Digilab: Media, Strategy and Regulation

recerca

La interactivitat que permeten les tecnologies de la informació i la comunicació ha obert oportunitats en l’àmbit del periodisme i els processos de formació de l’opinió pública, però també ha despertat preocupacions. Del costat de les oportunitats es contempla internet com un canal que potencia la participació dels ciutadans en el debat dels afers públics y condueix a millores en els processos de decisió política. També s’espera de la tecnologia un desenvolupament dels llenguatges i narratives periodístiques que incrementin la vinculació (engagement) de les audiències amb els mitjans de comunicació. Per contra, del costat de les preocupacions es contempla internet com un canal que fragmenta l’audiència, anivella la informació de mala qualitat amb la informació de bona qualitat i polaritza els posicionaments polítics de la població. A més, les pràctiques generals de consum a internet han col·locat a la indústria en una crisi de model de negoci.

Dins d’aquest escenari, el grup de recerca Digilab: Media, Strategy and Regulation treballa com a laboratori d’idees en favor de la incorporació de la innovació en els mitjans de comunicació social y la participació dels ciutadans en l’esfera pública. Pretenem respondre a grans preguntes com, per exemple: Quines estratègies estan adoptant les indústries periodístiques per incorporar la innovació tecnològica i de llenguatges narratius en les seves rutines professionals? Quins canvis en els marcs reguladors afavoririen un periodisme inclusiu? Quins hàbits informatius, d’apropiació dels missatges periodístics i de participació en l’esfera pública estan adoptant les audiències dels mitjans?

Amb el suport de: