Escuela de Verano

 


Presentació

Aquesta edició de l'Escola d'Estiu ve marcada per la pandèmia que estem vivint i d’acord amb les directrius amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya aquest any farem tots els cursos en línia.

Així doncs tots els cursos seran en línia, tindran l'equivalent a 30h de durada, començaran el dia 1 de juliol de 2020 i podran finalitzar, com a màxim, el dia 14 de juliol de 2020.

Enguany oferim un total de 19 propostes formatives que treballen tot tipus de matèries les quals podeu consultar en l'oferta formativa.

Blanquerna vol agrair l'esforç dels docents que han hagut d'adaptar els seus cursos en aquest format i que de ben segur que mantindran els alts estàndards de qualitat que ens caracteritza i sobretot aquells aspectes vivencials, propers i humans propis de les nostres formacions. 

Us esperem a Blanquerna en línia l'1 de juliol de 2020!

Equip organitzador de l'Escola d'Estiu Blanquerna 2020

 

Funcionament en línia i horaris

Els cursos es realitzaran amb el suport del Moodle de Blanquerna i de les eines de Google. Per poder-hi accedir tots els participants rebran un identificador i un correu de Blanquerna.

Els cursos començaran el dia 1 de juliol i aquest mateix dia el professor compartirà un pla de treball equivalent a 30h de docència, que com a molt tard, es podran allargar fins el dia 14 de juliol on constaran totes les activitats que conformaran el curs tals com: visionat de vídeos, vídeoconferències i sessions sincròniques, realització de treballs col·laboratius, lectures, creació de suros virtuals, participació en fòrums, etc.

Això implica que el professor té la llibertat de disposar d’aquesta franja de temps com més li convingui per aconseguir els objectius marcats i si s’escau, d’acord amb els participants i fer un curs més intensiu o més relaxat.

L’únic horari que es marca des de l’organització és que si hi ha d’haver trobades sincròniques professors/estudiants, aquestes es realitzin preferentment en horari de matí.

Per poder participar en aquestes formacions cal disposar d’un ordinador amb connexió a Internet i càmera web amb micròfon incorporat.


Inscripció i preus: 

La inscripció es podrà realitzar des del 12 de maig i fins al 24 de juny de 2020.

Inscripció en línia: 

Per realitzar la inscripció de manera virtual, s'ha de seleccionar algun dels cursos que es mostren a la part inferior d'aquesta pàgina web. Quan s'obri la nova pàgina del curs triat, s'ha d'anar a l'apartat "Accés a la plataforma d'inscripció en línia"

Preus d'inscripció: 

El preu de la inscripció serà de 85€ i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs).


*Hi ha l'excepció del curs La biblioteca infantil. Eines per a introduir els llibres i la literatura a les aules d'educació infantil (0 a 5 anys), que el preu serà de 45€ i dóna accés a 15 hores de formació (1 curs).

 


Lloc de realització i contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu 


Altres informacions:

Cal tenir presents les següents informacions/recomanacions:

  • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.
  • Per obtenir el certificat corresponent cal realitzar totes les activitats en línia propostes.
  • Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per part de l’organització. 
  • Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 10 persones.
  • Els estudiants de la FPCEE Blanquerna podran demanar el reconeixement de crèdits. Demaneu-ne més informació a la Secretaria de l’Escola d’Estiu.
  • Un cop feta la matrícula al curs, no es permetrà cap canvi. És responsabilitat de l'inscrit realitzar-la correctament.  

Equip organitzador: 

Jordi Simón Llovet. Coordinador de Formació Continuada i Títols Propis.
Agnès Salvador i Junyent. Tècnica de Formació Continuada i Títols Propis.
Núria Sonet Fernàndez. Tècnica de Formació Continuada i Títols Propis.

Amb el suport de les àrees de coneixement de la Facultat i Secretaria Acadèmica.

Amb el suport del Departament d'Educació:

Oferta formativa: