Diploma d'Especialització Universitària en Psicomotricitat
Durada 1 any
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióDr. Joaquim Serrabona Mas
masters-i-postgraus-url_P71

Pla d'estudis
 

Mòdul 1. Història de l’activitat corporal (2 ECTS)

1. Aproximació al concepte de cos i de cultura corporal

1.1. Procés històric i metodològic per abordar l’estudi de les diferents civilitzacions
1.2. Anàlisi històrica de caràcter global. Les activitats físiques lúdiques, higièniques i educatives en les diverses cultures

2. Concepte i història de la psicomotricitat

2.1. Delimitació del concepte psicomotricitat
2.2. Història de la psicomotricitat, fonaments i objectius. Diferències respecte a altres abordatges corporals
2.3. Situació actual del camp psicomotriu. Diverses línies de treball
2.4. Conclusió: integració de les aportacions, punts en comú

3. El cos (i els models corporals) en la postmodernitat
4. Àmbits d’acció de la psicomotricitat
5. Espais, recursos i materials per a la intervenció psicomotriu

Mòdul 2. Continguts psicomotrius (1 ECTS)

1. Classificacions dels continguts psicomotrius segons diversos autors
2. Els continguts en psicomotricitat d’integració. Les dimensions
3. La dimensió motriu: coordinació, equilibri, to, postura, etc. Característiques, evolució, dificultats, educació
4. La dimensió cognitiva: nocions bàsiques, espai, temps, representació simbòlica, etc. Característiques, evolució, dificultats, educació
5. La dimensió relacional: comunicació nen-nen, nen-adult. Empatia, transfer. Característiques, evolució, dificultats, educació
6. Dimensió fantasmàtica: plaer sensomotriu, fusió-identitat, pors, alteracions emocionals. Característiques, evolució, dificultats, educació
7. La totalitat corporal

Mòdul 3. Evolució psicomotriu del nen (1 ECTS)

1. Introducció: el cervell
2. Desenvolupament sensopsicomotor des del naixement fins als tres anys
3. Funcionalitat simètrica
4. Desenvolupament sensomotriu: 3-6 anys
5. Organització lateral predominant
6. Elaboració del programa de suport
Seminaris: estudi de casos

Mòdul 4. Espai de psicomotricitat de 0 a 3 anys (3 ECTS)

1. El marc general de la psicomotricitat en la primera infància. Principis bàsics
2. Trets evolutius més significatius en aquesta etapa. De la dependència a l’autonomia
3. El joc i el plaer pel moviment, la seva contribució al desenvolupament del nen
4. L’estructura d’una sessió. Espais, materials i recursos
5. Els paràmetres d’observació psicomotrius més importants
6. Anàlisi i reflexió sobre les actituds i la manera de fer de l’adult envers l’infant: definició d’estratègies d’intervenció
7. Planificació a partir del context: organitzar una sessió, optimització dels materials, dels espais i del temps disponible
8. Elaboració d’una graella d’observació: registre i interpretació
Seminaris: estudi de casos

Mòdul 5. Psicomotricitat educativa (3 ECTS)

1. Marc curricular i psicomotricitat

1.1. Fonaments del disseny curricular i psicomotricitat
1.2. Model de currículum i psicomotricitat

2. Àmbit de la psicomotricitat

2.1. Educació infantil: llar d’infants (0-3), 1r cicle. Parvulari (3-6), 2n cicle
2.2. 3r cicle d’educació primària (6-8): cicle pont de psicomotricitat i educació física
2.3. Nens amb necessitats especials en PM educativa

3. Programació d’aula. Elements de les unitats de programació

3.1. Continguts i psicomotricitat
3.2. Objectius
3.3. Metodologia i estratègies psicomotrius en el marc del DC
3.4. Avaluació psicomotriu i DC
3.5. Activitats d’aprenentatge en el i activitats psicomotrius
3.6. La sessió de PM : estructura i tipus
3.7. L’espai, els materials i el temps

4. Aprofundiment en aspectes i estratègies en psicomotricitat educativa

4.1. Relaxació
4.2. Ritme
4.3. El joc lliure

5. Necessitats especials en el marc de la PM educativa

5.1. PM educativa. En escoles d’acció especial
5.2. Tractament de necessitats especials

6. Funció i actituds del psicomotricista en el DC

7. Investigació en psicomotricitat educativa

7.1. Aprofundiment en els principis d’una PM integradora
7.2. Paràmetres psicomotrius (conductes observables)
7.3. La PM com a llenguatge corporal propi, origen del altres llenguatges

Seminaris: estudi de casos i elaboració de sessions

Mòdul 6. Els llenguatges expressius (2 ECTS)

1. El joc educatiu i terapèutic en el nen (tècnica i recursos)

1.1. El joc i les joguines. Dinàmica del joc
1.2. L’evolució del lúdic
1.3. Diverses modalitats del joc: joc psicopedagògic, joc psicomotriu. El joc com a recurs terapèutic
1.4. Hora de joc diagnòstica. Hora de joc terapèutica
1.5. El significat del joc: fer actiu allò passiu. La creació i la simbolització
1.6. Com cal jugar amb el nen?

2. La representació en el marc psicomotriu

2.1. Abordatge del dibuix com a tècnica educativa. Ús i significat
2.2. Evolució del dibuix en els nens a partir dels quatre anys. Etapes gràfiques successives. Relació entre grafisme i aprenentatge
2.3. La representació com a mitjà de valoració del nivell cognitiu del nen
2.4. El món gràfic, l’espai, la forma, el color
2.5. La relació entre el dibuix i els estats emocionals del nen. Continguts
2.6. La interpretació i valoració del dibuix. El seu ús com a recurs terapèutic
2.7. Les construccions de fusta. Ús i significat
2.8. Anàlisi de diversos tipus de representacions gràfiques i manipulatives

3. Els contes en psicomotricitat

3.1. Significat dels contes. Trama narrativa. Personatges. A la recerca de la màgia
3.2. Aprendre a explicar contes, a representar personatges i situacions
3.3. Construcció pràctica de nous personatges i elements aplicant l’estimulació i la creativitat
3.4. Creació d’històries depenent de patologies emocionals infantils i com cal usar-les per tal de superar-les
3.5. El conte vivenciat

Mòdul 7. Psicomotricitat terapèutica (3 ECTS)

1. Delimitació del marc d’ajuda en psicomotricitat

1.1. Conceptes de l’ajuda psicomotriu
1.2. Exploració psicomotriu
1.3. Tècniques d’observació en l’ajuda terapèutica psicomotriu

2. Trastorns psicomotrius

2.1. Trastorns psicomotrius de l’esquema corporal
2.2. Tractament psicomotriu de les dificultats d’aprenentatge
2.3. Tractament psicomotriu de les dificultats de conducta i relació

3. Tractament psicomotriu en diverses discapacitats

3.1. Discapacitat física
3.2. Discapacitats sensorials
3.3. Discapacitats mentals
3.4 Trastorns de personalitat: caracterials i psicosi-autisme

Seminari: estudi de casos i anàlisi de vídeos

Mòdul 8. Formació corporal específica (8 ECTS)

1. Expressivitat psicomotriu i la seva anàlisi
2. Sistema d’actituds i imatge corporal de l’alumne
3. Tècniques corporals

Mòdul 9. Pràctiques externes (3 ECTS)

1. Es farà mitjançant l’anàlisi de vídeos, estudi de casos pràctics, explicació d’experiències concretes, pràctiques d’observació i coparticipació, que es duran a terme en diferents centres públics i privats
2. Seminaris de pràctiques

Mòdul 10. Treball final de diploma d’especialització (4 ECTS)                                        

1. La recerca: aspectes epistemològics, metodològics i ètics
2. La metodologia observacional
3. Les recerques en el camp de la psicomotricitat
4. Treball final de diploma d’especialització en psicomotricitat
Seminaris de recerca que es desenvolupen en cada mòdul