Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Règim disciplinari de la Fundació Blanquerna, Universitat Ramon Llull

Aquest règim disciplinari que s’elabora a partir de la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de Convivència Universitària és d’aplicació a tot l’estudiantat de la Fundació Blanquerna.

D’acord amb el que disposa aquesta normativa, es poden sancionar els actes contraris a les normes de convivència i funcionament de les Facultats de la Fundació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) tipificats com a faltes i realitzats per l’alumnat dins del recinte universitari i en les estades fora del recinte constitutives d’activitats acadèmiques, per tal de garantir el respecte a la llibertat i la dignitat de totes les persones que formen part de la comunitat universitària i permetre el correcte desenvolupament de les funcions docents i investigadores que li són pròpies.

Article 1. Graduació de les faltes
Les faltes poden ser lleus, greus o molt greus.

Article 2. Faltes lleus
Són faltes lleus:

 • Qualsevol acte injustificat que pertorbi de forma no greu el normal desenvolupament de les activitats universitàries, dintre i fora de l’aula.
 • Causar danys lleus per culpa o negligència en les dependències, els materials o els documents de la Facultat o bé en els objectes o les pertinences dels altres membres de la comunitat universitària.
 • Accedir a instal·lacions de la Facultat a les quals no se'n tingui autoritzat l'accés.
 • Utilitzar els serveis de la Facultat incomplint els requisits establerts de coneixement general.
 • L’ús amb finalitats no acadèmiques d’aparells electrònics a l’aula.
 • Menjar, beure o fumar a les classes, els seminaris, la biblioteca o a qualsevol altre lloc de la Facultat no permès.

Article 3. Faltes greus
Són faltes greus:

 • Els actes d’indisciplina, les injúries i les ofenses greus a qualsevol persona de la comunitat universitària.
 • L’ofensa greu de la dignitat, el prestigi i l'autoritat moral de la institució universitària, del seu ideari i de les seves finalitats fundacionals.
 • Els actes que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats universitàries, dintre i fora de les aules.
 • Causar danys greus per culpa o negligència en les dependències, els materials o els documents de la Facultat o bé en els objectes o les pertinences dels altres membres de la comunitat universitària.
 • Impedir la celebració d'activitats universitàries de docència, investigació o transferència del coneixement.
 • Apoderar-se indegudament del contingut de proves, exàmens o controls de coneixement.
 • Utilitzar indegudament continguts o mitjans de reproducció i enregistrament de les activitats universitàries subjectes a drets de propietat intel·lectual.
 • Accedir sense la deguda autorització als sistemes informàtics de Blanquerna i de la URL.
 • Cometre frau acadèmic. S'entén com a frau acadèmic qualsevol comportament tendent a falsejar els resultats d'un examen o treball, propi o aliè, realitzat com a requisit per superar una assignatura o acreditar el rendiment acadèmic.
 • Incomplir les normes de seguretat i salut establertes per Blanquerna.
 • L’embriaguesa, el consum de drogues en les dependències de la Facultat o trobar-se sota els efectes de narcòtics i, en general, la incitació o realització d’actes contraris a la salut dels membres de la comunitat universitària.
 • La comissió d’una segona falta lleu abans de la seva extinció (6 mesos).

Article 4. Faltes molt greus
Són faltes molt greus:

 • Els actes d’indisciplina, les injúries i les ofenses molt greus a qualsevol persona de la comunitat universitària.
 • L’ofensa molt greu de la dignitat, el prestigi i l'autoritat moral de la institució universitària, del seu ideari i de les seves finalitats fundacionals.
 • Les conductes o actuacions vexatòries, físicament o psicològicament, que suposin un menysteniment per a la dignitat de qualsevol membre de la comunitat universitària, personal de les empreses subcontractades o personal col·laborador que presti serveis a la Facultat, així com a les persones convidades.
 • Assetjar, exercir violència greu i/o discriminar per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, origen, pertinença a grup ètnic, edat, classe social, discapacitat, estat de salut, religió o creences, o per qualsevol altra causa personal o social, a qualsevol membre de la comunitat universitària.
 • Destruir i deteriorar de manera irreparable o sostreure material o bens de la Facultat.
 • Cometre plagi totalment o parcial en l’elaboració del Treball de Fi de Grau, el Treball de Fi de Màster o la Tesi Doctoral.
 • La suplantació de personalitat en actes de la vida acadèmica o cedir el consentiment per ser suplantat, així com la falsificació, sostracció o destrucció de documents acadèmics o la utilització de documents falsos davant la Universitat. Igualment qualsevol irregularitat en l'obligació de l'estudiant d'identificar-se abans de l'inici de cada examen oficial o en la realització de l'examen.
 • Haver estat condemnat, per sentència ferma, per la comissió d'un delicte dolós que suposi l'afectació d'un bé jurídic diferent, comès a la Facultat, les seves instal·lacions i serveis, o relacionat amb l'activitat acadèmica de la universitat.
 • Incomplir les normes de salut pública establertes pels centres universitaris, les seves instal·lacions i serveis, posant en risc la comunitat universitària.
 • Impedir el desenvolupament de processos electorals de la universitat.
 • La comissió d’una segona falta greu abans de la seva extinció (2 anys).

La imposició de les sancions previstes en aquesta normativa haurà de ser proporcionada a la gravetat de les faltes comeses.
Per tal de valorar els fets constitutius de faltes i les sancions corresponents, es tindran en compte les següents circumstàncies:

 • El grau de participació en els fets.
 • La intencionalitat o reiteració.
 • La naturalesa dels danys causats.
 • L’ànim de lucre.
 • El grau de pertorbació de l’ordre acadèmic produït.
 • El reconeixement espontani dels fets, la mostra de penediment, la petició d’excuses, la reparació del dany causat o la disminució dels seus efectes, amb caràcter previ a l’inici de l'expedient.
 • Ser reincident.
 • Circumstàncies personals, familiars i socials de l’estudiant que puguin justificar o atenuar la seva responsabilitat.

L’alumnat que, sense ser autors dels fets, cooperin en la seva realització amb actes anteriors o simultanis poden ser també sancionats.
La gravetat de la falta comesa determina la sanció que hagi de ser aplicable, d’entre les proposades en els articles respectius.

Article 5. Sancions corresponents a faltes lleus

 • Amonestació privada o per escrit

La resolució es comunicarà a l’estudiant afectat/da, s’informarà a l’equip deganal i constarà a l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Article 6. Sancions corresponents a faltes greus

 • Prohibició d’examinar-se en totes les convocatòries de l’assignatura, amb la consegüent pèrdua dels drets de matrícula.
 • Suspensió de la condició d’alumne/a per un període de fins a un mes quan la falta s’esdevé fora de l’àmbit d’una assignatura.

La resolució es comunicarà a l’estudiant afectat/da (de forma privada i per escrit), s’informarà a l’equip deganal i constarà a l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Article 7. Sancions corresponents a faltes molt greus

 • Pèrdua parcial de drets de matrícula, durant un curs o semestre acadèmic.
 • Expulsió de dos mesos fins a tres anys de qualsevol centre de la Fundació Blanquerna.

La resolució es comunicarà a l’estudiant afectat/da (de forma privada i per escrit), s’informarà a l’equip deganal i constarà a l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Article 8. Altres obligacions derivades
A més d'imposar les sancions que en cada cas corresponguin, la resolució del procediment disciplinari podrà declarar l'obligació de:

 • Restituir les coses o reposar-les al seu estat anterior en el termini que es fixi.
 • Indemnitzar els danys per una quantitat igual al valor dels béns destruïts o el deteriorament causat, així com els perjudicis ocasionats, en el termini que es fixi.
 • Aplicar mesures substitutives de la sanció.

Article 9. Mesures substitutives de la sanció
9.1. Es podran preveure mesures de caràcter educatiu i recuperador en substitució de les sancions per faltes greus, sempre que es garanteixin plenament els drets de la persona o persones afectades, i de conformitat amb els principis següents:

 • Que hi hagi manifesta conformitat per part de la persona o persones afectades per la infracció, i per part de la persona infractora.
 • Que la mesura substitutiva de la sanció estigui orientada a la màxima reparació possible del dany causat, i que se'n garanteixi el compliment efectiu.
 • Que la persona infractora reconegui la seva responsabilitat en la comissió de la falta, així com les conseqüències de la seva conducta per a la persona afectada, i per a la comunitat universitària.
 • Que, si escau, la persona responsable mostri disposició per restaurar la relació amb la persona afectada per la infracció. Aquesta restauració es facilitaria sempre que la persona afectada presti el seu consentiment de manera expressa.

9.2. Aquestes mesures poden consistir en la participació o col·laboració en activitats formatives, culturals, de salut pública, esportives, d'extensió universitària i de relacions institucionals, o altres de similars. En cap cas, poden ser tasques assignades al personal de la Facultat.

Article 10. Prescripció de les faltes o sancions
10.1. Les faltes molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos. Les sancions imposades per faltes molt greus, per faltes greus i per faltes lleus, prescriuran, respectivament, als tres anys, als dos anys i als sis mesos.
10.2. El termini de prescripció de les faltes començarà a comptar-se a partir de la seva comissió, o del dia en què cessa la seva comissió quan es tracti de faltes continuades. El termini de prescripció de les sancions s'iniciarà des de la fermesa de la resolució sancionadora.

Article 11. Principis bàsics del procediment sancionador
El procediment disciplinari es regirà pels següents principis:

 • No es podrà imposar una sanció sense que s'hagi tramitat el procediment necessari.
 • El procediment haurà d'establir la separació entre la fase instructora i la sancionadora, encomanant-li a òrgans diferents.
 • S’ajustarà als principis d’eficàcia, celeritat i economia processal, amb ple respecte als drets i garanties de defensa de la persona presumptament responsable.
 • Durant el procés, les persones presumptament responsables podran estar assistides per una persona de la seva elecció, a qui l’instructor/a haurà d’informar del desenvolupament del procediment.

Les sancions de faltes greus que comporten la prohibició d’examinar-se en totes les convocatòries de l’assignatura, amb la consegüent pèrdua dels drets de matrícula (Article 6), poden ser executades de forma immediata.

Article 12. Inici del procediment sancionador
12.1. Correspon al Degà/na de la Facultat incoar l’expedient disciplinari, per pròpia iniciativa o prèvia denúncia de qualsevol membre de la comunitat universitària i anomenar un instructor/a. El Degà/na podrà delegar aquesta tasca.
12.2. En el cas que es presenti una denúncia, aquesta haurà de contenir com a mínim les dades d’identificació de la persona o persones que la presentin, la relació dels fets constitutius de la infracció i, sempre que sigui possible, les dades d’identificació dels presumptes responsables.
12.3. El Degà/na, o la persona en qui hagi delegat, elaborarà un escrit d’inici de l’expedient que haurà de contenir, com a mínim, les següents dades:

 • Persona que comunica els fets.
 • Identificació de la/es persona/es presumptament responsable/s.
 • Fets imputats, lloc i data de realització dels fets.
 • Proposta de resolució.
 • Instructor/a a qui s’encarrega l’elaboració de l’expedient disciplinari.

12.4. Aquest escrit d’inici es comunicarà als interessats i a l’instructor/a de l’expedient que tindran un termini de 10 dies per fer al·legacions i aportar les proves que considerin pertinents.
12.5. Mesures provisionals:

 • En els casos d'urgència inajornable i per a la protecció provisional dels interessos implicats, es podran adoptar de manera motivada les mesures provisionals que resultin necessàries i proporcionades.
 • L'adopció d'aquestes mesures pot tenir lloc d'ofici o a sol·licitud de les persones possiblement afectades.
 • Aquestes mesures tindran caràcter temporal i s'extingiran amb la resolució que posi fi al procediment.
 • L'adopció de mesures provisionals no suposarà prejutjar sobre el resultat del procediment.

Article 13. Instrucció de l'expedient
13.1. L’instructor/a de l’expedient disciplinari farà totes les actuacions que consideri necessàries per a l’esclariment dels fets i per a la determinació, si s'escau, de l’existència de responsabilitats susceptibles de sanció, inclosa la presa de declaració de l’estudiant.
13.2. Si a conseqüència de la instrucció de l'expedient se’n deriva la modificació de la determinació inicial dels fets, de la seva valoració i de les sancions a imposar, es comunicarà a l'estudiant en la proposta de resolució.
13.3. En qualsevol moment del procediment sancionador, quan els òrgans competents tinguin coneixement que els fets poden ser constitutius d’un il·lícit penal (delicte o falta) es comunicaran al Ministeri Fiscal. En aquest cas, així com quan els òrgans competents de la tramitació de l'expedient disciplinari tinguin coneixement de l’existència d’un procés penal, s’acordarà la suspensió del procediment disciplinari fins a la resolució judicial. Llavors es podrà acordar, en funció del contingut de l’esmentada resolució judicial, la continuació de la tramitació de l’expedient disciplinari o l’arxiu de les actuacions. No es podran sancionar els fets que ho hagin estat de forma penal o administrativa.
13.4. La proposta de resolució descriu:

 • Els fets i la/les persona/es que es considerin responsables.
 • La sanció que es proposa que s’imposi.
 • Les mesures provisionals que, eventualment, s’hagin pogut adoptar.
 • Si s'escau, es proposarà la declaració de no-existència d’infracció o responsabilitat.

13.5. La proposta de resolució es notificarà als interessats, que disposaran d’un termini de 10 dies lectius, per formular al·legacions i presentar els documents o les informacions que tinguin per convenient davant l’instructor de l’expedient.
13.6. La proposta de resolució, amb tots els documents, les al·legacions i les informacions presentades per l’estudiant, es traslladarà a l’òrgan competent per resoldre l’expedient disciplinari.

Article 14. Resolució de l'expedient disciplinari
14.1. L’òrgan competent per dictar la resolució serà el Degà/na i/o la/es persona/es en qui hagi delegat.
14.2. En cas que l’òrgan competent valori una modificació en la proposta de resolució, ho comunicarà a l’estudiant, qui disposarà de 10 dies lectius per fer les al·legacions que consideri oportunes.
14.3. La resolució de l’expedient disciplinari haurà de ser motivada i s’haurà de tancar en un termini màxim de quinze dies lectius des de la recepció de la proposta de resolució o des de la presentació de les al·legacions a les quals es fa referència en l’apartat anterior o des del transcurs dels deu dies lectius corresponents sense haver-les presentat.

Article 15. Notificació de la resolució
15.1. S’informarà a l’estudiant en dependències de la Facultat, i se li lliurarà per escrit la resolució.
15.2. Tant la resolució, com tota la documentació generada en la instrucció del cas, quedarà registrada a l’expedient acadèmic de l’alumne/a.

Article 16. Recurs davant el Rector/a de la Universitat Ramon Llull
Contra les resolucions es podrà interposar recurs davant el Rector/a de la Universitat Ramon Llull, d’acord amb els Estatuts de la Universitat, en un termini màxim de quinze dies lectius.

logo

Excel·lència és futur