masters-i-postgraus-url_P70

Objectiu general

  • Disposar, al finalitzar el Màster, de les competències necessàries per tal de poder implementar els tres nivells d’intervenció del Suport Conductual Positiu. 

Competències

  • esenvolupar una mirada crítica sobre el concepte i la naturalesa de les conductes problemàtiques que presenten els infants, joves i adults amb i sense discapacitat intel·lectual.
  • Conèixer i identificar els principis bàsics que es deriven de l’anàlisi conductual aplicat a l’hora de donar resposta a les conductes problemàtiques.
  • Valorar un enfocament multicomponent en el tractament de les conductes problemàtiques així com la importància d’un model educatiu i habilitador.
  • Analitzar i conèixer el Suport Conductual Positiu i els diversos nivells de prevenció.
  • Analitzar, conèixer i implementar els sistemes d’avaluació i intervenció necessaris per portar a terme una avaluació funcional de les conductes problemàtiques.
  • Conèixer els procediments i elements claus per elaborar plans de suport adequats a les necessitats de les persones amb i sense discapacitat, tant a nivell de centre, grups de persones i a nivell individual.
  • Analitzar casos concrets, tant en relació a l’avaluació funcional de la conducta com de les estratègies i procediments d’intervenció.