Durada 1 any
Horari De dilluns a divendres, de 18 a 21.30
Crèdits 60 ECTS
DireccióOnno Seroo
Preu 6800€
masters-i-postgraus-url

Els objectius generals d’aquest màster són:

 • Dotar els estudiants de les capacitats necessàries per analitzar el fenomen de la desigualtat des d'una perspectiva multidimensional i multidisciplinària.
 • Preparar professionalment els estudiants per treballar en tots els espais on s'abordi el problema de la desigualtat, la seva identificació, mesura i possibles correccions.
 • Dissenyar, executar i avaluar propostes que puguin esmorteir o corregir el problema des de diferents àmbits (institucional, empresarial, societat civil…): plans d'igualtat, polítiques públiques, activisme social.

Competències específiques:

 • Comprendre la dimensió ètica que caracteritza qualsevol ciència social.
 • Analitzar l'actual ordre econòmic mundial i la governança mundial: institucions, actors tradicionals i emergents i sostenibilitat.
 • Conèixer i entendre les diferents aproximacions teòriques al concepte de justícia social.
 • Comprendre el concepte de desigualtat, la seva multidimensionalitat, els principals paradigmes, indicadors, mesures, resultats, determinants i restriccions.
 • Investigar de manera autònoma les tipologies i les dimensions de la desigualtat, a fi d’obtenir informació que fonamenti el criteri sobre aquest tema.
 • Entendre les dinàmiques i característiques regionals del fenomen.
 • Analitzar l'evidència empírica sobre els determinants i l'evolució de la distribució d'ingressos en diferents països.
 • Examinar els efectes de la desigualtat des d’una perspectiva multidimensional.
 • Ser capaç d'aplicar aquest coneixement en l'anàlisi de problemes específics de desenvolupament i d'avaluar diferents respostes polítiques locals, nacionals i internacionals.
 • Proposar mesures que esmorteeixin els efectes de la desigualtat en totes les seves dimensions.
 • Identificar els diferents models d'Estat del benestar, avaluar els seus resultats i examinar els efectes d'aquests models en el creixement, la desigualtat i la pobresa.
 • Entendre el paper dels moviments socials i dels processos participatius en la construcció conjunta d’agendes de transformació social.
 • Entendre les raons, la funció i l'impacte dels moviments socials en la lluita per la justícia social.

Competències transversals:

 • Construir habilitats crítiques i analítiques.
 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Comprendre la importància del context històric.
 • Comunicar-se de forma fluida i eficaç en anglès oral i escrit en un context professional.
 • Utilitzar de forma competent les metodologies i les tècniques d'investigació bàsiques de les Ciències socials.
 • Cercar i sistematitzar informació (qualitativa i quantitativa), elaborar informes i fer presentacions en públic.
 • Treballar de forma autònoma, amb iniciativa i amb capacitat d'autoorganització, com a forma d'aconseguir la plena maduresa intel·lectual.
 • Treballar en equip i col·laborar amb professionals de diferents disciplines.