PA0R0SN

Maria InmaculadaPlaRius

mariainmaculadapr@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Grau en Educació Infantil

Música, expressió plàstica i corporal II (2013/14, 2014/15)

Grau en Educació Primària

Ensenyament i aprenentatge de l'educació musical, visual i plàstica, i de l'educació física (2013/14)