GLOBALCODES: Globalització, conflictes, seguretat i desenvolupament

recerca

El grup de recerca GLOBALCODES (Globalització, conflictes, seguretat i desenvolupament) de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull té com a principal objectiu contribuir al debat teòric i científic sobre les possibles respostes als diferents reptes globals relacionats amb els conflictes, el desenvolupament i la seguretat des del marc de les Relacions internacionals, i des d’una perspectiva jurídica, econòmica i politològica. Donat el gran abast d’aquest àmbit, el grup es planteja tres grans preguntes que vol respondre i que esdevenen elements transversals de treball en els diferents projectes i recerques:

  1. Quina és la naturalesa, les característiques i els resultats del tipus de respostes globals ofertes als reptes vinculats als conflictes, el desenvolupament i la seguretat?
  2. Quins actors internacionals esdevenen clau en el disseny, implementació i avaluació de les diferents polítiques i estratègies internacionals en aquests àmbits?
  3. Quin grau de participació social i apropiació local tenen les societats i comunitats, especialment les dones, en els contextos on es despleguen i implementen aquestes polítiques i estratègies?

Amb aquest context de fons, els principals reptes científics són tres. En primer lloc, generar coneixement teòric i científic en un àmbit de creixent rellevància en les ciències socials i dins el Dret internacional públic i les relacions internacionals i les Ciències Polítiques. Per això, metodològicament, el grup analitza qüestions concretes dins els diferents àmbits a través d’estudis de casos a diferents indrets del món que permeten extreure conclusions i valoracions, extrapolables, o no, al conjunt de la realitat global analitzada. De la mateixa manera, a nivell teòric es pretén aprofundir en les formes en què la interrelació entre la conflictivitat, el desenvolupament i la seguretat prenen forma. Un segon repte científic és el de difondre i transferir a la societat els resultats i coneixements derivats de les diferents recerques. El grup aspira a poder dialogar i influir en el marc de les polítiques públiques, tant a nivell nacional com internacional, a partir dels resultats que s’aconsegueixin. Finalment, el tercer repte, clau en tot aquest procés, és el de poder establir una xarxa de col·laboradors internacionals que treballin i investiguin en els mateixos àmbits, impulsant així un àmbit ampli i solvent de veus, reflexions i experiències que ajudin a consolidar i enfortir les metodologies, dinàmiques i resultats dels diferents projectes de recerca.

A nivell estratègic, el GLOBALCODES preveu diverses iniciatives orientades a assolir els diferents reptes científics plantejats. En primer lloc, un treball per projectes que ajudi a focalitzar objectius i possibles resultats dins els diferents àmbits de treball. Segon, una metodologia que combini el treball teòric amb el treball de camp a partir d’una metodologia d’investigació acció-participativa (IAP). Tercer, difondre, contrastar i debatre els principals resultats en congressos i seminaris internacionals de referència. Quart, publicar els resultats de les diferents recerques en revistes internacionals d’alt impacte, però també en revistes o espais que permetin una adequada transferència de coneixement dels resultats obtinguts cap a la societat.