Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Informació acadèmica Normativa acadèmica FCRI MU

Normativa acadèmica

1.1. L’estudiant de grau que comenci els estudis s’ha d’inscriure del primer curs complet, llevat d'allò que estipula el punt 1.6.

1.2. L'estudiant s'ha d'inscriure, a 2n curs, dels crèdits de les assignatures pendents (no matriculades o no superades). A partir de 3r, no és obligatori matricular-se de les assignatures pendents, excepte en el cas de seminaris.

1.3. A partir del segon curs de grau, l'estudiant s'ha d'inscriure a un mínim de 40 crèdits ECTS i un màxim de 75 crèdits ECTS cada any acadèmic, llevat d'allò que estipula el punt 1.6. La inscripció a un nombre de crèdits inferior o superior només es podrà formalitzar amb l'autorització prèvia de la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Abans de la inscripció, i a petició de l’estudiant, la Facultat fixarà el nombre indicatiu de crèdits al qual s'ha d'inscriure en cada curs acadèmic per assolir el grau en quatre anys.

1.4. El preu total de la inscripció en un curs acadèmic es calcularà d’acord amb el nombre de crèdits al qual s'hagi inscrit, tenint en compte les assignatures de les quals es vulgui demanar reconeixement o que s’hagi obtingut reconeixement. Les assignatures reconegudes un cop iniciat el curs es paguen. No s’han de pagar les assignatures reconegudes que serveixen per accedir al grau iniciat, fins a un màxim de 120 crèdits. Quan es detecti que un/a estudiant té més de tres rebuts retornats del pagament ajornat de la matrícula, si no es posa al dia de l’estat econòmic abans del quart pagament, i després d’estudiar el seu cas, se li podrà bloquejar l’usuari (accés a SCALA i a la xarxa Blanquerna) i, excepcionalment, l’accés a la Facultat.

1.5. Quan l'estudiant s’inscrigui a una assignatura (bàsica, obligatòria o optativa) no podrà efectuar cap canvi i, en tot cas, sempre caldrà la superació acadèmica d’aquesta assignatura per tancar l’expedient. Només en el cas de la desaparició d’una assignatura, s’estudiarà l’opció de cursar-ne una altra d’equivalent. Qualsevol sol·licitud de canvi es pot demanar, com a màxim, fins al segon dia després de l’inici del semestre de l’assignatura.

1.6. Estudis a temps parcial. La Facultat estableix la possibilitat que l'alumnat cursi el pla d’estudis del grau a temps parcial per poder compatibilitzar la vida acadèmica amb la vida laboral o familiar o per qualsevol altra circumstància degudament raonada o documentada. En cas d’acollir-se a aquesta possibilitat, l’estudiant s’haurà de matricular d’un mínim de 30 crèdits ECTS per curs.

En tots els casos, l’estudiant n'haurà d'acreditar la necessitat mitjançant una sol·licitud a la Secretaria Acadèmica i, un cop autoritzat, disposarà d'orientació i seguiment personalitzat a través d’un/a tutor/a, que vetllarà pel compliment correcte del seu pla de parcialitat. En aquests casos, també es preveu l’adequació de les pràctiques externes i de la presentació del treball final de grau. En el cas dels màsters universitaris, es preveu una matrícula a temps parcial de 30 ECTS el primer curs i, a partir del segon any, un màxim de 30 ECTS o el nombre de crèdits que li manquin per obtenir la titulació.

2.1. L’estudiant que procedeixi d’una altra universitat i que vulgui traslladar el seu expedient de grau a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ha d’emplenar una sol·licitud de trasllat d’expedient.

Les sol·licituds de trasllat d’expedient es formalitzen en el període comprès entre el 15 de juny i el 25 de juliol. Si el trasllat d’expedient s'accepta, es comunicaran a l’estudiant les assignatures que li queden pendents dels estudis corresponents.

2.2. L'estudiant que no hagi aprovat totes les assignatures del primer curs a la facultat de procedència haurà de fer la sol·licitud de plaça i atenir-se als criteris de selecció de la Facultat per a l'alumnat que ingressa a primer curs.

3.1. L'estudiant que s'hagi llicenciat, graduat, diplomat o que tingui un primer cicle acabat tindrà un reconeixement automàtic de les matèries bàsiques, sempre que provingui d’una carrera de la mateixa branca de coneixement que els nostres estudis (veure normativa de la URL). S’estudiarà el reconeixement de la resta d’assignatures.

3.2. Un cop feta la inscripció a la Facultat, l’estudiant de grau podrà sol·licitar, una sola vegada, el reconeixement dels estudis que hagi cursat i aprovat en altres centres universitaris i de diferent titulació que la que vol cursar a la Facultat. Es tindrà en compte la coherència acadèmica i formativa dels coneixements, les competències i les habilitats que defineixen les matèries o assignatures a reconèixer amb les existents al pla d’estudis de la titulació a la qual es vol accedir per a la resta de matèries o assignatures a reconèixer. No es pot tornar a demanar el reconeixement de crèdits ja reconeguts per accedir al grau iniciat.
En tots els casos, cal adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic o un certificat d’estudis en què constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura aprovada i també els programes —amb el segell del centre— de les assignatures cursades, amb el nombre de crèdits i hores de classe. Tota la documentació s’ha de presentar a Secretaria Acadèmica.

3.3. La sol·licitud de reconeixement de crèdits s'ha de formalitzar abans del 5 d’octubre.

3.4. La Comissió de Reconeixement de Crèdits estudiarà cada sol·licitud sobre titulacions oficials, valorant els programes de les assignatures i les competències obtingudes, i trametrà la proposta a la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull perquè en faci la convalidació definitiva, que serà inapel·lable i es comunicarà a la persona sol·licitant.

3.5. La qualificació de l’assignatura reconeguda serà la mateixa que la del centre de procedència o proporcional depenent dels crèdits reconeguts.

3.6. Les assignatures reconegudes s’han de matricular. Aquelles assignatures reconegudes un cop iniciat el curs tindran un descompte del 25 % del preu del crèdit. Les assignatures que es considerin com a via d’accés, i fins a un màxim de 120 crèdits, no tindran cap cost. En els punts 11.7 i 11.8 d’aquesta normativa s’especifica com l'estudiant pot accedir o no al grau iniciat.

3.7. L’acreditació de l’experiència professional i laboral podrà ser reconeguda com a crèdits acadèmics utilitzats per a obtenir un títol de caràcter oficial. Aquesta opció es donarà quan:

a) L’experiència professional estigui estretament relacionada amb els coneixements, competències i habilitats pròpies del títol universitari oficial.

b) L’opció estigui prevista a la memòria de la titulació corresponent.

c) El sol·licitant acrediti un mínim de tres anys complerts d’experiència laboral. La relació d’hores de treball mínimes necessàries per al reconeixement d’un crèdit ECTS serà de 250 hores.

d) L’estudiant hagi presentat tota la documentació justificativa corresponent a la Secretaria Acadèmica.

e) Els crèdits reconeguts per experiència professional i laboral no comptaran amb qualificació numèrica i, per tant, no podran ser utilitzats en el moment de realitzar el barem de l’expedient de l’estudiant.

f) El volum de crèdits susceptibles de ser reconeguts a partir de l’experiència professional o laboral o aquells procedents d’estudis universitaris no oficials (propis o de formació permanent) no podrà superar, globalment, el 15 por cent del total de crèdits que configuren el pla d’estudis del títol que es pretén obtenir.

Com a excepció, podrà superar-se aquest percentatge, i fins i tot, arribar a reconèixer la totalitat dels crèdits que provinguin d’estudis universitaris no oficials, a condició que la corresponent titulació no oficial deixi d’impartir-se, sigui extingida i reemplaçada per la nova titulació oficial en la qual es reconeixeran els crèdits acadèmics. En aquest supòsit, aquests reconeixements quedaran recollits en la memòria verificada.

L’estudiant de Blanquerna que vulgui fer estudis simultàniament en un altre centre de la Universitat Ramon Llull, o d’una altra universitat, ho ha de sol·licitar al centre on s’incorpori i al deganat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals. L’estudiant d’un altre centre de la Universitat Ramon Llull o d’una altra universitat que vulgui fer estudis simultàniament a Blanquerna ha de sol·licitar-ho al deganat.

L'alumnat pot obtenir el reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en diverses activitats acadèmiques (veure normativa de la URL). En concret, les persones delegades poden obtenir un crèdit per curs, però no poden acumular-ne més de quatre al llarg dels seus estudis a la Facultat. Per obtenir aquests crèdits, les persones delegades han de complir les obligacions i presentar una memòria en finalitzar el curs, que reflecteixi tota l’activitat duta a terme, tal com s’estipula en el punt 14 d’aquesta normativa.

La participació d’estudiants en activitats d’Acció Solidària Blanquerna, Blanquerna Esports, Universitat d’Estiu de la URL o qualsevol altra activitat universitària pot comportar l’obtenció de crèdits. En tot cas, la Facultat establirà a cada curs els requisits necessaris i en farà publicitat. El nombre màxim de crèdits que es poden obtenir per activitats d’aquest tipus és de 6 i es comptabilitzaran com a crèdits optatius. En el cas dels graus en Comunicació, aquests crèdits no es poden reconèixer per les assignatures optatives d'itinerari, només per les optatives lliures de 4t curs. En cap cas es podrà reconèixer en aquest supòsit més del 10 per cent del total dels crèdits del pla d’estudis i haurà d’estar sempre regulat en la memòria de la titulació verificada.

L’estudiant de grau ha de superar, en cada curs acadèmic, almenys el 25 % dels crèdits de què s'hagi matriculat. Si l’estudiant no assoleix aquest límit mínim, la Secretaria Acadèmica analitzarà el seu cas i, després d’una entrevista prèvia amb l’estudiant, decidirà la pertinència o no de la continuïtat dels estudis al nostre centre.

7.1. El pagament de la inscripció en una assignatura del pla d’estudis de grau dona dret a dues convocatòries d’avaluació d’acord amb allò que figura en el full d’inscripció, i sempre que el programa de l'assignatura no indiqui el contrari, llevat de les assignatures de Seminari, Treball Final de Grau i Pràctiques que, d’acord amb les seves peculiaritats acadèmiques, tenen una sola convocatòria i la següent no es pot cursar en el mateix any acadèmic, sinó que s'ha de repetir l'any següent o posteriors, fent efectiva la matrícula i el pagament. El pagament de la inscripció en una assignatura del pla d’estudis de màster dona dret a una convocatòria d’avaluació.

7.2. Durant els dos primers cursos, l'alumnat de grau s'ha de matricular de les assignatures pendents en grups compatibles amb el seu horari de 2n curs, preferentment en torn contrari.

7.3. L'alumnat de 3r i 4t curs s’ha de matricular preferentment de totes les assignatures pendents dels dos primers cursos.

7.4. Cap estudiant no podrà inscriure’s al 3r curs si té més de 29 crèdits ECTS pendents dels dos primers cursos. A aquest efecte, en els graus en Comunicació, no haver superat el quart nivell d’anglès o algun altre nivell d’aquesta matèria equival a una assignatura pendent.

8.1. L’estudiant disposa d’un nombre indefinit de convocatòries per aprovar les assignatures a les quals s'hagi inscrit, llevat dels plans que s'extingeixin.
A l’expedient acadèmic de l’estudiant, hi consta el número de la convocatòria en què queda aprovada l’assignatura.

8.2. L’estudiant que hagi cursat tots els cursos acadèmics corresponents i que tingui pendents un màxim de tres assignatures per acabar els estudis, té dret a una convocatòria extraordinària el mes de gener de les assignatures de juny, que haurà de sol·licitar a Secretaria abans del 30 de novembre.

8.3. L’estudiant té dret a conèixer els programes, la bibliografia bàsica i els criteris i sistemes d’avaluació de cada assignatura en el període de matriculació. També té dret a conèixer el calendari d’exàmens finals amb un mínim d’un mes d’antelació.

8.4. L'estudiant amb discapacitats demostrables pot sol·licitar al departament corresponent una mena d’avaluació que s’adapti a les seves possibilitats físiques, quan la modalitat triada amb caràcter general per a la prova li suposi alguna classe de dificultat per fer-la. Aquesta adaptació no pot suposar en cap cas una alteració del nivell d’exigència acadèmica de l’assignatura.

8.5. Els enunciats de les preguntes dels exàmens s’han de lliurar per escrit, fins i tot quan l’examen sigui oral. És obligatori que el professor dipositi una còpia de les preguntes de l’examen a la Secretaria de la Facultat un mínim de 24 hores abans de la data de l’examen. El professorat de cada assignatura ha de conservar els treballs, exàmens i altres exercicis avaluatius de l'alumnat durant un curs acadèmic.

8.6. En els graus en Comunicació, l’estudiant pot contestar l'examen en qualsevol de les tres llengües habituals de la Facultat (català, castellà o anglès), exceptuant les assignatures d'idiomes, en què l'examen es contestarà en l'idioma corresponent (català, castellà, anglès, francès, àrab, mandarí, etcètera), o aquelles assignatures en què el programa exclogui la possibilitat de fer ús de l’anglès.

8.7. L’estudiant s'ha de presentar als exàmens amb algun document que acrediti la seva identitat: el carnet d’estudiant de la Facultat, el DNI, el passaport o el carnet de conduir. El professorat ha de comprovar la identitat de tot l'alumnat que es presenti a la prova. Qualsevol irregularitat en aquesta identificació o en la realització de l’examen es considerarà una falta greu. La Comissió de Disciplina de la Facultat valorarà les sancions que corresponguin a aquesta falta.

8.8. Si, per qualsevol motiu de força major, l’examen no ha començat 45 minuts després de l’hora fixada en el calendari d’exàmens, se celebrarà en la data que fixi la Secretaria Acadèmica i la direcció del grau al qual correspongui l’assignatura, un cop hagin parlat amb els delegats/des de l'alumnat afectat. En cas de desacord amb la nova data, resoldrà el degà/ana.

8.9. Un cop començat l’examen, ningú no podrà entrar a l’aula. L'estudiant podrà sol·licitar al professorat un justificant escrit que acrediti que s’ha presentat a l’examen.

8.10. Si l'estudiant parla, copia o es val de qualsevol altre mitjà no autoritzat pel professorat durant l’examen, se l'expulsarà de l’aula i es considerarà que ha suspès la convocatòria corresponent. També suspendrà l’estudiant que s’atribueixi indegudament l’autoria de treballs requerits per a l’avaluació. En aquests casos, l’estudiant serà objecte de sanció d’acord amb la normativa de règim disciplinari.

8.11. Quan, per una causa molt greu, l'estudiant no s’hagi pogut presentar a l’examen en la data oficial, podrà sol·licitar, mitjançant una sol·licitud adreçada a la Secretaria Acadèmica a través de Scala, una nova data per fer una prova d’avaluació de caràcter individual. No es consideraran causes molt greus les qüestions de feina, col·laboracions o viatges. Aquesta sol·licitud només es podrà presentar dins del període d’exàmens. En cas d’acceptació de la sol·licitud, el professorat de l’assignatura, d’acord amb la direcció del grau, ha de fixar una nova data d’examen abans del tancament d'actes que serà definitiva.

8.12. Si els exàmens són orals, el/la professor/a de l’assignatura ha d’estar acompanyat de, com a mínim, un altre professor/a del seu grau.

8.13. L’estudiant té dret a la revisió de l’examen, que ha de ser individualitzada. Juntament amb la comunicació de les qualificacions, el professorat ha de fer públics, amb una antelació mínima de 24 hores, el lloc, la data i els horaris de la revisió, que s’ha de fer en el mateix torn horari en què s’imparteix l’assignatura

8.14. Des de Secretaria Acadèmica s'informarà al professorat de la data límit per al tancament d'actes de cada convocatòria d'exàmens. Qualsevol modificació de les actes a posteriori de la data prevista de tancament, exceptuant aquelles actes en què s'estableixi una pròrroga, com podrien ser les de Pràctiques, s'ha de sol·licitar prèviament al Deganat. L'incompliment dels terminis de tancament d'actes es considerarà una falta lleu, segons preveu l'article 36 a).5 del conveni col·lectiu. En cas de reincidència, es considerarà una falta greu, segons preveu l'article 36 b).4.

8.15. Un cop avaluada la segona convocatòria d’una mateixa assignatura, i feta la revisió, l’estudiant pot presentar una reclamació a la direcció del grau si està disconforme amb la qualificació obtinguda per algun dels motius següents:
— Inadequació entre els continguts de l’examen i el programa docent.
— Utilització de criteris i procediments d’avaluació diferents dels establerts.

Un cop rebuda la reclamació de l’estudiant, la direcció del grau resoldrà si es correspon amb els supòsits establerts en l’article anterior. En cas d’admissió de la reclamació, una comissió integrada per tres docents del mateix grau, amb exclusió del professor/a que va avaluar l’estudiant, revisarà l’examen i emetrà una resolució en el termini de 15 dies hàbils. La comissió escoltarà prèviament l’estudiant i el professor/a. En cas que la resolució impliqui la modificació de la nota atorgada inicialment, en l’acta de l’assignatura quedarà consignada una diligència en aquest sentit, signada pel degà/ana.

8.16. Els treballs encarregats pel professor/a d’una assignatura s’han de presentar en la forma i el moment que s'indiqui. Els treballs que no compleixin aquests requisits no s'avaluaran i constaran com a no presentats. Els treballs fets i entregats per a la seva qualificació seran propietat intel·lectual dels estudiants que hi figurin com a autors. Els docents només podran utilitzar aquests treballs amb el consentiment exprés de l’autor/a.

8.17. L'assignatura que estigui formada per diferents parts, Grup sencer i unitats formatives, no es considerarà aprovada si no s'han aprovat cada una de les parts per separat. L'estudiant podrà recuperar, en segona convocatòria, només la part no superada, en els termes que estableixi el programa de l'assignatura i d'acord amb l'article 7.1 d'aquesta normativa. Si en segona convocatòria es torna a suspendre alguna de les parts es considerarà l'assignatura suspesa i s'haurà de repetir tota l'assignatura a la següent convocatòria, excepte si una (no dues) de les unitats formatives quedés suspesa amb un quatre o més de quatre. En aquest cas, es faria mitjana amb les altres dues notes de l’assignatura (la del grup sencer i la de l’altra unitat formativa). Si la mitjana resultant fos de 5 o més de 5, l’assignatura quedaria aprovada en conjunt. Aquesta excepció no afectarà les assignatures que tinguin només una Unitat Formativa.

8.18. L’estudiant, a qui li quedi una única assignatura per completar els estudis, pot sol·licitar l’aprovat per compensació quan s’hagin esgotat almenys sis convocatòries, o tres per als seminaris i, per als plans adaptats a l’EEES. I quan s’hagin exhaurit totes les convocatòries a les quals tingui dret, en el cas de plans antics. Per demanar-lo, l’estudiant ha de tenir una nota mínima de 4 en una escala de 0-10, amb un 5 com a aprovat, en l’assignatura que encara hagi d’aprovar. En cas que el sistema de qualificacions segueixi una escala diferent de l’exposada o que la mitjana de les notes d’aquella assignatura en tot el grup sigui inferior a l’aprovat (5 o el seu equivalent), l’òrgan responsable de l’avaluació per compensació podrà considerar aprovar l’assignatura amb una nota inferior que sigui estadísticament equivalent al 4 (en l’escala 0-10 amb l’aprovat al 5). La Secretaria Acadèmica i la direcció del grau verificaran que es donen els requisits per a procedir a l’aprovat per compensació. Aquesta aprovació, quan es produeixi, es denominarà “per compensació” i així constarà en l’expedient de l’estudiant. L’equivalència numèrica serà de 5. Queden exclosos de l’aprovat per compensació els TFG i les pràctiques. L’estudiant, en el cas de resolució negativa, tindrà la possibilitat de matricular-se i cursar de nou l’assignatura que ha estat objecte d’avaluació en el nou pla d’estudis.

8.19. L’estudiant a qui només li quedi un nivell de l’assignatura d’anglès per obtenir el títol, pot demanar el reconeixement d’aquesta assignatura seguint allò que indica el punt 10.6 d’aquesta normativa.

8.20. L’estudiant a qui li quedin un màxim de 9 ECTS (amb un màxim de 2 assignatures) per graduar-se, després d’haver cursat quatre anys acadèmics, i el 5è any no pugui seguir les classes presencials per motius justificats i demostrats (laborals, acadèmics o per canvi de domicili fora de Catalunya, etcètera) podrà sol·licitar, abans de l'inici de les classes, a la direcció del grau, un sistema d’avaluació no presencial durant el curs, que, en cap cas, l'eximirà de presentar-se a l’examen final quan correspongui.

8.21. Normativa de convocatòria extraordinària i segones convocatòries d'exàmens d'alumnat de mobilitat. La podeu consultar en aquest enllaç.

9.1. La matrícula d’honor és una qualificació acadèmica que distingeix una trajectòria personal. La menció de matrícula d’honor podrà ser atorgada a l’estudiant que hagi obtingut una qualificació igual o superior al 9 del total de l’assignatura. El nombre de matrícules d’honor atorgades en una matèria no podrà superar el 5% dels estudiants matriculats, tret que el nombre sigui inferior a 20. En aquest cas, se’n podrà atorgar una de sola. Treballs en grup, com és el cas del TFG, no es podran qualificar globalment amb una matrícula d’honor. L’estudiant que hagi assolit aquesta qualificació quedarà exempt del pagament de fins a un màxim de 3 ECTS per assignatura en una altra assignatura de grau o màster universitari si s'hi matricula l’any acadèmic consecutiu.

9.2. Per qualificar amb matrícula d’honor un estudiant, el professor ha d’adreçar una sol·licitud a la direcció del grau de l’assignatura i al vicedeganat acadèmic tot exposant els motius que considera rellevants per a concedir-li aquesta nota. La direcció del grau i el vicedeganat han d’aprovar aquesta sol·licitud.

10.1. L’anglès és una matèria obligatòria del pla d’estudis estructurada en diversos nivells. Cada nivell superat equival a l’obtenció de crèdits. A part, també s'imparteixen altres idiomes estrangers en el Grau en Relacions Internacionals i en el Grau en Comunicació Global.

En tots els graus de Comunicació, s’assignarà a l'alumnat un nivell d’anglès (de l’1 al 6) segons la puntuació assolida en una prova de nivell, que es fa habitualment el mateix dia que la prova d’admissió a la facultat. L'estudiant ha de completar els nivells 1-4 durant els dos primers anys de la carrera. A l'estudiant adscrit més enllà del nivell 1, se li reconeixeran els crèdits corresponents als nivells que hagi superat, amb la qualificació que hagi obtingut en aquest examen previ. Tot l'alumnat ha de cursar obligatòriament els nivells 5 i 6 (en el primer semestre del tercer i quart curs acadèmic, respectivament), independentment del seu nivell. Els alumnes dels Graus de Comunicació que facin una estada de mobilitat internacional dins la UE el primer semestre del quart curs, i que tinguin aprovat el nivell 5, podran cursar el nivell 6 d’anglès el segon semestre de quart.

També es faran proves de nivell per als idiomes optatius, que es podran reconèixer en funció dels resultats assolits.

Aquests crèdits reconeguts no tenen dret a cap mena de reemborsament, però tenen un cost del 75 % del preu del crèdit.

10.2. Per al Grau en Relacions Internacionals i per al Grau en Comunicació Global, el coneixement de l’anglès és un requisit d’accés. En la prova d'accés, l’estudiant que no demostri tenir un nivell B2, segons la classificació del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), no podrà accedir al grau. Aquesta prova també servirà per ubicar l'alumnat en el nivell d’anglès del grau.

10.3. L'assistència mínima obligatòria per ser avaluat a totes les classes de llengua estrangera és del 85 % de les sessions de classe. Es farà una excepció a Llengua Moderna II del Grau en Relacions Internacionals si es compleixen les condicions següents:

 • Haver fet un semestre d'intercanvi a l'estranger
 • Tenir assignades unes pràctiques també a l'estranger (o a una altra ciutat de fora de Catalunya) a 4t curs
 • Tenir pendents 2 nivells de Llengua Moderna II (francès, àrab o xinès)
 • Estudiar fora de la Facultat pel seu compte la llengua matriculada

Caldrà matricular-se dels nivells pendents i presentar una sol·licitud adreçada a la direcció del grau i a la coordinació de llengües modernes demanant matricular-se, al primer semestre de 4t curs, del nivell 3 de la llengua escollida en el cas d’un intercanvi a Europa (Erasmus) o al segon semestre de 4t curs al nivell 4 de la llengua escollida en el cas d’un intercanvi a un país fora d’Europa. En tot cas, l’alumnat que opti per fer l’assignatura d’aquesta manera haurà de presentar-se presencialment a l'examen de la convocatòria corresponent.

L'estudiant que no aprovi l'examen final del nivell corresponent ha de fer l'assignatura en el següent semestre que s’ofereixi.

Pel que fa al Grau en Gestió de la Comunicació Global, es farà una excepció a Llengua Moderna II si es compleixen les condicions següents:

 • Haver fet les pràctiques a l'estranger a 3er curs.
 • Tenir assignada una plaça per fer un semestre d’intercanvi a 4t curs
 • Tenir pendents dos nivells de Llengua Moderna II (francès, àrab o xinès)
 • Estudiar fora de la Facultat pel seu compte la llengua matriculada

Caldrà matricular-se als dos nivells pendents al 4t curs i presentar una sol·licitud adreçada a la direcció del grau i a la coordinació de llengües modernes demanant matricular-se al primer semestre de 4t curs al nivell 3 de la llengua escollida en el cas d’un intercanvi a Europa (Erasmus) o al segon semestre de 4t curs al nivell 4 de la llengua escollida en el cas d’un intercanvi a un país fora d’Europa. En tot cas, l’alumne que opta per fer l’assignatura d’aquesta manera haurà de presentar-se presencialment a l'examen de la convocatòria corresponent.

Aquell estudiant que no aprovi l'examen final del nivell haurà de tornar matricular-se de l’assignatura en el següent semestre que s’ofereixi.

10.4. Als graus de Relacions Internacionals i Gestió de la Comunicació Global, un cop l'alumne hagi fet la tria de l'idioma que vol estudiar per cumplir el requisit de la Llengua Moderna II, no podrà canviar d'idioma més endavant. Un cop feta l'elecció, l'alumne es compromet a estudiar els quatre nivells de l'idioma que ha triat.

10.5. Estudiants exempts de nivells de llengua estrangera:

A. Graus en Comunicació

L'estudiant que compleixi aquests requisits quedarà exempt dels nivells 5 i 6:

Opció 1

 • és parlant nadiu/va d’anglès i demostra estar en possessió d’un passaport del Regne Unit, Irlanda, els EUA, el Canadà o d’un altre país de parla anglesa i, a més,
 • s'ha educat, almenys parcialment, en el sistema escolar d’aquest país i, alhora,
 • se l'ha considerat exempt/a dels nivells 1-4 d’anglès per a graus en Comunicació a partir de la prova de nivell inicial.
 • si demostra tenir la competència necessària en una entrevista amb un dels coordinadors/res de llengua anglesa de la facultat.


Opció 2

 • haver fet i aprovat el Cambridge Certificate of Proficiency o un diploma equivalent.
 • si demostra tenir la competència necessària en una entrevista amb un dels coordinadors/res de llengua anglesa de la facultat.
 • Per a l'alumnat declarat exempt (per complir tots els requisits de l’opció 1 o 2), la qualificació per als nivells 5 i 6 serà la mateixa obtinguda per al nivell 4, a partir de la prova de nivell efectuada en ingressar a la universitat.

B. Grau en Relacions Internacionals i Grau en Comunicació Global

En el Grau en Relacions Internacionals, s’assignarà a l'estudiant un nivell inicial d’anglès (de l’1 al 3, o exempt), d’acord amb la puntuació assolida en la prova d’ingrés. L'estudiant ha de cursar els nivells 1 fins al 3 durant els dos primers anys de la carrera.

En el grau en Comunicació Global, s’assignarà a l'estudiant un nivell inicial d’anglès (de l’1 al 2, o exempt), segons el resultat assolit en la prova d’ingrés. L'estudiant ha de cursar els nivells 1 i 2 durant el primer curs de la carrera.

L’exempció es farà a partir de la prova de nivell de llengua anglesa que es fa a la universitat. No es farà cap excepció encara que l’estudiant presenti qualsevol altre certificat.

C. Exempció dels nivells d’altres cursos de llengua en el grau en Relacions Internacionals i el Grau en Global Communication Management

L'estudiant que triï el segon curs d’idioma modern, però que ja hagi estudiat aquest idioma anteriorment pot fer una prova de nivell en aquesta llengua. Aquesta prova es fa normalment a l’octubre de l’any abans de començar el primer curs de Llengua Moderna II.

L'estudiant es pot considerar exempt d’un nivell determinat si aconsegueix una puntuació de 7 sobre 10 en la prova del nivell corresponent.

És molt recomanable que l'estudiant que estigui exempt de més de 2 nivells d’una llengua determinada triï un altre idioma per estudiar, a fi d’aprofitar les diferents opcions que se li ofereixen en els programes del grau i, així, augmentar les seves habilitats, en lloc de simplement obtenir crèdits per habilitats que ja té.

10.6. L'estudiant que aprovi totes les altres assignatures del grau i que, després de quatre anys d’estudi, només li quedi algun nivell d’anglès i que passi l’examen avançat de Cambridge o equivalent, demostrant competències de nivell C1, tindrà l’oportunitat de sol·licitar que els nivells pendents li siguin reconeguts i se li assignarà la mateixa qualificació que va assolir en l’últim nivell superat. Cal presentar la sol·licitud i la documentació necessària que certifiqui l’assoliment de la prova equivalent al C1 a la Secretaria Acadèmica (via Scala) de la Facultat.

Graus

11.1. Les persones candidates a accedir al primer curs dels graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna han de formalitzar la preinscripció en línia o a la secretaria de la Facultat en el període establert per a cada convocatòria.

11.2. L’assignació del torn horari del curs acadèmic de primer (matí, migdia o tarda) per als alumnes dels graus en Comunicació dependrà exclusivament de l’ordre de la matriculació, inclosa la matrícula condicionada. Quan un dels dos torns estigui complet, s'assignarà automàticament a l’estudiant el torn en què quedin places lliures.

11.3. Les vies d’accés al primer curs dels sis graus de la Facultat són les estipulades per llei: batxillerat i PAU; estudis de cicle formatiu de grau superior homologats per la Generalitat, la llista dels quals es pot consultar a Secretaria Acadèmica de la Facultat. I també vies per a majors de 25 anys, majors de 45 anys, majors de 40 anys i alumnat estranger segons el qual estipula la normativa vigent.

 • 11.4. Durant el període de preinscripció es faran les proves d’accés. Aquells estudiants estrangers que en període de preinscripció no puguin acudir presencialment a fer l’examen d’ingrés, poden sol·licitar a Secretaria Acadèmica de fer una prova via on line. En el seu cas, caldrà que mostrin un coneixement suficient com a mínim d’una de les dues llengües (català o castellà) en què s’imparteix la docència en aquests graus. Per tal d’assegurar aquesta condició, es podrà demanar a l’estudiant de passar una prova específica de llengua. Als graus en Comunicació, la prova consta d’un exercici de redacció i comprensió. Al Grau en Relacions Internacionals, a part d’una prova de redacció i un test de cultura general, es farà una entrevista i prova de nivell d'anglès, que seran determinants per a l'admissió, ja que s'exigirà al futur/a estudiant que tingui un nivell de First Certificate.

11.5. L'estudiant amb una nota de selectivitat, batxillerat i PAU de 7 o superior tindrà l’accés directe als graus en Comunicació, sempre condicionat a les places disponibles en funció de l’ordre de preinscripció. No es tenen en compte les proves específiques de les PAU. Si al grau al qual es vol accedir és el de Relacions Internacionals i es disposa d'una nota de 7 o superior, només caldrà fer la prova de nivell d'anglès.

11.6. Com a màxim la setmana següent a la realització de la prova d'accés, s’informarà als candidats si han estat admesos o no a la Facultat. Si les proves d'accés s'han fet abans de disposar de la via d'accés a la universitat, l'admissió serà provisional i l'estudiant podrà fer una matrícula condicionada. Aquesta matrícula permet, sempre que hi hagi places disponibles, escollir torn i reservar plaça. La plaça serà definitiva si l'estudiant lliura la informació que acrediti l'accés a la universitat, la selectivitat o els CFGS, i fa la matrícula definitiva el juliol. Les condicions de pagament són les mateixes que en la matrícula definitiva, és a dir, s'ha de fer efectiu el 50 % del preu total de la matrícula. En cas que l'estudiant no superi la selectivitat o el CFGS, se li tornaran els diners de la matrícula i perdrà la reserva de plaça, a no ser que vulgui quedar en llista d'espera per si queden places disponibles després de les proves de selectivitat del setembre.

Per ser admès/a, cal superar la prova i lliurar la documentació d'accés a la universitat. L'estudiant que hagi superat la prova en una convocatòria anterior a la del mes de juliol i no hagi fet la matrícula condicionada, també tindrà l'accés definitiu quan hagi lliurat la documentació d'accés a la universitat, si encara queden places disponibles després del procés de selecció.

Si aquesta prova d’accés es fa abans de conèixer la nota de selectivitat i l’estudiant la supera, podrà matricular-s'hi, però la matrícula no serà definitiva fins que l’estudiant no demostri tenir les condicions d’accés a la universitat abans d’una data que es farà pública.

11.7. L’alumnat que ja estigui graduat, llicenciat o diplomat; disposi d’un primer cicle de llicenciatura o tingui superats un mínim de 30 crèdits ECTS pot sol·licitar l’ingrés al grau ja iniciat. Per elaborar la llista de persones admeses, es tenen en compte les places disponibles, un reconeixement mínim de crèdits i una entrevista personal. Si no se li reconeixen un mínim de 30 crèdits ECTS o no és admès/esa per aquesta via, l'estudiant podrà accedir a l’examen d’ingrés amb les condicions d’admissió a 1r curs.

11.8. En alguns CFGS que tenen vinculació directa amb els nostres graus, s’ha establert el reconeixement d’un nombre determinat de crèdits. En aquests casos, no es consideren crèdits com a via d’accés sinó de grau iniciat. Es poden consultar aquests CFGS a la Secretaria Acadèmica de la Facultat.

11.9. L'alumnat admès ha de formalitzar la seva inscripció en els estudis corresponents durant el mes de juliol a Secretaria Acadèmica. La data i hora d’inscripció se’ls comunicarà per correu electrònic. La manca de formalització de la inscripció corresponent per part de les persones interessades en la data i hora establerta per la Facultat comportarà la seva renúncia automàtica a la plaça. En aquest cas, el dret derivat de la superació de les proves d’accés quedarà caducat i extingit i no serà vàlid per a convocatòries següents. L'alumnat que opti a un grau en Comunicació ha de fer una prova d’anglès, que servirà per situar-los en el nivell corresponent d’aquesta assignatura obligatòria de primer curs.

Màsters

11.10. Les persones candidates a accedir als estudis de màster siguin oficials o títols propis de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna han de formalitzar la preinscripció en línia o a la secretaria de la Facultat en el període establert per a cada convocatòria. L’estudiant admés a una titulació de màster haurà d’abonar la reserva de plaça (100€). Aquest import només es retornarà a l’estudiant en el cas que la titulació finalment no s’imparteixi.

 • 11.11. Per accedir als estudis oficials de màster:
  • 11.11.1. Caldrà tenir un títol universitari oficial espanyol, o bé un altre expedit per una institució d’Educació Superior de l’Espai Europeu d’ensenyament superior que en el país d’expedició del títol doni accés a estudis de màster.
  • 11.11.2. Podran accedir a un Màster Universitari persones en possessió de títols procedents de sistemes educatius que no formin part de l'EEES, que equivalguin al títol de Grau, sense necessitat d'homologació del títol, però sí de comprovació per part de la universitat del nivell de formació que impliquen, sempre que al país on s'hagi expedit aquest títol permeti accedir a estudis de nivell de postgrau universitari. En cap cas l'accés per aquesta via implicarà l'homologació del títol previ de què disposava la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que fer els estudis de Màster.
  • 11.11.3. Podran optar a matricular-se condicionadament els alumnes que no hagin obtinguts encara la titulació de Grau i que, per finalitzar-lo, els restin, com a màxim 9 crèdits i/o Treball de Final de Grau (veure normativa de la URL). Tindran prioritat en la matrícula les persones que disposin del títol oficial de graduat o graduada. Per poder optar a la matrícula condicionada, és necessari que l’estudiant estigui matriculat als crèdits pendents del Grau i signi aquest document informatiu acceptant les particularitats de la seva matrícula condicionada. Mentre l’estudiant no hagi superat el Grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el Treball Final de Màster, i per tant, no podrà obtenir la titulació de Màster. No es tramitarà cap certificat acadèmic fins que l’estudiant no presenti el títol de grau.
  • 11.11.4. L’estudiant que vulgui incorporar-se a un Màster Universitari haurà de passar una entrevista prèvia que es durà a terme quan l’estudiant es preinscrigui al Màster. Sense l’acceptació per part de la direcció/coordinació de la titulació no es podrà dur a terme la matrícula.
 • 11.12. Per accedir als títols propis de màster:

Els estudiants sense titulació universitària acreditada poden cursar el títol propi, però, en cap cas, poden sol·licitar el títol del màster. Podran demanar un certificat o diploma d’extensió, segons els creditatges dels estudis, un cop finalitzat el curs. Aquests estudiant hauran d’omplir i signar un document d’acceptació per part de la universitat.

11.13. Pel que fa a la modificació d’assignatures optatives matriculades, la Secretaria Acadèmica no farà cap canvi que no vingui precedit d’una autorització via correu electrònic de la coordinació del màster corresponent.

11.14. La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL es reserva el dret de no iniciar un màster, en el cas de no arribar a un nombre mínim de matriculacions necessàries.

La mobilitat està supeditada al compliment dels requisits i terminis per part de l’estudiant i a l’acceptació per part de la universitat de destí. Les universitats d’acollida es reserven sempre el dret d’acceptar o rebutjar l’alumnat sol·licitant, sigui per motius acadèmics o per altres motius. En qualsevol mobilitat l’estudiant està subjecte a la normativa de la institució d’acollida i al seu règim sancionador.

12.1. Requisits de participació

Estar matriculat a un dels graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna en el moment de realitzar la sol·licitud així com de la mobilitat i complir els requeriments específics que determini la institució d’acollida.

Podran participar en aquests programes els estudiants de quart curs dels graus en Periodisme i Comunicació Corporativa; Comunicació Audiovisual; Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting; Gestió de la Comunicació Global i Comunicació Digital i de tercer curs del grau en Relacions Internacionals, però ho hauran de sol·licitar el curs anterior. Els estudiants que tinguin assignatures suspeses o no matriculades de cursos anteriors no podran cursar-les a distància durant la mobilitat i hauran de decidir si ajornen matricular (i cursar) aquestes assignatures pendents en semestres posteriors, o bé renunciar a la mobilitat. Els estudiants del 4+1 no podran realitzar una estada d’intercanvi durant l’any que els atorga la segona titulació. Els alumnes de doble grau per la via simultaneïtat realitzaran la mobilitat internacional el cinquè curs acadèmic. Aquells estudiants que no tinguin un mínim de 21 ECTS d’assignatures matriculades del semestre en què s’ha de dur a terme la mobilitat, hauran de renunciar a la plaça assignada.

12.2. Període

Els estudiants dels graus en Comunicació i en Comunicació Global que triïn marxar d’intercanvi a una universitat europea, programa Erasmus, hauran de fer el seu intercanvi al primer semestre de 4t curs. Els estudiants de 4t curs dels graus en Comunicació i en Comunicació Global que triïn marxar d’intercanvi a una universitat de fora d’Europa hauran de fer el seu intercanvi al segon semestre de 4t curs.

Els estudiants del grau en Relacions Internacionals faran l’intercanvi al segon semestre, del 3r curs, sigui a Europa o fora d’Europa.

Els intercanvis acadèmics són imperllongables més enllà del semestre acadèmic que li ha estat concedit a l’estudiant. No es podrà alterar la disposició dels semestres i els intercanvis. El procés d’assignació de la plaça quedarà descrit en la convocatòria de les places de mobilitat.

12.2. Matriculació

Els estudiants que facin un programa de mobilitat internacional s’han de matricular de totes les assignatures de primer i segon semestre a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL del curs en el qual faran la mobilitat.

12.3. Deures de l’estudiant

 1. És responsabilitat de l’estudiant revisar la seva matriculació a Blanquerna dins dels terminis establerts, fer la inscripció a la universitat de destí i fer la primera proposta d’acord acadèmic al coordinador de grau de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, responsable de la mobilitat que contingui les matèries que l’estudiant pretén desenvolupar durant la seva estada a l’estranger. Les assignatures escollides pels estudiants han de ser assignatures mai cursades ni matriculades amb anterioritat a FCRI. No es convalidaran cursos de llengua que les universitats ofereixin o obliguin a fer als estudiants, només assignatures regulars dels plans d’estudi. Quan la institució d’acollida estableixi requeriments addicionals per a l’admissió definitiva, és responsabilitat de l’estudiant el seu acompliment i acreditació.
 2. L’estudiant ha de tenir una assegurança mèdica amb cobertura suficient, d’accidents i de danys a tercers abans d’iniciar la mobilitat. En alguns casos, hauran de tenir la pròpia que indiqui la universitat de destí en les seves instruccions.
 3. Ha de consultar el pla d’estudis de la universitat de destí, el calendari acadèmic, els requisits d’admissió, els nivells d’idioma i la tramesa de la documentació que aquesta exigeix, dins els terminis establerts.
 4. Correspon a l’estudiant dur a terme la tramitació del visat d’estudis i/o permís d’estada per estudis al país de destí de la seva mobilitat, si s’escau.
 5. L’alumne/a haurà de reintegrar, en cas de renúncia a la plaça, de retirada de la mateixa, de no justificació de l’estada o de reducció del període d’estada, la totalitat o la part de l’ajut rebut que se li reclami.

12.4. Convalidació d’assignatures

 1. L’estudiant podrà sol·licitar la modificació de l’acord d’aprenentatge els primers quinze dies de la seva estada, prèvia autorització de l’equip de coordinació del seu grau. No podrà cursar assignatures alternatives sense informar-ne i rebre l'autorització de FCRI. L’alumnat que faci assignatures a la universitat de destí que no han rebut el vistiplau de coordinació no seran validades a FCRI i les assignatures de l’acord d’aprenentatge constaran com a suspeses.
 2. L’alumne/a que sol·liciti un programa de mobilitat amb paquet de docència tancat es compromet a cursar i examinar-se de totes les assignatures que oferti la universitat de destí, encara que superin els crèdits necessaris per a convalidar. Les assignatures extra que cursi quedaran recollides al Suplement Europeu del Títol. Si l’estudiant no aprova una part d’aquest programa tancat de mobilitat, però sí els crèdits mínims per a superar el semestre, es tindrà en compte en la validació d’assignatures només la part aprovada equivalent a aquests crèdits mínims. En cas que l’estudiant no superi els crèdits mínims per a convalidar, haurà de fer l’any següent a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals l’equivalència de les assignatures que no ha superat i que determini la direcció del grau.
 3. Matrícules d’honor: Les mencions de matrícula d'honor (MH) obtingudes a la universitat de destí no es traslladaran a l'expedient de l'estudiant de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL. En aquests casos, la qualificació que constarà a l'expedient de l'estudiant serà d’Excel·lent amb la puntuació numèrica obtinguda a l'assignatura o assignatures origen del reconeixement.
 4. Renúncies: L’estudiant que renunciï a la plaça de mobilitat ja acceptada ho haurà de fer de manera motivada i per escrit a l’Oficina de Relacions Internacionals. Si la renúncia no respon a una causa de força major, aquest fet penalitzarà l’estudiant en el moment de cursar futures sol·licituds quan es produeixi un empat amb altres estudiants.
 5. Avaluació: Pel que fa a la convocatòria d’exàmens, l’estudiant outgoing i l’incoming haurà de seguir el procediment detallat a l’article 8.21.
 6. Inici de les classes: La data límit d’incorporació per als alumnes incoming és la data oficial d’inici de les classes cada semestre. Aquests alumnes disposaran de 10 dies per a elegir definitivament les assignatures que cursaran. Fins a la incorporació definitiva a l’aula el professorat no començarà a tenir en compte les faltes d’assistència o tasques prèvies. Els alumnes outgoing s’incorporaran seguint el calendari acadèmic de la institució de destí.

13.1. La Facultat garanteix que farà tot el possible perquè l'alumnat amb necessitats educatives especials disposi dels mitjans necessaris per facilitar el seguiment de les classes i l’adaptació, si escau, dels treballs i dels exàmens.

13.2. L’estudiant amb necessitats especials que vulgui fer valer els seus drets ha de lliurar a Secretaria Acadèmica, en el moment de matricular-s'hi, la documentació de l’Oficina d'Accés a la Universitat que acredita la seva situació. Aquesta és l’única documentació que acceptarà la Facultat per reconèixer les adaptacions a les persones que hi tenen dret, en el moment de formalitzar la matrícula.

13.3. L'estudiant que no disposi d’aquesta documentació en el moment de la matrícula podrà presentar posteriorment altres certificats mèdics i d’adreçar-los al SOP per tal que els validi i determini de quina manera es concreten les necessitats que la Facultat ha d’atendre.

13.4. En el moment en què l’estudiant presenti la documentació de l’Oficina d'Accés a la Universitat o la del SOP a la Secretaria Acadèmica, ha de signar el document de garanties informatives.

13.5. Segons allò que estableix l'RD 971/2007, de 13 de juliol, i Llei d’Universitats de Catalunya (DOGC 3826/2003) per tal de fer efectiva la compatibilitat dels estudis amb l’activitat de preparació o activitat esportiva dels i les esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, la Facultat adaptarà les activitats docents i d’avaluació de l'estudiant que disposi d’aquest reconeixement.

També poden ser objecte d'una adaptació, després d’estudiar-ne el cas, l'estudiant estranger que pugui demostrar un reconeixement similar al seu país d’origen i l’alumnat que pugui justificar ser Esportista d’Alta Dedicació, així com l'estudiant que formi part d’una entitat esportiva que tingui un conveni específic amb la Fundació Blanquerna o estigui inscrit al Servei d’Esports URL.

Els esportistes d’alta dedicació que vulguin sol·licitar adaptacions acadèmiques hauran de presentar a secretaria Acadèmica un certificat del club, segellat i signat, conforme l’esportista forma part de l’entitat i on figuri el nivell competitiu. Els esportistes representants de la Universitat Ramon Llull podran gestionar els encavalcaments derivats de la seva activitat esportiva i acadèmica, des del Servei d’Esports URL. És imprescindible que l’estudiant demostri que forma part d’aquest col·lectiu i la certificació de les activitats esportives o de competició en les quals participi.

14.1 Funcions

El Consell de Delegats és l’òrgan de representació dels i les estudiants davant la Direcció de la Facultat. És l’espai de posada en comú de les queixes, les consultes i els suggeriments necessaris per a la millora de la qualitat acadèmica i del funcionament general de la Facultat. En formen part els delegats/des dels grups de cada curs de cada grau i torn (matí i tarda), de màsters universitaris i de doctorat, per part de l'alumnat, i el/la vicedegà/ana acadèmic i el/la secretari/ària acadèmic, per part de la Direcció de la Facultat. El Consell manté un mínim de dues reunions ordinàries al llarg del curs i reunions extraordinàries sempre que ho sol·licitin la meitat dels delegats o a petició de l’equip directiu de la Facultat. El secretari/ària acadèmic aixeca acta de cada reunió i en passa una còpia a cada membre del Consell. El Consell de Delegats elegeix el/la representant dels i les estudiants de la Facultat en els òrgans de representació de la Universitat Ramon Llull.

14.2 Elecció de delegats

Al càrrec de delegat s’hi accedeix únicament mitjançant una votació directe, secreta i amb totes les garanties democràtiques per part d’un grup classe. El dia que se celebra l’elecció dels delegats serà anunciat per part del professorat amb un mínim de dos dies lectius d’antelació. El professorat encarregat de supervisar el procediment de l’elecció haurà de complimentar una acta on es recullin els resultats de la votació i enviar-la a Secretaria Acadèmica.

14.3 Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits està previst per als delegats/des de grau, d’acord amb l’article 12.8 de l'RD 1393/2007, de 29 d’octubre.
L’estudiant designat delegat/da pot demanar, si així ho sol·licita a Secretaria Acadèmica, que se li reconegui la seva tasca en forma de crèdits acadèmics. El reconeixement serà per a crèdits d’assignatures optatives. L’estudiant pot sol·licitar un crèdit per curs fins a un màxim de quatre. Perquè es reconegui el crèdit, l’estudiant ha de satisfer els requisits del compliment de funcions que, alhora, també són imprescindibles perquè l'estudiant pugui repetir com a delegat/da.

Compliment de funcions

 1. Les reunions de la Comissió de Delegats són d’assistència obligatòria, siguin ordinàries o extraordinàries. En cas que l'estudiant no pugui assistir a alguna reunió, ho ha de justificar. L’estudiant ha d’assistir a un mínim del 75 % de les reunions convocades.
 2. La persona delegada té l’obligació d’informar als estudiants del seu grup de les decisions o notificacions del Consell de Delegats. L’incompliment sistemàtic d’aquest punt també pot ser motiu perquè a l’estudiant no se li reconegui el crèdit acadèmic.
 3. La persona delegada té l’obligació de procedir segons s’especifica en la normativa de queixes. Recordem, doncs, que la persona delegada transmet en 3a instància la queixa a la coordinació del grau o del màster universitari. Si la seva resposta no satisfà la queixa, la persona delegada té dret a presentar-la de nou davant del vicedeganat Acadèmic. L’incompliment sistemàtic d’aquest procediment en cas de queixes també pot ser un motiu perquè no es reconegui el crèdit acadèmic.
 4. A final del curs acadèmic, l’estudiant ha de presentar una memòria de la tasca desenvolupada a Secretaria Acadèmica. Aquesta memòria ha de contenir, com a mínim, aquests aspectes:
  1. Nombre i balanç de l’assistència al Consell de Delegats.
  2. Nombre i balanç de l’assistència a reunions extraordinàries.
  3. Nombre i balanç de comunicacions als estudiants.
  4. Nombre, tipologia i balanç de resolució de les queixes rebudes.
  5. Balanç final del curs en general i de la feina de delegat/ada en particular.

L’estudiant que no lliuri aquesta memòria o que incompleixi sistemàticament aquestes funcions com a delegat/da no obtindrà el reconeixement del crèdit i tampoc podrà repetir com a delegat/ada.

15.1. Queixes sobre l'àmbit docent, en la relació entre alumnat i professorat d'una assignatura

 1. Si l’estudiant té un problema que només l’afecta individualment.
  1. S’ha d’adreçar en primera instància al professor/a per a reconduir la situació.
  2. Si l'estudiant considera oportú que la primera instància sigui el tutor/a de Seminari, pot utilitzar aquesta via de mediació.
  3. Si després d’aquesta primera instància, l’estudiant considera que no s’ha resolt i persisteix en la seva queixa, pot adreçar-se a la coordinació del grau o del màster per mirar de trobar una solució.
  4. En darrera instància, si la queixa persisteix després de la mediació del coordinador/a, l’estudiant pot adreçar-se a la direcció del departament o de la titulació.
 2. Si el problema afecta a un grup d’estudiants:
  1. Els estudiants afectats han de canalitzar la resolució de la incidència a través del seu delegat/da de classe. El delegat/da de classe seguirà el procediment descrit en l’apartat anterior: professor/a, coordinador/a, direcció del departament o titulació.
  2. Si malgrat la intervenció final de la direcció del departament o titulació, el delegat/da de classe creu que el problema persisteix, podrà elevar el cas a coordinació de màsters, si es tracta d’una titulació de postgrau, o al vicedeganat acadèmic pel que fa a graus i màsters. Serà aquest últim qui, d’acord amb el degà, resoldrà el cas en última instància.

15.2. Sobre qualsevol altre aspecte no docent, la queixa justificada s'ha de presentar directament davant del vicedeganat acadèmic.

Aquest règim disciplinari que s’elabora a partir de la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de Convivència Universitària és d’aplicació a tot l’estudiantat de la Fundació Blanquerna.

D’acord amb el que disposa aquesta normativa, es poden sancionar els actes contraris a les normes de convivència i funcionament de les Facultats de la Fundació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) tipificats com a faltes i realitzats per l’alumnat dins del recinte universitari i en les estades fora del recinte constitutives d’activitats acadèmiques, per tal de garantir el respecte a la llibertat i la dignitat de totes les persones que formen part de la comunitat universitària i permetre el correcte desenvolupament de les funcions docents i investigadores que li són pròpies.


17.1. Regulació legislativa

A partir d'allò que disposen el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, i el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, i també les memòries de grau i postgrau, la Facultat estableix la normativa de pràctiques següents.

17.2. Tipologia de pràctiques

Es distingeixen dos tipus de pràctiques externes:

 • pràctiques curriculars
 • pràctiques extracurriculars.

En els dos casos, les pràctiques han de ser compatibles amb l’horari lectiu de l’estudiant. L’horari de les pràctiques no es podrà estendre, preferentment, més de 5 hores diàries, exceptuant les pràctiques en cap de setmana o projectes concrets, que, per limitació en el temps, requereixin més dedicació, sempre que permetin la seva assistència a classe.

 • 17.2.1. Les curriculars són aquelles que formen part del nostre pla d’estudis i poden ser:
  • 17.2.1.1. Pràctiques obligatòries de 3r curs dels graus en Comunicació, inclòs el grau en Comunicació Global, i el grau en Comunicació Digital.
  • 17.2.1.2. Pràctiques obligatòries de 4t curs del grau en Relacions Internacionals.
  • 17.2.1.3. Pràctiques optatives de 4t curs dels graus en Comunicació.
  • 17.2.1.4. Pràctiques obligatòries o optatives de màsters universitaris, màsters propis i diplomes d’especialització universitària.
 • 17.2.2. Les pràctiques extracurriculars són totes les altres que pugui fer l’estudiant de manera voluntària i que no formaran part del pla d’estudis, però que també tenen una finalitat exclusivament formativa i lectiva i, per tant, constaran en el suplement europeu del títol (SET).

17.3. Pràctiques obligatòries

La Facultat garanteix, a tot l'alumnat dels graus en Comunicació, inclòs el grau en Comunicació Global i el grau en Comunicació Digital, la realització d’estades en empreses o institucions durant el segon semestre de 3r curs, i al del grau en Relacions Internacionals durant en primer semestre de 4t. En el cas dels màsters universitaris, màsters propis i diplomes d’especialització universitària, les pràctiques obligatòries o optatives es faran durant el curs acadèmic.

Aquestes pràctiques s’entenen com una part de la formació acadèmica de l'alumnat. Als graus en Comunicació, inclòs el Grau en Comunicació Global grau en Comunicació Digital, és una activitat obligatòria de 12 crèdits ECTS estretament lligada al Seminari VI. Al grau en Relacions Internacionals és una activitat obligatòria de 8 crèdits ECTS estretament lligada al Seminari VII.

Pel que fa als màsters universitaris, aquesta és una activitat optativa de 12 ECTS. En el cas dels màsters propis i diplomes d’especialització universitària, dependrà de si els plans d’estudis ho incorporen com una activitat obligatòria o optativa. Per als màsters propis, el creditatge és de fins a 12 crèdits i per als diplomes d’especialització universitària varia en funció del títol.

Graus en Comunicació

Les pràctiques obligatòries dels graus en Comunicació s’han de cursar en el 2n semestre del 3r curs, entre els mesos de gener i juny.

Les pràctiques obligatòries d’aquest alumnat es podran ajornar a l’estiu de 3r (entre el juny i el setembre) en els casos següents:

 1. L’estudiant treballa amb contracte laboral més de dos dies a la setmana entre dilluns i divendres.
 2. L’estudiant ha de recuperar assignatures de cursos anteriors en horari invertit al seu torn habitual durant el semestre de les pràctiques.
 3. L’estudiant és esportista d’alt nivell o d’alt rendiment. En aquest cas, ha d’acreditar amb un certificat la seva condició.
 4. A proposta de la Facultat, per aprofitar una plaça que el coordinador/a de pràctiques consideri rellevant per a l’estudiant.
 5. L’estudiant vol fer les pràctiques a l’estranger. En aquest últim cas, l’estudiant està obligat a:
  1. Comunicar-ho per escrit al tutor/a abans d'acabar el primer semestre del 3r curs.
  2. Buscar l’empresa o la institució on farà les pràctiques.
  3. Gestionar tots els tràmits de visats d’entrada, estades i pràctiques a l’estranger.
  4. Remetre per escrit al tutor/a l’acceptació de l’estada per part de l’empresa o la institució a l’estranger.
  5. Comunicar, abans de l’1 de febrer, per escrit al tutor/a i coordinador/a de pràctiques les dades de l’empresa per poder formalitzar el conveni amb la FCRIB i la institució o l'empresa de pràctiques.

Excepcionalment, s’ofereix l’opció de prorrogar les pràctiques obligatòries de grau durant l’estiu, sempre que el coordinador/a de pràctiques tingui places disponibles i el centre de pràctiques ho sol·liciti. Aquestes es consideraran pràctiques extracurriculars.

Grau en Relacions Internacionals

Les pràctiques obligatòries del grau en Relacions Internacionals es faran durant el primer semestre del 4t curs. El protocol de pràctiques del grau regula les persones destinatàries, els requisits i les responsabilitats de l'alumnat, l’organització i el desenvolupament de les pràctiques externes i també el procés de selecció, la tria, l'adjudicació i la publicació de places.

Màsters

Les pràctiques es començaran a fer durant el segon semestre, a partir del febrer, però el coordinador/a del màster podrà avançar-ne l’inici si ho considera oportú per tal d’aprofitar una plaça i quan consideri que l'alumnat té prou formació. Totes les pràctiques s'han d'acabar abans del 30 de setembre.

17.4. Pràctiques optatives de 4t curs dels graus en Comunicació

La Facultat ofereix, durant el primer semestre de 4t curs, pràctiques optatives a l'alumnat dels graus en Comunicació, que equivalen a una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS. Cal haver aprovat les pràctiques obligatòries per poder cursar les optatives.

Les pràctiques optatives s’han de cursar preferentment durant el primer semestre del 4t curs, entre l'octubre i el gener. No es podran cursar durant el segon semestre de 4t ni a l’estiu. Només es permetrà alguna excepció durant el segon semestre per l’ajornament d’algun projecte molt justificat per part de l’empresa i no per petició de l’estudiant.

17.5. Pràctiques extracurriculars

La Facultat ofereix també la possibilitat de fer unes noves pràctiques extracurriculars.

En aquest cas, l’estudiant s’ha de matricular d’aquestes pràctiques, que són de 6 ECTS, però que no formen part del creditatge per obtenir el títol, i que tenen un cost del 25 % del preu del crèdit.

Correspon a la coordinació de pràctiques i a la del curs de postgrau assignar aquestes places si són en empreses alienes a Blanquerna, i al deganat si es fan dins la mateixa institució, prioritzant sempre l’assignació prèvia de les curriculars. Preferentment, s’han d’haver cursat i aprovat prèviament les pràctiques curriculars per poder optar a les extracurriculars.

Es limitarà el nombre i durada d’aquestes, que no superarà el 50 % del curs acadèmic, exceptuant aquells casos en què es demani una pròrroga acordada entre l’estudiant, la Facultat i el centre de pràctiques.

17.6. Pràctiques dins de la Facultat

Les pràctiques que es puguin fer en algun dels departaments de la Facultat són considerades extracurriculars, atès el caràcter lectiu i formatiu que tenen. L'estudiant s'ha de matricular igualment dels crèdits extracurriculars corresponents. Excepcionalment, es consideraran pràctiques curriculars en aquells casos en què, des del Departament de Pràctiques, es valori que és la plaça idònia per al candidat.

Així mateix, només es pot assignar una plaça de pràctiques a un treballador de la Fundació Blanquerna quan les pràctiques que s'han de fer no tinguin cap relació directa amb les funcions que, en virtut de la seva relació laboral, estigui desenvolupant al si de la institució i li permetin complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica.

17.7. Criteris d’adjudicació

Els criteris per a l’assignació de les pràctiques són els següents:

a) Estar matriculat de 3r o 4t curs de grau o al curs corresponent de postgrau.

b) Matricular-se dels crèdits corresponents al tipus de pràctiques.

No es poden fer pràctiques extracurriculars després del tancament de l’expedient, un cop acabat el grau, el màster o postgrau, i tampoc més tard del 30 setembre de l’últim any de matriculació.

c) El tutor/a de pràctiques o el coordinador/a de pràctiques o del curs de postgrau assignaran la plaça de l’estudiant en funció de diferents criteris que es complementen, entre els quals:

 • Disponibilitat de places de pràctiques.
 • Tenir un horari compatible al proposat per l’empresa.
 • Observacions del tutor/a o coordinador/a de pràctiques o de postgrau.
 • Preferències de l’estudiant.
 • Adequar-se al màxim al perfil professional demanat pel centre de pràctiques.
 • Expedient acadèmic.

El tutor/a de pràctiques o el coordinador/a de pràctiques o de postgrau comunicarà personalment a l’estudiant el lloc de pràctiques amb una setmana d’antelació a la incorporació, com a mínim, sempre que la situació de la plaça ho permeti.

En cas que l'estudiant rebutgi el lloc assignat per la Facultat una vegada comunicat oficialment, la Facultat no garanteix l’adjudicació d’una nova plaça en una altra empresa o institució.

Si, per motius aliens a l’estudiant, és necessari un canvi d’assignació de la pràctica, la Facultat garanteix l’assignació d’una nova plaça, que pot no coincidir amb les condicions de la primera assignació.

L’abandonament unilateral per part de l’estudiant d’un lloc de pràctiques equival a un suspens.

17.8. Reconeixements de pràctiques

L’estudiant només pot demanar el reconeixement de les pràctiques obligatòries en el cas de graus i optatives en el cas dels màsters universitaris. En el cas de grau, cal presentar una sol·licitud per escrit a la Comissió de Pràctiques, sol·licitant l’equiparació de pràctiques i adjuntant un certificat o contracte laboral de l’empresa, que demostri un mínim de tres anys complerts d’experiència laboral en un centre d’unes condicions semblants als centres de pràctiques. La relació d’hores de treball mínimes necessàries per al reconeixement d’un crèdit ECTS serà de 250 hores. No serveixen feines ni pràctiques fetes amb anterioritat. En el cas dels màsters universitaris, aquesta sol·licitud s’ha de presentar a la coordinació del curs de postgrau i a Secretaria Acadèmica. Aquest reconeixement ha de ser aprovat per la Comissió de Reconeixements de la URL. Pel que fa als títols propis, aquesta sol·licitud s’ha de presentar a la coordinació del curs de postgrau.

17.9. Documentació

A l’hora d’incorporar-se al seu lloc de pràctiques, l’estudiant ha d'acceptar per escrit (el document de l’estudiant, annex del conveni) les condicions establertes en el conveni de col·laboració acadèmica signat entre el centre de pràctiques i la Facultat.

L’estudiant ha de signar tres còpies d’aquest document abans d’incorporar-se al centre (una còpia per a l'estudiant, una per al centre i la darrera per a la Facultat).

Tots aquests tràmits se centralitzen des de la Secretaria de Pràctiques.

L’estudiant té el deure de comunicar al tutor/a o coordinador/a de pràctiques i a la Secretaria de Pràctiques tots els detalls de la seva plaça de pràctiques quan tingui la confirmació de la incorporació, per gestionar els tràmits del conveni.

L’estudiant no pot començar les pràctiques sense haver signat el document annex del conveni. Si, en el termini de quinze dies des de la seva incorporació, l’estudiant no ha retornat a la Facultat la documentació signada, la qualificació de l’assignatura pot quedar en suspens.

17.10. Relació amb l’empresa

La realització de les pràctiques no significarà, en cap cas, l'establiment d'un vincle laboral amb el centre de pràctiques. Les empreses han de donar d'alta l'estudiant a la Seguretat Social, en els casos que la normativa estatal ho prevegui.

L’estudiant tampoc no pot estar contractat pel centre on faci pràctiques, exceptuant aquells casos en què, un cop estudiat el cas, des de la Coordinació de Pràctiques es consideri compatible. Al lloc de pràctiques, l'estudiant estarà cobert amb l’assegurança escolar contractada per la Fundació Blanquerna. El centre tampoc no té l’obligació de remunerar les pràctiques, tot i que si ho fa, serà en concepte de dietes o desplaçaments.

17.11. Tutorització

El centre de pràctiques i la Facultat es comprometen a assignar un/a tutor/a i a fer un seguiment de les pràctiques de l’estudiant.

En les pràctiques obligatòries, el tutor/a de la Facultat serà el tutor/a de seminari, i en les pràctiques optatives i extracurriculars, el grau designarà un/a tutor/a de la seva titulació. Pel que fa als màsters i postgraus, el coordinador/a del curs assumirà la tasca de tutor/a o la delegarà en un professor/a de la Facultat.

L’avaluació i l'informe final de les pràctiques, l’efectuarà el tutor/a de pràctiques corresponent, previ lliurament d’una memòria per part de l’estudiant i un informe per part de l’empresa o institució.

17.12. Certificació

En finalitzar el període de pràctiques, l’estudiant té dret a un certificat expedit per l’empresa i la Facultat, en què s’especifiquin les dades bàsiques de la pràctica, incloses les tasques dutes a terme i el grau d’aprofitament.

La Universitat Ramon Llull compta amb una normativa específica d’organització dels Estudis de Doctorat. En ella, es detallen les funcions de la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD), que delega en les comissions acadèmiques de les facultats (CAPD) les especificitats de cadascun dels Programes de Doctorat.

18.1. Comissió acadèmica. Membres i funcions

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna està formada pels següents membres:

 • Dr. Jaume Radigales (coordinador)
 • Dra. Elena Yeste (coordinadora adjunta)
 • Dr. Josep Lluís Micó Sanz
 • Dra. Míriam Díez Bosch
 • Dra. Marçal Sintes
 • Dra. Alfons Medina Cambrón
 • Dra. Sònia Ballano

D’acord amb la citada normativa de la URL (Capítol 2, article 8), les funcions de la CAPD són:

a) Vetllar per la correcta implementació, actualització i coordinació del programa de doctorat.

b) Fer el seguiment del protocol per a l’acceptació de l’alumnat, que s’inclou a la memòria de verificació del programa de doctorat.

c) Admetre els investigadors/es en formació al programa de doctorat.

d) Assignar un/a tutor/a de tesi per a cada investigador/a en formació admès al programa.

e) Assignar un director/a de tesi per a cada doctorand/a, com a màxim tres mesos després de la seva matriculació al programa de doctorat, que podrà ser coincident o no amb el/la tutor/a.

f) Atendre les peticions del doctorand/a per a la modificació del tutor/a i/o del director/a de tesi per raons justificades.

g) Atendre les peticions argumentades del director/a de la tesi doctoral i/o tutor/a de renúncia de direcció o de tutorització d’una tesi doctoral.

h) Informar al director/a de la tesi doctoral de la renúncia del doctorand/a a seguir amb els estudis de doctorat.

i) Autoritzar la codirecció d’una tesi doctoral per motius acadèmics, d’interdisciplinarietat temàtica o col·laboracions internacionals.

j) Autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial així com les pròrrogues de la seva durada i les sol·licituds de baixa temporal dels doctorands, previstes en la legislació vigent.

k) Fer el seguiment dels convenis de cotutela de les tesis doctorals emmarcades en el programa i informar-ne a la Comissió de Doctorat de la URL.

l) Avaluar anualment el pla de recerca dels doctorands/es del programa de doctorat, així com el document d’activitats i els informes emesos pel director/a i tutor/a de la tesi doctoral per aquesta avaluació.

m) Autoritzar la presentació d’una tesi doctoral i elevar la petició d’admissió a tràmit per a la defensa a la Comissió de Doctorat de la URL.

n) Proposar la composició del tribunal avaluador de la tesi doctoral per al seu nomenament per part de la Comissió de Doctorat de la URL.

o) Determinar aquelles circumstàncies excepcionals en què s’hagin d’aplicar els procediments habilitats per a garantir la confidencialitat d’algunes parts de la tesi durant l’acte de defensa de la tesi doctoral i en la seva inclusió als repositoris TDX i TESEO.

18.2. Programa de doctorat de la FCRI. Membres

Els professors/es tutors/es del Programa de Doctorat de la Facultat de Comunicació Blanquerna són els següents:

 • Dra. Sue Aran Ramspott
 • Dr. Jordi Busquet Duran
 • Dr. Alfons Medina Cambrón
 • Dr. Josep Lluís Micó Sanz
 • Dr. Iván Gómez
 • Dr. Jaume Radigales i Babí
 • Dr. Carlos Ruiz Caballero
 • Dr. Fernando de Felipe
 • Dr. Joan Cuenca Fontbona
 • Dr. Ferran Sáez Mateu
 • Dr. Josep A. Rom

18.3. Durada dels estudis

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys a temps complet, a comptar des de la data d’admissió del doctorand/a al programa i fins a la data d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral. Si, transcorregut l’esmentat termini de tres anys, no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la CAPD pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

Amb la prèvia autorització de la CAPD, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de la data d’admissió al programa fins a la data d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral. En el cas d’estudis a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix i excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, maternitat, paternitat o qualsevol altra causa prevista per la legislació vigent. Així mateix, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar la seva baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida a la CAPD i justificada davant d’aquesta, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir o no a la sol·licitud en el termini màxim de 2 mesos.

La normativa de la URL contempla la normativa sobre ajuts a la realització del doctorat (capítol 4, article 12)

18.4. Assignació de tutor/a i director/a de tesi

Un cop admès al programa de doctorat, la CAPD corresponent assignarà un tutor/a de tesi al doctorand/a, que haurà de pertànyer al professorat del programa (vegeu punt 2). El nomenament del tutor/a podrà ser modificat per la CAPD, escoltat el doctorand/a, en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que es donin raons justificades.

En un termini màxim de 3 mesos des de la matriculació del doctorand/a, la CAPD, li assignarà un director/a de tesi doctoral, que podrà coincidir o no amb el tutor/a, i que en qualsevol cas estarà en possessió del títol de doctor/a.

18.4.1. Codirecció de la tesi doctoral

En casos degudament justificats, la CAPD podrà autoritzar i assignar un o més codirectors/es de tesi doctoral. Aquest nomenament podrà ser modificat per la CAPD, escoltat el doctorand/a, en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que es donin raons justificades. Tot allò que és d’aplicació per als directors/es de tesi doctoral en la present normativa, ho és també pels codirectors/es de tesi doctoral assignats.

La normativa de la URL permet un règim de cotutela per a una tesi que pugui estar emmarcada simultàniament en programes de doctorat diferents de dues universitats (capítol 5, article 15)

18.5. Pla de recerca i Document d’Activitats del Doctorand/a

Abans de la finalització del primer any, el doctorand/a elaborarà un pla de recerca que inclourà, com a mínim, la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. El pla de recerca també pot contenir els mecanismes previstos en relació als aspectes ètics de la recerca que es durà a terme. Aquest pla es podrà millorar i detallar al llarg de la seva estada en el programa de doctorat i ha d’estar avalat pel tutor/a i pel director/a o de la tesi.

El Document d’Activitats del Doctorand/a (DAD) és un registre individualitzat de control on es recullen totes les activitats acadèmiques i de recerca desenvolupades pel doctorand/a en el marc de la tesi doctoral. El model normalitzat del DAD es troba disponible al Portal de l’Alumne a Scala.

Anualment, la CAPD avaluarà el pla de recerca i el DAD, juntament amb els informes del director/a de la tesi i del tutor/a. L’avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand/a ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, i a aquest efecte ha d’elaborar un nou pla de recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand serà declarat baixa definitiva en el programa amb efectes immediats.

A l’inici de cada curs, els/les coordinadors/es del Programa de Doctorat notificaran als/les matriculats/des les dates de lliurament d’aquesta documentació. És responsabilitat del directors/es de la tesi el recordatori del calendari corresponent.

18.6. La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat pel doctorand/a, en qualsevol camp de coneixement. La tesi doctoral ha de capacitar el doctorand/a per al treball autònom en l’àmbit de la R+D+I i l’adquisició de les competències i capacitats bàsiques que preveu la legislació vigent per als estudis de doctorat.

La tesi podrà ser desenvolupada i/o defensada en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement. Cas que l’idioma escollit sigui diferent del català, el castellà o l’anglès, caldrà que la CAPD ho autoritzi expressament.

18.6.1. Tesi per compendi de publicacions

Una tesi doctoral per compendi de publicacions a la URL estarà formada per un mínim de 3 articles sobre una mateixa línia d’investigació:

a) Només s’inclouran a la tesi articles en publicacions que disposin d’un sistema d’avaluació per consemblants i/o que estiguin indexades preferentment en bases de dades científiques internacionals.

b) Només s’inclouran en el compendi articles publicats, o acceptats per a la seva publicació.

c) Els articles, per poder ser inclosos en el compendi, hauran de tenir data d’acceptació posterior a la primera matriculació del doctorand/a als estudis de doctorat.

En relació als coautors o coautores dels articles publicats:

a) Hauran de donar la seva conformitat per escrit a la utilització de l’article com a part de la tesi del doctorand/a.

b) Cas de no tenir el grau de doctor/a, renunciaran per escrit a utilitzar l’article en una altra tesi. La CAPD podrà considerar excepcions justificades en l’aplicació d’aquesta norma, amb el vistiplau de la Comissió de Doctorat de la URL.

c) No podran formar part del tribunal de la tesi.

La tesi doctoral per compendi de publicacions comptarà, almenys, amb una introducció general que presenti els treballs publicats i la contribució específica del doctorand o doctoranda, una justificació de la unitat temàtica, una còpia de cada treball publicat, un resum global dels resultats, la seva discussió i les conclusions finals.

Per tot això, caldrà sempre, abans del dipòsit de la tesi, una presentació de sol·licitud formal a la CAPD (la qual vetllarà per la qualitat de les publicacions que es volen presentar per a la tesi) i la seva acceptació favorable. A l’esmentada sol·licitud s’afegirà també un informe del director/a de la tesi indicant quina és la contribució específica del doctorand/a al treball presentat, i la de la resta d’autors, si s’escau.

Serà necessari presentar a la Comissió de Doctorat de la URL, en el moment de la sol·licitud d’admissió a tràmit per a la seva defensa, l’acta d’aprovació de la CAPD i les autoritzacions dels coautors/es dels articles, així com, quan s’escaigui, la seva renúncia a utilitzar l’article en una altra tesi doctoral.

18.6.2. Doctorat industrial

La normativa de la URL estableix la modalitat del doctorat industrial d’acord amb uns requisits reunits al capítol 8, article 29.

18.6.3. Defensa de la tesi: tribunal, dipòsit, defensa, qualificació

Un cop finalitzada la redacció de la tesi doctoral, i d’acord amb el vist-i-plau del director/a (o codirectors/es) i el doctorand o doctoranda, el treball es lliurarà a la secretaria del doctorat de la FCRI. Aquesta la posarà a la disposició dels membres proposats per formar part del tribunal, que hauran d’elaborar els respectius informes.

 • Membres del tribunal

La Comissió de Doctorat de la URL serà l’encarregada de nomenar el tribunal que avaluarà cada tesi doctoral, prèvia proposta de la CAPD de la FCRI.

El tribunal estarà format per 3 membres titulars i dos suplents. Un dels titulars, com a màxim, formarà part del professorat de la URL o les institucions col·laboradores en el programa. En tot cas, els tres membres estaran vinculats a diferents entitats.

Els suplents també hauran de contemplar com a màxim un/a professor/a de la URL o institucions col·laboradores. Ni el director/a , ni el tutor o tutora podran ser membres del tribunal, tret dels casos de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que així ho tinguin previst en el conveni respectiu. En aquest supòsit, el tribunal podria estar format per quatre membres titulars.

Els membres del tribunal per avaluar una tesi doctoral hauran d’estar en possessió del títol de doctor/a, i tenir experiència investigadora acreditada. També pot ser membre del tribunal el professorat habilitat de la universitat pública i el professorat de categoria equivalent d’una universitat estrangera. En casos degudament motivats per la temàtica de la tesi, podran ser membres del tribunal doctors/es de l’àmbit empresarial o professional, que destaquin per la seva expertesa en la temàtica de la tesi.

La Comissió de Doctorat de la URL, després d’estudiar els mèrits en recerca i innovació, podrà acreditar un doctor/a de reconegut prestigi en l’àmbit de la tesi, i que no estigui vinculat a una universitat espanyola, amb l’únic efecte de formar part del tribunal.

Un mínim de tres experts (que podran formar part del tribunal proposat per a l’avaluació de la tesi i que en qualsevol cas hauran de complir les mateixes condicions establertes per a ser membres del tribunal) farà un informe previ a la defensa de la tesi. Cada informe serà signat per l’expert que l’hagi elaborat i presentat a la CAPD, per tal que aquesta pugui lliurar-lo a la Comissió de Doctorat de la URL en el moment de la presentació de la sol·licitud d’admissió a tràmit per a la defensa de la tesi doctoral. Caldrà que tots els informes tinguin la valoració favorable per tal de poder iniciar els tràmits que portaran a la defensa de la tesi.

 • Dipòsit de la tesi doctoral

Un cop es disposi dels informes dels experts, juntament amb l’autorització del director/a i l’autorització de la CAPD, la tesi es presentarà a la reunió de la Comissió de Doctorat de la URL que s’escaigui, mitjançat la sol·licitud d’admissió a tràmit per a la defensa de la tesi doctoral (model normalitzat disponible al web de la URL).

La Comissió de Doctorat de la URL admetrà a tràmit la tesi doctoral, si s’escau, deixant-la en dipòsit durant 14 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la reunió on s’ha presentat, tot garantint-ne la publicitat mitjançant el taulell d’anuncis dels centres i la web de la URL, per tal que els doctors o doctores que ho desitgin puguin formular les observacions oportunes.

En cas que la tesi no s’admeti a tràmit, la Comissió de Doctorat de la URL comunicarà per escrit al doctorand/a, al director/a de la tesi, al tutor/a i a la CAPD les raons de la seva decisió. El doctorand/a tindrà un termini de set dies naturals des de la data de recepció de la notificació per formular un recurs, dirigit al president/a de la Comissió de Doctorat de la URL.

El nomenament oficial del tribunal es farà, si durant el període de dipòsit no hi ha cap petició d’esmena, durant els cinc dies posteriors a la finalització del període de dipòsit, sense perjudici de fer-lo amb posterioritat, en el supòsit de no tenir una data de defensa consensuada.

La defensa de la tesi doctoral podrà tenir lloc, com a molt aviat, el 20è dia des de la reunió de la Comissió de Doctorat en què s’ha admès, i s’haurà de defensar abans de 6 mesos naturals a comptar des de l’endemà de la data de finalització del dipòsit.

IMPORTANT

Tot el procediment d’admissió a tràmit de la tesi doctoral, així com la documentació relacionada necessària per al tràmit, el tipus de portada i enquadernació, es detallen al document disponible al web de la URL.

 • Defensa de la tesi doctoral

La tesi doctoral s’ha d’avaluar en un únic acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consisteix en l’exposició i defensa del doctorand/a del treball de recerca elaborat, davant els membres del tribunal. L’acte de defensa podrà tenir format presencial, semipresencial o virtual.

Es considera que una defensa té format presencial quan totes les persones implicades en l’acte de defensa estan a la mateixa sala durant l’acte (doctorand/a, membres del tribunal i públic) a les instal·lacions d’un dels centres de la URL.

Es considera que una defensa té format semipresencial quan algun dels membres del tribunal està connectat en remot, d’acord amb la constitució de 3 membres titulars i dos suplents. En aquest cas, es podran connectar en remot fins a un màxim de 2 membres.

En una defensa semipresencial el doctorand/a, la resta de membres del tribunal i el públic, estan a la mateixa sala durant l’acte a les instal·lacions d’un dels centres de la URL.

Es considera que una tesi es defensa en format virtual quan totes les persones implicades a l’acte hi assisteixen mitjançant les eines telemàtiques existents.

La CAPD de la FCRI podrà desplegar el procediment específic que consideri oportú per a l’autorització de la modalitat de defensa de tesi doctoral semipresencial i virtual. En tot cas, la CAPD haurà d’obtenir la conformitat de tots els membres del tribunal titulars i, si és el cas, dels membres suplents, per a realitzar la defensa en format semipresencial o virtual, segons s’escaigui, així com la confirmació que aquests disposen dels mitjans tècnics necessaris per la seva realització. Autoritzarà, si ho considera oportú, la defensa en les modalitats semipresencial i virtual, i n’haurà d’informar a la Secretaria Tècnica de la Comissió de Doctorat.

Els doctors/es presents a l’acte públic poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal.

El tribunal que avaluï la tesi doctoral ha de disposar del DAD degudament complimentat. Aquest document de seguiment no dóna lloc a una puntuació quantitativa, però sí que constitueix un instrument d’avaluació qualitativa que complementa l’avaluació de la tesi doctoral.

En circumstàncies excepcionals, determinades per la CAPD, es podran introduir mesures complementàries de protecció de la confidencialitat durant la defensa oral, que anunciarà el president del tribunal a l’inici de l’acte de defensa.

 • Qualificació i arxiu

El tribunal ha d’emetre un informe sobre l’acte de defensa i la qualificació global concedida a la tesi en termes de: no apte, aprovat, notable i excel·lent. El tribunal podrà atorgar la menció «cum laude» si la qualificació global és d’excel·lent i s’emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat.

La secretaria acadèmica del centre farà l’escrutini del vot secret per a la concessió de la menció «cum laude» en una sessió diferent de la corresponent a la defensa de la tesi doctoral. En cas de concessió, emetrà el corresponent certificat, que s’annexarà a l’acta de grau, per tal de poder tramitar el títol de doctor/a amb l’esmentada menció.

El vicerectorat competent en matèria de doctorat notificarà per escrit la resolució definitiva del tribunal a l’interessat/da, amb còpia al director/a, als codirectors/es i al tutor/a de la tesi.

Només en el cas que s’hagi concedit la menció «cum laude», l’autor/a de la tesi doctoral podrà optar al Premi Extraordinari del corresponent programa de doctorat, si té la recomanació positiva per unanimitat del tribunal que jutgi la tesi doctoral. Aquesta recomanació s’inclourà en el mateix certificat de concessió de la menció «cum laude».

Un cop defensada la tesi doctoral, la Universitat l’arxivarà en format electrònic en accés obert en el repositori tesis doctorals en xarxa

Per garantir els drets de propietat intel·lectual dels autors/es i els possibles aspectes confidencials de la tesi doctoral, aquesta es podrà publicar en accés obert de forma parcial, tenint en compte les especificacions de l’autor/a recollides en el document, disponible al web de la URL, Plantilla acceptació publicació en el TDX, d’obligada presentació en el moment de sol·licitar l’admissió a tràmit per la defensa de la tesi doctoral a la Comissió de Doctorat de la URL.

En aquest punt, la Universitat introduirà les dades de la tesi a la base de dades TESEO del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

En casos excepcionals i a petició de la CAPD, la Comissió de doctorat de la URL habilitarà els mecanismes de protecció dels aspectes confidencials de la tesi.

L’exemplar definitiu imprès de la tesi haurà d’incloure el model de portada URL com a primer full. Els models normalitzats de la primera pàgina de la tesi, es troben disponibles al web de la URL. Un cop defensada la tesi doctoral, el vicerectorat competent en matèria de doctorat procedirà a arxivar l’exemplar definitiu imprès de la tesi a la seu del Rectorat.

NOTA FINAL

La normativa de doctorat de la URL contempla la normativa referida al Premi Extraordinari de Doctorat (capitol 7, article 26), així com de la Menció internacional en el títol de Doctor o Doctora (capítol 8, article 27).

19.1. L'estudiant té dret a la revisió dels exàmens en les condicions i el termini assenyalats per cada docent en el moment de fer-ne la convocatòria. En cas que l’estudiant vulgui recórrer aquesta decisió del docent, ho ha de fer per causes molt justificades en el termini d’un dia posterior al lliurament de les qualificacions, presentant una sol·licitud a la Secretaria Acadèmica de la Facultat (via Scala).

La comissió de revisió només es pot sol·licitar un cop avaluada la segona convocatòria i després de l’informe favorable del cap del departament, tal com preveu el punt 8.15 d'aquesta normativa. Les reclamacions només es poden sol·licitar durant el mateix curs acadèmic.

19.2. Per a reclamacions de caràcter merament econòmic, l’estudiant ha de presentar una sol·licitud per escrit adreçada al cap de Gestió Acadèmica, on s’especifiquin els fets i fonaments que motiven la reclamació, en un termini de quinze dies naturals des del fet que dona lloc a la reclamació.

19.3. L’òrgan competent resoldrà qualsevol d’aquestes reclamacions també per escrit i de manera fonamentada, en un termini de trenta dies naturals a comptar de la data de recepció de les reclamacions.

(Última modificació de la normativa:Octubre de 2023)

logo

Excel·lència és futur