Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Vancouver - NLM

Les normatives per descriure els documents són diverses i emanen també de diferents entitats. El sentit de la citació bibliogràfica és proporcionar al lector del nostre treball dades sobre les fonts que hem fet servir o d'altres sobre temes relacionats, de manera que pugui localitzar-les per si són del seu interès. És a dir, l'objectiu d'una referència bibliogràfica és donar la informació necessària per localitzar el document amb les dades mínimes i uns criteris coherents de presentació i ordenació.

Us passem un resum de la normativa "Vancouver", que és la recomanada a l’àrea de les ciències de la salut i, per tant, per la FCS. La informació que trobareu a continuació es basa en els Uniform Requeriments for Manuscripts (URM) (actualitzada el 2024). Heu de pensar que ja no es revisa aquest estil de citació i es fan servir les actualitzacions de l’AMA (American Medical Association) i de la NLM (National Library of Medicine).

Aquesta és una breu aportació que us oferim, i esperem que us faci un bon servei.

Si us interessa ampliar aquesta informació o conèixer altres normatives, podeu adreçar-vos a la biblioteca, on disposem d'un dossier més extens i exhaustiu.

Extraieu del document original (sempre que es pugui) la informació de la cita. No utilitzeu fonts secundàries (catàlegs, bibliografies…)

 1. Les citacions s'han de fer en la llengua original del document, excepte a la menció de l’edició, el mes de la publicació, el format, etc., la qual cosa s'ha de fer en la llengua de la redacció.
 2. Feu servir sempre el mateix criteri per a les vostres bibliografies.
 3. Ordeneu les referències bibliogràfiques per l’ordre de citació al text. En cas d’elaborar una bibliografia d’obres recomanades, programa d’assignatures, etc., feu servir l’ordre alfabètic a partir del primer element de la citació.
 4. La fórmula per citar l'autor o autors és: cognom/s i inicials del nom.
 5. Quan hi hagi més d'un autor, cal separar-los amb una coma (,).
 6. La NLM recomana citar tots els autors de cada article, però és vàlid escriure només els 6 primers seguits de l’abreviatura "et al.”.
 7. La menció d'edició s'ha de fer constar a partir de la segona edició i sempre en numeració aràbiga.
 8. Cadascuna de les cites ha d'acabar amb un punt ".", excepte quan acaba amb una adreça web.
 9. Una bibliografia ha de contenir les fonts que hem consultat i que tenen relació directa amb el contingut del nostre treball, és a dir, si hem consultat un diccionari potser no és rellevant citar-lo. De la mateixa manera, potser hem fet servir informacions extretes de les xarxes socials, però abans de citar-les hem de considerar si és prou important perquè apareguin a la nostra llista de referències.
 10. Els chatbots (com ara ChatGPT) no es poden considerar com a autors. si la IA ha estat emprada com assistent d’escriptura, s’hauria de descriure en la secció d’agraïments. Si la IA ha estat feta servir per recollir dades, anàlisi o generació de taules, s’ha de descriure aquest ús en la metodologia.

[ca.] = circa, precedeix una data de publicació aproximada
comp. = compilador
coord. = coordinador
cop. = copyright, precedeix la data extreta del copyright
dir. = director
DL = dipòsit legal, precedeix la data extreta del dipòsit legal
ed. = editor o director literari
et al. = et alii (i altres), indicació de l'omissió d'autors
[i. e.] = id est, precedeix una data de publicació corregida
núm. = número d'exemplar de publicació en sèrie
p. = pàgina/es
[s. l.] = sine loco, s'utilitza quan no es coneix el lloc de la publicació
[s. n.] = sine nomine, s'utilitza quan no es coneix el nom de l'editor
[sic] = segueix una incorrecció citada literalment
v. = segueix el nombre de volums d'una monografia
Vol. = precedeix el número del volum citat

En la nostra redacció hem d'esmentar diferents fonts que cal citar a la bibliografia. Un cop citat al text, hem de posar el número que correspongui entre parèntesis, el qual remetrà a la llista de referències que presentarem al final del nostre treball. (L’AMA utilitza un format de superíndex numèric per citar fonts; en cas de dubte consulteu al vostre director del treball per conèixer-ne les preferències)

 • El número ha de ser sempre correlatiu. És a dir, la primera citació ha de portar el número 1 i així successivament.
 • A la bibliografia s’han d'ordenar les referències per aquest ordre, no en ordre alfabètic.
 • Els números s'han de col·locar després de les cometes, les comes i els períodes, però abans dels punts i dels punts i coma.
 • També es pot fer servir un número aràbic entre claudàtors o superíndex; això sí, hi ha d’haver uniformitat en tot el treball.
 • Exemples de citació intratext (març 2022)
logo

Excel·lència és futur