Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Alertes de sumaris

Per estar al dia de les novetats que es van publicant en àmbits científics del nostre interès, hi ha diferents eines i serveis que ens permeten estar actualitzats d’una forma àgil, ràpida i senzilla.

Algunes de les eines o serveis més comuns són:

  • Alertes de sumaris de revistes
  • Alertes de cerques guardades a bases de dades
  • Alertes de novetats editorials
  • Sindicació de continguts RSS
  • Subscripció a fòrums, blogs, wikis o canals de vídeos científics.

El document següent és un tutorial per ajudar-vos a crear alertes a revistes i sindicació a continguts RSS.

logo

Excel·lència és futur