Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Títol d' Expert/a universitàri/a en Nutrició Clínica Avançada

Preinscripció oberta

Nutricli
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 any acadèmic
 • Crèdits
  29
 • Horari

  Dijous i divendres de 15.30h a 20.30h

 • Data d'inici
  3 de novembre de 2023
 • Places
  25
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer Padilla, 326-332. 08025 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

A qui va dirigit?

El títol d’expert universitari en Nutrició Clínica Avançada va dirigit a dietistes-nutricionistes amb interès en la nutrició clínica, en la nutrició comunitària i en la restauració col·lectiva dins de l’àmbit clínic. Aquest títol proposa una formació per a preparar a professionals altament qualificades per a realitzar una correcta valoració nutricional del pacient i per a elaborar i planificar dietes personalitzades i adaptades a cada malalt, en funció de la seva patologia.

Si tries el títol d'expert universitari en Nutrició Clínica Avançada de Blanquerna-URL tries...

Eines i estratègies que permeten aprofundir en el coneixement de les pautes dietetico-nutricionals a implementar en l'àmbit clínic-hospitalari.

Obtenir la Capacitat per adaptar les pautes dietètiques a cada pacient, segons la patologia, i a realitzar una correcta valoració nutricional.

Una visió molt pràctica i aplicada dels diferents temes, tractats a partir de l’experiència d’un professorat en actiu i expert en l’àrea impartida.

Treballar en l'adquisició de competències que facilitin l'adaptació d'abordatges dietoterapèutics a models dietètics del dia a dia.

Notícies

Informació acadèmica

alumnes en grup a classe FCS

Pla d'estudis

Bloc 1. Fonts d’informació confiables en Nutrició.

Bloc 2. Metodologia avançada de la valoració nutricional.

Bloc 3. Aliments com a font de nutrients.

Bloc 4. Fàrmacs i planificació dietètica.

Bloc 1. Desnutrició.

Bloc 2. Abordatge nutricional avançat al pacient amb disfàgia i al seu cuidador.

Bloc 3. Nutrició artificial.

Bloc 1. Pediatria.

Bloc 2. Geriatria.

Bloc 3. Obesitat.

Bloc 4. Diabetis.

Bloc 5. Malalties cardiovasculars.

Bloc 6. Malalties gastrointestinals, hepàtiques i renals

Bloc 7. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Bloc 8. Oncologia.

Bloc 1. Malalties neurodegeneratives i neurològiques.

Bloc 2. Cremats i sistema immunològic.

Bloc 3. Adaptació de dietes personalitzades en altres situacions.

Calendari

Podeu descarregar en l'enllaç següent, el calendari detallat del curs 2023-2024 (pdf)

Projecció professional del Màster

Unitats hospitalàries

Consulta clínica

Exercici lliure de la professió

Restauració col·lectiva en àmbit hospitalari

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Professorat

Marta Anguera Salvatella

María Blanquer

Anna Burgués

Guillermo Cárdenas Lagranja

Elena Carrillo Álvarez

Glòria Creus Costas

Mònica Dicenta

Andreu Farran Codina

Carmen Ferrer Svoboda

Dolores García Arenas

Julián González García

Mar Guilarte Clavero

Álvaro Hernáez Camba

Verónica Herrera Rodríguez

Inma Jiménez

Marina Llobet Garcés

Maria Manera Bassols

Sònia March Díaz

Concepció Mestres Miralles

Violeta Moizé

Serafín Murillo García

Gemma Navarro Cano

Laura Padró Massaguer

Imma Palma Linares

Anna Pons

Elisabet Romero Gangonells

Hegoi Segurola Gurrutxaga

Cristina Soldevilla Barbosa

Dolors Zomeño Fajardo

Coordinadora

Professora

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

La preinscripció

La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat.

Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de sol·licitud.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació d'accés.
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d’accés faculten per a l’accés als estudis de màster o postgrau al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Pagament de 100 € en concepte de drets de preinscripció. Només es retornarà l'import de la sol·licitud en cas d'anul·lació del curs per part del centre. L'import es retornarà durant el curs en què s'ha fet la preinscripció, prèvia presentació del resguard corresponent. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial.

Un cop feta la preinscripció, es valorarà la documentació i s'informarà l'estudiant sobre el resultat i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per a accedir al màster o postgrau. En el comunicat d’admissió s’informarà cada estudiant de la data de matrícula. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària en cas de pagament fraccionat.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es pot fer sencer, o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària.

Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a més informació, contacta amb el departament de futurs estudiants a [email protected].
[email protected]

Preu

Preu per crèdit
100€
Preu per un curs
2900€

La matrícula es fracciona en tres pagaments:

 • Pagament inicial: 34% en el moment de formalitzar la matrícula.
 • Gener: 33%
 • Març: 33%
Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur