconegudes que serveixen per accedir al grau iniciat, fins a un màxim de 120 crèdits. L’ús de les aules d’autoaprenentatge, les classes d’anglès i l’accés a la biblioteca, són considerats serveis generals, són inclosos en la inscripció i no són reembossables.

1.5. Quan un estudiant s’inscrigui a una assignatura (bàsica, obligatòria o optativa), no podrà efectuar cap canvi i, en tot cas, sempre caldrà la superació acadèmica d’aquesta assignatura per tancar l’expedient. Només en el cas de la desaparició d’una assignatura s’estudiarà l’opció de cursar-ne una altra d’equivalent.

1.6. Estudis a temps parcial. La Facultat estableix la possibilitat que els estudiants cursin el pla d’estudis del Grau a temps parcial, per a què puguin compatibilitzar la vida acadèmica amb la vida laboral o familiar, o amb qualsevol altra circumstància degudament raonada i/o documentada. En cas d’acollir-se a aquesta possibilitat, l’estudiant s’haurà de matricular d’un mínim de 30 crèdits ECTS per curs. En tots els casos, l’estudiant haurà d’acreditar la necessitat mitjançant una instància al Secretari acadèmic, i comptarà, un cop autoritzat, amb una orientació i un seguiment personalitzat a través d’un tutor, que vetllarà pel correcte compliment del seu pla de parcialitat. En aquests casos, també es preveu l’adequació de les pràctiques externes i de la presentació del treball final de Grau.

Adaptacions

2.1. L’estudiant que, procedent d’una altra universitat, vulgui traslladar el seu expedient a la Facultat de Comunicació Blanquerna haurà d’omplir una sol·licitud de trasllat d’expedient.
Les sol·licituds de trasllat d’expedient es formalitzaran en el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de juliol. En cas de ser acceptat el trasllat d’expedient, es comunicarà a l’estudiant les assignatures que li resten pendents dels estudis corresponents.

2.2. Els estudiants que no hagin aprovat totes les assignatures del primer curs a la Facultat de procedència, hauran de realitzar la sol·licitud de plaça i atenir-se als criteris de selecció de la Facultat per als alumnes que ingressen a primer curs.

3.1. Els estudiants llicenciats, graduats, diplomats o amb un primer cicle acabat, tindran un reconeixement automàtic de les matèries bàsiques, sempre i quan provinguin d’una carrera de la mateixa branca de coneixement que els nostres estudis. S’estudiarà el reconeixement de la resta d’assignatures.

3.1. L’estudiant podrà sol·licitar una sola vegada, un cop realitzada la inscripció a la Facultat, el reconeixement dels estudis que hagi cursat i aprovat en d’altres centres universitaris i de diferent titulació a la que vol cursar a la Facultat. En aquest cas no es pot tornar a demanar el reconeixement de crèdits ja reconeguts per accedir al grau iniciat.
Caldrà adjuntar a la sol·licitud, una fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic o un certificat d’estudis on constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura aprovada, així com també els programes -amb el segell del centre- de les assignatures cursades, amb el nombre de crèdits i/o hores de classe. Tota la documentació s’haurà de presentar a la Secretaria.

3.2. La sol·licitud de reconeixement de crèdits es formalitzarà abans del 5 d’octubre.

3.3. La Comissió de Reconeixement de Crèdits estudiarà cada sol·licitud, estudiant els programes de les assignatures i les competències obtingudes, i trametrà la proposta a la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull per a la convalidació definitiva, que serà inapel·lable i que serà comunicada al sol·licitant.

3.4. La qualificació de l’assignatura reconeguda serà la mateixa que la del centre de procedència, o proporcional en funció dels crèdits reconeguts.

3.5. Les assignatures reconegudes un cop iniciat el curs no tenen dret a cap tipus de reembossament, exceptuant aquelles que s’han reconegut com a via d’accés i fins a un màxim de 120 crèdits.

L’estudiant de Blanquerna que vulgui realitzar estudis simultàniament en un altre centre de la Universitat Ramon Llull, o d’una altra universitat, haurà de sol·licitar-ho al centre on s’incorpori i al degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals. L’estudiant d’un altre centre de la Universitat Ramon Llull o d’una altra universitat que vulgui realitzar estudis simultàniament a Blanquerna haurà de sol·licitar-ho al Degà.

Els estudiants podran obtenir el reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en diverses activitats acadèmiques. En concret, els delegats poden obtenir un crèdit per curs, però no poden acumular-ne més de quatre al llarg dels seus estudis a la Facultat. Per a l’obtenció d’aquests crèdits, els delegats han de complir amb les seves obligacions i presentar una memòria al finalitzar el curs que reflecteixi tota l’activitat duta a terme, tal i com s’estipula en el punt 14 d’aquesta normativa.

La participació d’estudiants en activitats d’Acció Solidària Blanquerna, Blanquerna Esports, Aula de Teatre, Universitat d’Estiu de la URL o qualsevol altra activitat universitària, pot comportar l’obtenció de crèdits. En tots els casos, la Facultat establirà cada curs els requisits necessaris i en farà publicitat. El nombre màxim de crèdits que es pot obtenir per activitats d’aquest tipus és de 6 i es comptabilitzaran com a crèdits optatius.

L’estudiant haurà de superar, en cada curs acadèmic, almenys el 25% dels crèdits matriculats. En el cas que l’estudiant no assoleixi aquest límit mínim, des de la Secretaria Acadèmica s’analitzarà el seu cas i, després d’una entrevista prèvia amb l’estudiant, es decidirà la pertinència o no de la continuïtat dels estudis al nostre Centre.

7.1. El pagament de la inscripció en una assignatura del pla d’estudis dóna dret a dues convocatòries d’avaluació d’acord amb el que figuri en el full d’inscripció i en el programa de l’assignatura. En el cas de l’assignatura de seminari, i d’acord amb les seves peculiaritats acadèmiques, la inscripció dóna dret a repetir-lo una vegada en el següent any acadèmic.

7.2. L’estudiant que suspengui una assignatura al juliol o hagi estat avaluat amb un No Presentat en primera convocatòria caldrà que repeteixi la totalitat de l’assignatura.

7.3. Durant els dos primers cursos, els alumnes han de matricular-se de les assignatures pendents en grups compatibles al seu horari de 2n curs, preferentment en torn contrari.

7.4. Els estudiants de 3r i 4t curs estan obligats a matricular-se de totes les assignatures pendents dels dos primers cursos.

7.5. Cap estudiant no podrà inscriure’s al 3r curs si té més de 29 crèdits ECTS pendents dels dos primers cursos.
A aquests efectes, no haver superat el quart nivell d’anglès o algun altre nivell d’aquesta matèria equival a una assignatura pendent.

8.1. L’estudiant disposa d’un nombre indefinit de convocatòries per aprovar les assignatures inscrites.
A l’expedient acadèmic de l’estudiant hi consta el número de la convocatòria en què queda aprovada l’assignatura.

8.2. L’estudiant que, havent cursat tots els cursos acadèmics corresponents, tingui pendents com a màxim tres assignatures per acabar els seus estudis, tindrà dret a una convocatòria extraordinària al mes de febrer de les assignatures de juny, i l’haurà de sol·licitar a Secretaria abans del 30 de novembre.

8.3. L’estudiant té dret a conèixer els programes, la bibliografia bàsica i els criteris i sistemes d’avaluació de cada assignatura en el període de matrícula. També té dret a conèixer el calendari d’exàmens amb un mínim d’un mes d’antelació.

8.4. Els estudiants amb discapacitats demostrables podran sol·licitar al departament corresponent un tipus d’avaluació que s’adapti a les seves possibilitats físiques, quan la modalitat elegida amb caràcter general per a la prova suposi algun tipus de dificultat en la realització.

8.5. Els enunciats de les preguntes dels exàmens s’entregaran per escrit, fins i tot en cas que l’examen sigui oral. És obligatori que el professor dipositi una còpia de les preguntes de l’examen a la Secretaria de la Facultat un mínim de 24 hores abans de la data de l’examen. El professor de cada assignatura ha de guardar els treballs, exàmens i altres exercicis avaluatius dels estudiants durant un curs acadèmic.

8.6. L’estudiant ha de presentar-se als exàmens amb algun document que acrediti la seva identitat, ja sigui el carnet d’estudiant de la Facultat, o bé el DNI, el passaport o el carnet de conduir. El professor haurà de comprovar la identitat de tots els estudiants que es presentin a la prova. Qualsevol irregularitat en aquesta identificació o en la realització de l’examen serà considerada falta greu. La Comissió de Disciplina de la facultat valorarà les sancions que corresponguin a aquesta falta.

8.7. Si per qualsevol motiu de força major, l’examen no hagués començat 45 minuts després de l’hora fixada en el calendari d’exàmens, se celebrarà en la data que fixaran el Secretari Acadèmic i el Director del Grau al que correspongui l’assignatura, un cop escoltats els delegats dels estudiants afectats. En cas de desacord amb la nova data, resoldrà el Degà.

8.8. Un cop començat l’examen, ningú no pot entrar a l’aula. Els estudiants podran sol·licitar al professor un justificant escrit que acrediti que s’han presentat a l’examen.

8.9. Quan un estudiant parli, copiï o es valgui de qualsevol altre mitjà no autoritzat pel professor durant l’examen, serà expulsat de l’aula i es considerarà que ha suspès la convocatòria corresponent. També suspendrà l’estudiant que s’atribueixi indegudament l’autoria de treballs requerits per a l’avaluació. En aquests casos, l’estudiant podrà ser objecte de sanció, prèvia obertura d’un expedient disciplinari.

8.10. Quan, per una causa molt greu, un estudiant no s’hagi pogut presentar a l’examen en la data oficial, podrà sol·licitar, mitjançant una instància dirigida al Secretari acadèmic, una nova data per celebrar una prova d’avaluació de caràcter individual. Aquesta sol·licitud només es podrà presentar dins del període d’exàmens. En cas d’acceptació de la sol·licitud, el professor de l’assignatura, d’acord amb el director del Grau, fixarà una nova data d’examen, que serà definitiva.

8.11. Si els exàmens són orals, el professor de l’assignatura ha d’estar acompanyat de, com a mínim, un altre professor del seu Grau.

8.12. L’estudiant té dret a la revisió de l’examen, que ha de ser individualitzada. Juntament amb la comunicació de les qualificacions, el professor farà públics, amb una antelació mínima de 24 hores, el lloc, la data i els horaris de la revisió, que s’ha de fer en el mateix torn horari en què s’imparteix l’assignatura.

8.13 Des de Secretaria acadèmica s'informarà als professors de la data límit pel tancament d'actes de cada convocatòria d'exàmens. Els professors hauran de passar per Secretaria a tancar les actes com a molt tard fins el dia d'aquesta data límit. Un cop tancada l'acta, no s'hi podran fer modificacions. Qualsevol modificació de les actes a posteriori de la data prevista de tancament, exceptuant aquelles actes en què s'hi estableixi una pròrroga, com podrien ser les de Pràctiques, s'haurà de sol·licitar prèviament al Degà. En cas d'incompliment dels terminis de tancament d'actes, es considerarà una falta lleu segons està previst en l'article 36 a).5 del conveni col·lectiu. En cas de reincidència, es considerarà una falta greu segons està previst en l'article 36 b).4.

8.14. A partir de la segona convocatòria d’una mateixa assignatura, i un cop realitzada la revisió, l’estudiant podrà presentar una reclamació al Director del Grau si està disconforme amb la qualificació obtinguda per algun dels motius següents:
—Inadequació entre els continguts de l’examen i el programa docent.
—Utilització de criteris i procediments d’avaluació diferents als establerts.

8.15. Un cop rebuda la reclamació de l’estudiant, el director del Grau resoldrà si es correspon amb els supòsits establerts en l’article anterior. En cas d’admissió de la reclamació, una comissió integrada per tres professors del mateix Grau, amb exclusió del professor que va avaluar l’estudiant, revisarà l’examen i emetrà una resolució en el termini de 15 dies hàbils. La comissió escoltarà prèviament l’estudiant i el professor. En cas que la resolució impliqui la modificació de la nota atorgada inicialment, en l’acta de l’assignatura quedarà consignada una diligència en tal sentit, que serà firmada pel Degà.

8.16. Els treballs encarregats pel professor d’una assignatura s’han de presentar en la forma i moment que aquest indiqui. Els treballs que no compleixin aquests requisits no seran avaluats i constaran com a no presentats. Els treballs realitzats i entregats per a la seva qualificació seran propietat intel.lectual dels estudiants que hi figurin com a autors. Els professors només podran utilitzar aquests treballs amb el consentiment exprés de l’autor.

8.17. L’estudiant que, segons estigui estipulat en el programa de l’assignatura, hagi estat avaluat amb un No Presentat haurà de repetir l’assignatura el curs següent.

8.18 L’estudiant a qui li resti una única assignatura per tal de completar els estudis, podrà sol·licitar l’aprovat per compensació quan s’hagin esgotat almenys sis convocatòries, o tres pels seminaris, pels plans adaptats a l’EEES. I quan s’hagin exhaurit totes les convocatòries a les que tingui dret, en el cas de plans antics. Per demanar-lo, l’alumne ha de tenir una nota mínima de 4 en una escala de 0-10, amb un 5 com a aprovat, en l’assignatura que encara hagi d’aprovar. En el cas que, o bé el sistema de qualificacions segueixi una escala diferent a l’exposada, o bé la mitjana de les notes d’aquella assignatura en tot el grup sigui inferior a l’aprovat (5 o el seu equivalent), l’òrgan responsable de l’avaluació per compensació podrà considerar aprovar l’assignatura amb una nota inferior que sigui estadísticament equivalent al 4 (en l’escala 0-10 amb l’aprovat al 5). El Secretari acadèmic, juntament amb el director del grau de l’assignatura, estudiarà la sol·licitud tenint en compte l’expedient de l’estudiant en el seu conjunt, així com la seva evolució en els estudis i procedirà a l’avaluació curricular i podran prendre la decisió d’aprovar l’assignatura en qüestió tenint en compte els mèrits de l’estudiant i l’especial situació. Aquesta aprovació, quan es produeixi, es denominarà “per compensació” i així constarà en l’expedient de l’estudiant. L’equivalència numèrica serà 5. L’estudiant, en el cas de resolució negativa, tindrà la possibilitat de matricular-se i cursar de nou l’assignatura que ha estat objecte d’avaluació en el nou pla d’estudis.

8.19 L’estudiant a qui només li resti per obtenir el títol un nivell de l’assignatura d’Anglès, podrà demanar el reconeixement d’aquesta assignatura presentant un certificat oficial que demostri haver obtingut la qualificació d’aprovat del Cambridge First Certificate o superior. Només s’acceptaran certificats que estiguin encara dins el seu període de vigència (2 anys).

8.20 L’estudiant a qui li restin un màxim de 8 ECTS, amb un màxim de 2 assignatures, per graduar-se després d’haver cursat 4 anys acadèmics i el 5è any no pugui seguir les classes presencials per motius justificats i demostrats (laborals, acadèmics o per canvi de domicili fora de Catalunya, etcètera) podrà sol·licitar al director de Grau un sistema d’avaluació no presencial durant el curs amb l’obligació de presentar-se a l’examen final quan correspongui.

9.1. L’estudiant que obtingui la qualificació de matrícula d’honor en una assignatura quedarà exempt del pagament de l’equivalent al nombre de crèdits en una altra assignatura, fins a un màxim de 6 per assignatura.

9.2. L’estudiant que obtingui la qualificació de matrícula d’honor en una assignatura de l’últim curs abans de graduar-se, podrà obtenir l’exempció de pagament de crèdits, fins a un màxim de 6 per assignatura, en cursos de grau o postgrau de la facultat, sempre que s’hi matriculi el curs següent.

10.1. Els estudiants tenen dret a revisar els exàmens en les condicions i termini assenyalats per cada professor en el moment de fer-ne la convocatòria. En cas que l’estudiant volgués recórrer aquesta decisió del professor, ho haurà de fer en el termini dels quinze dies posteriors al lliurament de qualificacions, presentant una instància a la secretaria acadèmica de la Facultat.
La comissió de revisió només es podrà sol.licitar a partir de la segona convocatòria i després de l’informe favorable del cap del departament. Les reclamacions només es poden sol·licitar durant el mateix curs acadèmic.

10.2. Per a reclamacions de contingut merament econòmic, l’alumne presentarà una instància per escrit, on s’especifiquin els fets i fonaments que motiven la reclamació i l’adreçarà al cap de Gestió Acadèmica, en un termini de quinze dies naturals des del fet que dóna lloc a la reclamació.

10.3. L’òrgan competent resoldrà qualsevol d’aquestes reclamacions també per escrit i de forma fonamentada, en un termini de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció de les reclamacions.

Per als graus en Comunicació l’anglès és una matèria del pla d’estudis estructurada en quatre nivells equivalents a un B2. Cada nivell superat equival a l’obtenció de 3 crèdits. En el cas del Grau en Relacions internacionals, l’anglès és, a part d’obligatori, un requisit d’accés.

En el cas dels graus en comunicació en ingressar a la Facultat els estudiants realitzaran una prova d’anglès que els situarà en el nivell corresponent d’acord amb els seus coneixements previs. Als estudiants adscrits més enllà del nivell 1, se’ls reconeixeran els crèdits corresponents als nivells que hagin superat, amb la qualificació que hagin obtingut en aquest examen previ. Aquests crèdits reconeguts no tenen dret a cap tipus de reembossament. La Facultat oferirà als alumnes que hagin superat el nivell 4 la possibilitat de cursar dos nivells més, equivalents a C1 amb l’opció d’obtenir crèdits de caràcter optatiu.

12.1. Els candidats a accedir al primer curs dels tres graus de la Facultat de Comunicació Blanquerna hauran de formalitzar la seva preinscripció a la secretaria de la Facultat en el període establert per a cada convocatòria.

12.2. L’assignació del torn horari del curs acadèmic de primer (matí o tarda) dependrà exclusivament de l’ordre de la matriculació que s’establirà en funció de l’ordre de preinscripció. Quan un dels dos torns estigui complet, a l’estudiant se li assignarà automàticament el torn del que quedin places lliures.

12.3. Les vies d’accés al primer curs dels quatre graus de la Facultat són les estipulades per llei: batxillerat i PAU; i els mòduls i altres estudis de formació professional homologats per la Generalitat, la llista dels quals es pot consultar a la Secretaria de la Facultat.

12.4. El darrer dia del procés de preinscripció es farà la prova d’accés a la Facultat pels candidats a ser admesos com a alumnes de primer curs. Aquesta prova, que es realitzarà en tres convocatòries –dues al matí i una a la tarda– tindrà un valor d’un 45 % pels alumnes de batxillerat i PAU, i d’un 100 % pels provinents dels estudis reglats de formació professional. Pels candidats que segueixin la primera via, la nota mitjana de batxillerat i PAU tindrà un valor del 55 % restant.

12.5. Els alumnes amb una nota de selectivitat, batxillerat i PAU, de 7 o superior tindran l’accés directe sempre condicionat a les places disponibles en funció de l’ordre de preinscripció. No es tenen en compte les proves específiques de les PAU.

12.6. La prova d’accés està constituïda per dues parts: un test d’aptituds amb qüestions d’actualitat i cultura general, i una segona part amb un exercici de comprensió textual i un altre de redacció. En el cas del Grau en Relacions internacionals el nivell de l’anglès serà també un requisit d’accés.

12.7. La setmana següent a la realització de la prova d’accés es farà públic el llistat dels alumnes admesos a la Facultat d’acord amb els criteris establerts a la norma 4. La Facultat establirà un període de revisió de la prova d’accés que serà anunciat el mateix dia que es facin públiques les llistes d’admesos.

12.8. L’estudiant que ja estigui graduat, llicenciat o diplomat; o si disposa d’un primer cicle de llicenciatura o si té superats un mínim de 30 crèdits ECTS, pots sol·licitar l’ingrés al Grau ja iniciat. Per elaborar la llista d’admesos, es té en compte les places disponibles, un reconeixement mínim de crèdits i una entrevista personal. Si no es reconeix un mínim de 30 crèdits ECTS o l’alumne no és admès per aquesta via, podrà accedir a l’examen d’ingrés amb les condicions d’admissió a 1r Curs.

12.9. Els alumnes admesos hauran de formalitzar la seva inscripció en els estudis corresponents durant el mes de juliol a la Secretaria de la Facultat. La data i hora d’inscripció se’ls comunicarà per carta, i s’exposarà públicament a la seu de la Facultat a partir de la data en què es donin a conèixer quins han estat els alumnes admesos. La manca de formalització de la corresponent inscripció per parts dels interessats en la data i hora establerta per la Facultat comportarà la seva renúncia automàtica a la plaça. En aquest cas, el dret derivat de la superació de les proves d’accés queda caducat i extingit i no és vàlid per a convocatòries següents. El mateix dia que l’estudiant formalitzi la seva inscripció, haurà de realitzar una prova d’anglès que servirà per situar-lo en el nivell corresponent d’aquesta assignatura obligatòria de primer curs.

13.1 La Facultat garanteix que els estudiants amb necessitats educatives especials disposaran dels mitjans necessaris per facilitar-los el seguiment de les classes i l’adaptació, si s’escau, dels treballs i dels exàmens. El seu tutor de seminari serà l’encarregat de posar el cas en coneixement del Secretari Acadèmic.

13.2 Segons allò establert en el RD 971/2007 de 13 de juliol, per tal de fer efectiva la compatibilitat dels estudis amb l’activitat de preparació o activitat esportiva dels esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, la Facultat adaptarà les activitats docents i d’avaluació dels alumnes que disposin d’aquest reconeixement.
Aquests criteris seran establerts en cada cas en particular entre el tutor de l’alumne, el director del grau i la secretaria acadèmica. Serà imprescindible que l’estudiant demostri formar part d’aquest col·lectiu i la certificació de les activitats esportives o de competició a les quals participi. Aquesta adaptació també s’aplicarà per a estudiants estrangers que puguin demostrar un reconeixement similar al seu país d’origen.

Funcions
El Consell de Delegats és l’òrgan de representació dels estudiants davant la direcció de la Facultat. És l’espai de posada en comú de les queixes, les consultes i els suggeriments necessaris per a la millora de la qualitat acadèmica i del funcionament general de la Facultat. En formen part els delegats dels grups de cada curs de cada Grau i torn (matí i tarda), de Màsters universitaris i de Doctorat, per part dels estudiants, el Vicedegà de Professorat i Estudiants, i el Vicedegà d’Equipaments i Tecnologia, així com el Secretari acadèmic, per part de la direcció de la Facultat. El Consell manté quatre reunions ordinàries al llarg del curs i extraordinàries sempre i quan ho sol·licitin la meitat dels delegats o a petició de l’Equip Directiu de la Facultat. El Secretari acadèmic aixecarà acta de cada reunió i en passarà una còpia a cada membre del Consell. El Consell de delegats elegeix el representant dels estudiants de la Facultat en els òrgans de representació de la Universitat Ramon Llull.

Reconeixement de crèdits
El reconeixement de crèdits està previst per als delegats de Grau d’acord amb l’article 12.8 del RD 1393/2007 del 29 d’octubre.
L’estudiant designat delegat pot, si així ho sol·licita a Secretaria, que se li reconegui la seva tasca en forma de crèdits acadèmics. Per als estudiants de pla antic el reconeixement serà per a crèdits de Lliure configuració. Per als estudiants de pla Bolonya el reconeixement serà per a crèdits d’assignatures voluntàries. L’estudiant podrà sol·licitar un crèdit per curs fins a un màxim de quatre. Per ser reconegut el crèdit l’estudiant haurà de complir els requisits del compliment de funcions que, alhora, també són imprescindibles perquè un estudiant pugui repetir com a delegat.
Compliment de funcions

 1. Les reunions de la comissió de delegats són d’assistència obligatòria, siguin ordinàries o extraordinàries. En cas que un estudiant no pugui assistir a alguna reunió, ho ha de justificar. L’estudiant ha d’assistir a un mínim del 75% de les reunions convocades.
 2. El delegat té l’obligació d’informar als estudiants dels seu grup les decisions o notificacions del consell de delegats. L’incompliment sistemàtic d’aquest punt també pot ser motiu perquè a l’estudiant no se li reconegui el crèdit acadèmic.
 3. El delegat té l’obligació de procedir segons s’especifica en la normativa de queixes. Recordem, doncs, que el delegat transmet en 3a. instància la queixa al coordinador de mòdul o Màster universitari. I que si la seva resposta no satisfà la queixa, el delegat tindrà dret a presentar-la davant del Vicedegà de Professorat i d'Estudiants, a través del procediment establert al bLink. L’incompliment sistemàtic d’aquest procediment en cas de queixes també pot ser motiu perquè a l’estudiant no se li reconegui el crèdit acadèmic.
 4. A final del curs acadèmic l’estudiant ha de presentar una memòria de la tasca desenvolupada al Secretari acadèmic. Aquesta memòria ha de contenir, com a mínim, aquests aspectes:
  • Nombre i balanç de l’assistència a consell de delegats.
  • Nombre i balanç de l’assistència a reunions extraordinàries.
  • Nombre i balanç de comunicacions als estudiants.
  • Nombre, tipologia i balanç de resolució de les queixes rebudes.
  • Balanç final del curs en general i de la feina de delegat en particular.

L’estudiant que no lliuri aquesta memòria o que incompleixi sistemàticament aquestes funcions com a delegat no se li reconeixerà el crèdit i tampoc podrà repetir com a delegat.

15.1. Queixes sobre l'àmbit docent, en la relació entre un estudiant i el professor d'una assignatura:
a) De manera individual:
1a instància: l'estudiant ha de parlar amb el mateix professor.
2a instància: l'estudiant ha de comunicar la queixa al tutor de seminari, que comprova que l'estudiant ha parlat amb el professor i calibra si el problema té entitat. Si és així, sol.licita informació al coordinador de mòdul i transmet la resposta a l'estudiant.
Si l'estudiant persisteix en la seva queixa, ha de comunicar-la al delegat de la seva classe, que continuarà el procediment.

b) A través del delegat:
3a instància: el coordinador de mòdul només admet la queixa si la formula el delegat corresponent. El coordinador elabora un petit informe i comunica la queixa al director de Grau o Departament, que és qui resol.
4a instància: si la resposta no satisfà la queixa, el delegat tindrà dret a presentar-la davant del Vicedegà de Professorat i d'Estudiants, a través del procediment establert al Blink. En aquest cas, el director de Grau o Departament envia al Vicedegà un informe escrit sobre la queixa, i hi adjunta la còpia de l'informe del coordinador.
5a instància: El Vicedegà de Professorat i d'Estudiants, d'acord amb el Degà, resoldrà en última instància la queixa.

15.2. Sobre qualsevol altre aspecte no docent, la queixa justificada es presentarà directament davant del Vicedegà de Professorat i d'Estudiants, a través del Blink.

Pots consultar aquesta normativa en aquest enllaç.

Facultat de Comunicació Blanquerna - URL

1.- A partir d’allò disposat en el Real Decret 1707/2011 de 18 de novembre i en les memòries de grau i postgrau, la Facultat estableix la següent normativa de pràctiques.

2.- Es distingiran dos tipus de pràctiques externes, les curriculars i extracurriculars. Les curriculars són aquelles que formen part del nostre pla d’estudis i, per tant, les Obligatòries de 3r. i les Optatives de 4t. de Grau i les Obligatòries i/o optatives de Postgrau (Màsters oficials i títols propis). Les extracurriculars són totes les altres que pugui fer l’estudiant de forma voluntària i que no formaran part del pla d’estudis, tot i que també tenen una finalitat exclusivament formativa i lectiva i que, per tant, constaran en el Suplement Europeu del Títol (SET). En tots els casos, les pràctiques han de ser compatibles amb l’horari lectiu de l’estudiant.

3.- La Facultat garanteix a tots els estudiants la realització d’estades en empreses (pràctiques) en l’àmbit de la comunicació durant el 2n. Semestre de 3r curs i les de postgrau. Aquestes pràctiques s’entenen com a part de la formació acadèmica dels estudiants, i és una activitat obligatòria de 12 crèdits ECTS estretament lligada als seminaris V i VI, en el cas de grau. En el cas de postgrau, el creditatge depèn del curs. Excepcionalment, s’ofereix l’opció de prorrogar les pràctiques obligatòries de grau, durant l’estiu, sempre que el Coordinador de Pràctiques tingui places disponibles i el centre de pràctiques ho sol·liciti. En aquest cas, seran considerades pràctiques extracurriculars.

2.- La Facultat ofereix al primer semestre de 4t curs unes Pràctiques Optatives que equivalen a una assignatura Optativa de 6 crèdits ECTS. Cal haver aprovat les pràctiques Obligatòries per poder cursar les optatives. En els cursos de postgrau que així estigui contemplat, es podran cursar pràctiques optatives.

3.- La Facultat ofereix també la possibilitat de fer unes noves pràctiques extracurriculars. En aquest cas, l’alumne s’haurà de matricular a aquestes pràctiques que, en el cas de grau, seguiran sent de 6 ECTS, però que no formaran part del creditatge per obtenir el títol i que tindran un cost del 25% del preu del crèdit. Correspondrà al Coordinador de Pràctiques i al del curs de postgrau assignar aquestes places si són en empreses alienes a Blanquerna i al Degà si es fan dintre de la pròpia Institució, prioritzant sempre l’assignació prèvia de les curriculars. Preferentment, s’han d’haver cursat i aprovat prèviament les pràctiques curriculars per poder optar a les extracurriculars. Es limitarà el nombre i durada d’aquestes, que no superarà el 50% del curs acadèmic, exceptuant aquells casos en què es demani una pròrroga acordada entre l’estudiant, la Facultat i el centre de pràctiques.

4.- Les pràctiques que es puguin realitzar en algun dels departament de la Facultat són considerades extracurriculars donat el seu caràcter lectiu i formatiu. S'assignaran per un curs acadèmic sencer i són renovables el curs següent. Els alumnes s'hauran de matricular igualment als crèdits extracurriculars corresponents. S'informarà a cada estudiant del cost dels mateixos.

5.- Els criteris per a l’adjudicació de les pràctiques són els següents:
a) Estar matriculat a 3r. o 4rt. Curs a Grau o al curs corresponent de postgrau.
b) Matricular-se als crèdits corresponents al tipus de pràctiques.
c) El tutor de Pràctiques i/o el Coordinador de Pràctiques o del curs de postgrau assignaran la plaça de l’estudiant en funció de diferents criteris que es complementen, entre ells:

 • Disponibilitat de places de pràctiques.
 • Tenir un horari compatible al proposat per l’empresa.
  • Observacions del tutor i/o coordinador de pràctiques o de postgrau.
  • Preferències de l’estudiant.
  • Adequar-se al màxim al perfil professional demanat pel centre de pràctiques.
  • Expedient acadèmic.

6.- El tutor de Pràctiques i/o el Coordinador de Pràctiques o de postgrau comunicarà personalment a l’estudiant el lloc de pràctiques amb una setmana d’antelació, com a mínim, a la incorporació, sempre que la situació de la plaça ho permeti.

7.- En cas que un estudiant rebutgi el lloc assignat per la Facultat una vegada comunicat oficialment, la Facultat no garanteix l’adjudicació d’una nova plaça a una altra empresa de comunicació. Si per motius aliens a l’estudiant és necessari un canvi d’assignació de la pràctica, la Facultat garanteix l’assignació d’una nova plaça que pot no coincidir amb les condicions de la primera assignació.

8.- L’abandonament unilateral per part de l’estudiant d’un lloc de pràctiques equival a un suspens. Si això passa en les pràctiques de 3r obligatòries suposa suspendre també el Seminari VI.

9.- L’estudiant només pot demanar el reconeixement de les pràctiques obligatòries. Per això cal presentar una instància per escrit a la Comissió de Pràctiques, en el cas de grau, formada pels tres coordinadors, sol·licitant l’equiparació de pràctiques adjuntant un certificat i/o contracte laboral de l’empresa que demostri que l’estudiant està treballant, almenys des d’un any abans, en un centre d’unes condicions semblants als centres de pràctiques. No serveixen feines ni pràctiques realitzades amb anterioritat. En el cas de postgrau, aquesta sol·licitud s’ha de presentar al coordinador del curs de postgrau. Aquest reconeixement haurà de ser aprovat per la Comissió de Reconeixements de la URL.

10.- A l’hora d’incorporar-se al seu lloc de pràctiques, l’estudiant accepta per escrit (el document de l’estudiant, annex del conveni) les condicions establertes en el conveni de col·laboració acadèmica firmat entre el centre de pràctiques i la Facultat. L’estudiant ha de signar tres còpies d’aquest document abans d’incorporar-se al centre (una còpia per a ell, una per al centre i la darrera per a la Facultat). Tots aquests tràmits es centralitzen des de la secretaria de Pràctiques.

11.- La realització de pràctiques en cap cas significarà establir un vincle laboral amb el centre de pràctiques ni l’obligació de donar d’alta l’alumne al Règim de la Seguretat Social. L’estudiant tampoc podrà estar contractat pel centre on faci pràctiques, exceptunat aquells casos en què, estudiat el cas, des de la Coordinació de Pràctiques es consideri compatible. Al lloc de pràctiques, els estudiants estaran coberts amb l’assegurança escolar contractada per la Fundació Blanquerna. El centre tampoc té l’obligació de remunerar les pràctiques, tot i que si ho fa serà en concepte de dietes o desplaçaments.

12.- El centre de pràctiques es compromet a assignar un tutor i de fer un seguiment de les pràctiques de l’estudiant, així com la Facultat assignarà un tutor de Pràctiques que en el cas de les Obligatòries serà el tutor de Seminari o el coordinador del curs de Postgrau. L’avaluació i informe final de les pràctiques l’efectuarà el tutor de pràctiques corresponent, previ lliurament d’una memòria per part de l’estudiant.

13.- En finalitzar el període de pràctiques, l’estudiant tindrà dret a un certificat expedit per l’empresa i la Facultat on s’especifiquin les dades bàsiques de la pràctica incloses les tasques dutes a terme i el seu grau d’aprofitament.

logo

Excel·lència és futur